projektledarutbildning inneh ll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektledarutbildning; innehåll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektledarutbildning; innehåll

play fullscreen
1 / 25

Projektledarutbildning; innehåll

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Projektledarutbildning; innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar Projektplanering från projektplan till avslutning Projektets olika faser Projektroller och ansvar Projektledarrollen och dess viktigaste uppgift Olika projektplaneringsmetoder Projektets olika styrmetoder Redovisning Projektavslut Projektgranskning Projektledarutbildning; innehåll Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 2. Dialogmetoden • Ett arbetssätt och en metod som hjälper oss att reflektera och tänka tillsammans så att vi lär oss av och med varandra • Den utgår från utvecklingsteorin som säger att det är i vårt möte med andra som vi utvecklas • Där har vi alla lika stor roll och samma värde Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 3. Halta hästar och lata försäljarerör sig ej hastigtoch hittar alltid vägen hemHur många h är i detta? Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 4. Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar Projekt Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 5. En temporär satsning för att framställa en unik produkt, tjänst eller service En tillfällig satsning för att nå ett specifikt mål Vad är ett projekt? Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 6. Alla projekt är viktiga för en organisations framgång Projekten resulterar i nya eller förändrade processer, produkter, tjänster och organisationer Projekt kan också leda till ökad försäljning, bättre kundrelationer, sänkta kostnader, förbättrad arbetsmiljö och andra fördelar Vad är ett projekt? Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 7. uppdragsgivare särskilt rekryterad personal, projektanställda projektchef, projektledare, projektadministratör ett klart definierat mål aktiviteter en start och ett slut egen budget milstolpar Ett projekt har: Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 8. Projektledning handlar om såväl struktur som känsla En projektledare behöver både rätt verktyg och en fingertoppskänsla för vad varje projekt behöver Vad är projektledning? Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 9. Projektledning är en disciplin som består av modeller, metoder och verktyg som personalen måste utbilda och träna sig i för att förstå och kunna praktisera Det är viktigt att anpassa dessa modeller, metoder och verktyg till vilken typ av projekt det gäller och vilken organisation man verkar i Vad är projektledning? Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 10. Projektledaren är den person som enskilt bär störst ansvar för att det uppsatta målet skall nås Projektledare Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 11. Huruvida ett projekt når sitt mål är till stor del upp till och beroende av hur väl projektledaren lyckas strukturera och leda arbetet Det är projektledaren som måste hitta lösningar på alla eventuella oförutsedda problem som kan dyka upp. En projektledare måste vara en skicklig ledare, planerare och problemlösare, allt på samma gång Projektledarens roll Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 12. Behovsanalys - man analyserar organisationen, projekt, projektmetod och projektledarbeteende för att kunna säkerställa vilket utbildningsbehov som finns Projektledningsstrategi - utveckla en strategisk plan för hur en organisations projektledning ska formas, hur man ska nå målet med utbildningen, hur utbildningen ska följas upp och hur projektledningsrutiner ska införas. Uppföljning - mentorer som kan hjälpa till att stödja projektledare och projektgruppen efter utbildningsinsatsen för att nå de uppsatta målen för utbildningsinvesteringen. Projektledningskoncept Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 13. För en ovan projektledare kan det vara svårt att få ordning på alla bitar, pengarna och materialet ska räcka, de projektanställda ska vara nöjda och tidsplanen måste hållas Hur kan man optimalt strukturera ett projekt för att sedan få det att leda i mål? Utbildning för bättre projekt Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 14. Det finns idag ett mycket stort utbud av olika projektledarutbildningar runt om i hela landet och det finns projektledar- utbildningar av olika slag inom ämnet Det finns allt ifrån kortare grundkurser på 1-2 dagar där man går igenom grunderna, projektledarkurser där man lär sig att strukturera och styra ett projekt till längre mer ingående utbildningar där vissa utbildningar leder till ett certifikat Utbildning för bättre projekt Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 15. Projektledarutbildningar i PRINCE 2 PRINCE 2, Projects In Controlled Evironments är en metod för projektledning PRINCE2 har blivit standardmetod inom offentlig och privat sektor i många länder, men utvecklades i Storbritannien på 80-talet på lokal nivå Verktyget PRINCE2 är andra upplaga av projektledningsmetoden, som är ett registrerat varumärke som ägs av Office of Government Commerce i Storbritannien Projektmetoder Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 16. Projektledarutbildningar i PROPS Projektstyrningsmodellen PROPS utvecklades i Sverige av Ericsson i perioden 1987 till 1989, och står för Projektet för Projektstyrning. PROPS används hos Ericsson samt hos flera av deras partnerföretag. Men PROPS används även i andra branscher, både i privat och offentlig verksamhet. Props Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 17. PROPS delar in projekt i tre olika områden: det styrande som representerar affären, det ledande som i projektet är projektledningen, samt det utförande, själva arbetsmodellen. Dessa symboliseras i projektbeskrivningen av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen. PROPS har sex stadier i projektets process där beslut ska fattas, dessa stadier kallas toll-gates, TG. PROPS Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 18. IPMA - International Project Management Association IPMA är en projektledarmodell som bedömer en projektledares kompetens ut efter beteende, erfarenhet och metod. Certifieringen omfattar fyra nivåer A-D där A är högst. IPMA Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 19. Varje år certifieras ca 16 000 projektledare över hela världen IPMA är en ideell internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer och över 50 000 medlemmar som arbetar med att främja projektformen. IPMA Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 20. Projektledarutbildningar i PPS - Praktisk Projekt Styrning Praktisk projektstyrning är en modell som bygger på 20 års erfarenhet av projektarbete och är utvecklad av TietoEnator. PPS fokuserar på tre faser förberedelse, genomförande och avveckling. PPS Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 21. Scrum är en metod att fördela arbetsuppgifter baserat på affärsnytta. I Scrum arbetar man i små team med upp till nio personer i varje grupp som arbetar i miniprojekt. Scrum Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 22. LFA - LOGICAL FRAMEWORK APPROACH Logical Framework Approach används i större projekt där det i ett tidigt skede är viktigt att värdera projektet. Projektet bygger på vad som ska hända istället för vad som bör göras. LFA Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 23. Poloyas metod är en problemlösningsmetod som består av fyra faser: Definitionsfasen Planeringsfasen Utförande/ genomförandefasen Utvärderingsfasen POLOYAS METOD Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 24. Goda exempel Genomgång av praktiska exempel Egna projektidéer Seminarier Studiebesök SUNDELLS METOD Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

 25. Förening/kooperativ Finansiering Lokal utveckling Projektarbete Mobilisering Mötesformer www.friametoder.se Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell