slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet Seniorrådgiver Ingvild Bartels, Sivilombudsmannen. 1. Om mandatet. Grunnloven § 75 jf . lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat' - byron-santos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sivilombudsmannensmenneskerettighetsmandat

 • saksbehandling og besøktilsteder der personererfrihetsberøvet
 • Seniorrådgiver Ingvild Bartels, Sivilombudsmannen
1 om mandatet
1. Om mandatet
 • Grunnloven § 75 jf. lov 22. juni 1962 nr. 8 omStortingetsombudsmann for forvaltningen
 • I følge § 3 isivilombudsmannslovenskal Sivilombudsmannen:“bidratil at offentligforvaltningrespekterer og sikrermenneskerettighetene”
 • Sivilombudsmannen er en avflereinstitusjoner med et menneskerettighetsmandatiNorge
2 klagesaker
2. Klagesaker
 • Ombudsmannenundersøker og uttalerpå et rettsliggrunnlagomoffentligemyndigheterharhandletfeilellerbegåtturett mot borgerne
 • Sivilombudsmannen uttaler sin meningomsaken- uttalelsenerikkerettsligbindende
   • Eks:
    • Obiorasaken - ansvar for politietsmaktbruk (sak nr. 2007/2439)
    • Statsborgerskap for barn - spørsmålomuavklartidentitet (2009/345)
    • Pressensretttilkildevern (2011/436)
3 bes k til steder der personer er frihetsber vet
3. Besøktilsteder der personererfrihetsberøvet
 • 4-6 besøkiårettillukkedeinstitusjoner (politiarrest, fengsler, psykiatriskeinstitusjoner, Trandum)
 • Oppfølgingavinternasjonaleforpliktelser og anbefalinger
 • Fokuspåregelverk, materielleforhold, helsetilbud og tilsynsordninger
3 1 politiets utlendingsinternat p trandum
3. 1 PolitietsutlendingsinternatpåTrandum
 • To besøk: mars 2006 og oktober 2008
 • Særskilt melding tilStortinget 15. februar 2007 (Dokument 4:1 (2006-2007))
 • Manglenderettsligreguleringavdriften, materielleforhold, kosthold, inspeksjonsrutiner, aktivitetstilbudm.m.
 • Eksternttilsynsrådoppnevntimai 2008
 • Utlendingsinternatforskriften 23. desember 2009
3 2 politiarrest og fengsel
3.2 Politiarrest og fengsel
 • Mangelfullstatistikkmht. sittetidenføroverføringfrapolitiarresttilfengsel
 • 32% avinnsatteinorskefengslerharutenlandskstatsborgerskap (jf. Kriminalomsorgen 2010)
 • Sivilombudsmannen hartattoppspørsmålknyttettilblantannettolketjenester, glassveggsomkontrolltiltakvedbesøk og løslatelsepåprøve (Rundskriv KSF 6/2010)
4 hvordan f lger ombudsmannen opp klagesaker og bes k
4. Hvordanfølgerombudsmannenoppklagesaker og besøk?
 • Nasjonalt
 • - Tar oppsaken med overordnetforvaltningsorgan
 • - ÅrsmeldingtilStortinget
 • Kontaktmøter med Nasjonalinstitusjon og forvaltningsombudene
 • Internasjonalt
 • Rapportertil FN komitéene
 • Besøkfra CPT og UN Working Group on Arbitrary Detention
 • Internasjonaleombudsmannsnettverk
5 opcat nfm
5. OPCAT- NFM
 • Valgfriprotokolltil FNs torturkonvensjon (OPCAT). Norgesignerteprotokolleni 2003, men harsålangtikkeratifisert den
 • Ratifikasjonavprotokolleninnebæreropprettelseav et ellerflerenasjonalebesøksorganer for forebyggingavtortur (NFM)
 • En interdepartementalarbeidsgruppeeretablert for å vurderekonsekvenserknyttettil en eventuellnorskratifikasjonav OPCAT
takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!
 • Kontaktinformasjon
 • Telefon: (+47) 22 82 85 00Faks: (+47) 22 82 85 11
 • E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no
 • Internett: www.sivilombudsmannen.no