poslovno pravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSLOVNO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSLOVNO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

POSLOVNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

POSLOVNO PRAVO. STATUSNO PRAVNI DEO ( PRAV N I POLO ŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRIVREDNIH SUBJEKATA) – Zakon o privrednim društvima; UGOVORNI DEO : UGOVORI ROBNOG PROMETA (UGOVORI KOJI SE ZAKLJUČUJU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA) – Zakon o obligacionim odnosima. POSLOVNO PRAVO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSLOVNO PRAVO' - callie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poslovno pravo
POSLOVNO PRAVO
 • STATUSNO PRAVNI DEO (PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRIVREDNIH SUBJEKATA) – Zakon o privrednim društvima;
 • UGOVORNI DEO: UGOVORI ROBNOG PROMETA (UGOVORI KOJI SE ZAKLJUČUJU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA) – Zakon o obligacionim odnosima.
poslovno pravo1
POSLOVNO PRAVO
 • DVE VRSTE UGOVORA:

1) GRAĐANSKO PRAVNI UGOVORI;

2) UGOVORI ROBNOG PROMETA

 • UGOVORI: JEDAN OD IZVORA OBLIGACIJA (OBAVEZA) U PRAVNOM PROMETU.
poslovno pravo2
POSLOVNO PRAVO
 • OSTALI IZVORI OBLIGACIJA:
 • JEDNOSTRA NA IZJAVA VOLJE (poklon, testament);
 • PROUZROKOVANJE ŠTETE DRUGOM;
 • POSLOVODSTVO BEZ NALOGA;
 • STICANJE BEZ OSNOVA.
ugovori robnog prometa urp
UGOVORI ROBNOG PROMETA (URP)
 • UGOVOR: SAGLASNOST VOLJA DVA LICA KOJA PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO.
 • URP: UGOVORI KOJI SU TIPIČNI I UOBIČAJENI PRI PROMETU ROBE I VRŠENJU USLUGA, KOJI SU DEO REDOVNE DELATNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA.
 • NISU SVI UGOVORI KOJI ZAKLJUČUJU PRIVREDNI SUBJEKTI UGOVORI ROBNOG PROMETA (zakup, zaloga, jemstvo – građansko pravni ugovori).
ugovori robnog prometa specifi nosti
UGOVORI ROBNOG PROMETA: SPECIFIČNOSTI
 • SUBJEKTI UGOVORA (PRIVREDNI SUBJEKTI).
 • OPŠTA PRETPOSTAVKA DA SE VRŠE UZ NADOKNADU.
 • KRAĆI ROKOVI ZASTARELOSTI.
 • ČESTI TIPSKI UGOVORI (UGOVORI PO PRISTUPU) – ZBOG VELIKE FREKVENCIJE ZAKLJUČENJA.
 • STROŽIJI STANDARDI PAŽNJE.
ugovo r o prodaji
UGOVOR O PRODAJI
 • OSNOVNE OBAVEZE PRODAVCA:

1) DA ISPORUCI ROBU BEZ FIZIČKIH I PRAVNIH MANA.

2) DA ROBU ISPORUCI NA NAČIN, MESTO I VREME PREDVIĐENO UGOVOROM.

 • OSNOVNE OBAVEZE KUPCA:

2) DA PLATI UGOVORENU CENU.

3) DA PRIMI ROBU NA NAČIN, MESTO I VREME PREDVIĐENO UGOVOROM.

 • POSLEDICE DOCNJE U VEZI SA ISPORUKOM I PREUZIMANJEM ROBE: PRELAZAK RIZIKA ZA SLUČAJNU PROPAST STVARI PRELAZI NA STRANU KOJA JE U DOCNJI SA ISPUNJENJEM SVOJE OBAVEZE.
ni tavi ugovori
NIŠTAVI UGOVORI
 • UGOVORI KOJI SU PROTIVNI IMPERATIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA, MORALNIM NAČELIMA I DOBRIM OBIČAJIMA – NE PROIZVODE NIKAKVO PRAVNO DEJSTVO (npr, zelenaški ugovor, ugovor o prodaji deteta, itd).
 • O NIŠTAVOSTI UGOVORA SUDOVI PAZE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ex offo).
 • NA NIŠTAVOST SE MOŽE POZVATI SVAKA ZAINTERESOVANA STRANA.
 • NIŠTAVOST NE ZASTAREVA.
 • NIŠTAVOST POJEDINIH ODREDBI UGOVORA NE POVLAČI NUŽNO I NIŠTVOST CELOG UGOVORA.
ru ljivi ugovori
RUŠLJIVI UGOVORI
 • UGOVORI KOD KOJIH POSTOJI NEDOSTATAK VOLJE PRI ZAKLJUČIVANJU (ZABLUDA, PREVARA, PRETNJA), ILI KOD KOJIH JE JEDNA STRANA OGRANIČENO POSLOVNA SPOSOBNA, ILI PREKOMERNO OŠTEĆENA.
 • PONIŠTENJE RUŠLJIVOG UGOVORA MOŽE TRAŽITI SAMO ZAINTERESOVANO LICE – SUDOVI O RUŠLJIVOSTI NE VODE RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.
 • ZAHTEV ZA PONIŠTENJEM RUŠLJIVOG UGOVORA ZASTAREVA (OBJEKTIVNI I SUBJEKTIVNI ROK ZASTARELOSTI).
sredstva obezbe enja
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
 • OBEZBEĐUJU SIGURNOST U IZVRŠENJU OBAVEZA U PRAVNOM PROMETU (PERSONALNA I REALNA)
 • JEMSTVO
 • UGOVORNA KAZNA
 • KAPARA
 • ODUSTANICA
 • ZALOGA
 • RETENCIJA
jemstvo
JEMSTVO
 • TIPIČNO SREDSTVO PERSONALNOG OBEZBEĐENJA.
 • LICE KOJE PORED GLAVNOG DUŽNIKA ODGOVARA ZA PREUZETU OBAVEZU U PRAVNOM PROMETU.
 • SUPSIDIJARNO I SOLIDARNO
 • SUPSIDIJARNO JEMSTVO: POVERILAC PRVO ZAHTEVA ISPUNJENJE OBAVEZE OD GLAVNOG DUŽNIKA
 • SOLIDARNO JEMSTVO: POVERILAC MOŽE ZAHTEVATI ISPUNJENJE OBAVEZE BILO OD GLAVNOG DUŽNIKA ILI OD JEMSTVA.
 • SOLIDARNO JEMSTVO – PRAVILO U PRIVREDNOM PROMETU.
solidarni du nici
SOLIDARNI DUŽNICI
 • KADA NA STRANI DUŽNIKA POSTOJI VIŠE LICA, ONA ODGOVARAJU KAO SOLIDARNI DUŽNICI.
 • SLIČNOST SA SOLIDARNIM JEMSTVOM: POVERILAC MOŽE ZAHTEVATI ISPUNJENJE OBAVEZE OD BILO KOG SOLIDARNOG DUŽNIKA.
 • RAZLIKA: KOD SOLIDARNOG JEMSTVA, JEMAC IMA PRAVO PUNOG REGRESA PREMA GLAVNOM DUŽNIKU.
 • KOD SOLIDARNIH DUŽNIKA, DUŽNIK KOJI JE ISPUNIO OBAVEZU IMA PRAVO SRAZMERNOG REGRESA PREMA DRUGIM DUŽNICIMA (UMANJENOM ZA SVOJ UDEO U OBAVEZI).
 • PRIMER SOLIDARNIH DUŽNIKA: OSNIVAČI PRIVREDNOG DRUŠTVA, ČLANOVI ORTAČKOG DRUŠTVA.
ugovorna kazna
UGOVORNA KAZNA
 • NOVČANI IZNOS, ILI DRUGA IMOVINSKA VREDNOST, KOJI SE ISPLAĆUJE ZA SLUČAJ DA JEDNA UGOVORNA STRANA NIJE ISPUNILA SVOJU (NENOVČANU) OBAVEZU, ILI JE U DOCNJI SA ISPUNJENJEM SVOJE OBAVEZE.
 • U SLUČAJU SUMNJE (DA LI JE UGOVORENA ZA NEISPUNJENJE ILI DOCNJU U ISPUNJENJU) SMATRA SE DA JE UGOVORNA KAZNA UGOVORENA ZA DOCNJU U ISPUNJENJU.
 • UGOVARA SE SAMO ZA ISPUNJENJE NENOVČANIH OBAVEZA (NOVČANE OBAVEZE OBEZBEĐENE ZAKONSKIM ZATEZNIM KAMATAMA).
 • ODREDBA O UGOVORNOJ KAZNI AKCESORNOG KARAKTERA (AKO JE NIŠTAVA GLAVNA OBAVEZA, NIŠTAVA JE I UGOVORNA KAZNA).
ugovorna kazna1
UGOVORNA KAZNA
 • DVOSTRUKA FUNKCIJA: IMA ELEMENTE KAZNE I PRETPOSTAVLJENE NAKNADE ŠTETE
 • KOD UGOVORNE KAZNE NE MORA SE DOKAZIVATI DA JE ŠTETA NASTUPILA, VEĆ SAMO DA JE NASTUPIO DOGAĐAJ NA KOJI SE ODNOSI UGOVORNA KAZNA (DOCNJA ILI NEISPUNJENJE UGOVORNIH OBAVEZA).
 • UGOVORNA KAZNA SE ISPLAĆUJE I KADA JE UGOVORENI IZNOS KAZNE VEĆI OD PRETRPLJENE ŠTETE.
 • KADA JE IZNOS PRETRPLJENE ŠTETE VEĆI OD IZNOSA UGOVORENE KAZNE, POVERILAC IMA PRAVO I NA UGOVORNU KAZNU I NA RAZLIKU PRETRPLJENE ŠTETE.
kapara
KAPARA
 • VREDNOST (NAJČEŠĆE NOVAC) KOJI JEDNA STRANA DAJE DRUGOJ KAO ZNAK DA JE UGOVOR ZAKLJUČEN I KAO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA OBAVEZA IZ TOG UGOVORA.
 • U SLUČAJU UREDNOG ISPUNJENJA UGOVORA, KAPARA SE URAČUNAVA U VREDNOST ISPUNJENE OBAEZE, ILI, AKO TO NIJE MOGUĆE, KAPARA SE VRAĆA.
 • KOD OBROČNE ISPORUKE UGOVORA, KAPARA SE URAČUNAVA ILI VRAĆA PRILIKOM POSLEDNJEG OBROKA (RATE)
 • AKO UGOVOR NIJE ISPUNJEN ZBOG RAZLOGA VIS MAJOR, KAPARA SE VRAĆA.
kapara1
KAPARA
 • AKO UGOVOR NIJE ISPUNJEN KRIVICOM STRANE KOJA JE DALA KAPARU, POVERILAC MOŽE:

1) ZAHTEVATI ISPUNJENJE UGOVORA I NAKNADU ŠTETE ZBOG NEISPUNJENJA (KAPARA SE MOŽE URAČUNATI U NAKNADU ŠTETE)

2) RASKINUTI UGOVOR I ZADRŽATI KAPARU.

kapara2
KAPARA
 • AKO UGOVOR NIJE ISPUNJEN KRIVICOM STRANE KOJA JE PRIMILA KAPARU, DAVALAC KAPARE MOŽE:

1) ZAHTEVATI ISPUNJENJE UGOVORA I NAKNADU ŠTETE ZBOG ZADOCNJENJA;

 • ODUSTATI OD UGOVORA, ZAHTEVATI NAKNADU ŠTETE I POVRAĆAJ KAPARE;
 • ODUSTATI OD UGOVORA, ZAHTEVATI POVRAĆAJ KAPARE I ISPLATU DVOSTRUKOG IZNOSA DATE KAPARE (BEZ POSEBNOG PRAVA NA NAKNADU ŠTETE).
odustanica
ODUSTANICA
 • NOVČANA VREDNOST KOJA JEDNA STRANA PLAĆA DRUGOJ ZA SLUČAJ DA ODUSTANE OD ISPUNJENJA ZAKLJUČENOG UGOVORA.
 • MOŽE SE UGOVORITI ZA JEDNU ILI OBE UGOVORNE STRANE.
 • ISPLAĆUJE SE NEZAVISNO OD KRIVICE UGOVORNE STRANE (RAZLIKA U ODNOSU NA KAPARU).
 • ISPLAĆUJE SE SAMO AKO STRANA IZJAVI DA ODUSTAJE OD UGOVORA PRE ISTEKA ROKA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE.
 • VIŠE SREDSTVO IZLASKA IZ UGOVORA, NEGO SREDSTVO OBEZBEĐENJA.
zaloga
ZALOGA
 • STVARNO SREDSTVO OBEZBEĐENJA
 • DAVANJE POKRETNE ILI NEPOKRETNE STVARI (ILI ISPRAVE KOJA OMOGUĆAVA ISKLJUČIVO RASPOLAGANJE NA STVARI) OD STRANE DUŽNIKA KAO GARANCIJA DA ĆE SE ISPUNITI OBAVEZE UTVRĐENE U UGOVORU.
 • U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZE, POVERILAC SE, NAKON UPOZORENJA DUŽNIKU, MOŽE NAPLATITI IZ ZALOŽENE STVARI.
retencija
RETENCIJA
 • STVARNO SREDSTVO OBEZBEĐENJA
 • DRŽANJE DUŽNIKOVE STVARI U POSEDU POVERIOCA, SVE DOK NE ISPUNI SVOJU OBAVEZU.
 • PRAVO RETENCIJE SE JAVLJA SAMO KADA JE DUŽNIK U DOCNJI SA ISPUNJENJEM SVOJE OBAVEZE (OSIM AKO DUŽNIK NIJE POSTAO INSOLVENTAN).
 • U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZE, POVERILAC SE, NAKON UPOZORENJA DUŽNIKU, MOŽE NAPLATITI IZ STVARI U POSEDU.
cesija
CESIJA
 • NIJE SREDSTVO OBEZBEĐENJA!
 • USTUPANJE POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA (PROMENA POVERIOCA).
 • PRENOS POTRAŽIVANJA SE VRŠI POSEBNIM UGOVOROM.
 • PREDMET CESIJE: PRENOS SVAKOG POTRAŽIVANJE, OSIM ONOG ČIJI JE PRENOS ZABRANJEN ZAKONOM, ILI KOJE JE VEZANO ZA LIČNOST POVERIOCA, ILI KOJE SE PO SVOJOJ PRIRODI NE MOŽE PRENOSITI.
 • ZA CESIJU NIJE POTREBNA SAGLASNOST DUŽNIKA, OSIM AKO OSNOVNIM UGOVOROM NIJE DRUGAČIJE UREĐENO, ALI DUŽNIK MORA BITI OBAVEŠTEN O CESIJI.
 • OSNOVNIM UGOVOROM SE MOŽE UREDITI I ZABRANA PRENOSA POTRAŽIVANJA.