METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE - PowerPoint PPT Presentation

metodika tvorby atesta nej pr ce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE

play fullscreen
1 / 6
METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE
892 Views
Download Presentation
cally-ramirez
Download Presentation

METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. METODIKA TVORBY ATESTAČNEJ PRÁCE Mgr. Rastislav Švába

  2. Názov záverečnej práce Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky.

  3. Odborno metodický problém Nízka motivácia žiakov na hodinách matematiky

  4. Cieľ záverečnej práce Priblížiť učebné pomôcky a didaktickú techniku s ich názornými ukážkami a zistiť, či ich zaradenie do vyučovacieho procesu pomôže študentom 1. ročníka na Gymnáziu Antona Bernoláka zvýšiť motiváciu na hodinách matematiky.

  5. Otázky vymedzujúce odborno metodický problém • Aký je súčasný stav v triede? • Aký je typický priebeh hodiny matematiky? • Ako vplýva využívanie IKT na kvalitu učenia? • Vyvoláva sledovanie informácii na počítači väčší záujem o učenie? • Existuje vzťah medzi získavaním bodov na hodinách a gramotnosťou študentov? • Aká je efektívnosť používania IKT na zvýšenie motivácie žiakov? • Zlepší sa motivácia žiakov na hodinách matematiky, ak zavediem do výučbu IKT?

  6. Prínos vyriešenia odborno metodického problému pre pedagogickú prax • Spoznávanie nových informačno komunikačných technológií • Motivácia k samostatnej a tvorivej práci • Zmena jednotvárnosti a stereotypu vyučovacích hodín matematiky • Grafická ilustrácia matematických problémov • Zdokonalenie prezenčnej schopnosti • Sebahodnotenie ako motivácia k správnosti riešenia problému