ako urobi spe n prezent ciu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ako urobiť úspešnú prezentáciu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ako urobiť úspešnú prezentáciu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ako urobiť úspešnú prezentáciu - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Ako urobiť úspešnú prezentáciu. Mgr. Valentína Gunišová Mgr. Ján Guniš PF UPJŠ Košice. Čo je to prezentácia?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ako urobiť úspešnú prezentáciu' - byrd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ako urobi spe n prezent ciu

Ako urobiť úspešnú prezentáciu

Mgr. Valentína GunišováMgr. Ján Guniš

PF UPJŠ

Košice

slide2
Čo je to prezentácia?

Výstup pred publikom, kedy rečník pre názornejšie odovzdanie informácií, zvýšenie pozornosti publika a pre vlastnú oporu používa podporné materiály, ktoré si pre svoje vystúpenie pripravil.

Na čo slúži prezentácia?

Umožňuje podávať poslucháčom nové informácie, viesť výučbu alebo školenie, propagovať výrobok, službu, myšlienku, umožniť samoštúdium, vytvoriť firemnú príručku, obhajobu záverečnej práce, reportáž z ciest, fotoalbum, webovú stránku atď.

mo nosti publikovania prezent ci
Možnosti publikovania prezentácií
 • Premietanie snímok na obrazovke počítača
 • Automatická projekcia na počítači
 • Premietanie fólií na spätnom projektore
 • Premietanie 35mm diapozitívov na diaprojektore
 • Premietanie snímok z počítača na plátno
 • Prezentácia na sieti alebo internete (možnosť vysielania)
 • Tlačené materiály
sprievodca tvorbou spe nej prezent cie
Sprievodca tvorbouúspešnej prezentácie
 • Určenie cieľa.
 • Vymedzenie publika.
 • Vytvorenie obsahovej náplne.
 • Výber prezentačnej metódy.
 • Výber vhodnej šablóny a formátu prezentácie.
sprievodca tvorbou spe nej prezent cie1
Sprievodca tvorbou úspešnej prezentácie
 • Vylepšenie grafického vzhľadu snímky.
 • Doplnenie multimediálnych efektov.
 • Vytvorenie tlačených podkladov.
 • Vyskúšanie prezentácie.
 • Predvedenie prezentácie publiku.
pr prava prezent cie 1
Príprava prezentácie (1)
 • Definujte si jasný cieľ prezentácie.
 • Vyhľadajte, usporiadajte a spracujte si materiál pre vašu prezentáciu.
 • Pripravte si scenár prezentácie.
 • Stotožnite sa s témou a so spôsobom predvedenia.
 • Pripravte si manuál alebo pomocné kartičky.
pr prava prezent cie 2
Príprava prezentácie (2)
 • Pripravte a upravte miestnosti podľa potrieb.
 • Rozmiestnite vhodne stoličky, plátno a javisko.
 • Svetlo – tlmené, najavisku intenzívnejšie, regulácia svetla.
 • Naučte sa používať techniku (projektor, počítač, laserové ukazovadlo).
 • Pripravte sa na otázky poslucháčov (odpovedajte presne a výstižne, alebo „neviem“). Odpovede môžete ukryť do skrytých snímok.
jazyk a predvedenie prezent cie 1
Jazyk a predvedenie prezentácie (1)
 • Chyby v texte snímok sa neodpúšťajú.
 • Nepoužívajte ohromujúce alebo všeobecné slová, ale technické a vysvetľujúce.
 • Nepoužívajte frázy, ale vlastné slová.
 • Nečítajte len texty z obrazovky.
 • Ak poslucháči nie sú odborníci, nepoužívajte odborný slang.
 • „Načúvajte“ poslucháčom.
jazyk a predvedenie prezent cie 2
Jazyk a predvedenie prezentácie (2)
 • Pozor na citoslovcia.
 • Hovorte zreteľne a jasne artikulujte.
 • Ak je prezentácia obsiahlejšia, je vhodné pripraviť tlačený materiál.
 • Nehrajte sa s vecami.
 • Držte sa témy prezentácie.
 • Nespoliehajte sa na improvizáciu.
predn aj ci
Prednášajúci
 • Každý poslucháč by mal vidieť celé telo prednášajúceho (gestikulácia).
 • Hra rúk povie veľa, skryte trému.
 • Pohybujte sa, ale buďte viditeľní.
 • Používajte vizuálny kontakt, pozerajte sa priamo do očí (max. 2-3 s.)
 • Prednášajúci mužského pohlavia sa môže dámam pozerať len do očí.
farby a p smo
Farby a písmo
 • Opatrne vyberajte farby, pozor na jemné odtiene.
 • Pre príjemnejší pocit publika sa hodia prevažujúce modré alebo zelené odtiene. Ak chcete poslucháčov zaujať, použite žlté alebo červené pozadie.
 • Pri projekcii prezentácie na počítači je vhodné zvoliť tmavé pozadie, text musí byť svetlý (alebo naopak).
 • Pätkové písmo je elegantnejšie, ale na obrazovke je ťažšie čitateľné, preto sa hodí skôr pre tlačené prezentácie. Pri prezentácii na obrazovke počítača (resp. pri projekcii) používame prednostne bezpätkové písmo.
farby a p smo1

Opatrne vyberajte farby, pozor na jemné odtiene.

 • Pre príjemnejší pocit publika sa hodia prevažujúce modré alebo zelené odtiene. Ak chcete poslucháčov zaujať, použite žlté alebo červené pozadie.
 • Pri projekcii prezentácie na počítači je vhodné zvoliť tmavé pozadie, text musí byť svetlý (alebo naopak).
 • Pätkové písmo je elegantnejšie, ale na obrazovke je ťažšie čitateľné, preto sa hodí skôr pre tlačené prezentácie. Pri prezentácii na obrazovke počítača (resp. pri projekcii) používame prednostne bezpätkové písmo.
Farby a písmo
vzh ad prezent cie multim di
Vzhľad prezentácie, multimédiá
 • Zväčša je lepšie, keď všetky snímky používajú rovnaký motív.
 • Snímka s inou farebnou schémou môže vyzdvihnúť zvlášť dôležité informácie.
 • Video ukážky uspávajú, skráťte ich na minimum (max. niekoľko minút).
 • Pred ukážkou popíšte poslucháčom, čo uvidia.
 • Dajte vedieť, že koniec je najzaujímavejší (ale naozaj musí byť zaujímavý).
 • Grafy, diagramy a tabuľkypoužívajte len keď sa hodia a vytvárajte ich čitateľné.
prest vky asov harmonogram
Prestávky, časový harmonogram
 • Prestávky sú nutné a plánujte ich dopredu (10 min/hod.).
 • Pred dlhšou ukážkou dajte prestávku.
 • Prestávky predlžujte do ¾ prednášky, potom ich skracujte.
 • Pri dlhej prezentácii, voľte zlomovú prestávku (obed a pod.).
 • Každá prestávka sa predĺži.
 • Dodržte čas určený pre vašu prezentáciu.
po et posluch ov 1
Počet poslucháčov: 1
 • Poznajte jeho záujmy, odbornosť a postavenie vo firme.
 • „Chybičky“ sa prepáčia a môžu zlepšiť atmosféru.
 • Stačí notebook.
 • Menej formalít.
 • Dôraz na poslucháča.
po et posluch ov 2 3
Počet poslucháčov: 2-3
 • Použite monitor, ak je to možné projektor alebo flipchart.
 • Neklaďte veľký dôraz na formálnosť.
 • Donúťte poslucháčovk diskusii.
 • Chybičkám sa radšejvyvarujte.
po et posluch ov 10 15
Počet poslucháčov: 10-15
 • Používajte projektor.
 • Ozvučte miestnosť.
 • Udržujte si odstup od poslucháčov.
 • Už žiadne chyby.
 • Vhodné oblečenie.
 • Po skončení prezentácie nasleduje diskusia so záujemcami.
po et posluch ov 30
Počet poslucháčov: >30
 • Zaistite si asistenta.
 • Profesionálna zvuková aparatúra.
 • Kvalitné osvetlenie.
 • Žiadne chyby, precíznosť.
 • Otázky z publika vylúčte, venujte sa im vo vyhradenom čase.
 • Diskusia je prípustná až po skončení prezentácie a je časovo obmedzená.
zmysly
Zmysly
 • Množstvo informácií prijaté jednotlivými zmyslami
  • Čuch – 3%
  • Chuť – 4%
  • Hmat – 7%
  • Sluch – 11%
  • Zrak – 75%
ivotnos inform ci
Životnosť informácií
 • Spôsob prijatia informácií, ktoré si zapamätáme
  • Vizuálne - 55%
  • Zvukové - 38%
  • Textové – 7%
desatoro o spe nej prezent cii
Desatoro o úspešnej prezentácii
 • Najdôležitejší je začiatok, získajte si poslucháčov.
 • Otázky poslucháčov si značte (pamätajte).
 • Nebojte sa vystupovať pred skupinou ľudí.
 • Ak používate počítač, voľte dostatočný kontrast pozadia a textu.
 • Celú prezentáciu si vopred vyskúšajte.
 • Vhodne sa oblečte.
 • Ak neviete odpoveď, povedzte neviem.
 • Ak ukazujete rukou na plátno, postavte sa na ľavú stranu.
 • Je vhodné rozdať poslucháčom tlačenú verziu prezentácie, príp. ďalšie doplňujúce informácie elektronicky.
 • Pri príprave prezentácie si vyskúšajte mikrofón a ostatnú techniku.
slide22
Úlohy
 • Naučiť sa používať program na tvorbu počítačových prezentácií (napr. MS PowerPoint, Prezentácia z OpenOffice.org, ...)
 • Pripraviť jeden referát (tematický celok) ako prezentáciu. Následne profesionálne prezentovať pre publikom s využitím dostupných technických prostriedkov (multimediálny počítač, videoprojektor, ...)
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Prezentáciu si môžete skopírovať z webu Didaktiky informatiky a podporných technológií Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

http://di.ics.upjs.sk

Mgr. Valentína Gunišová, valentina.gunisova (at) upjs.sk

Mgr. Ján Guniš, jan.gunis (at) upjs.sk

PF UPJŠ Košice

pou it literat ra

Použitá literatúra

KOCMAN, Rastislav: V nejlepším světle. In Mobility, 7/1999, s. 3 – 5

NŐLLKE, Claudia: Umění prezentace. GRADA publishing, a.s., 2006