1 / 20

Pilda sem ănătorului

Pilda sem ănătorului. Şcoala Nr.3 Tulcea Cultul Creştin Ortodox Profesor de religie: Georgeta Constantinescu .

burgess
Download Presentation

Pilda sem ănătorului

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pilda semănătorului Şcoala Nr.3 Tulcea Cultul Creştin Ortodox Profesor de religie: Georgeta Constantinescu

 2. Pildă =Povestire alegorică cu un cuprins religios sau moral, producție literară cu caracter moralizator, cu o structură apropiată de fabulă; parabolă;Alegorie = Procedeu artistic constând în exprimarea unei idei abstracte prin mijloaceconcrete. 1.Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El;  (Luca 18;1.) Şi adunându-se mulţime multă şi venind de prin cetăţi la El, a zis în pildă:  (Luca 18;4.)

 3. ”Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa.” (Luca 18;5.)

 4. “Şi semănând el, una a căzut lângă drum…” (Luca 18;5.)

 5. “…şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o.” (Luca 18;5.)

 6. ”Şi alta a căzut pe piatră,… (Luca 18;6.)

 7. “…şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.”  (Luca 18;6.)

 8. “Şi alta a căzut între spini… (Luca 18;7.)”

 9. …şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o.”  (Luca 18;7.)

 10. “Şi alta a căzut pe pământul cel bun…” (Luca 18;8.)

 11. “…şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă.” (Luca 18;8.)

 12. “Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă.” (Luca 18;10.)  

 13. “Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.  (Luca, 18;11.)

 14. Care este Cuvântul Lui Dumnezeu?

 15. “Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.” (Luca, 18;12.)

 16. “Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. ” (Luca, 18;13)

 17. “Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.” (Luca, 18;14.)

 18. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. (Luca, 18;15)

More Related