Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama - PowerPoint PPT Presentation

opasnosti od korupcije u javnim nabavkama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama

play fullscreen
1 / 17
Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama
112 Views
Download Presentation
calida
Download Presentation

Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opasnosti od korupcije u javnim nabavkama Đinita Fočo

 2. Korupcija u javnim nabavkama • Povezanost sa političkom korupcijom i direktna veza sa visokim političkim krugovima; • Sukob interesa kao jedan od potencijalnih rizika; • Podmićivanje i iznuđivanje oblici koji se javljaju na nižim nivoima odlučivanja;

 3. Šta je to politička korupcija? • Kada se koristi politički utjecaj da bi se ostvarila materijalna korist kroz javne nabavke; • Dostupna najvišim političkim nivoima vlasti u svim zemljama; • Vezana za “velike” investicione projekte (big deal)

 4. Sukob interesa kao oblik korupcije u javnim nabavkama • Kada postoji mogućnost da javni djelatnik svoj privatni interes stavi iznad javnog interesa; • Članovi nadzornih i upravnih odbora, koji mogu imati direktne finansijske koristi od ugovora koji se dodjeljuju kompaniji u kojoj ima dionice ili je jedan od suvlasnika ili je neko od užih članova porodice vlasnik ili suvlasnik kompanije

 5. Podmićivanje i iznuđivanje • Kao potencijalni oblici za niže “upravljačke” strukture unutar ugovornih tijela; • Unaprijed se daje ili traži određeni “poklon” da bi se namjestio ugovor; • Uspostavljanje kontakata sa kompanijama u cilju stvaranja “dobrih” odnosa

 6. Gdje je korupcija u javnim nabavkama • Tehničke specifikacije, kao dio tenderske dokumentacije; • Nepoštivanje osnovnih principa javnih nabavki (transparentnost, jednak tretman svih ponuđača, nediskriminacija); • Primjena izuzeća kada ne postoje predpostavke za istu; • Realizacija ugovora

 7. Tehnička specifikacija • Jedna od najkritičnijih tačaka za korupciju u javnim nabavkama; • Tehnička specifikacija koja “favorizira” samo jednog ponuđača; • Eliminacija onih ponuđača koji ponude ekvivalent, iako ekvivalent odgovara u svim suštinskim zahtjevima za predmetnu nabavku

 8. Nepoštivanje osnovnih principa • Transparentnost – provodi se pregovarački postupak bez objave obavještenja iako za to nisu ispunjeni uslovi; • Neoglašava se obavještenje o nabavci, niti obavještenje o dodjeli ugovora; • Poziva se na mnoge razloge a se ne provede transparentan postupak javne nabavke

 9. Jednak tretman svih ponuđača • Curenje informacija iz ugovornog organa jednom ponuđaču; • Postavljanje kvalifikacijskih uslova prilagođenih jednom ponuđaču; • Nedovoljno vremena da svi potencijalni ponuđači pripreme ponude na konkurentskoj osnovi;

 10. Nediskriminacija ponuđača • Posebno izražen problem u Bosni i Hercegovini; • Lošija pozicija domaćih ponuđača u odnosu na ponuđače izvan Bosne i Hercegovine; • Favorizovanje koje ide na uštrb najefikasnijem korištenju javnih sredstava

 11. Primjena izuzeća • Loša praksa da bi se izbjegao postupak i ugovor dodijelio favoritu; • Kupovina zgrade koja se nije ni počela praviti; • Državna tajna za nešto što nije državna tajna; • Posebne mjere sigurnosti koje kao takve nisu propisane niti jednim važećim zakonom ili propisom; i dr.

 12. Realizacija ugovora • Druga najkritičnija tačka za korupciju; • Nije definisana ZJN ali je u direktnoj vezi sa elementima iz najpovoljnije ponude; • Cijene iz ponude povećane već prilikom iz prve isporuke; • Rok plaćanja 1000 dana, a ugovor plaćen dan nakon potpisivanja; • Rok izvršenja nerealno kratak jer tehnološki proces izvršenja ugovora zahtjeva znatno duže rokove.

 13. Kako otkriti da se radi o korupciji • Pitanje za milion EUR-a; • Najteže krivično djelo za dokazivanje; • Koristiti puno posrednih dokaza- od ispitivanja bogaćenja preko noći, tokova novca između učesnika u postupku javne nabavke, do detaljne analize svih procesa koji su prethodili javnoj nabavci, kao i realizaciji ugovora

 14. Osnovni indikatori • Redovni kontakti uposlenika koji rade javne nabavke i određenih ponuđača ( zajednička druženja, ljetovanja i sl.); • Koncentracija nadležnosti; • Kontinuriana dodjela ugovora jednom ponuđaču iz godine u godinu; • Posebni kriteriji za dodjelu ugovora; • Neobični zahtjevi u tehničkim specifikacijama se ponavljaju iz postupka u postupak; i dr.

 15. Šta preduzeti? • Edukacija svih institucija koje su u lancu istrage i dokazivanja ovog krivičnog djela; • Strožije i precizno definisanje sukoba interesa u javnim nabavkama; • Minimiziranje političkog utjecaja na dodjelu ugovora; • Na poslove javnih nabavki postavljati osobe visokih moralnih i stručnih kvaliteta.

 16. Kako do cilja • Sankcionisanjem počinilaca; • Edukacijom svih segmenata koji su na direktan ili indirektan način uključeni u javne nabavke; • Profesionalizacija struke i uključivanjeprofesionalaca u istraživanje i dokazivanje krivičnih djela korupcije;

 17. Hvala na pažnji!Đinita Fočo