Download
1 / 14

รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด - PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on

รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด. โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช. สงป. ระยะเวลาการส่งรายงาน รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือน กำหนดส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด' - camden-leblanc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดรายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี

รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.


ระยะเวลาการส่งรายงานรายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  • รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย

    รายงานประจำเดือน กำหนดส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


  • รายงานระดับกรมรายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

รายงานการเงินระดับกรม ส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ และสำเนากรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ


รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

1. งบทดลองประจำเดือน

ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วย เบิกจ่าย

๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ

ZFMA 55/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ


รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

(กรณีไม่มีการจัดเก็บต้องแจ้งในหนังสือนำส่งว่าไม่มีการจัดเก็บ

ZRP_R06/(รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงิน ฝากคลัง)

4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ZFI_CASHBAL/รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป


รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท

5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ZGL_RPT013/(รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี)และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ2.รายงาน มี ๖ ประเภทสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ


3.รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง3.รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง


4.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน4.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน


5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง


ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ


ad