1 / 9

תחומי אחריות ותפקידי הנספחות המסחרית

תחומי אחריות ותפקידי הנספחות המסחרית. משרד הכלכלה מפעיל באמצעות מינהל סחר חוץ מערך של 41 נספחים מסחריים הנספחים מוצבים במקומות בהם יש נפח סחר משמעותי והפוטנציאל להרחבתו הוא גבוה הנספחים המסחריים מהווים חלק ממערך שירות החוץ של ישראל ויושבים על פי רוב בשגרירויות

caine
Download Presentation

תחומי אחריות ותפקידי הנספחות המסחרית

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. תחומי אחריות ותפקידי הנספחות המסחרית

  2. משרד הכלכלה מפעיל באמצעות מינהל סחר חוץ מערך של 41 נספחים מסחריים • הנספחים מוצבים במקומות בהם יש נפח סחר משמעותי והפוטנציאל להרחבתו הוא גבוה • הנספחים המסחריים מהווים חלק ממערך שירות החוץ של ישראל ויושבים על פי רוב בשגרירויות • המינוי מתבצע במסגרת ועדה ליד נציבות שירות המדינה מערך הנספחויות המסחריות

  3. צריך לשלב כאן מפה פריסת הנספחים המסחריים בעולם *בשנים האחרונות פריסת הנספחויות המסחריות משתנה לאור אתגרי הייצוא הישראלי ומגמות הסחר העולמיות תוך כדי הסטת כוח האדם למדינות מתפתחות.

  4. לנספחים תפקידים רבים ומגוונים בתחומי מיקרו ומאקרו לשם קידום הייצוא הישראלי: קידום יצוא וסחר- • מתן סיוע ליצואנים בכל הנוגע לחדירה לשוק, איתור לקוחות, סוכנים ומפיצים. • ארגון אירועים, משלחות נכנסות/יוצאות, ביתנים לאומיים בתערוכות וסמינרים. • ליווי פרטני של חברות בתחילת פעילותן במדינת היעד תוך מתן סיוע בתחומי רגולציה בשווקי היעד, פערי תרבות וכו'. תפקידי הנספחות המסחרית

  5. עידוד השקעות • עידוד השקעות והנגשת הון זר לחברות ואנשי עסקים ישראליים. • איתור שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים במדינות היעד לטובת פעילות בינ"ל. • טיפול וקידום של הסכמי סחר בינ"ל • מתן מידע על הסכמי סחר בין ישראל ומדינת היעד ו/או הסכמים מולטילטרליים. • ייזום הסכמים בין לאומיים להגדלת התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים זרים

  6. איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות • ניטור ומיפוי של מיזמים, פרויקטים לאומיים והזדמנויות עסקיות במדינת היעד. • סקירות כלכליות שוטפות על מדינת היעד. • חיזוק הקשרים עם ארגונים בינ"ל • במדינות מתפתחות רבות פועלים ארגונים בינ"ל (כדוגמת הבנק העולמי, קרן המטבע ועוד) המובילים פרויקטים עתירי הון. הנספחויות המסחריות פועלות לטובת חיזוק הקשרים עם ארגונים אלה ומסייעות לחברות ישראליות לקחת חלק בפרויקטים משמעותיים אלו.

  7. טיפול בחסמי סחר • במסגרת משטרי הסחר העולמי במוצרים ובשירותים, ישנן מחויבויות הולכות וגדלות של מדינות העולם ובכללן ישראל, לשמירה על כללי סחר מסוימים. הנספחות המסחרית תטפל בפניות בנושא חסמי סחר שאינם מכסיים כגון: תקינה, רגולציה, לוגיסטיקה ועוד. • הסברה כלכלית • מיתוג ישראל כמדינה חדשנית ((START-UP NATION המציעה חשיבה מחוץ לקופסה וטכנולוגיות פורצות דרך. מעלות ההופכות את ישראל למדינה שכדאי להשקיע בה.

  8. שיתופי פעולה בתחום המו"פ התעשייתי • קידום פרויקטים משותפים של מחקר ופיתוח תעשייתיים עם חברות בחו"ל כאמצעי להנגשתIP לתעשייה הישראלית וככלי לפיתוח עסקי וחדירה לשווקים חדשים. • עריכת ימי טכנולוגיה ישראלית עם חברות ענק בין לאומיות • קידום פרויקטים של מו"פ תעשייתי במסגרת מערך ההסכמים הבין לאומיים של המדען הראשי במשרד הכלכלה.

  9. כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים טלפון: 02-666-2667 פקס: 02-666-2941 דוא"ל: foreign-trade@economy.gov.il כתובת בלוג http://israel-trade.net/ פרטי קשר- מינהל סחר חוץ

More Related