slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roberto Scaramuzzino PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roberto Scaramuzzino

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Roberto Scaramuzzino - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Samverkan mellan civila samhället och kommunala myndigheter om familjeåterförening inom ramen för integrationsöverenskommelsen. Roberto Scaramuzzino . Upplägg. Överenskommelsen inom integrationsområdet (ÖKI) En studie om ÖKI och den somaliska familjeåterföreningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Roberto Scaramuzzino' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Samverkan mellan civila samhället och kommunala myndigheter om familjeåterförening inom ramen för integrationsöverenskommelsen

Roberto Scaramuzzino

uppl gg
Upplägg
 • Överenskommelsen inom integrationsområdet (ÖKI)
 • En studie om ÖKI och den somaliska familjeåterföreningen
 • Några reflektioner och preliminära resultat
verenskommelsen inom integrationsomr det
Överenskommelsen inom integrationsområdet

En implementering av Överenskommelsen inom det sociala området?

Resultatet av en dialogprocess som pågått fr.o.m. januari 2009 t.o.m. maj 2010

Regeringens syfte: undanröja hinder för ideella organisationers arbete inom integrationsområdet

Deltagare: 90-tal inbjudna organisationer, nationella och lokala

Undertecknad av ett 30-tal ideella organisationer

Startskottet för en uppföljningsprocess som pågår fortfarande och som leds av en styrgrupp

sex principer i ki
Sex principer i ÖKI
 • Självständighet och oberoende
 • Dialog
 • Kvalitet
 • Långsiktighet
 • Öppenhet och insyn
 • Mångfald
bara tio kommunala och tre regionala verenskommelser varf r
”Bara” tio kommunala och tre regionala överenskommelser, varför?

A. Relationen mellan stat och kommun

 • Ett politiskt dokument som tappat i lyskraft?
 • Ett dokument som ska tolkas, förhandlas och konkretiseras lokalt, snarare än direkt implementeras?
 • Ett nationellt beslut, men beroende av ett kommunalt självbestämmande?

B. Relationerna mellan aktörer på lokal nivå

 • En politiskt mer laddad fråga på lokal nivå?
 • Lokala traditioner av samarbete och samverkan?
 • Vikten av ett lokalt aktörskap?
syfte med denna studie
Syfte med denna studie

Studiens syfte är att följa upp de sex principerna i Överenskommelsen i förhållande till hur den somaliska familjeåterföreningen går till i tre strategiskt valda kommuner i Sverige (Borlänge, Malmö och Sundsvall)

Alla tre kommuner har på senare år mottagit ett stort antal flyktingar från Somalia (i relation till befolkningen) och kommer därför sannolikt att beröras av familjeåterföreningen.

Kommunerna är intressanta att jämföra bl.a. för att de befinner sig i olika delar av landet, styrs av olika politiska majoriteter och de varierar i storlek (befolkningsmässigt).

d en somaliska familje terf reningen
Den somaliska familjeåterföreningen?
 • En grupp som är ”väntad” i och med ändrad praxis hos Migrationsverket.
 • En grupp som enligt forskningen har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som ofta presenteras som ”svår att integrera”
 • En ”utmaning” för kommunerna och de lokala aktörerna?

”Det är fortfarande osäkert hur många anhöriga till somalier i Sverige, som kommer att kunna ansluta till sina familjer efter den prejudicerande domen i Migrationsöverdomstolen i januari. Migrationsverkets senaste prognos pekar på ca 20 000 i år och nästa år, varav merparten förväntas komma under 2013”

(http://www.migrationsverket.se/info/5674.html 2013-02-05, 09:25)

tre fr gest llningar
Tre frågeställningar
 • Hur sker samverkan mellan offentliga och ideella organisationer i mottagandet med fokus på beslutsfattande (vad som bör göras), implementering (vad som görs) och utfall (konsekvenser)?
 • På vilket sätt förhåller sig denna samverkan till principerna i ÖKI?
 • Hur påverkar denna samverkan de somaliska familjernas mottagande och etablering?
metod
Metod
 • Insamling av relevanta dokument
 • Intervjuer med centrala aktörer
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Kommunen (politiker och tjänstemän)
  • Lokala civilsamhällesorganisationer som är involverade i mottagandet och etableringen
   • Inklusive somaliska föreningar (inte minst som representanter för målgruppen)
n gra prelimin ra reflektioner
Några preliminära reflektioner
 • Mindre antal somalier än förväntat i alla kommuner
 • Störst antal i Borlänge (i absoluta tal och i relation till befolkning) minst i Malmö
 • Etableringsreformen har skapat stora förändringar i mottagandet vad gäller relationen mellan Kommunen och Arbetsförmedling (nya samverkansformer)
 • Ingen generell policy på kommunal nivå vad gäller samverkan med ideell sektor utan initiativ till samverkan på tjänstemannanivå
 • Ideella organisationers roll som utförare mycket begränsad, främst privata vinstdrivande aktörer är lotsar, bedriver SFI m.m.
 • Finansiering av ideella organisationers aktiviteter sker via
  • Organisations- och projektbidrag
  • EU-projekt
  • Egna resurser
vilka kontaktytor mellan kommunen och den somaliska gruppen
Vilka kontaktytor mellan kommunen och den somaliska gruppen
 • Bidragssystemet för etniska organisationer
 • Gemensamma tillfälliga projekt
 • Samråd och dialog vad gäller specifika situationer som uppstår i det lokala
 • Anställning av personer med somalisk bakgrund