slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe performanț ă în Moldova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe performanț ă în Moldova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
cadman-carpenter

Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe performanț ă în Moldova - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe performanț ă în Moldova
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EXERCIȚIU Sesiunea 3. Stabilirea scopurilor, obiectivelor și indicatorilor de performnață Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe performanță în Moldova Instruire extinsa la nivel central în domeniul BBP

 2. Exercițiul 3.1: Stabilirea scopurilor și obiectivelor E4.1: Folosiți 1 sub-program selectat din cadrul 1 program (în rezultatul sesiunii S7 din ziua precedentă) și definiți scopul sub-programului și obiectivele conexe (max. 3 obiectivele). Folosiți șablonul oferit. Prezentați elementele stabilite ale sub-programului de grupul dvs. Celorlalți participanți. Explicați abordările și soluțiile aplicate și constrângerile cărora a trebuit să le faceți față.

 3. Exercițiul3.1:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea SCOPURILOR? • scopul reflectă rezultatele sau efectele finale cu impact general asupra societății, care sunt preconizate să se producă în urma implementării unei politici. Rezultatele pot descrie starea îmbunătățită a lucrurilor sau schimbările economice și sociale pozitive apărute în rezultatul implementării programului • scopul trebuie să reflecte obiectivele strategice ale politicii pe termen lung. În unele cazuri, scopurile pot fi permanente. Acest lucru se referă la funcțiile de bază ale Statului, cum ar fi administrarea eficientă a bugetului, asigurarea cadrului legal și menținerea ordinii publice, apărarea națională etc. Deși aceste funcții au un caracter permanent, acest lucru nu înseamnă că resursele disponibile pentru programele care cad sub incidența lor sunt și ele stabile.

 4. Exercițiul 3.1:Ce întrebări ar trebui puse în timpul definirii SCOPURILOR? • “Ce vrem să obținem?” • “Ce să obținem?”

 5. Exercițiul 3.1:Ce trebuie să luați în considerație în stabilirea SCOPURILOR sub-programului? • Scopul este stabilit la nivel de sub-program • Un sub-program poate avea doar un singur scop • Scopul este definit în mod clar și concis. Propozițiile folosite trebuie limitate cât mai mult posibil în ceea ce privește numărul de virgule, folosirea conjuncției ”și” și numărul de cuvinte • Scopul trebuie să fie direct legat de obiectivele generale incluse în documentele naționale și sectoriale de planificare strategică • Scopul trebuie să rămână valabil și neschimbat în timpul întregii perioade de implementare a programului/sub-programului

 6. Exercițiul 3.1:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea SCOPURILOR programului - continuare • scopul nu trebuie să exprime activitățile implementate, ci consecințele, rezultatele dorite. Scopul trebuie să reprezinte “starea dorită a lucrurilor”

 7. Exercițiul 3.2:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea OBIECTIVELOR? • obiectivele reprezintă o formă mai concretă de exprimare a scopului și determină rezultatele specifice sau intermediare preconizate de a fi realizate pe parcursul unei perioade specifice de timp • obiectivele rezultă din și trebuie corealate cu scopurile definite, având un caracter mai operațional și mai concret. Obiectivele stabilite în cadrul fiecărui sub-program ar trebui să reprezinte, cât mai concret posibil, acțiunile planificate de a fi întreprinse și cadrul de timp necesar pentru realizarea scopului sub-programului • obiectivele sunt stabilite la nivel de sub-program • pentru fiecare scop trebuie să se definească un set de obiective corelate logic • obiectivele nu trebuie să fie contradictorii • obiectivele în cadrul unui program/sub-program trebuie să fie stabilite în conformtiate cu improtanța lor • obiectivele bine-definite trebuie să fie legate de scop, specifice în timp, măsurabile/verificabile, concise (clare), gestionabile și realizabile

 8. Exercițiul 3.2:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea OBIECTIVELOR - continuare • Obiectiv formulat corect • Reducerea ratei șomajului în grupul de vârstă între 19 și 25 ani la 11% către sfârșitul anului 2013 • “cum va fi atins scopul?” Obiectiv formulat incorect (Către sfârșitul anului 2013) vom încerca să soluționăm problema șomajului printre tinerii cu vârsta între 19 și 25 ani prin crearea locurilor de muncă, motivarea tinerilor de a-și soluționa situația proprie legată de angajare în câmpul muncii “activități/operațiuni” • Obiectivele sunt clasificate după cum urmează: • obiectivele de rezultat pe termen lung - fac scopul stabilit mai specific, exprimă schimbări importante necesare pentru realizarea scopului şi ajută în evaluarea limitelor de cheltuieli cu privire la bugetul multianual, facilitează depăşirea decalajului de informaţii între un scop şi rezultateleși produsele imediate pentru care sunt alocate cheltuieli anuale • obiective de rezultat pe termen mediu – exprimă rezultatele, care se produc în termen mediu (mai mult de 1 an), ca efect direct al produselor. • obiective de produse – exprimă produse concrete, adică bunurile și serviciile produse de APC și exprimă cantitatea și/sau calitatea acestora.

 9. Exercițiul 3.2:La ce întrebări ar trebui de răspuns în timpul definirii OBIECTIVELOR? • “Cum va fi realizat scopul?” • “În ce mod?”

 10. Exercițiul 3.2: Stabilirea scopurilor și obiectivelor sub-programului – Model de lucru Programul XY Sub-programul XY Scopul Obiectivul 1 Obiectivul 2 Obiectivul 3 Activități

 11. Exercițiul 3.3: Stabilirea indicatorilor de performanță E5:Definiți indicatorii de performanță ai sub-programului (max. 3 din fiecare tip) pentru obiectivele subprogramului folosite în exercițiul precedent. Folosiți șablonul furnizat. Prezentați indicatorii de performanță definiți de grupul dvs. celorlalți participanți. Explicați abordările și soluțiile aplicate și constrângerile cărora a trebuit să le faceți față.

 12. Exercițiul 3.3:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea indicatorilor de performanță? • Se folosesc trei categorii de indicatori pentru programe/sub-programe: • Indicatorii de produse indică cantitatea sau volumul de produse și servicii publice oferite în cadrul programului/subprogramului pentru realizarea obiectivelor. Indicatorii de produse sunt rezultatul direct al activităților instituției în timpul implementării programului. produsele sunt măsurabile atât din punctul de vedere cantitativ, cât și cel calitativ. Indicatorii de produse sunt folosiți pentru a evalua necesitățile de finanțare și pentru a stabili rezultatele necesare pentru un program • Indicatorii de eficiență descriu eficiența programului/subprogramului și exprimă relația dintre bunurile produse, serviciile oferite și resursele folosite pentru producere sau livrare. De regulă, indicatorii eficienței exprimă cantitatea medie a resurselor consumate (timpul, costul) pentru obținerea unei unități de produs sau rezultat.

 13. Exercițiul 3.3:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea indicatorilor de performanță? • Indicatorii de rezultate reflectă nivelul realizării scopului și obiectivelor programului/subprogramului și descriu calitatea implementării acestuia. • Indicatorii de resultate sunt de o importanță deosebită pentru analiza politicilor publice din cauza faptului că evaluează impactul și scot în evidență schimbările economice și sociale produse de program/sub-program. • Dar rezultatele sunt uneori dificil de măsurat și depind mult de influența factorilor externi.

 14. Exercițiul 3.3:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea indicatorilor de performanță - continuare • Performanța programului/sub-programului se bazează pe indicatori, al căror obiectiv este de a măsura progresele înregistrate în realizarea obiectivelor programului / sub-programului. Indicatorii de performanță reprezintă o valoare reală sau o trăsătură specifică folosită pentru a măsura activitățile, produsele și rezultatele obținute în legătură cu obiectivele. • Pentru fiecare obiectiv trebuie să fie stabilit cel puțin un indicator • Indicatorii de performanță oferă informații despre eficiența și eficacitatea programelor/sub-programelor • Indicatorii bine-definiți sunt relevanți, orientați pe rezultate, clari, adecvați și credibili, monitorizați și economi • Setul de indicatori de performanță, prioritizat în conformitate cu scopuri și obiective, ar trebui să ofere o privire globală și să acopere toate activitățile importante ale programului/sub-programului.

 15. Exercițiul 3.3:Ce ar trebui să se ia în considerație în definirea indicatorilor de performanță - continuare • Atunci când sunt stabiliți indicatori de performanță, este necesar să se obțină opinia conducerii autorităților/instituțiilor bugetare cu privire la valoarea acestui indicator pentru procesul de luare a deciziilor. Mai mult decât atât, este necesară consultarea personalului de implementare care cunoaște mai bine posibilitățile și riscurile legate de colectarea datelor. • Dacă în procesul de implementare a programului apare necesitatea modificării sau completării listei indicatorilor de performanță, este necesar să se estimeze efectul modificărilor respective asupra indicatorilor existenți, astfel încât să fie asigurată comparabilitatea indicatorului în timp. Totuși, acest lucru nu ar trebui să stopeze selectarea indicatorilor noi.

 16. Exercițiul 3.3: Definirea indicatorilor de performanță ai sub-programului - Șablon de lucru

 17. Exercițiul 3.3: Stabilirea indicatorilor de performanță - Model de lucru Programul XY Sub-programul XY Scopul Obiectivul 1 Indicatori de performanță: Rezultatul PI Eficiența PI Produsul PI Obiectivul 2 Obiectivul 3 Activități

 18. Exemplu : PROGRAMUL X:Invatamintul public Scopul: Un sistem eficient de studii universitare care permite accesul la educație universitară de calitate pentru toți cetățenii interesați și cei care dau dovadă de capacitățile necesare, ceea ce formează fundamentul pentru potențialul de cercetare și dezvoltare al țării Sub-programul 01: Studiile universitare Creșterea anuală, în perioada 2006 – 2008, a % de cetățeni cu vârsta între 25 - 34 ani cu studii universitare cu min 0,5 % ași obținerea unei proporții de min 15% în 2008 Obiectivul 2 – Realizarea, în anul academic 2008/2009, a unei ponderi de studenți străini care își fac studiile la universități publice de cel puțin 1,5% din numărul total Indicatori de performanță: IP principali - % de succes al studiilor de doctorat Alți IP: - numărul de studenți doctoranzi încadrați în studii la secția de zi de la 01.01 a unui an Obiectivul 3 – Realizarea ponderii de min 50% din studii de doctorat către sfârșitul anului 2008 Obiectivul 4 – Creșterea anuală a posibilităților de continuare a studiilor în perioada 2006 – 2008 și oferirea a 200 cursuri în domeniul educației continue în 2006, oferite de universități publice ................