j v beni lehet s gek a hat ron tny l egy ttm k d sek ter let n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jövőbeni lehetőségek a határon átnyúló együttműködések területén PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jövőbeni lehetőségek a határon átnyúló együttműködések területén

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Jövőbeni lehetőségek a határon átnyúló együttműködések területén - PowerPoint PPT Presentation

cambree
129 Views
Download Presentation

Jövőbeni lehetőségek a határon átnyúló együttműködések területén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jövőbeni lehetőségek a határon átnyúló együttműködések területén Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Osztálya 2011. február 17.

 2. Új lehetőség – Európai Területi Társulás (ETT) Az EGTC a helyi, nemzeti szereplők határon átnyúló együttműködéseinek kíván szabályozott keretet, jogi személyiséget és jogképességet adni A területi együttműködések nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, az eltérő tagállami szabályozás miatt A Régiók Bizottsága kezdeményezésére ezért az Európai Parlament és Tanács 2006. júliusában elfogadta az európait területi együttműködési csoportosulásról szóló Rendeletet, mely 2006. augusztus 1-jén lépett hatályba (1082/2006/EK Rendelet) Magyarországon az átültetést a 2007. évi XCIX. törvény valósította meg Az együttműködések nem a nemzetközi jog, hanem az EU jog hatálya alatt köttetnek (az első közösségi szintű jogi eszköz) Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): • Határokon átnyúló • Transznacionális • Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: • Programmenedzsment • Projektmenedzsment • Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések • Saját költségvetésű projektek

 3. Az Európai Területi Társulás sajátosságai Legalább két tagállam jogalanyainak részvételével alapítható (alapfeltétel a tagállamokon átívelő cél), lehetséges tagok: • Helyi szereplők (pl. önkormányzatok) • Regionális szereplők • Állam • Közbeszerzési irányelv hatálya alá tartozó közjogi személyek + fentiek társulásai Előnyök: • Nem célja az eddigi eszközök kiváltása, új alternatíva • Székhely szerinti jog alkalmazandó • Jogi személyiség, teljes jogképesség • Delegálható önkormányzati hatáskörök! • 3. államok jogalanyai részvételére is lehetőséget biztosít • Kötelezően létrehozandó szervek (igazgató, közgyűlés) - biztosítják a tagok egyenlő és demokratikus képviseletét • „egy kézben”: hatáskör, döntés, forrás • Nem érvényesül a „lead partner” - „vezető partner” elv, az EGTC önállóan pályázhat • Az EGTC több tagállam résztvevőinek autonóm testülete, • saját költségvetéssel, • saját szervezettel, • saját szerződő képességgel • Magyar önkormányzatok részvételével korlátolt felelősség!

 4. Hazai Európai Területi Társulások (ETT) A Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette az alábbi ETT-ket (EGTC-ket), tehát magyarországi székhellyel működnek: • Ister-Granum Korlátolt Felelősségű EGTC • Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű EGTC • Abaúj Abaújban Korlátolt Felelősségű EGTC • Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű EGTC Jóváhagyást adott a Fővárosi Bíróság az alábbi településeknek ETT-ben (EGTC-ben) való részvételhez: • Perkupa, Varbóc (a Karst-Bódva szlovák székhelyű EGTC-ben tagok) • BAZ megyei településeknek (Gömöri szlovák székhelyű EGTC-ben tagok) • Magyar Akkreditációs Bizottság (CEE Network EGTC) • Bodrogközi települések (Bodrogközi EGTC) • Rudabánya, Szerencs (Gömör-Borsod-Abaúj-Zemplén Kft.) • Tata (Pons Danubii EGTC)

 5. Jelenlegi ETT (EGTC-k) és kezdeményezések EGTC alapítását tervezi a jövőben • Ung-Tisza-Túr EGTC • Duna Stratégia keretében Ulm-Bécs-Budapest • Sajó-Rima Eurorégió • Komárom-Tata (PonsDanubii) • Banat-TriplexConfinium EGTC néven Mórahalom székhellyel • Szigetköz-Csallóköz • CETC • Érmellék • Észak Partium • Tündérkert • Nyitra megye • Pannon • Garam-Ipoly-Gödöllő • Kárpátok Unió

 6. CETC - EGTC Duna Stratégia MAKRORÉGIÓK Duna-Stratégia Célja olyan, a Duna-menti országokat érintő stratégia meghatározása, amelynek alapján a kialakuló „Duna Régió” közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. Kezdeményezés: Ulm-Bécs-Budapest EGTC Tagországok: Magyarország Bosznia-Hercegovina Ausztria Horvátország Szlovákia Moldova Szlovénia Montenegro Németország Szerbia Csehország Ukrajna Románia Bulgária • CETC – EGTC • Cél: a Transz Európai Hálózat (TEN) 2010. évi felülvizsgálata során a teljes CETC útvonal kerüljön be a nemzetközi közlekedési folyosók közé, mint a Baltikumtól az Adriáig terjedő új észak-déli tengely. • Tagországok: • - Svédország • Lengyelország • Cseh Köztársaság • Szlovákia • Magyarország • Horvátország • Szlovénia

 7. Lehetséges együttműködési területek Turizmus, Kultúra, Közlekedés, Egészségügy, elsősegély, Oktatás, nevelés, Környezetvédelem, Energia-felhasználás, innovációs eszközök, K+F Munkahelyteremtés és fejlesztés, Szociális szolgáltatások, Sport, Mezőgazdaság.. Stb.

 8. ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE Előző időszakhoz képest több pályázati pénz hívható le Pályázati lehetőségek nőttek: • előző időszakban 5 operatív programon keresztül voltak lehívhatóak a támogatások • jelenleg 15 operatív program (7 reg., 8 ágazati) „pályázóbarát” rendszer és alkalmazások, 2 fordulós eljárás (formanyomtatványok, elektronikusan, kitöltő rendszer segítésével) Szűkült a biztosítéknyújtásra kötelezett pályázók köre: önkormányzatok, önkormányzati szervek, valamint az önkormányzatok által fenntartott intézmények nem kötelesek biztosítékot nyújtani Feladat: pénzügyileg megalapozott projektek készítése A célterületen rendelkezésre álló forrás • Határ menti: 73.86% • Transznacionális: 20.95% • Interregionális: 5.19%

 9. Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása feltétel: szoros együttműködés fennállása meghatározni az elérni kívánt közös célt (elsődleges feladat ETT (EGTC) alapításakor, erre kell koncentrálni, csak ezt követően a pályázható forrásokra) ETT (EGTC) feladatainak, hatáskörének meghatározása a lehetséges tagok körének meghatározása döntés a székhelyről (meghatározza az alkalmazandó jogot, ezért különösen figyelemmel kell lenni a tagállami ETT (EGTC) szabályozásra) Alapszabály, egyezmény tervezet elkészítése (jogi segítség ajánlott) Kötelező és lehetséges szervekről döntés Alakuló ülés Jóváhagyási kérelmek benyújtása tagállamonként Nyilvántartásba vétel a székhely szerinti tagállamban Az EU Hivatalos Lapjában történő kihirdetés

 10. Az ETT (EGTC) Rendelet felülvizsgálata, magyar álláspont Az Európai Bizottság 2011. augusztus 1-jéig Jelentést készít az elmúlt évek tapasztalatairól és szükség esetén módosítási javaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és Tanácsnak. Régiók Bizottsága Vélemény (február 27.) http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/TheCoRadoptsitsown-initiativeopiniononEGTC.aspx A magyar álláspont szerint megfontolásra javasolt módosítások, kezelendő problémák: • 3. államok jogalanyai részvételével kapcsolatos egyértelmű szabályozás • Egységes, részletes szabályozás az EGTC-k korlátolt felelősségével kapcsolatban • a területi együttműködés mindhárom formájának megvalósíthatóságát biztosítsák a nemzeti szabályozások (transznacionális, interregionális, határon átnyúló) • tagállamok eltérő jogszabály-értelmezése, hiányos átültetés • eltérőek a tagállami szabályozások, elhúzódnak a bejegyzési eljárások, nem tartható a Rendeletben rögzített 3 hónapos időkeret

 11. Tervezett magyar elnökségi rendezvény 1. EGTC és többszintű kormányzás konferencia célja: március 21-23. Gödöllő delegációk: 27 tagállam + ETT-k (EGTC-k) képviselői + Európai Bizottság (3 fő) + Régiók Bizottsága + Európa Tanács + önkormányzatok kb. 150-200 fő A 2006-ban elfogadott EGTC Rendelet felülvizsgálati szakasza a trió elnökség idejére esik. Mind a szabályozás, mind a gyakorlat terén a trió tagjai rendelkeznek a legnagyobb tapasztalattal, ezért az eredményes felülvizsgálat érdekében a trió, a Régiók Bizottsága és a Bizottság összehangolja tevékenységét. A spanyol elnökség alatt elkészült a tapasztalatokat felmérő kérdőív; melynek összegzésére a belga, eredményeinek értékelésére pedig a magyar elnökség alatt kerül sor, egy-egy szakmai konferencia keretében. Magyarország kiemelt érdeke, hogy a szabályozás módosítása során érvényesíteni tudjuk a határ menti térségben élők együttműködését megkönnyítő szabályozási javaslatokat. A többszintű kormányzás és a szubszidiaritás témájában a spanyol elnökség által 2010. március 16-17-e között Malagában elkezdett párbeszédet a trió tagjai, Belgium és Magyarország a jövőben folytatják. Belgium a jó kormányzás témakörében szervez magas szintű találkozót elnökségi idején. Magyarország a többszintű kormányzás témakörének felkarolásával viszi tovább a kezdeményezést. 2. Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete (EASTR) magas szintű konferencia Május 19-21. Balatonszemes A Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, Európa területi államigazgatási vezetőinek (prefektusok), valamint a minisztériumok területi közigazgatással foglalkozó szakértőinek nemzetközi fóruma. A szervezet plenáris ülését az ún. Európai Napokat évente egyszer rendezik meg. A XVIII. Európai Napokat 2011. május 19-21. Balatonszemesen rendezzük meg.

 12. Szakmai célok Információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) • Jogszabályok • Hazai szereplők • Külföldi együttműködések, kapcsolatok Jogi háttér: a 2007. évi XCIC. törvény módosítása megtörtént: • Bejegyzési eljárás rövidítése, a törvényben és a rendeletben meghatározott határidők betartása • a közigazgatási és igazságügyi miniszter - jóváhagyó hatóság (korábban a Fővárosi Bíróság volt) – Ket. alapú eljárás • a nyilvántartásba vétel marad a Fővárosi Bíróságnál • új, magyar elnevezés: Európai Területi Társulás (ETT) EU felé képviselni a jogi háttérrel kapcsolatos magyar álláspontot, az EGTC létjogosultságát (2011-es felülvizsgálatig) Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011 évre 250 millió forint összesen) Kormányzati célkitűzés: az ETT segíti a határmenti, elszigetelt területek összekapcsolását, az együttműködésben rejlő társadalmi, gazdasági, kulturális potenciál kiaknázását az uniós források felhasználásával

 13. Siker: ISTER-GRANUM EGTC Célja a saját intézmények működtetése: kórházak, mentőszolgálatok, iskolák, vállalkozások. • speciális helyi szabályozás magyar–szlovák ETE-kiírásra 6 pályázatot nyújtottak be, ebből 2 pályázat nyert: • Jelenleg uniós finanszírozással futó ETT projekt a Turisztikai Desztináció Menedzsment és az Európai Kohézió Laboratóriuma kezdeményezés • További két transznacionális nyertes pályázatban szerepel az Ister-Granum mint partner: • SEE - Sustcult „A kulturális örökség fenntartható hasznosítása” • Central - EURUFU "Európai Vidék Jövője" A közszolgáltatások biztosításának új lehetőségei a vidéki települések és városok számára". Célja annak vizsgálata, hogy a két ország jogrendje mely területeken teszi lehetővé a határon átnyúló intézményes fejlesztést. Az egészségügy, a területrendezés, a szociális feladatellátás és más területek ma még kevéssé kihasznált témái a határon átnyúló együttműködéseknek. Pályázat készül az V/C helsinki folyosó északi meghosszabbításával kapcsolatos térségi hatásvizsgálat, stratégia és nyomvonalterv elkészítése érdekében is az Ister-Granum EGTC partnerként szerepelt az URBACT európai programban is, melynek célja volt, hogy megvizsgálja, hogyan használhatóak leghatékonyabban az uniós támogatások a fenntartható városi fejlődés megvalósítására. A szlovák és magyar viszony javítása: a kultúrák közelítését célozza a „Közös múlt, közös jövő” elnevezésű pályázat (tradíciók kölcsönös megismerése)

 14. Jogszabályi változások 2010 decemberétől NyilvántartásA jogszabályi változások következtében a jóváhagyott ETT tagokról a Közigazgatási ésIgazságügyi Minisztérium vezet nyilvántartást. A nyilvántartás adatai - beleértve az alapszabály és egyezmény tervezeteket – nyilvánosak, azok az interneten a korlátozás nélkül megismerhetők. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye- az európai területi társulás neve, székhelye,- az európai területi társulás célkitűzése és feladatai- a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontjaA Fővárosi Bíróság továbbra is vezeti a már bejegyzett európai területi társulásokról a nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a jogszabályi változásoknak köszönhetően szintén az interneten is hozzáférhető. További változásokA jogszabályi változás következtében az európai területi társulások annyiban végezhetnek vállalkozási tevékenységet, amennyiben az a térség versenyképességének előmozdítását szolgálja és az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti

 15. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Osztálya Tel: 06 1 795 3336 Email:katalin.fekete@kim.gov.hu www.kim.gov.hu 2011. február 17.