Ontwikkeling van interregionale tramlijnen in en rond Brussel - PowerPoint PPT Presentation

caesar
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontwikkeling van interregionale tramlijnen in en rond Brussel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontwikkeling van interregionale tramlijnen in en rond Brussel

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Ontwikkeling van interregionale tramlijnen in en rond Brussel
122 Views
Download Presentation

Ontwikkeling van interregionale tramlijnen in en rond Brussel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontwikkeling van interregionale tramlijnen • in en rond Brussel • Voorstelling aan de commissie Infrastructuur van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement • 5 december 2012

 2. VoorstellingBrusselseRegering – 20 september 2012 • Laagmarktaandeel OV in interregionaleverplaatsingen • Interregionaletramlijnenkunnenmeehelpenaan de doelstellingen van IRIS 2 • Interregionaletramlijnenverbeterenbereikbaarheidtewerkstellingszones in BHG en de rand • Studiesinterregionaletramlijnensamen met MIVB & BHG

 3. Brussel, filehoofdstad van België en van Europa !

 4. Laagmarktaandeel OV – Verplaatsingennaarhet BHG Bron : Studie GEN Artikel 13, Lot 1 (Stratec)

 5. Lage reissnelheid OV in dichte rand rond Brussel Bron : De Lijn, simulatiesreistijd met routeplannerSlimweg (aug. 2010)

 6. Slechte bereikbaarheid van perifere Brusselse hefboomgebieden • Gemiddeld 57,5 minuten en 1,5 keer overstappen; • Best = 3 NMBS-stations • 4 minst goed = • Herrmann-Debroux • de Haven • de zone rond de NAVO • UZ VUB in Jette. • Ook minder goed = • Anderlecht/Vorst • Heizel • Roodebeek • Meiser • IRIS 2 : Hefboomgebieden (p.119) Bron : De Lijn, simulatiesreistijd met routeplannerSlimweg (aug. 2010)

 7. IRIS 2 (p.119): Hefboomgebieden – goed te bedienen met OV Bron : IRIS 2 (nov.2011)

 8. IRIS 2 - doelstellingen • Vermindering van 6 à 10 % van hetverkeertegen 2015 • Vermindering van 20 % van hetverkeertegen 2018

 9. Bevolkingsgroei +31% & auto -20% = OV +125% Het interregionaal openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, MIVB)moet toenemen met (minstens) 112.500verplaatingenom doelstellingen van IRIS 2 te halen. Bron : MIVB + IRIS 2

 10. Mobiliteitsvisie 2020 – april 2009 GEN + 10 tramlijnen rond Brussel Bron : De Lijn

 11. 4 interregionale tramlijnen: Ninove/Gooik-Brussel Boom-Brussel Heist-op-den-Berg - Brussel Jette-Tervuren = Missing links GEN + aansluiting op Brusselse plannen

 12. Interregionale tramlijnen passen in Brusselse plannen Bron : MIVB , De Lijn, Beleidsnota OW&V en IRIS 2 (p.59)

 13. Oriëntatienotabeheersovereenkomst MIVB 2012-2016 In gebruik < 2016: - In gebruikname tram 9 Simonis & Hoog Jette - Verlenging van tram 62 tot aan NATO-Eurocontrol • - Verlenging van tram 94 tot Roodebeek In gebruik < 2020: - In gebruikname tram tussen : - Hoog Jette & Heizel - Rogier en Tour & Taxis • Studie < 2016 • - Interregionale tramlijnen: • Verlenging van tram 62 van NATO naar Brussels Airport • Verlenging van tram 94 van Roodebeek naar Brussels Airport • Verlenging vanaf Ninoofsesteenweg • Verlenging vanaf Heizel • Verlenging van tram 4 van Stalle richting Ruisbroek

 14. Voordelen interregionale trams voor het BHG • 1. Trams helpen de doelstellingen van IRIS 2 te behalen: • Verkeersdruk -20% • Milieudoelstellingen (verminderen fijn stof, NOx, CO2) • 2. Trams zorgen voor een efficiënter ruimtegebruik: • Minder auto’s, parkeerplaatsen • Meer plaats voor fietsers, bewoners • 3. Trams verbeteren bereikbaarheid tewerkstellingszones in de rand voor Brusselaars • 4. Trams verbeteren bereikbaarheid van de tewerkstellingszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 15. Verbeteren bereikbaarheid tewerkstellingszones BHGmet tramlijnvanuit Dilbeek en Ninove Noordwijk Weststation Westlandshopping

 16. Verbeteren bereikbaarheid tewerkstellingszones BHGmet tramlijnvanuitLonderzeel(Willebroek –Boom) Vanuit Londerzeel en Boom Heizel Bockstael Tour & Taxis Noordwijk

 17. Verbeteren bereikbaarheid tewerkstellingszones BHGmet tramlijnvanuitZaventem(Haacht –Heist-o/d-Berg) Vanuit Heist-o/d-Berg en Haacht Brussels Airport Bordet Noordwijk Josaphat

 18. Vilvoorde Heizel Verbeteren bereikbaarheid tewerkstellingszones BHGmet randtram vanuitVilvoordeen BrusselsAirport UZ Brussel Brussels Airport Roodebeek Tervuren

 19. 4 voorbereidende tramstudies – aug 2011 – mei 2013 • Doelstelling: • Binnen elk studiegebied een railgebonden,interregionale openbaar vervoerlijn uitwerken die vanaf 2020 zoveel mogelijknieuwe OV-reizigersvervoert, als deeloplossing voor de congestie in de regio rond Brussel. • Studies: PlanMER’s, MKBA en MCA • => Voorkeurtracés voor 4 verbindingen

 20. Maatschappelijke Kosten-Baten-analyse Kosten Infrastructuur Onderhoud Exploitatie (rollend materieel, energie, personeelskost,…) Baten Directe baten : tijdswinst (OV, auto, vracht) – modal shift ! Indirecte baten : milieu, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt = maximaal monetariseren van kosten en baten = vergelijkingsmethode tussen projecten, tracévarianten, verkorte tracés

 21. Multi-criteria-analyse

 22. Studies samen met de Brusselse instanties 1. Stuurgroep • Rol : algemene aansturing studies • Brusselsevertegenwoordiging: • Jean-Louis Glume (Mobiel Brussel) – Kris Lauwers (MIVB) 2. Begeleidingsgroepen • Rol : directe terugkoppeling tussen de studie en de (lokale) besturen • Brusselsevertegenwoordiging: • Alle betrokken Brusselse gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd (op ambtelijk niveau) • MobielBrussel • MIVB 3. Klankbordgroep • Rol : informeren van stakeholders • Middenveldorganisaties (werkgevers, werknemersorganisaties), Milieu- & mobiliteitsorganisaties • Brusselsevertegenwoordiging : Bral, Beci, VUB,… 4. Externe expertise – studiebureaus:

 23. Verder verloop studies • PlanMER • Terzageleggingkennisgevingsdossier - 12 nov 2012 – 11 jan 2013 => o.a. advies BHG • Richtlijnen dienst MER: eindjan 2013 • Dossier klaar eind april 2013, • Comformverklaring dienst MER mei 2013 • MKBA • Potentieel (modal shift van auto naar OV) • Kostprijsramingen (infrastructuur, onderhoud, exploitatie) • Potentieel (modal shift) + Kostprijsramingen = MKBA • MCA • Afweging 16 criteria voor de verschillende tracévarianten • Resultaten PlanMER + MKBA + MCA = voorkeurtracé door Brusselse en Vlaamse Regering najaar 2013

 24. Interregionale intentie-overeenkomst • Afbakening projecten – voorkeurtracés - infrastructuur • Afhankelijk resultaat studies • Afhankelijk keuzes BHG • Exploitatie & rollend materieel • Afstemmen op bestaand Brussels tramnet • Financiering • Principes uit het samenwerkingsakkoord van 1991 • Tariefprincipes • Overleg • Op basis van het Principieel akkoord tussen de Gewesten • => Beslissing Brusselse en Vlaamse Regering najaar 2013