Bankovn prost ed
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Bankovní prostředí. Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty Přísnější a regulovanější prostředí Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB Pravidlům regulatorních orgánů Systém povinného pojištění vkladů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bankovn prost ed
Bankovní prostředí

 • Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty

 • Přísnější a regulovanější prostředí

  • Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB

  • Pravidlům regulatorních orgánů

  • Systém povinného pojištění vkladů

 • Základní legislativní rámec vymezuje Zákon o bankách (Zák. 21/1992 Sb.)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Omezen majetkov ch ast
Omezení majetkových účastí

 • Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou, která není bankou…

 • Kvalifikovaná účast banky nesmí překročit

  • V jedné osobě 15 % kapitálu banky

  • V souhrnu vůči všem osobám 60 % kapitálu banky

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kvalifikovan ast
Kvalifikovaná účast

 • Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) právnické osoby

 • Banka je povinna oznámit ČNB bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účastí na právnické osobě

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Zk propojen podle z k o bank ch
Úzké propojení podle Zák. o bankách:

 • Alespoň 20 % podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech

 • Vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Osoby maj c k bance zvl tn vztah 1
Osoby mající k bance zvláštní vztah (1)

 • Členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci banky

 • Osoby mající kontrolu nad bankou, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob

 • Osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku) členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou

 • Právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v předchozích bodech má kvalifikovanou účast

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Osoby maj c k bance zvl tn vztah 2
Osoby mající k bance zvláštní vztah (2)

 • Osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba pod jejich kontrolou

 • Členové bankovní rady České národní banky

 • Osoby, nad kterými má banka kontrolu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z k o bank ch zakazuje
Zák. o bankách zakazuje

 • Provádět s osobami majícími k bance zvláštní vztah obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Syst m nsk ch zd v bank ch
Systém „čínských zdí“ v bankách

 • Mezi úvěrovými a investičními obchody

  • Při provádění investičních obchodů zákaz využívat informace získané v souvislosti s úvěrovými obchody a naopak

  • Při provádění investičních obchodů na vlastní účet zákaz využívaní informací získaných v souvislosti s investičními obchody na účet klienta a naopak

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Fond poji t n vklad 1
Fond pojištění vkladů (1)

 • Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku

 • Řízen pětičlennou správní radou – jmenuje a odvolává ministr financí

 • Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % (v případě stavební spořitelny 0,05 %) z průměru objemu vkladů za předchozí rok, včetně úroků

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Fond poji t n vklad 2
Fond pojištění vkladů (2)

 • Musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců – v současnosti snahy o zkrácení této lhůty

 • Náhrada oprávněné osobě činí 90 % z vkladu, nejvýše však 25 tis. EUR – v současnosti 100 %, max. 50 tis. EUR

 • Fond má v současnosti k dispozici 10 mld. Kč většinou investovaných ve státních dluhopisech

  • S navýšením pojištěné částky nedošlo a ani se zatím neuvažuje o zvýšení odvodů do Fondu pojištění vkladů.

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Garance vklad v eu
Garance vkladů v EU

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kapit lov p im enost 1
Kapitálová přiměřenost (1)

 • Základní nástroj bankovní regulace

 • Stanovuje minimální výši kapitálu, který banka musí vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat

 • Proč kapitálová přiměřenost?

  • Tržní mechanismus ve finanční sféře není sám o sobě schopen zabezpečit, aby banky udržovaly dostatečnou výši vlastního kapitálu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kapit lov p im enost 2
Kapitálová přiměřenost (2)

 • Metodika vypracovaná Bankou pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji (Basel I, Basel II) Cookova standarta

 • Banky mají povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném i na individuálním základě

 • Požadovaná minimální úroveň kapitálové přiměřenosti je 8 %

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Vymezen kapit lu banky
Vymezení kapitálu banky

 • Kapitál se pro potřeby propočtu skládá z Tier 1, Tier 2 a využitého Tier 3

  • Ve struktuře kapitálu českých bank převládá Tier 1, význam Tier 2 je relativně malý. Tier 3 nebyl v roce 2007 v bankovním sektoru ČR využíván.

  • Podřízený dluh

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Pod zen dluh
Podřízený dluh

 • Jde o emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutý věřitelem

  • Musí obsahovat podmínku podřízenosti

  • Částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena

  • Podřízený dluh je nezajištěn

  • Lhůta splatnosti je nejméně 5 let (jistina je jednorázově splatná)

  • Snižuje se o 20 % ročně během posledních 5 let

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Bankovn prost ed

 • Obchodní portfolio – finanční a komoditní nástroje držené za účelem obchodování a dosažení zisku

  • Denně se oceňuje reálnými hodnotami

 • Bankovní portfolio – úmysl a schopnost držet do splatnosti

  • Oceňuje se podle mezinárodních účetních standardů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V po et rizikov v en ch rozvahov ch aktiv
Výpočet rizikově vážených rozvahových aktiv

 (rozvahové aktivum – opravná položka)*riziková váha

 • Rizikové váhy jsou stanoveny v rozmezí od 0 do 1

  • Např. 0 pro pohledávky za centrálními bankami a vládami

  • 0,2 pro pohledávky za bankami

  • 0,5 pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Basel ii
Basel II

 • Od ledna 2008 vystřídal v ČR předchozí Basel I

 • Základní změna je opuštění velmi hrubého stanovení rizikových vah položek aktiv a měření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Srovn n basilejsk ch dohod

1988: Basel I

2004: Basel II

Zaměření na jediné opatření (kapitál)

Tři pilíře

Jedna velikost pro všechny

Nabídka přístupů

Široký záběr

Větší citlivost k riziku

Srovnání basilejských dohod

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Zm n n po adavek na kapit l

Kapitál

Minimální předepsaný

kapitál

=

8%

Úvěrové

riziko

+

Provozní

riziko

+

Tržní

riziko

Změněný požadavek na kapitál

Basel I

Kapitál

Minimální předepsaný

kapitál

=

8%

(Úvěr a trh) Aktiva upravená o riziko

Basel II

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Basel ii je zalo en na t ech pil ch
Basel II je založen na třech pilířích:

 • Minimální kapitálové požadavky

 • Proces dohledu

 • Tržní disciplína

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 1 minim ln kapit lov po adavky
Ad 1) Minimální kapitálové požadavky

 • Mění se způsob stanovení kapitálových požadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního portfolia

 • Nově se do rizik, která musí být kryta kapitálem, zahrnuje i operační riziko banky

  • Dříve pouze úvěrové a tržní riziko

  • Z hlediska významu v kapitálových požadavcích bank jednoznačně převládá kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Rizikov kategorie v programu basel ii
Rizikové kategorie v programu Basel II

 • Úvěrové rizikoriziko, že by žadatel o úvěr nebo protistrana nemuseli dostát svým smluvním závazkům (v roce 2007 tvořilo 90 % celkového kapitálového požadavku v ČR)

 • Tržní rizikoriziko nepříznivého pohybu cen, např. směnné kurzy, hodnota cenných papírů a úrokové sazby

 • Provozní rizikoriziko škod následkem nepřiměřenosti nebo selhání interního postupu, lidí a systémů, nebo vlivem vnějších událostí

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V rov riziko
Úvěrové riziko

 • Zavádí se přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů

 • Je možné použít standardizovanou metodu nebo postup na základě interních ratingů, a to buď v podobě základního nebo pokročilého postupu

  • Interní rating  některé klíčové charakteristiky pro kvantifikaci úvěrového rizika vycházejí z interního hodnocení banky, nikoliv z externích ratingů nebo závazně stanovených rizikových vah

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Extern ratingov agentury
Externí ratingové agentury

 • Pro výpočet kapitálových požadavků je banka oprávněna použít úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky Zák. o bankách a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Extern ratingov agentury zapsan v seznamu nb
Externí ratingové agentury zapsané v seznamu ČNB

bez IČ Fitch, INC One State Street Plaza, New York, New York 10004, USA INC. 8.2.2008

1316230 Fitch Ratings LTD101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS, Velká Británie LTD 8.2.2008

25645749Moody´s Central Europe a.s. Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika akciová společnost 16.4.2008

bez IČ Moody´s Investors Service, Inc. 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA Inc. 14.5.2008

1950192Moody´s Investors Service Limited 2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R 7XB, Velká Británie Limited 14.5.2008

344 765 961 R.C.S. ParisMoody´s France SAS 92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80, rue d´Anjou, 75008, Paříž, Francouzská republika SAS 14.5.2008

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


P stupy k v rov mu riziku
Přístupy k úvěrovému riziku

U každého portfolia si banky musí vybrat jedenpřístup ze souboru obsahujícíhotři:

 • Typizovaný přístup

 • Základní přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

 • Pokročilý přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Typizovan p stup
Typizovaný přístup

 • Podobný jako stávající metoda Basel I

 • Použití nových rizikových vah (0%, 20%, 50%, 100%, 150%) pro posouzení požadovaného kapitálu.

 • Využívá externí klasifikace (ratingu), pokud je k dispozici

 • Váha 35% u nároků zajištěných hypotékou obytného domu

 • Váha 100% u nároků zajištěných hypotékou komerčních prostor

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z kladn p stup zalo en na vnit n klasifikaci
Základní přístup založený na vnitřní klasifikaci

 • Vnitřní klasifikace

  • pravděpodobnost nesplácení  vyžaduje propracovanou databázi

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Pokro il p stup zalo en na vnit n klasifikaci
Pokročilý přístup založený na vnitřní klasifikaci

 • Stejné zásady jako u základního přístupu, ale všechny položky si zadává sama banka na základě interně vypracovaných modelů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Provozn opera n riziko
Provozní (operační) riziko

 • Riziko ztráty vyplývající z neadekvátních nebo chybných interních procesů, chyb lidí a systémů nebo z vnějších událostí

 • Zaveden kapitálový požadavek na provozní riziko

 • Modely provozního rizika bank nejsou tak vypracované jako u úvěrového rizika

 • Provozní riziko zvýší požadavky na předepsaný kapitál bank

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 2 proces dohledu
Ad 2) Proces dohledu

 • Klade důraz nejen na hodnocení dostatečnosti kapitálu, ale rovněž se snaží podněcovat banky ke zdokonalování metod a technik v rámci měření, řízení a monitoringu rizik

  • Význam roste s tím, jak banky při stanovení kapitálových požadavků začínají využívat vlastních rizikových parametrů a modelů měření rizik

  • Regulátor by měl aktivně bankám pomáhat při vytváření odpovídajícího systému risk managementu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 3 tr n discipl na
Ad 3) Tržní disciplína

 • Komplex informací, které by o sobě banka měla zveřejňovat

 • Lepší přehled o rizikovém profilu banky, adekvátnosti kapitálu a metod využívaných pro měření rizik a stanovení kapitálových požadavků

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V voj kapit lov p im enosti bankovn ho sektoru r
Vývoj kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru ČR

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Opat en proti legalizaci v nos z trestn innosti pran pinav ch pen z
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)

 • V roce 1989 založena mezivládní organizace Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

 • Money laundering  zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z kladn principy proti pran pen z
Základní principy proti praní peněz: (praní špinavých peněz)

 • Identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů

 • Neprovedení podezřelého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci  Finanční analytický útvar Ministerstva financí

 • Zachování mlčenlivosti o podniknutých opatřeních

 • Vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Banka je povinna identifikovat klienta kter
Banka je povinna identifikovat klienta, který: (praní špinavých peněz)

 • Uzavírá obchod přesahující 15 tis. EUR (cca 360 tis. Kč)

 • Jedná-li se o podezřelý obchod

 • Uzavření smlouvy o účtu nebo vkladu

 • Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09