Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM

Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WAARDE 1. Consistentie Specificaties Uitvoering Beheer Werkvoorbereiding Opdrachtgever Ontwerp Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Actie 2. Monitoring • art. 1 lid 1 en 2 • art. 3 lid 1 • art. 1 lid 3 en 4 3. Continuïteit TIJD • art. 4 lid 5 sub c • art. 2 lid 5 • art. 4 lid 5 sub c • art. 2 lid 5 Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de uitvoeringsfase en een bijdrage tot het oplossen van juridische implicaties voor het samenwerken met BIM. • Data ownershipn.t.b • art. 3 lid 2 Probleemanalyse • art. 2 lid 1,2,4 • art. 3 lid 3 • art. 5 lid 3 • art. 4 lid 3 Zender Multiple-ontvangers • Coördinatie-overeenkomst op basis van: • Samenwerken • Interactief communiceren • Projectbelang BIM shared dataserver Faalkosten in de bouw zijn in 2012 inmiddels opgelopen tot een percentage van ca. 11% van de totale bouwomzet. De grootste oorzaak hiervoor is gebrekkige communicatie. De hiernaast afgebeelde figuur geeft een schematische weergave van de waardeverliezen aan. Deze verliezen ontstaan door de gefragmenteerde bouwprocessen waardoor communicatie en informatie-uitwisselingen inefficiënt verlopen. BIM (Building Information Modeling) maakt het mogelijk om het proces van communicatie en informatie uitwisseling te stroomlijnen waardoor uiteindelijk faalkosten voorkomen kunnen worden. Voordat BIM echter grootschalig toegepast zal/ kan worden is het belangrijk om enkele juridische vraagstukken op te lossen en vervolgens algemene voorwaarden te ontwikkelen die de verhoudingen tussen samenwerkende partijen bepalen bij het werken met BIM A B = Ideale situatie; BIM + Procesintegratie • art. 5 lid 1 en 2 • art. 2 lid 6 • art. 6 • art. 4 lid 4 • art. 4 lid 5 sub a, en b • art. 2 lid 3 • art. 4 lid 2 en 6 = Huidige situatie; 2D tekenen + traditionele organisatie Projectteam Bepalingen idem voor ontvangers Unilateraal Bilateraal Multilateraal Onderzoeksvragen Hypothese Hoofdvraag: Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de realisatiefase en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te worden? • Wat zijn de mogelijkheden van BIM in de uitvoeringsfase? • Welke oorzaken liggen ten grondslag aan faalkosten die in de uitvoeringsfase ontstaan door inefficiënte communicatie en gegevensuitwisseling? • Wat zijn de vermijdbare kosten - als onderdeel van de faalkosten - die zich voordoen in de uitvoeringsfase en welke kunnen gereduceerd worden met BIM? • Op welke wijze dient de communicatieproces in een BIM samenwerking juridisch gereguleerd te worden? • Hoe zijn de communicatieplichten van opdrachtgevers en opdrachtnemers in huidige algemene voorwaarden geregeld en hoe dient dit gereguleerd te worden bij het werken met BIM? • Welke beperkingen zijn er in de keuze voor een bouworganisatiemodel voor het werken met BIM? • Wat zijn de veranderingen in het communicatieproces die BIM met zich brengt op het gebied van beheren, onderhouden en wijzigen van informatie, die belangrijk zijn om juridisch te bepalen? Hiernaast afgebeelde classificatiematrix is ontwikkeld om de overschreden kostenposten in de cases te kunnen kwantificeren naar focus-aspecten bij het werken met BIM. Resultaat kruisanalyse casestudies: analytische generalisatie Conclusie kruisanalyse Gemiddelde besparing met BIM: 43%! Bij het werken met BIM dient met name gefocust worden op de begrotings-onderdelen: algemene bouwplaats kosten, directe kosten en koop materiaal . Hier valt de winst te halen indien het bouwproces hierop efficiënter wordt afgestemd. De juridische prioriteit waar duidelijke afspraken over gemaakt dienen te worden heeft betrekking op data-custodianship. Dit is aan de hand van de classificatiematrix vast kunnen stellen. data-custodianship houdt in het beheren, onderhouden ,wijzigen en aanpassen van informatie. De juridische bepalingen die tot stand zijn gekomen zijn te vinden in bijlage 9 van het onderzoeksrapport. Hieronder is op basis van een visuele weergave de bepalingen samengevat. Leyweg Medimall Ahoy Design & Build Oorzaken vermijdbare kosten (VK): • Aannemen bestaand D&B ontwerp • Inconsistente tekeningen • Onduidelijke afspraken • Coördinatie wijzigingen • Tekortkomingen installateur • Gemis engineeringsmanager Traditioneel Oorzaken vermijdbare kosten (VK): • Geringe voorbereidingstijd. • Consistentie tekeningen. • Extreem veel meerwerk. • Aanpassen PvE • Krappe bouwplanning. Traditioneel Oorzaken vermijdbare kosten (VK): • Traditionele contractvorm met verplichtingen van D&B • Verwerking van optimalisatie • Onvoldoende voorbereidingstijd • Passieve regievoering opdrachtgever Met toepassing van BIM : Coördinatie, gegevensbehoefte. 37 % reductie VK met BIM. Resultaat, van -1,7mln. naar -0,7mln. Met toepassing van BIM: Onderhoud/ beheer, gegevensbehoefte 46 % reductie VK met BIM. Resultaat, van -3,1mln. naar -0,9mln Met toepassing van BIM: Coördinatie, onderhoud/ beheer en gegevensbehoefte. 48 % reductie VK met BIM Resultaat, van 2,7mln. naar 3,5mln. Conclusie Bouwrecht De hoofdoorzaken van faalkosten die met BIM te voorkomen zijn, zijn: Inconsistente tekeningen Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen Onvoldoende voorbereidingstijd Bij het werken met BIM kan met onderstaande procesplan de genoemde oorzaken gemanaged worden. (de cijfers in het schema refereren naar de cijfers van de oorzaken). Juridische bepalingen op basis van 4 pijlers: Interactieve communicatie Contractuele prikkels Dejuridiseren van gedrag van partijen Samenwerking faciliteren Naam: PrakashSewlal Mentoren: A. Koutamanis (TU) , M. Chao-Duivis (TU), D. Lok (BAM) Datum: 05 juli 2012 Real Estate & Housing| afstudeerlaboratorium Design & Construction Management