slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 24 Mayıs 2013 Dr. Didem Durak. Olgu sunumu. 12 yaş 9 aylık erkek hasta. Öksürük, gece terlemesi şikayeti ile başvurdu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi' - burian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

Çocuk Servisi

Olgu Sunumu

24 Mayıs 2013

Dr. Didem Durak

slide5

1 ay önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle 7 gün amoksisilin kullanmış.

 • Sonrasında kuru öksürük şikayeti başlayan hasta 7 gün amoksisiln klavunat ve 4 gün sefazol kullanmış.
 • Hastanın öksürük şikayeti devam etmiş.
 • 1 haftadır gece terlemesi mevcut.
 • Bir kez ateş yüksekliği olmuş.
 • Kilo kaybı mevcut.
zge mi
Özgeçmiş
 • Annenin 2. gebeliği, miadında CS ile 3800 gr olarak doğmuş, solunum sıkıntısı küvezde kalma öyküsü yok.
 • 2 sene önce apandisit operasyonu geçirmiş.
fizik muayene
Fizik Muayene
 • Ateş:36,9 C
 • Nabız:120/dk
 • TA:90/60 mmHg
 • SS:28/dk
 • Boy:150cm (25-50p)
 • Kilo:28kg (3-10p)
slide8

Genel durumu iyi

 • IR+/+, gözlerin her yöne hareketi doğal
 • Boyunda kitle LAP yok
 • Orofarenks ve tonsiller doğal
 • Solunum sesleri kaba, sağ bazalde krepitanraller+ ekspiryum uzun, wheezing+,
 • S1 S2 doğal, S3 yok üfürüm yok.
 • Batın muayenesi rahat, defans rebound yok, organomegali yok.
 • Nörolojik muayene doğal.
slide9

WBC: 7890/mm3

 • NEU: 4480/mm3
 • HGB: 12,8 g/dL
 • HCT: %36,6
 • MCV: 86 fL
 • Sedim:22
 • PLT: 445,000/mm3
slide10

Glukoz: 90 mg/dL

 • Kreatinin: 0,61mg/dL
 • ALT: 19 U/L
 • AST:11 U/L
 • T.Protein: 7 mg/dL
 • Albumin: 3,6 mg/dL
 • Na:137 mmol/L
 • K: 3,8 mmol/L
 • Ca:9,2 mg/dL
 • CRP: 1,18 mg/L
slide13

Hastamızın annesinde nisan 2004’de yayma pozitif akciğer tbc tanısı ile tedavi görme öyküsü mevcut. Haziran 2005’de nüks akciğer tbc tanısı ile spesifik tedaviye alınmış ve Haziran 2006’da tedavisi tamamlanmış.

slide14

Annesi tbc geçirirken 4,5 yaşında olan hastamıza yapılan PPD:O mm görülmüş, 6 ay profilaxi almış.

slide15

Hasta annenin öyküsü nedeni ile öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine verem savaş dispanserine başvurmuş.

 • Yapılan PPD:13MM olarak ölçülmüş.
slide16

TBC ön tanısıyla

 • 3 gün açlık mide suyunda ARB ve mikobakteri kültürü
 • Quantiferone gönderildi.
 • Toraks BT ve bronkoskopisi planlandı.
slide17

Sağda krepitanralleri mevcut olan, AC grafisindeinfiltrasyonalrı olan, servisteki takibinde ateş yüksekliği ve bakılan kan değerlerinde AFR yükselme saptanan hastaya atipikpnömoni tanısıyla klaritromisin tedavisi başlandı.

 • Ateş yüksekliğinin ve dinleme bulgularının devam etmesi üzerine 2. gün ampisilin eklendi.
toraks bt
Toraks BT
 • Sağ AC üst lobu tamamen dolduran, kalsifikasyon alanları içeren konsolidasyon.
 • Alt lobda konsolidasyon alanları.
 • Bronşektazi.
 • Hilusta birkaç adet LAP.
slide22

Endobronşiyal lezyonlar içeren AC tüberkülozu tanısıyla hastaya 4’lü antitüberküloz tedavi (INH+rifampisin+pirazinamid+etambutol)başlandı.

slide24

Çocuklar tüberküloz basilini, başta yakın çevreleri olmak üzere basil çıkaran erişkinlerden alırlar. Çocuk yaş grubunda görülen tüberküloz hastalığının bulaşıcılığı düşük olsa da erişkin yaştaki reaktivasyon tüberkülozuna kaynak oluşturması nedeniyle tanınması ve tedavisi büyük önem taşır.

klinik
Klinik
 • Çocukların çoğunda, özellikle küçük çocuklarda (bebek ve adölesanlar dışında) klinik bulgular normal olabilir.
 • Ateş: <38°C
 • Gece terlemesi
 • Kilo kaybı, iştahsızlık
 • Öksürük; ›2 haftadan uzun süren
slide26

Çocuk tüberkülozunun tanısı erişkin tüberkülozu tanısından daha zordur.

 • Klinik semptom ve bulgular
 • • Temas öyküsü
 • • Radyolojik bulgular
 • • Tüberkülin cilt testi
 • • Mikobakteri saptanması ve izolasyonu
 • • Bronkoskopi
 • • Histopatolojik çalışmalar
temas yk s
Temas Öyküsü
 • Yakın temas: Aynı evde yaşamak/ kaynak hasta ile yakın temas;

yayma-pozitif TB olgusu; yüksek risk yayma-negatif TB olgusu; düşük risk

Kaviteli akciğer TB; Erişkin, ergen, bazen çocuk olgularda bulaştırıcılık yüksek.

t berk lin cilt testi
Tüberkülin cilt testi
 • Tüberkülin cilt testinin esası, basilin belirli antijenik bileşenlerinin, tüberkül basili ile enfekte olan kişilerde gecikmiş tipte bir aşırı duyarlılık reaksiyonu yapmasıdır
slide29

Tüberkülin cilt testi (TCT), kişinin tüberküloz basili ile enfekte olup olmadığını gösterir, hastalık hakkında bilgi vermez

 • Duyarlılık: Kültürle kanıtlanmış tüberkülozu olan çocuklarda %10 yanlış negatif olabilmektedir.
 • Özgünlük: BCG aşısı dahil diğer mikobakterilerle enfekte kişilerde yanlış pozitiflik görülebilmektedir
lkemizde t berk lin cilt testi tct reaksiyonunu de erlendirme kriterleri
Ülkemizde Tüberkülin cilt testi (TCT) reaksiyonunu değerlendirme kriterleri:
 • BCG’lilerde
 • 0-5 mm Negatif kabul edilir.
 • 6-14 mm BCG’ye atfedilir.
 • 15 mm ve üzeri Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir.
 • BCG’sizlerde
 • 0-5 mm Negatif kabul edilir.
 • 6-9 mm Şüpheli kabul edilir, 1 hafta sonra test tekrarlanır; yine 6-9 mm bulunursa negatif kabul edilir; 10 mm ve üzeri pozitif kabul edilir*.
 • 10 mm ve üzeri Pozitif kabul edilir.
 • Bağışıklığı baskılanmış kişilerde 5 mm ve üzeri pozitif kabul edilir.**
nterferon gama sal n m testleri igst
İnterferon gama salınım testleri (IGST)
 • T-hücrelerinin M.tuberculosis antijenleri ile (CFP-10, ESAT-6) uyarılmasından sonra salınan interferon gama düzeyini ölçmeye dayanan kan testleridir.
 • Ticari kitler: QuantiferonTB Gold, T-SPOT.TB test (ELISPOT).
 • TDT’ne göre M.tuberculosis enfeksiyonunu göstermede daha duyarlı ve özgün testlerdir.
radyolojik bulgular
Radyolojik bulgular
 • Pulmoner Tüberküloz Lezyonları
 • En sık hiler, paratrakeal veya mediastinallenfadenopati ve akciğer parankim değişiklikleri
 • Akciğer hastalığı ve lenfadenopatinin yol açtığı havayolu daralması
 • Segmentalhiperinflasyon
 • Atelektazi
 • Alveolar konsolidasyon
 • İnterstisyel görüntü
 • Plevralefüzyon
 • Miliyer görünüm
 • Kavitasyon
mikobakteri saptanmas ve izolasyonu
Mikobakteri saptanması ve izolasyonu
 • Bakteriyolojik çalışmalar için örnekler;*Balgam örnekleri*Mide sıvısı aspirasyonu

*Nazofaringeal aspirasyon*Balgam indüksiyonu ile elde edilen balgam örnekleri

*Bronkoskopi ve bronkoalveoler lavaj (BAL) örnekleri.

slide34

Basil yoğunluğu 5000-10 000 basil/ml olduğu takdirde tanı için sonuç verebilir. Erişkinlerde %50-80 pozitif sonuç veren bu test çocuklarda primer hastalıkta az sayıda mikroorganizma olduğu için yüksek pozitiflik vermez.

 • En yüksek olasılıkla açlık mide suyunda % 40 pozitiflik bulunduğu bildirilmiştir. Açlık mide suyu tüberkülozşüphesi olan çocuklardan direkt mikroskopi ve kültür için alınabilecek en iyi örnek olup, hastanede yatan çocuktan sabah erken saatte ayağa kalkmadan ve gece yutulan solunum yolu sekresyonları mide peristaltizmi ile boşalmadan ardışık olarak iki veya üç kez alınmalıdır.
slide37

En etkin bakterisidal ilaçlar olan izoniazid ve rifampisin metabolik olarak hızlı bölünen basillere olduğu kadar yarı inaktif basillere de etkilidirler. İnatçı basilleri öldüren ve sterilize edici etkisi olan ilaçlar pirazinamid ve rifampisin her kısa tedavi rejiminde yer almalıdır.

slide38

Rifampisin basil bölünmesinin her devresinde etkisini gösterebilir. Di¤er iki bakterisidal ilaçtan pirazinamid, hücre içi asit ortamdaki basilleri tahrip eder, streptomisin ise hücre membranını geçemeyip sadece hücre dışı basilleri yok eder.

 • Etambutol ve tiasetazon bakteriostatik olup bakterisidal ilaçlarla birlikte direnç gelişimini önlemek üzere rejimlerde bulunur
slide39

Dünya Sağlık Örgütü pulmoner tüberküloz ve ağ›r ekstrapulmoner tüberküloz (abdominal,spinal,perikardial) için 2 ay izonizaid,rifampisin,pirazinamid ve etambutol daha sonraki dört ay için izoniazid ve rifampisin her gün veya haftada 3 kez önermektedir.

slide40

Çocukluk çağındaki tüberküloz hastalığında kortikosteroidler 1-2 mg/kg prednizolona eş değer dozlarda başlanır. 4-8 hafta içerisinde azaltılarak kesilir.

*Menenjit tüberküloz

*Tüberküloz perikardit

*Miliyer tüberküloz

*Peribronşiyal ve endobronşial tüberküloz

slide41

Tanıda yayma pozitif olgularda tedavi başladıktan 2 ay sonra balgam yayma mikroskopisi yeniden bakılır.

slide42

Klinik düzelme erken başlar

*İştahta düzelme

*Kilo alma

*Ateşin düşmesi

*Aktivitede artma

*Öksürükte düzelme

*Fizik muayene bulgularında düzelme

t berk lozdan korunma
Tüberkülozdan korunma
 • Bulaştırıcı kişilerin erken tanı ve tedavisinin yapılması.
 • BCG aşısı.
 • Koruyucu tedavi.
 • İzoniazid 10 mg/kg (maks. 300 mg)-6 ay