Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PIKfyve siRNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PIKfyve siRNA

PIKfyve siRNA

132 Views Download Presentation
Download Presentation

PIKfyve siRNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PIKfyve siRNA mRNA Target ORF region targeted I ccuuugacuccugaucaag 94-112 II ugauuugccucgaucuccu 45-63 III gaugagcccccuuuuaaau 112-130 IV ucaguugccuaaugaacaa 2445-2665 V aaaucuccugcucgaaaua 892-910 Control gacaagaaccagaacgcca Rutherford et al., Supplementary Table 1