cz 04 3 07 4 2 01 1 0008 zvy ov n znalost z oblasti nov ch diagnostick ch metod a biotechnologi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dynex Laboratories, s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dynex Laboratories, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací. LOGO zadatele Male. CZ.04.3.07/4.2.01.1/0008 Zvyšování znalostí z oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií. Dynex Laboratories, s.r.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynex Laboratories, s.r.o.' - bunny


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cz 04 3 07 4 2 01 1 0008 zvy ov n znalost z oblasti nov ch diagnostick ch metod a biotechnologi

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2

Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť

s podnikatelskou sférou, podpora inovací

LOGO zadatele

Male

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0008 Zvyšování znalostí z oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií

Dynex Laboratories, s.r.o.

1.LF UK v Praze, 3. LF UK v Praze, PřF UK v Praze, ČSŽ, Arcus – Onko Centrum

Tereza Šašková,+420 724 515 517, tsaskova@dynex.cz

www.dynex.cz/?vzdelavaci_kurzy

1 zd vodn n projektu
1 Zdůvodnění projektu
 • Obecné cíle:
  • poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim pomohou při zavádění nových technologií – zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Vytvoření základu vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu.
  • Rozvoj společných inovačních projektů mezi VŠ a podnikatelskou sférou.
 • Konkrétní cíle:
  • Vytvoření systému kurzů, seminářů, workshopů a stáží pro zaměstnance, zaměstnavatele i studenty
  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  • Zvyšování znalostí o inovačních postupech pro řídící pracovníky
  • Umožnit zaměstnancům i studentůmprakticky se seznámit s nejmodernějšími technologiemi
  • Navázání spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti
 • Zdůvodnění inovačních aktivit rozvoje lidských zdrojů (RLZ)?
  • Oblast diagnostické medicíny se vyvíjí velmi rychle a pro zaměstnance je velmi složité průběžně se vzdělávat o nejmodernějších metodách.
  • Finanční omezení laboratoří (zejména státních)
  • Podpora zavádění nových metod prostřednictvím seznámení se s metodou předem
1 zd vodn n projektu1
1 Zdůvodnění projektu
 • Hrubý odhad investic:
  • Lidé – 2 952 500 Kč
  • Vybavení - 2 627 500 Kč
 • Zdůvodnění intervence veřejných prostředků:
  • Podpora veřejně přístupných vzdělávacích programů (zájem firmy vzdělávat sebe či pořádat semináře vs. finance)
  • Zapojení soukromých subjektů prostřednictvím finanční motivace (přístup k přístrojům, „zapůjčení lidí“, předávání zkušeností a know-how)
2 c lov skupiny
2 Cílové skupiny
 • Cílové skupiny a přínosy pro cílovou skupinu:
  • Zaměstnanci (přínos pro zaměstnavatele – RLZ, přínos pro zaměstnance – zvyšování vlastní kvalifikace, povinné udržování kvalifikace (systém celoživotního vzdělávání))
  • Zaměstnavatelé (sebevzdělávání, pomoc při zavádění inovací na svá pracoviště)
  • Studenti/doktorandi (přínos pro studium – možnost seznámit se s moderními metodami v praxi, jiný kantorský přístup; přínos pro budoucnost – snadnější zapojení se do pracovního procesu (více praktických zkušeností), rozhodování se pro budoucí kariéru)
  • Členové NNO (podpora vzdělávacích aktivit, navázání spolupráce se soukromými subjekty (příliv finanční podpory))
 • Zapojení (motivace) cílových skupin:
  • Návaznost na přínosy
  • VŠ – nové moderní metody (vybavení)
 • Doprovodná opatření pro cílové skupiny:
  • Stravování
  • Materiály
 • Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2:
  • V poměru k počtu obyvatel…
3 typy innost
3 Typy činností
 • Typy činností realizované projektem:
  • Dlouhodobé kurzy (studenti 1. LF UK)
  • Střednědobé kurzy (studenti PřF UK)
  • Ostatní kurzy pro studenty
  • Kurzy/semináře/workshopy pro zaměstnavatele a zaměstnance (pracovníci nemocnicí, laboratoří, Policie…)
  • Kurzy zaměřené na prevenci užívání návykových látek (učitelé, NNO)
  • Kurzy zaměřené na podporu prevence a vzdělávání v oblasti problematiky rakoviny děložního čípku
  • Stáže (pracovníci laboratoří, vlastní pracovníci – přenos znalostí dále)
  • Navazování spolupráce
4 vnit n postupy zen
4 Vnitřní postupy řízení
 • Složení realizačního týmu:
  • Příjemce (1 koordinátor, 1 odborný koordinátor (cca 0,2), lektoři; nakupované služby: účetní, asistenti, webmaster)
  • Partner 1.LF (2 koordinátoři, 2 techničtí asistenti, cca 10 lektorů)
  • Partner 3.LF (1 koordinátor, 1 asistent)
  • Partner PřF (1 koordinátor, 1 asistent)
  • Partner ČSŽ (1 koordinátor, cca 3 asistenti, 1 webmaster)
  • Partner Arcus – Onko Centrum (1 koordinátor, 2 asistenti)
 • Plánování a komunikace:
  • Plánování: Příjemce (vlastní aktivity), Příjemce + příslušný Partner (společná komunikace)
  • Komunikace: spíše jednotlivě s partnery
 • Hodnocení:
  • Vnitřní (pravidelné schůzky celého týmu Příjemce)
  • Společné (hodnocení s partnery a návrh dalšího postupu)
 • Hlavní rizika a příslušná opatření:
  • Zajištění kvality kurzu – změna harmonogramu, změna témat
5 zaji t n publicity
5 Zajištění publicity
 • Příklady zajištění publicity projektu:
  • Tiskové konference
  • Semináře, kongresy, konference (především ve spolupráci s NNO)
  • Články (bulletin, časopis)
  • Fotografie (web, výstava)
  • Letáky
  • Výstavy, stánky na veletrzích
  • Propagační předměty v materiálech
  • Materiály (bloky, desky, propisky)
  • Web (Příjemce, Partneři)
6 p idan hodnota inovativnost multiplikace
6 Přidaná hodnotaInovativnost, Multiplikace
 • Přidaná hodnota financování projetu z ESF:
  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podniků veřejného sektoru (zlepšování služeb ve zdravotnictví), zvyšování kvalifikace zaměstnanců soukromých podniků (zvyšování konkurenceschopnosti), zlepšování možností výuky na VŠ, podpora aktivit NNO (zlepšení prevence v oblasti návykových látek a v oblasti problematiky rakoviny děložního čípku).
  • Nové produkty: semináře, kurzy, informační brožury…
 • V čem je projekt inovativní:
  • Inovativnost obsahu (rychle se vyvíjející obor)
  • Podpora aplikovaného výzkumu
  • Přenos zkušeností ze zahraničí
 • Multiplikační efekty projektu:
  • Především příprava nových podnikatelských projektů
  • Získání zkušeností s řízením projektu
  • Přenos zkušeností s řízením projektu
  • Nová partnerství
7 udr itelnost innost synergie a n vaznost projekt
7 Udržitelnost činnostíSynergie a návaznost projektů
 • Udržitelnost činností projektu:
  • Semináře, kurzy, workshopy pro zaměstnavatele a zaměstnance (ale ne v takovém množství)
  • Kurzy pro studenty (přechod na možnost praxí a diplomových prací…)
  • Spolupráce s NNO (především lektorská činnost)
 • Synergie a návaznost projektu:
  • Zájem o další projekty RLZ v oblasti inovaci 2007-2013
  • Zájem o jiné strukturální fondy (především inovace)
  • Zájem o jiné než strukturální fondy – výzkum, vývoj
8 v stupy a v sledky
8 Výstupy a Výsledky
 • Výstupy (podpořené osoby / organizace)
 • Výsledky (inovované produkty)
9 dal v stupy v sledky horizont ln t mata partnerstv
9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství
 • Horizontální témata:
  • Podpora zlepšení postavení žen ve společnosti
  • Udržitelný rozvoj (sociální aspekt)
  • Informační společnost
 • Partnerství:
  • Především s NNO
10 doporu en pro dal programovac obdob 2007 2013
10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
 • Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace v současnosti běžících projektů:
  • Lepší návaznost na fungování v realitě (účetnictví)
  • Návaznost odevzdávání MZ a opravování MZ
 • Stručná charakteristika nejzajímavějších činnosti RLZ z hlediska potřebnosti a přenositelnostiv budoucím období …
 • Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů (způsob podání žádosti, změna vah hodnocení, přátelská elektronická komunikace, administrace...)