slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
כללי מקום המקור מיסים א' החוג לחשבונאות נדב שגיא עו"ד (רו"ח)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

כללי מקום המקור מיסים א' החוג לחשבונאות נדב שגיא עו"ד (רו"ח) - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

כללי מקום המקור מיסים א' החוג לחשבונאות נדב שגיא עו"ד (רו"ח). השקעות במקרקעין באמצעות חברות LLC בארה"ב. מרצה: נדב שגיא, עו"ד (רו"ח). נדב שגיא, עו"ד (רו"ח). מהות ה- LLC וסיווגה בארה"ב. LLC היא חברה בהתאם לדיני החברות במדינות ארה"ב. מאפיינים: אחריות מוגבלת.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'כללי מקום המקור מיסים א' החוג לחשבונאות נדב שגיא עו"ד (רו"ח)' - cain-cardenas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

כללי מקום המקור

מיסים א'

החוג לחשבונאות

נדב שגיא עו"ד (רו"ח)

השקעות במקרקעין באמצעות חברות LLC בארה"ב

מרצה: נדב שגיא, עו"ד (רו"ח)

נדב שגיא, עו"ד (רו"ח)

slide2
מהות ה- LLC וסיווגה בארה"ב

LLC היא חברה בהתאם לדיני החברות במדינות ארה"ב.

מאפיינים:

 • אחריות מוגבלת.
 • זכויות חברים, להבדיל מ-מניות.
 • התקנות מאפשרות לחברים ב- LLC לשנות את סיווגו לצורכי מס לגוף אטום על ידי בחירה בטופס ספציפי.
 • תקנות ה: Check the box.
llc 2002 3
סיווג LLC לצרכי מס בישראל – חוזר מס הכנסה 2002/3

חוזר מס הכנסה 2002/3 מפרט מהי הגדרת חבר בני אדם וקובע: "הגדרה רחבה זו תחול לגבי LLC שהוקם או נרשם לפי דיניה של אחת המדינות בארה"ב ואשר הוכח שהוא מקיים פעילות עסקית – מסחרית ממשית מחוץ לישראל. במקרים אלו יהווה ה LLC גוף בעל ישות משפטית נפרדת משל חבריו. חבות במס ישראלי תקבע בהתאם למעמדו, לסוג ההכנסה ומקום הפקתה".

היינו: רשויות המס בישראל רואות בישות המשפטית מסוג LLC כחבר בני אדם.

משמעות: תחולת מס חברות, שליטה וניהול, מיסוי דו-שלבי.

5 2004 llc
חוזר מס הכנסה 5/2004 – זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- LLC

החוזר בא לתת פתרון לקיום כפל המס עקב כללי הזיכוי בישראל:

"מאחר וה- LLC נחשב כחבר בני אדם, הכנסותיו והפסדיו אינם משויכים למחזיקים בו ולכן מבחינת הדין הישראלי אנו ניצבים בפני גוף משפטי נפרד (בדומה לחברה זרה) אשר לו הכנסות, הוצאות וכו'. וכנגד – קיים בו מחזיק (תושב ישראל) אשר שילם מס למדינה הזרה אולם אין מיוחסות לו הכנסות על פי הדין בישראל"

לכאורה במועד חלוקת הדיבידנד יהא תשלום מס נוסף על ידי היחידים בישראל, מבלי לאפשר מתן זיכוי ממס זר.

5 2004 llc1
חוזר מס הכנסה 5/2004 – זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- LLC

כך, סעיף 199 לפקודה מגדיר מיסוי חוץ כדלקמן: "מסים המשתלמים על ידי תושב ישראל לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה המדינה, לרבות מסים המשתלמים למדינות שהן חלק ממדינה פדרלית או לרשויות אזוריות שהן חלק מאותה המדינה, המחושבים כאחוז מההכנסה, ולמעט מסים עירוניים."

ועל כן קובע החוזר: "הזיכוי ממס ניתן כנגד חבות במס על הכנסה, ובאין הכנסה, לא קיימת חבות במס ולפיכך גם אין מקום ליתן זיכוי."

5 2004
חוזר מס הכנסה 5/2004 – פתרון לבעיית הזיכוי ממס זר

אפשרות א': השליטה והניהול על עסקיו של ה- LLC מופעלים בישראל:

"במקרה זה, התאגיד הוא חבר בני אדם תושב ישראל, לאור הגדרת "תושב" בסעיף 1 לפקודה. ההתייחסות אליו תהיה כאל חברה תושבת ישראל והכנסתו החייבת תחושב בהתאם להוראות הפקודה.

לעניין הזיכוי ממס, על אף העובדה שהמס שולם ע"י המחזיק (תושב ישראל), ייחשב המס הזר כאילו שולם ע"י התאגיד ויינתן כזיכוי כנגד מס החברות שבו התאגיד חייב בישראל.

בעת חלוקת רווחים למחזיק ייראו בכך כדיבידנד."

5 2004 llc2
חוזר מס הכנסה 5/2004 – זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- LLC

אפשרות ב':השליטה והניהול על עסקיו של ה- LLC אינם מופעלים בישראל:

"בכדי למנוע את כפל המס העשוי להיווצר משום ייחוס ההכנסות למחזיק (תושב ישראל), יתאפשר למחזיק לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי.

במקביל, יינתן זיכוי בשל המס הזר ששולם ע"י המחזיק".

slide8
שימור אופיין של ההכנסות המיוחסות ושיעור המס החל עליהן

"כאשר הכנסות של LLC מיוחסות לתושב ישראל יישמר אופיין". למשל: הכנסה מעסק שמפיק התאגיד תיחשב הכנסה מעסק בידי המחזיק.

slide9
LLC אשר עונה על הגדרת חנ"ז
 • הוראות סעיף 75ב לפקודה (חנ"ז) יחולו רק ביחס למחזיק ב- LLC אשר לא בחר בהפעלת הוראות חוזר מס הכנסה.
 • "בעל שליטה ב- LLC אשר עונה להגדרת חנ"ז, ימוסה באותו אופן שבו ממוסה בעל שליטה בחנ"ז". כלומר: יראו ב"רווחים שלא שולמו" בידי התאגיד כאילו קיבל אותם כדיבידנד.
 • תאגיד אשר פסק מלהיחשב חנ"ז ייחשב כתאגיד אשר בחר להיחשב כ"שקוף" לעניין מס בארה"ב, וייבחן האם השליטה והניהול על עסקיו של ה- LLC מופעלים מישראל, אם לאו.
slide10
הטיפול במכירת מניות LLC

נישום שבחר בהפעלת הוראות חוזר מס הכנסה ומכר את החזקותיו ב- LLC יחשב את רווח ההון שנוצר לו במכירה תוך התייחסות לנושאים אלו:

 • רווחים אשר טרם חולקו למחזיק ב-LLC ואשר שולם עליהם מס בישראל, יופחתו מהתמורה שקיבל בשל המכירה.
 • חישוב רווח ההון ייעשה בהתאם להוראות הקבועות בחלק ה' לפקודה, לרבות לעניין החלוקה הלינארית של רווח ההון ולעניין שיעורי המס.
slide11
הוראות תחילת החוזר
 • הוראות החוזר יופעלו רק לאחר שהנישום ביקש להחיל עליו את ההסדר שנקבע בחוזר. יראו בנישום כאילו ביקש להפעיל את הוראות החוזר אם יישם את הוראותיו עם הגשת הדוח הראשון שלאחר פרסום חוזר זה לפקיד השומה.
 • נישום שבחר ליישם את הוראות החוזר לא יוכל לחזור בו מבחירתו ויפעיל את הוראותיו באופן עקבי גם בשנים העוקבות.
 • במקרה של נישום שבחר בהפעלת הוראות החוזר ובאחת השנים נוצר הפסד כתוצאה מפעילות התאגיד השקוף, יקוזזו ההפסדים ברמת התאגיד בשנים העוקבות.
slide12
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

חבות המס בגין הכנסות שוטפות

 • משקיע ישראלי יהיה חייב במס באופן שוטף אפילו אם ה- LLC לא תבצע חלוקה של רווחים.
 • שיעורי מס פדראלי פרוגרסיביים:

*

 • יתכן וההכנסות יחויבו במס עירוני
slide13
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

הוצאות מותרות בניכוי בארה"ב:

 • פחת בשיעור 3.6% על מרכיב המבנה (כ-70% משווי המבנה).
 • הוצאה חד פעמית בסך כ- 3,700$ בשנה.
 • הוצאות נוספות: עלות ביקורים בנכס לרבות כרטיסי טיסה, מלון, אש"ל וכיו"ב.

חובה לשמור על תיעוד בנושא.

 • דיסקליימר
slide14
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

ניכוי מס במקור:

 • ה- LLC חייבת בניכוי מס במקור בארה"ב בגין הכנסותיה אשר ייוחסו למשקיעים ישראלים.
 • המשקיעים הישראלים יוכלו לקבל זיכוי בשל המס אשר נוכה במקור על ידי ה- LLC כנגד חבות המס הכוללת שלהם בארה"ב כאשר יגישו דוחות מס לרשויות המס בארה"ב.
 • לא ינוכה מס במקור במידה וה-LLC תחלק את רווחיה למשקיעים ישראליים.
slide15
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

רווחי הון

 • מכירת הנדל"ן תגרום ל"רווח הון מסוג טווח ארוך" בידי ה- LLC (long term capital gain).
 • שיעור המס ליחידים על מרכיב הרווח שאינו נובע מפחת: 15%.
 • שיעור המס ליחידים על המרכיב בגובה הפחת שנתבע: 25%.
 • בהנחה של שקיפות יחול שיעור מס מצטבר כולל בישראל של 25%.
 • בהתאם לגישת רשות המיסים ניתן יהיה לקבל זיכוי ממס אשר ישולם בארה"ב במישור ה- LLC כנגד חבות המס של המשקיע תושב ישראל.
slide16
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

מס עזבון

יחידים המשקיעים ב- LLC חייבים במס עזבון בארה"ב.

slide17
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

בעייתיות שליטה וניהול:

 • הבעייתיות: שליטה וניהול על ה- LLC בישראל עשויה לשלול הטבות מס המוקנות בחוזר.
 • הפתרון: דיווח על ה- LLC כחברה משפחתית.

דיווח על ה- LLC בחברת בית.

יתרונותיה של חברה משפחתית:

 • אפשרות קיזוז הפסדים שנצברו לחברה בתקופת ההטבה כנגד הכנסה חייבת של הנישום המייצג.
 • הטבות הניתנות לנישום המייצג במישור הפרטי, על הכנסות ממקורות מסוימים ניתנות לניצול כנגד הכנסותיה הנובעות מאותו מקור.
slide18
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC
 • אין אירוע מס בעת חלוקת דיבידנד.

יתרונותיה של חברת בית:

 • ייחוס רווחי החברה לבעלי מניותיה – אין חיוב במס בגין חלוקת דיבידנד.
 • היעדר צורך לקרבה משפחתית בין בעלי המניות.
 • ניתן להגיש בקשה לסיווג חברה כחברת בית עד למועד הגשת הדוח השנתי לרשויות המס.
slide19
חבויות המס בעת השקעה בנדל"ן באמצעות LLC

דגשים נוספים:

 • פעולה באמצעות LLC עדיפה מבחינת נטל המס, אולם מחייבת הגשת דוחות מס בארה"ב.
 • שיעורי המס בארה"ב עשויים להשתנות לאור בחירות בארה"ב.
 • כלל האמור לעיל כפוף לייעוץ מיסויי בקשר לדיני המס האמריקאים.