slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop 5 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างตัวชี้วัภPowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop 5 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างตัวชี้วัà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Workshop 5 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างตัวชี้วัภ- PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Workshop 5 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างตัวชี้วัด. ตารางช่วยสร้างแผนกลยุทธ์ฉบับปฏิบัติการ ( Strategic Plan ) จาก SLM. เครื่องชี้วัดความสำเร็จ (Indicator) คืออะไร?. เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการ ... กำหนดทิศทาง การดำเนินงาน การตรวจสอบ ควบคุมและติดตามผล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop 5 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างตัวชี้วัà¸' - burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Workshop 5

การจัดทำแผนกลยุทธ์

และสร้างตัวชี้วัด

indicator
เครื่องชี้วัดความสำเร็จ (Indicator) คืออะไร?

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ...

กำหนดทิศทางการดำเนินงาน

การตรวจสอบ ควบคุมและติดตามผล

เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด

จะใช้วัดความก้าวหน้าของกิจกรรมและวัดผลที่ได้จากการทำกิจกรรมในแต่ละเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

slide4
เครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จ

ใช้เครื่องมือสำคัญ 2 ชนิดคือ

1.หัวใจของความสำเร็จ (Critical Success Factor:CSF)

“ อะไรคือสิ่งที่จุดประกายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (หรือปฏิกิริยาลูกโซ่)ที่นำไปสู่ความสำเร็จ”

2.ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator:KPI

“ เราต้องทำหรือจะทำอะไร? ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เหล่านั้น ”

slide5
การค้นหาหัวใจของความสำเร็จการค้นหาหัวใจของความสำเร็จ

•ภายในเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) แต่ละข้อจะมีองค์ประกอบ(อาจเป็นกระบวนการหรือตัวคนก็ได้)ที่มีความสำคัญสูงต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการบรรลุความสำเร็จ

•สิ่งที่ท้าทายคือ ความสามารถกลั่นกรอง เลือกเฟ้นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุด หรือที่เรียกว่าเป็น หัวใจความสำเร็จ หรือ Critical Success Factor(CSF) ของยุทธศาสตร์ให้พบ

critical success factor csf
ตัวอย่าง:หัวใจของความสำเร็จ(Critical Success Factor : CSF)

หัวใจของความสำเร็จ(CSF)ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไทยแข็งแรง

การเฝ้าระวัง(สุขภาพ) ตนเองสภาวะแวดล้อมสังคม

สร้างการมีส่วนร่วม กับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนา

สุขภาพ

สร้างคนที่มีความสามารถ (Capability) และพลังใจที่จะ

ทำงานให้สำเร็จ

slide7
ประเภทของเครื่องชี้วัดประเภทของเครื่องชี้วัด

ประเภทที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง ใช้ชื่อว่า “ตัวชี้วัดผลลัพธ์”

(Key Result Indicator:KRI)

ประเภทที่ 2 แสดงปฏิบัติการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ในประเภทที่ 1 ใช้ชื่อว่า “ตัวชี้วัดผลงาน”

(Performance Indicator:PI)

ประเภทที่ 3 แสดงปฏิบัติการสำคัญที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์หลายตัวหรือทั้งหมด

ใช้ชื่อว่า“ตัวชี้วัดผลสำเร็จ”

(Key Performance Indicator:KPI)

key result indicator kri
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result Indicator : KRI)

แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้จากการปฏิบัติตามแผน วัดผลสำเร็จของโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องอดีตที่เกิดจากผลพวงของการใช้กระบวนการต่างๆ หลายอย่าง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากกระบวนการใด ไม่สามารถปรับทิศทางของงานได้

 เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ควบคุมนโยบาย บอกได้ว่าเกิดผลกับนโยบายอย่างไรบ้าง? แต่ไม่สามารถบอกที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังของผลที่ได้

slide9

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result Indicator : KRI)

KRI แสดงว่า “เราได้ทำอะไรไปแล้ว”

(Output/Outcome )

มีลักษณะเป็นอดีต ( Historical )

•เป็นผลรวมของกระบวนการต่างๆ หลาย

อย่าง ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้

•ไม่บอกว่า “ได้ทำ (process) อย่างไร? ใครทำ” จึงใช้ปรับทิศทางไม่ได้

ตัวอย่าง เช่น

 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ

 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก

performance indicator pi
ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator : PI)

เป็นเครื่องชี้วัดที่หน่วยงานต่างๆ สร้างขึ้น สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบหรือวางแผนงบประมาณ

 แสดงว่า “เราต้องทำอะไรบ้าง” แต่ไม่บอกว่า

อะไรมีความสำคัญสูงสุด

 เป็นแหล่งที่มาของ KPI อีกทีหนึ่ง ใช้

ประกอบกับ KPI โดยเฉพาะในองค์กรระดับ ปฏิบัติการ

มีจำนวนมาก อยู่ระหว่าง KRI กับ KPI

 อาจไม่มีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นแต่มีผลต่อการพัฒนาในระยะยาว

performance indicator pi1
ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator : PI)

•ใช้ได้ทั้งเพื่อแสดงอดีต(ผลงานที่ผ่านมา)หรือปัจจุบัน (กำลังทำอะไรอยู่)

ตัวอย่าง เช่น

มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้,

มีศูนย์ประสานงานเครือข่าย,

มีฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคู่มือ/สื่อ/ศูนย์การเรียนรู้

มีการสำรวจสัตว์ปีก/การฉีดวัคซีน

key performance indicator kpi
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)

มีลักษณะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต เท่านั้น “เราต้องทำหรือจะทำอะไรที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่ความสำเร็จ”

  • ใช้ติดตามงานที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน/ทุกวัน หรือเป็นปัจจุบัน (Real Time)

 ใช้วางแผนงานล่วงหน้าว่าจะทำอะไรในอาทิตย์หน้า/เดือนหน้า

key performance indicator kpi1
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)

 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเข้าใจเครื่องชี้วัดและรู้วิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

 สามารถหาผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆได้เมื่อเกิดปัญหา

 มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญและ

กว้างขวาง(หลายมุมมอง)

 ต้องมีการติดตาม ตอบสนองโดยผู้บริหารระดับ CEO

slide14
ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดความสำเร็จ : KPI

การรายงาน/แจ้ง การพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ภายใน 1 ชั่วโมง

 เดินออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องวันละ 30 นาที (ไม่ใช่ 3 วัน/สัปดาห์)

ดำเนินการตามข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกัน (ไม่ใช่มีแค่เอกสาร)

ผู้ผ่านการเสริมสร้างทักษะสามารถสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายได้

การแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสารสนเทศระหว่างเครือข่าย

slide15

ตำแหน่งและสัดส่วนของตัวชี้วัดตำแหน่งและสัดส่วนของตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ

10 %

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

10 %

ผลงาน

80 %

slide16

ระดับการใช้เครื่องชี้วัด เพื่อวัดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล กองทุนฯ

ผลลัพธ์(KRI)

ประสิทธิผล

ผลสำเร็จ(KPI)

1

2

3

ผลงาน(PI)

1

2

3

ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

1

2

3

หลักประกันสุขภาพ

กองทุน

slide17

สร้าง KPI จากแผนที่ฉบับปฏิบัติการ (SLM)

สำหรับผู้จัดการ

  • การวัดเพ่งเล็งวัดเฉพาะวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน SLM ประกอบด้วย 2 ชนิดที่ต้องวัดคู่กัน
  • วัดความก้าวหน้าของกิจกรรม
  • วัดผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนั้น
  • วัดเฉพาะ KPI ของแต่ละกล่องวัตถุประสงค์เท่านั้น

สำหรับผู้บริหาร

  • หา”หัวใจของความสำเร็จ CSF” ให้พบ แล้วติดตาม KPI เฉพาะส่วนนั้นในการติดตามผล จะใช้เพียง 1-2 ตัว

ผลลัพธ์

กิจกรรม

slide19
วิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัดวิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด

1.นำเป้าประสงค์และกลยุทธ์สำคัญมาบรรจุลงในช่อง(ช่องที่ 1, 2)

2.ร่วมกันคิดกิจกรรมสำคัญของแต่ละกลยุทธ์ในแต่ละวัตถประสงค์ลงในช่องกิจกรรมสำคัญ ต้องการคิดใหม่ๆ หรืออาจนำกิจกรรมที่มีมาใส่ (ช่องที่ 3) เช่น...จัดทำระบบข้อมูล ฯลฯ

3.ระบุอาการกระทำ (กริยา) หรือวิธีการทำกิจกรรมสำคัญแต่ละกิจกรรมว่าทำอย่างไร เช่น เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล (ช่องที่ 4)

4.กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (PI) ในแต่ละการกระทำ (อดีต, ปัจจุบัน)(ช่องที่ 5)

slide20
วิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัดวิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด

5.ดำเนินการจนครบทุกเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำคัญทุกข้อ (โดยยังมิต้องกำหนดและเขียน KPI ความคิดริเริม เป้าหมายภายใน 1 ปี และผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม)

6.หา CSF ให้พบที่อยู่ในชุดการกระทำ (ช่อง 4) เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล (ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่)

7.เมื่อได้ CSF แล้วก็ให้พิจารณากำหนด KPI โดยคัดเลือกจาก PI จำนวนมาก(ในช่อง 5 )คัดเลือกเพียง 1 ตัวต่อ 1 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ลงใน(ช่อง 6)

8. การหา CSF / KPI ต้องเคร่งครัด อย่าพยายามเหมาว่า PI ตัวใดตัวหนึ่งคือ KPI

slide21
วิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัดวิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด

9.หากหา KPI ไม่ได้แสดงว่าการกระทำที่คิดไว้อาจไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีพอดังนั้นต้องระดมสมองพิจารณาค้นหาความคิดริเริ่มใหม่ๆไว้ใน(ช่องที่ 7)

10.ข้อสังเกต KPI เป็นปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้นเช่นบุคลากรสามารถปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ได้ (ส่งผลที่จะไปดำเนินต่อๆไป)

11.เมื่อได้โครงการ ตัวชี้วัด KPI/CSF และเป้าหมาย แล้ว CEO จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มคนละ1 กล่องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หากบุคลากรไม่เพียงพอให้รับผิดชอบไม่เกิน 2 กล่อง