uczestnictwo spo ecze stwa w wykonywaniu orzecze s du n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu. Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Warszawa 7 listopada 2013 roku. Rodzaje kar orzekanych w sądach rejonowych w liczbach bezwzględnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu' - calix


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uczestnictwo spo ecze stwa w wykonywaniu orzecze s du
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu

Rada Główna

do Spraw Społecznej Readaptacji

i Pomocy Skazanym

Warszawa 7 listopada 2013 roku

rodzaje kar orzekanych w s dach rejonowych w liczbach bezwzgl dnych
Rodzaje kar orzekanych w sądach rejonowychw liczbach bezwzględnych

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r - osoby osądzone w I instancji przez Sądy Rejonowe

podstawy prawne udzia u organizacji pozarz dowych w post powaniu karnym wykonawczym
Podstawy prawne udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym wykonawczym
 • Wykonywanie kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, nie stanowi domeny jedynie instytucji wymiaru sprawiedliwości.
 • Kodeks karny wykonawczy dopuszcza możliwość szerokiego uczestniczenia w ich wykonywaniu stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom oraz instytucjom, których celem działania jest realizacja zadań określonych w k.k.w., jak również kościołom i związkom wyznaniowym oraz osobom godnym zaufania (art. 38 §1 k.k.w.).
 • Wymienione podmioty oraz osoby mogą uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej w zakładach karnych i aresztach śledczych w porozumieniu z dyrektorem jednostki penitencjarnej (art. 38 §2 k.k.w.).
formy wsp dzia ania z wymiarem sprawiedliwo ci
Formy współdziałania z wymiarem sprawiedliwości
 • Uczestnictwo w organach kolegialnych powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podległe mu organy albo wojewodów, których zadaniem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi.
 • Uczestnictwo w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych zabezpieczających i zapobiegawczych (art. 39§1 k.k.w.).
rada g wna do spraw spo ecznej readaptacji i pomocy skazanym
Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

W składzie Rady Głównej zasiadają przedstawiciele Ministrów:

 • Sprawiedliwości,
 • Pracy i Polityki Społecznej,
 • Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Edukacji Narodowej,
 • Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Obrony Narodowej,
 • Policji,
 • Służby Więziennej,
 • Przedstawiciele nauki,
 • Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest realizacja zadań związanych z readaptacją skazanych oraz kościołów i innych związków wyznaniowych.
rady terenowe do spraw spo ecznej readaptacji i pomocy skazanym
Rady terenowe do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym
 • Na poziomie województw – stosownie do potrzeb, wojewoda może powołać terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, w której składzie zasiadają przedstawiciele organów odpowiedniego szczebla, a także organów samorządu terytorialnego.
 • Do uczestniczenia w pracach rady terenowej można zaprosić także przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest realizacja zadań związanych z readaptacją skazanych oraz kościołów i innych związków wyznaniowych, jednakże nie mogą być powoływani w skład rady terenowej.
zakres dzia a rady g wnej i rad terenowych do spraw spo ecznej readaptacji i pomocy skazanym
Zakres działań Rady Głównej i rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym
 • organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 • opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 • koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
slide8
podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 • dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 • inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 723)

slide9
Rady terenowe powołano na terenie województw:

1) kujawsko – pomorskiego

2) lubuskiego, w tym:

 • rada terenowa okręgu gorzowskiego
 • rada terenowa okręgu zielonogórskiego

3) lubelskiego

4) małopolskiego

5) podkarpackiego

6) podlaskiego

7) warmińsko-mazurskiego

8) wielkopolskiego

9) zachodniopomorskiego, w tym:

 • rada terenowa okręgu koszalińskiego
 • rada terenowa okręgu szczecińskiego

Łącznie na terenie kraju funkcjonuje obecnie 11 rad terenowych do spraw społecznej readaptacji, w dziewięciu województwach.

rodzaje orzecze s du w kt rych wykonywaniu mog uczestniczy organizacje pozarz dowe
Rodzaje orzeczeń sądu, w których wykonywaniu mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe
 • Kara ograniczenia wolności
 • Dozór wykonywany wobec osoby dorosłej
 • Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Nadzór wykonywany wobec nieletniego
kara ograniczenia wolno ci udzia organizacji pozarz dowych
KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI- udział organizacji pozarządowych

Podstawa prawna działania

 • Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne może być wykonywana na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą (art. 56 § 3 k.k.w.).
 • Podmioty wyznacza właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, za ich zgodą, a następnie przekazuje ją miejscowo właściwemu sądowi rejonowemu.
 • Szczegółowe zasady wykonywania kary ograniczenia wolności, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku, w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 634).
koszty pracy skazanych
Koszty pracy skazanych

Koszty wykonywanej pracy na rzecz wyznaczonych podmiotów:

 • Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.
 • Skazany ponosi koszty badania lekarskiego, jeżeli chce udowodnić niezdolność do wykonywania pracy.
 • Wyznaczony podmiot ponosi koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia, a także niezbędne środki ochrony – odpowiednie do charakteru powierzonej pracy.
slide14
Obowiązki wyznaczonych podmiotów:
 • Informowanie sądowego kuratora zawodowego o wyznaczonych dla skazanych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz osobach odpowiedzialnych za organizowanie pracy i kontrolowanie jej przebiegu.
 • Osoby odpowiedzialne, obowiązane są do niezwłocznego informowania sądowego kuratora zawodowego o istotnych okolicznościach dotyczących przebiegu pracy i zachowania się skazanego, a w szczególności: o terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych przez skazanego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy, niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie pracy, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy.
doz r organizacji pozarz dowych oraz os b godnych zaufania
DOZÓRorganizacji pozarządowych oraz osób godnych zaufania

Cel działania:

 • Ułatwienie społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, poprzez udzielanie skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych (art. 41 §1 k.k.w.).

Uprawnienia skazanego:

 • Prawo do ustanowienia na piśmie, jako swojego przedstawiciela osobę godną zaufania, za jej zgodą, zwłaszcza spośród przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji, kościołów i innych związków wyznaniowych, których celem jest pomoc w readaptacji społecznej skazanych (art. 42 § 1 k.k.w.).

Obowiązki ustanowionego przedstawiciela wobec skazanego:

 • Ustanowiony przedstawiciel skazanego, może działać wyłącznie w interesie skazanego i w tym celu składać w jego imieniu wnioski, skargi i prośby do właściwych organów oraz instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji, kościołów i innych związków wyznaniowych.
liczba skazanych obj tych nadzorem s u b probacyjnych na 100 tys mieszka c w dane na koniec 2009 r
Liczba skazanych objętych nadzorem służb probacyjnych na 100 tys. mieszkańców (dane na koniec 2009 r.)

Wyliczono na podstawie raportu Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE II 2009

s u b probacyjn w polsce stanowi kuratorzy s dowi wykonuj cy orzeczenia w sprawach karnych
Służbę probacyjną w Polsce stanowią kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych:
 • 3118 zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych,
 • nadzorowanych przez kuratorów okręgowych w 45 okręgach sądowych,
 • oraz kierowników zespołów w 352 zespołach w sądach rejonowych,
 • wspomagani są przez 18 043 kuratorów społecznych.
slide19
Liczba spraw kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnychStan na koniec okresu statystycznego

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości MS-S40

obci enie prac s dowego kuratora zawodowego w sprawach karnych
Obciążenie pracą sądowego kuratora zawodowego w sprawach karnych
 • 34 dozory własne
 • 45 dozorów powierzonych - wykonywanych przeciętnie przez 6 kuratorów społecznych
 • 55 inne sprawy – głównie kary ograniczenia wolności
 • 85 wywiadów środowiskowych wykonanych w ciągu roku
akty prawne reguluj ce prowadzenie dozoru
Akty prawne regulujące prowadzenie dozoru
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny(Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy(Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 335)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2051)
rodzaje spraw przy kt rych mo e by orzeczony doz r organizacji pozarz dowej
Rodzaje spraw, przy których może być orzeczony dozór organizacji pozarządowej
 • Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 73 §1 k.k.)
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 159 §1 k.k.)
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 67 §2 k.k.)
 • W przypadku skierowania sprawcy skazanego za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego, na leczenie ambulatoryjne lub rehabilitację w placówce leczniczo-rehabilitacyjnej (art. 97 §1 k.k.)
zadania organizacji pozarz dowych w trakcie sprawowania dozoru
Zadania organizacji pozarządowych w trakcie sprawowania dozoru

Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do

(art. 175 k.k.w.):

1) bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu

2) utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,

3) zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

slide24
Do zakresu działania organizacji i instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru, należy w szczególności

(art. 174 k.k.w.)

1) odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,

2) żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,

3) współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,

4) współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,

slide25
5) przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,

6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

7) podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,

8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.

szczeg lne uprawnienia podmiot w sprawuj cych doz r
Szczególne uprawnienia podmiotów sprawujących dozór
 • Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru.
 • Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych (tj. do 149,90 zł) na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 175a k.k.w.)
przygotowanie skazanego do ycia po zwolnieniu z zak adu karnego
Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub podmiotami, których celem jest realizacja zadań związanych z readaptacją skazanych tj. stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i instytucjami oraz kościołami i innymi związkami wyznaniowymi (art. 164 k.k.w.)
 • Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja penitencjarna.
zadania organizacji pozarz dowych w przygotowaniu skazanego do wolno ci
Zadania organizacji pozarządowych w przygotowaniu skazanego do wolności
 • ustalenie ze skazanym zakresu niezbędnej pomocy w społecznej readaptacji i sposobu jej udzielenia,
 • znalezienie zatrudnienia,
 • zapewnienie zakwaterowania,
 • udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • udzielenie niezbędnej doraźnej pomocy
nadz r i inne rodki wychowawcze stosowane wobec nieletnich
Nadzór i inne środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich

Podstawowe akty prawne regulujące sprawowanie nadzoru:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 228).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 110)
kuratorzy s dowi wykonuj cy orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • 2 004 zawodowych kuratorów sądowych
 • wspieranych przez 12 671 kuratorów społecznych
 • nadzorowanych przez 217 kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej
 • oraz 38 kuratorów okręgowych (w ramach limitu etatów kuratorów rodzinnych i nieletnich)
nieletni wobec kt rych stosuje si rodki wychowawcze
Nieletni, wobec których stosuje się środki wychowawcze

Środki wychowawcze stosuje się w zakresie (art. 1 u.p.n.):

 • zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18,
 • postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,
 • wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
slide33
Hostel

może być prowadzony przez organizację pozarządową

 • jest jednostką organizacyjną, przeznaczoną dla nieletnich umieszczonych w zakładzie poprawczym, służącą ułatwieniu procesu usamodzielniania nieletnich lub przygotowaniu ich do zwolnienia z zakładu poprawczego, zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą i dającą nieletnim możliwość czasowego zamieszkania, w szczególności gdy ich niezwłoczny powrót do środowiska jest niewskazany
 • Hostel stanowi dział zakładu poprawczego
 • Hostel może stanowić również jednostkę organizacyjną poza zakładem poprawczym, prowadzoną przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, której celem działania jest pomoc w readaptacji społecznej nieletnich.)
rodki wychowawcze wykonywane przez organizacje pozarz dowe
Środki wychowawcze wykonywane przez organizacje pozarządowe

Sąd rodzinny może:

 • ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego
 • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją
o rodki kuratorskie
OŚRODKI KURATORSKIE
 • Obecnie na terenie kraju funkcjonują 103 ośrodki kuratorskie
 • Ten środek wychowawczy stosowany jest wobec ok. 1 500 nieletnich
 • Organizacja społeczna lub instytucja zajmująca się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, może prowadzić działalność zbliżoną do ośrodka kuratorskiego
 • Regulacja Prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. 2001 Nr 120, poz. 1294)
 • Jak nawiązać współpracę z ośrodkiem kuratorskim?

- zgłoś się do siedziby kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym w Twoim mieście i porozmawiaj z kierownikiem zespołu!

zakres dzia alno ci o rodka kuratorskiego
Zakres działalności ośrodka kuratorskiego

Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb osobowościowych,

2) rozwiązywanie problemów psychicznych,

3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,

4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,

5) wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,

6) rozwijanie zainteresowań,

7) wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,

8) rozładowywanie napięć emocjonalnych,

9) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

wsp praca przedstawicieli organizacji oraz wolontariuszy z o rodkami kuratorskimi
Współpraca przedstawicieli organizacji oraz wolontariuszy z ośrodkami kuratorskimi
 • zajęcia z nieletnimi mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia terapeutyczne (o ile rozporządzenie tak stanowi)
 • zajęcia mogą prowadzić także inne osoby, jeżeli posiadają odpowiednie umiejętności i uzyskały pisemną zgodę kierownika ośrodka
 • osoba prowadząca zajęcia w ośrodku pracuje z grupą nie większa niż 10 osób
 • osoby prowadzące zajęcia mogą prowadzić zajęcia odpłatnie albo nieodpłatnie jako wolontariusze
dotacje ministerstwa sprawiedliwo ci udzielone w 2013 roku w drodze konkursu
Dotacje Ministerstwa Sprawiedliwości udzielone w 2013 roku w drodze konkursu
 • Minister Sprawiedliwości udzielił organizacjom pozarządowym jednorazowej dotacji celowej, na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, wymienionym w przepisie art. 38 § 1 k.k.w., na realizację zadania publicznego „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na
 • 2013 rok.
slide39
Organizacje pozarządowe korzystające z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości wyłonione w drodze konkursu w 2013 roku
 • Stowarzyszenie ALTER EGO w Warszawie
 • Fundacja – Instytut św. Brata Alberta w Świnoujściu
 • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej
 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach
 • Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku
 • Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim
 • Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu
slide40
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” w Borowym Młynie
 • Fundacja Sławek, Al. Solidarności 17, 03-412 Warszawa
 • Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko
 • Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja”, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
 • Fundacja Chrześcijańska NEBO wWarszawie
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „EMAUS” w Gdańsku
 • Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 4/7, 20-091 Lublin
 • Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
 • Fundacja Human „LEX” Instytut w Ełku
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Katowickie w Katowicach
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło Gliwickie w Gliwicach
 • Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka, ul. Sienkiewicza 1 p. 17, 39-200 Dębica
slide41
Więcej informacji na temat funkcjonowania Rady Głównej

oraz rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym znajdziecie Państwo

tutaj:http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym