l p tr nh h ng i t ng n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. Bài 5 Mảng- Ngọai Lệ Nội dung Khai báo mảng 1 chiều Mảng nhiều chiều Mảng răng cưa. Mảng. Ưu điểm Tổ chức quản lý tốt Cùng 1 kiểu (!!!) Thể hiện cấu trúc dữ liệu Danh sách đặc : duyệt, thêm, chèn, xóa tìm, sắp xếp nối ghép danh sách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG' - byron-harper


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l p tr nh h ng i t ng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 5 Mảng- Ngọai Lệ

Nội dung

Khai báo mảng 1 chiều

Mảng nhiều chiều

Mảng răng cưa

slide2
Mảng
 • Ưu điểm
 • Tổ chức quản lý tốt
 • Cùng 1 kiểu (!!!)
 • Thể hiện cấu trúc dữ liệu

Danh sách đặc :

duyệt, thêm, chèn, xóa

tìm, sắp xếp

nối ghép danh sách

trộn

 Nên sử dụng các CTDL do .NET cung cấp

c ph p khai b o m ng
Cú pháp khai báo mảng

Khai báo mảng 1 chiều

<kiểu dữ liệu> [ ] <tên mảng> ;

Lưu ý

- Cú pháp khác so với C/C++

- Chỉ là khai báo, chứ chưa cấp phát vùng nhớ (chưa khởi tạo)

kh i t o m ng
Khởi tạo mảng

Nhắc lại

-Có 2 trường hợp khai báo biến

+Khai báo trong phương thức

+Khai báo bên ngòai phương thức (nhưng nằm trong 1 lớp)

-Trong C# : khai báo và khởi tạo biến ????

-Cho phép sử dụng giá trị biểu thức để mô tả kích thước mảng

static int M=10;

int [] xxx= new int [2*M];

khai b o b n trong 1 ph th c
Khai báo bên trong 1 ph/thức

Cú pháp khởi tạo

<tên mảng> = new <tên kiểu dữ liệu>[sốpt];

Có thể kết hợp khai báo lẫn khởi tạo

Ví dụ

float [ ] f_array = new float[10];

int [] i = new int[]{2,4,6,8};

Khai báo riêng và sẽ khởi tạo trước khi sử dụng

sring[] list;

………………..

list = new string[3];

khai b o b n ng ai ph th c
Khai báo bên ngòai ph.thức

Do khai báo bên ngòai ph/thức nhưng nằm bên trong 1 lớp  xem như thành phần 1 lớp

class ABC

{

string [ ] ds ;

………….

}

Do vậy

Khai báo bên ngòai và việc khởi tạo có thể trực tiếp hay thực hiện trong 1 phương thức nào đó

slide7
Ví dụ

public class Class1

{ int[] x_arr;

float[] fx = new float[3] {2.3F, 56.2F, 6.78F } ;

public Class1()

{

float [] f_arr= new float[10];

int [] i_arr = new int[]{2,4,6,8};

string[] list;

list = new string[3];

x_arr = new int[10];

for (int i=0;i<x_arr.Length;i++) x_arr[i]=i*4;

}

}

x l m ng
Xử lý mảng

Thường sử dụng vòng lặp để xứ lý mảng

do.. while

while …

for

foreach

b i t p
Bài tập

Cho khai báo sau

const int N=100;

int [ ] array = new int [N];

………………….

Yêu cầu :

1- In ra các phần tử trong mảng array

2- In ra các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng array

3- Có bao nhiêu phần tử trong mảng array có giá trị lớn hơn hay bằng X (X là 1 số kiểu int)

m ng nhi u chi u
Mảng nhiều chiều

Cho phép tạo mảng nhiều chiều

Cú pháp

<kiểu dữ liệu> [ , …..] <tên mảng> ;

Ví dụ

float [ , ] this year;

int [ , , ] vacumm;

slide11
Yêu cầu
 • Thử khai báo và khởi tạo mảng thisyear chứa số thực có chiều thứ nhất là 12 phần tử, chiều thứ 2 có 31 phần tử
 • Thử khai báo mảng soluong chứa các số thực, mảng có 3 chiều, chiều thứ nhất có 4 phần tử, chiều thứ 2 có 10 phần tử và chiều thứ 3 có 6 phần tử
slide12
Yêu cầu
 • Đếm và in ra số phần tử trong mảng soluong chứa giá trị là 1 số chẵn ???
     • (Dùng for, while hay do )
 • In ra vị trí và giá trị các phần tử trong mảng thisyear thỏa điều kiện chứa 1 số lẻ ???

(Dùng foreach)

tam gi c pascal
Tam giác Pascal

1- Viết chương trình in ra hàng thứ N của tgiác Pascal

m ng r ng c a jagged array
Mảng răng cưa (jagged array)

Mảng răng cưa :

là mảng mà số phần tử trong mỗi chiều có thể khác nhau

Ví dụ khai báo mảng răng cưa có 2 chiều

<kiểu dữ liệu> [ ] [ ] <tên mảng> ;

Nhận xét :

 là 1 mảng, mỗi phần tử trong mảng lại là 1 mảng khác

slide15
Mảng có 2 chiều, chiều thứ nhất có 2 phần tử

Phần tử thứ 1 chiều thứ nhất có 2 phần tử

Phần tử thứ 2 chiều thứ nhất có 5 phần tử

Yêu cầu :

Thứ khai báo và khởi tạo

slide16
int [ ] [ ] list ;

……….

list = new int[ 2][ ] ;

list[0] = new int [2] ;

list [1] = new int [5] ;

y u c u
Yêu cầu

Thực hiện khai báo,khởi tạo và gán dữ liệu là các số nguyên theo như hình vẽ vào các phần tử trong mảng

(tên mảng là exam)

m t s l u khi s d ng m ng
Một số lưu ý khi sử dụng mảng

- Sử dụng thuộc tính Length của mảng thay vì phải nắm số phần tử trong mảng

- Cấu trúc lặp foreach hữu hiệu hơn là dùng for

- Lấy số chiều 1 mảng : sử dụng thuộc tính rank

l p array arraylist
Lớp Array, ArrayList

Làm quen với cấu trúcdữ liệu

- Lớp trừu tượng Array

- Lớp ArrayList : mô phỏng danh sách đặc và dsliên kết

- Lớp Queue : mô phỏng hàng đợi

- Lớp Stack : mô phỏng ngăn xếp (chồng)

- Lớp Hashtable

v d 1 samplesarray1 cs
Ví dụ 1: SamplesArray1.cs

public static void Main() {

// Tao và khoi dong mang so nguyen va Object.

int[] myIntArray = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 };

Object[] myObjArray = new Object[5] { 26, 27, 28, 29, 30 };

// In ra cac gia tri trong 2 mang.

Console.WriteLine( "Initially," );

Console.Write( "integer array:" );

PrintValues( myIntArray );

Console.Write( "Object array: " );

PrintValues( myObjArray );

slide24
//Chep 2 phan tu dau tien cua mang so nguyen vao mang Object

Array.Copy( myIntArray, myObjArray, 2 );

Console.WriteLine( "\nAfter copying the first two elements of the integer array to the Object array," );

Console.Write( "integer array:" ); PrintValues( myIntArray );

Console.Write( "Object array: " );PrintValues( myObjArray );

Array.Copy( myObjArray, myObjArray.GetUpperBound(0) - 1, myIntArray, myIntArray.GetUpperBound(0) - 1, 2 );

slide25
Console.WriteLine( "\nAfter copying the last two elements of the Object array to the integer array," );

Console.Write( "integer array:" );

PrintValues( myIntArray );

Console.Write( "Object array: " );

PrintValues( myObjArray );

}

slide26
public static void PrintValues( Object[] myArr )

{

foreach ( Object i in myArr )

Console.Write( "\t{0}", i );

Console.WriteLine();

}

public static void PrintValues( int[] myArr ) {

foreach ( int i in myArr )

Console.Write( "\t{0}", i );

Console.WriteLine();

}

v d samplesarray2 cs
Ví dụ: SamplesArray2.cs

public static void Main() {

// Creates and initializes a new three-dimensional Array of type Int32.

Array myArr = Array.CreateInstance( typeof(Int32), 2, 3, 4 );

for (int i=myArr.GetLowerBound(0);i<= myArr.GetUpperBound(0); i++ )

for ( int j = myArr.GetLowerBound(1); j <= myArr.GetUpperBound(1); j++ )

for ( int k = myArr.GetLowerBound(2); k <= myArr.GetUpperBound(2); k++ ) {

myArr.SetValue( (i*100)+(j*10)+k, i, j, k );

}

slide28
Console.WriteLine( "The Array has {0} dimension(s) and at total of {1} elements.", myArr.Rank, myArr.Length );

Console.WriteLine( "\tLength\tLower\tUpper" );

for ( int i = 0; i < myArr.Rank; i++ )

{

Console.Write( "{0}:\t{1}", i, myArr.GetLength(i) );

Console.WriteLine( "\t{0}\t{1}", myArr.GetLowerBound(i), myArr.GetUpperBound(i) );

}

slide29
Console.WriteLine( "The Array contains the following values:" );

PrintValues( myArr );

}

The Array has 3 dimension(s) and a total of 24 elements.

Length Lower Upper

0: 2 0 1

1: 3 0 2

2: 4 0 3

The Array contains the following values:

0 1 2 3

10 11 12 13

20 21 22 23

100 101 102 103

110 111 112 113

120 121 122 123

*/

v d arraylist insert cs
Ví dụ : ArrayList_Insert.cs

public static void Main() {

ArrayList myAL = new ArrayList();

myAL.Insert( 0, "The" );

myAL.Insert( 1, "fox" );

myAL.Insert( 2, "jumps" );

myAL.Insert( 3, "over" );

myAL.Insert( 4, "the" );

myAL.Insert( 5, "dog" );

slide34
// Creates and initializes a new Queue.

Queue myQueue = new Queue();

myQueue.Enqueue( "quick" );

myQueue.Enqueue( "brown" );

// Displays the ArrayList and the Queue.

Console.WriteLine( "The ArrayList initially contains the following:" );

PrintValues( myAL );

Console.WriteLine( "The Queue initially contains the following:" );

PrintValues( myQueue );

slide35
// Copies the Queue elements to the ArrayList at index 1.

myAL.InsertRange( 1, myQueue );

// Displays the ArrayList.

Console.WriteLine( "After adding the Queue, the ArrayList now contains:" );

PrintValues( myAL );

// Search for "dog" and add "lazy" before it.

myAL.Insert( myAL.IndexOf( "dog" ), "lazy" );

// Displays the ArrayList.

Console.WriteLine( "After adding \"lazy\", the ArrayList now contains:" );

PrintValues( myAL );

slide36
// Add "!!!" at the end.

myAL.Insert( myAL.Count, "!!!" );

// Displays the ArrayList.

Console.WriteLine( "After adding \"!!!\", the ArrayList now contains:" );

PrintValues( myAL );

// Inserting an element beyond Count throws an exception.

try {

myAL.Insert( myAL.Count+1, "anystring" );

}

catch ( Exception myException ) {

Console.WriteLine("Exception: " + myException.ToString());

} }

v d arraylist add cs
Ví dụ : ArrayList_Add.cs

public static void Main() {

// Creates and initializes a new ArrayList.

ArrayList myAL = new ArrayList();

myAL.Add( "The" );

myAL.Add( "quick" );

myAL.Add( "brown" );

myAL.Add( "fox" );

slide38
// Creates and initializes a new Queue.

Queue myQueue = new Queue();

myQueue.Enqueue( "jumped" );

myQueue.Enqueue( "over" );

myQueue.Enqueue( "the" );

myQueue.Enqueue( "lazy" );

myQueue.Enqueue( "dog" );

// Displays the ArrayList and the Queue.

Console.WriteLine( "The ArrayList initially contains the following:" );

PrintValues( myAL, '\t' );

Console.WriteLine( "The Queue initially contains the following:" );

PrintValues( myQueue, '\t' );

slide39
//Copies the Queue elements to the end of the ArrayList.

myAL.AddRange( myQueue );

// Displays the ArrayList.

Console.WriteLine( "The ArrayList now contains the following:" );

PrintValues( myAL, '\t' );

}

v d arraylist bsearch cs
Ví dụ : ArrayList_BSearch.cs

public static void Main() {

// Creates and initializes a new ArrayList.

ArrayList myAL = new ArrayList();

for ( int i = 0; i <= 4; i++ ) myAL.Add( i*2 );

// Displays the ArrayList.

Console.WriteLine( "The Int32 ArrayList contains the following:" );

PrintValues( myAL );

slide41
// Locates a specific object that does not exist in the ArrayList.

Object myObjectOdd = 3;

FindMyObject( myAL, myObjectOdd );

// Locates an object that exists in the ArrayList.

Object myObjectEven = 6;

FindMyObject( myAL, myObjectEven );

}

slide42
public static void FindMyObject( ArrayList myList, Object myObject )

{

int myIndex=myList.BinarySearch( myObject );

if ( myIndex < 0 )

Console.WriteLine( "The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, ~myIndex );

else

Console.WriteLine( "The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex );

}

slide43
The Int32 ArrayList contains the following:

0 2 4 6 8

The object to search for (3) is not found. The next larger object is at index 2.

The object to search for (6) is at index 3.

k h ach tu n sau
Kế họach tuần sau :

Kiểm tra lần 1

- Nhóm 1 : 7g15

- Nhóm 2 : 9h

Lưu ý :

 • Vẫn mượn projector
 • Mang theo ds lớp, thẻ SV

Hình thức

 • Trả lời câu hỏi (khỏang 10-15 câu/60’)
 • Viết chương trình (30’)