projekt mi dzymiasto m m badanie mi dzymie cia eksploracja dynamiki zmian poznania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marek Nowak marek.nowak@amu.pl Konrad Miciukiewicz kmiciukiewicz@poczta.onet.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marek Nowak marek.nowak@amu.pl Konrad Miciukiewicz kmiciukiewicz@poczta.onet.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Marek Nowak marek.nowak@amu.pl Konrad Miciukiewicz kmiciukiewicz@poczta.onet.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

| Projekt : mi ę dzymiasto | (M-M) Badanie " międzymieścia ". Eksploracja dynamiki zmian Poznania. Marek Nowak marek.nowak@amu.edu.pl Konrad Miciukiewicz kmiciukiewicz@poczta.onet.pl. Kierunki prac. Zagadnienia studiów miejskich ( urba n studies )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marek Nowak marek.nowak@amu.pl Konrad Miciukiewicz kmiciukiewicz@poczta.onet.pl' - callum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt mi dzymiasto m m badanie mi dzymie cia eksploracja dynamiki zmian poznania

|Projekt: międzymiasto| (M-M)Badanie "międzymieścia". Eksploracja dynamiki zmian Poznania

Marek Nowak

marek.nowak@amu.edu.pl

Konrad Miciukiewicz

kmiciukiewicz@poczta.onet.pl

kierunki prac
Kierunki prac

Zagadnienia studiów miejskich

(urban studies)

Zagadnienia metod i technik badań socjologicznych

Metody jakościowe

Metody ilościowe

cele praktyk poznawcze
Cele praktyk (poznawcze)
  • Zgromadzenia dobrej jakości danych ilościowych (do wykorzystania analitycznego);
  • Zgromadzenie dobrego materiału jakościowego;
  • Materiał zgromadzony ma służyć do pilotażu narzędzi, które będą użyteczne w projekcie badawczym, o który wystąpimy w przyszłym roku (formuła pilotażu, czy też badań eksploracyjnych zorientowanych na zagadnienie międzymiasta).
cele praktyk dydaktyczne
Cele praktyk (dydaktyczne)

1. Uzyskania kompetencji w zakresie zbierania danych w ramach formuły deskresearch(co wiadomo na temat interesującego nas fenomenu)

2. Uzyskanie kwalifikacji (umiejętności w zakresie opracowywania narzędzia badawczego dot. badania ilościowego – kwestionariusza wywiadu);

3. Uzyskanie podstawowych kwalifikacji w zakresie organizacji badań (czy to jakościowych, czy ilościowych). Perspektywa realizatora różni się od perspektywy „projektanta”;

slide5

4. Uzyskanie kwalifikacji w pracy grupowej (pierwsza część badania będzie zorganizowana w taki sposób, by mogli państwo pracować grupowo i by przedmiotem oceny były efekty państwa grupowej pracy);

5. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie realizacji badania (kwalifikacji ankieterskichi w zakresie wywiadu kwestionariuszowego i w zakresie wywiadu pogłębionego).

Wartością dodana projektu (poza kwestiami zawodowymi) będzie wiedza na temat socjologii miasta.

slide6

Chcielibyśmy również w przyszłości skorzystać z Waszych kwalifikacji w ramach projektu badawczego. Będzie to więc również formuła rekrutacji.

mi dzymiasto m m o co chodzi
Międzymiasto (M-M), o co chodzi?

Pojęcie "międzymiasta" spotyka się w literaturze coraz częściej. Jest to obszar, który ulokowany jest najogólniej pomiędzy centrum a "suburbiami", a zatem podmiejskimi osiedlami o charakterze rezydencjalnym lub wielomieszkalnym (deweloperskim). Przestrzeń ta w modelu rozwoju nowoczesnego miasta przeznaczana była z reguły na działalność produkcyjną (ale oczywiście nie tylko).

definicja i r d a
Definicja i źródła

Międzymieście: w kontekście przestrzeni miejskiej, "pojęcie definiujące osobliwą strukturę, która nie jest ani miastem, ani wsią. To miejsce pomiędzy tradycyjnym centrum a przedmieściami – rozproszone, nieuporządkowane, przedstawiające obraz przestrzennej i społecznej segregacji. Międzymieściejako zapomniana pozostałość postfordowskiej urbanizacji skupia w sobie wszystkie znane nam miejskie i społeczne dolegliwości"

("Respublica" Roger Keil & Douglas Young, http://publica.pl/teksty/ani_miasto_ani_wies porównaj też: Reconnectingthedisconnected: Thepolitics of infrastructureinthein-between city, "City" vol. 27, Issue 2, April 2010).

slide9

Suburbia szlaki komunikacyjne

Międzymiasto

infrastruktura

techniczo

-przemysłowa Centrum miasta

to samo na mapie
To samo na mapie

Suburbia szlaki komunikacyjne

Międzymiasto

infrastruktura

techniczo

-przemysłowa Centrum miasta

slide11

Obszar ten, jak wskazuje na to jego nazwa jest zatem pomiędzy miastem właściwym (centrum miasta) a obszarami podmiejskimi i to właśnie ta przejściowość czyni go interesującym, głównie zresztą ze względu na większe niż gdzie indziej nagromadzenia nierówności społecznych.

cel poznawczy merytorycznie
Cel poznawczy (merytorycznie)

Chodzi o eksploracyjne (odkrywające nieznane fakty) zbadanie przestrzeni relatywnie niedawno zurbanizowanej: w latach 80. i 90. XX w. Ma być to (1) obraz społecznypowstały na przełomie dwóch odrębnych etapów rozwoju społecznego (realnosocjalistycznego i "transformacyjnego") oraz o (2) spojrzenie na miasto oczyma "kolonistów średniego pokolenia". Poprosimy ich o ocenę ich miejsca zamieszkania oraz centrum miasta (relacyjność) w wybranych wymiarach.

za o enia metody i czemu ma ona s u y
Założenia metody (i czemu ma ona służyć)?

Tematem badania jest "obszar miasta". Interesuje nas relacjapomiędzy przestrzennym rozlokowaniem a określoną liczbą danych społecznych. Na etapie badania będziemy przechodzili od „losowania przestrzennego” (losowania numerów domów w przestrzeni), do losowania mieszkań i osób w gospodarstwie domowym.

losowanie pr by respondent w
Losowanie (próby) respondentów

Grupa osób, którą państwo przepytacie zostanie dobrana

  • na podstawie wylosowania puli adresów (400),

(II) na podstawie tych adresów (numerów) dokonamy kolejnego losowania gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych

(III) na podstawie tzw. siatki Kisha dobierzecie Państwo respondentów do badania.

(IV) Przedmiotem badania będzie zarówno gospodarstwo domowe, jak i opinie poszczególnej osoby (której opinie na temat miasta będziemy kodowali).

slide19
Obszary problemowe do rozwiązania i opracowania w grupach (będzie to podstawa do przygotowania prezentacji raportów i szkoleń):
slide20

"Kwestionariusz" - opracowanie szczegółowych bloków pytań kwestionariuszowych w ramach zakreślonych pytaniami badawczymi i hipotezami (8 grup) oraz zagadnienia organizacyjne

a) zagadnienie historii M-M (co respondenci o nim wiedzą z punktu widzenia ich własnych doświadczeń) oraz rekonstrukcja tej historii na podstawie dostępnej wiedzy;

slide21

b) zagadnienie funkcjonalności M-M (jakie funkcje realizuje i w jakim stopniu) oraz charakterystyka obszaru z punktu widzenia tego co na nim się znajduje (instytucje edukacyjne, kulturalne, zakłady pracy, kościoły, szpitale etc.);

c) zagadnienie jakości życia w M-M (zgodnie ze schematem zespołu prof. Cichockiego) oraz opracowanie dostępnych danych na ten temat (elementy diagnozy dla potrzeb badania);

d) zagadnienie relacyjności M-M w stosunku de centrum i w stosunku do suburbiów oraz oceny centrum miasta przez międzymieścian oraz zebranie danych dotyczących miejsc pracy, dojazdów etc.;

e) portret mieszkańca M-M (uzupełniony danymi dotyczącymi poglądów politycznych, preferencji wyborczych etc.) oraz zebranie danych dotyczących zagadnień sił politycznych w Poznaniu;

slide22

f) opracowanie standaryzowanej części metryczkowej w oparciu o schemat ISCO (H. Domański) oraz procedury kodowania grup społeczno-zawodwych;

g) opisanie aspiracji i celów życiowych oraz wartości i interesów (blok pytań);

h) zagadnienia organizacyjne (zagadnienie szkolenia, realizacji i sprawdzania pracy ankieterów) oraz łożenie w całość kwestionariusza przygotowanego przez poszczególne grupy.

2. Realizacja

B,g,e,d

slide23

Ta cześć badania będzie miała charakter pracy grupowej i tak będzie oceniana. Cześć realizacyjna (w wakacje) wykonywana będzie indywidualnie i oceniana indywidualna. Ocena z praktyk będzie wypadkową dwóch ocen.

Zakres tego co zostało zrobione w ramach pracy grupowej będzie prezentowane i raportowane (każda z grup ma opracować raport z własnej pracy oraz przygotować prezentację i przedstawić na forum grypy to co zostało zrobione).

in between city
In between city

Nieco bardziej szczegółowo:

„In-betweennessis a metaphor that has strong resonance in apoststructuralunderstanding of societies where no fixedboundariesmay exist that separate collective and individual identitiesin ‘‘essential” or ‘‘natural” ways. This is expressed in Sieverts’own admission that ‘‘cultural plurality is a positive characteristicofthe Zwischenstadt” (2003, p. 52).

i nieco inaczej o tym samym
I nieco inaczej (o tym samym)

‘‘<<[g]ray spaces contain a multitude of groups, bodies, housing,lands, economies and discourses, lying literally ‘in the shadow’ ofthe formal, planned city, polity and economy>> (2009, p. 89). Wecan also evoke here the complex of issues that Ananya Roy has recentlysummarized under the title <<exurbanity and extraterritoriality>>”

k opot z infrastruktura publiczn
Kłopot z infrastruktura publiczną

„ A global <<suburban solution>> (Walker, 1981) drainsthe urban centres and leads to new forms of concentration wherethere are no traditional accumulations of infrastructure services.”

no i k opot z integracj
No i kłopot z integracją…

„This has social and spatial implications: the traditional focus oncollective consumption is partially replaced with a purely exchangevalue oriented set of criteria for infrastructure developmentwhich makes global economic competitiveness, rather thanlocal social cohesion the marker of success (Erie, 2004; Keil andYoung, 2008).

elementem identyfikacji m m
Elementem identyfikacji M-M

… koncentracja na indywidualnym transporcie, który staje się głównym narzędziem komunikowania się w międzymieście.

Tyle, że tu nie odległość czyni różnicę, ale nieefektywność rozwiązań jakie oferują publiczne formy komunikacji.

- To samo, co suburbia – ale…

w kierunku konkluzji
W kierunku konkluzji…

„He favours the ‘‘interpretation of the urban regionas a field in steady transition. . . for it leads directly to the‘material’ forces, as the ‘raw material’ of design”. And he continues: <<In this interpretation as an urban fabric in steady transition, onecan emphasise the continuation of the old urban traditions, oryou can, in contrast, look at the ‘Zwischenstadt’ as a field of newdevelopments, as a new frontier of experiments and innovations”.

sumuj c
Sumując

Włączanie M-M do struktury ewolucji miasta jest uzupełnieniem lub raczej zapełnieniem dziury wynikającej z logiki transformacji miasta. Za owym zapełnieniem przemawiają argumenty etyczne oraz pragmatyczne.

W kontekście środkowoeuropejskim jest to szansa na „rewitalizację życia miasta” w jego urbanistycznej różnorodności.