gépek - PowerPoint PPT Presentation

bullas
esztergag pek pontoss gi vizsg lata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
gépek PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
gépek
270 Views
Download Presentation

gépek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Esztergagépek pontossági vizsgálata

 2. A szerszámgépeken végzendő pontossági vizsgálatokat szabvány tartalmazza • Vizsgálatokat az esztergagép alábbi szerkezetein kell végezni: - gépágy - főorsó - szánszerkezet - szegnyereg - vezérorsó

 3. Gépágy pontossági vizsgálata A gépágyon ellenőrizni kell: - az alapszánt vezető ágyvezeték egyenességét - nyeregvezeték párhuzamosságát az alapszán mozgási irányával - az ágyvezeték alsó lapjának párhuzamosságát

 4. Az alapszánt vezető ágyvezeték egyenességének ellenőrzése • Az ellenőrzést a kezelő („A”-”B”)- és hátoldalon („A’;”B’) valamint kereszt-irányban (C;C’) egyaránt el kell végezni. • A mérést 300 mm-enként ismételjük

 5. Mesterszán A’ B’ B A C C’ Vízmérték

 6. Az eltérés a kezelőoldalon csak domború lehet: max. 0,02 mm 1000 mm-en • Az eltérés a hátoldalon csak homorú lehet: max. 0,02 mm 1000 mm-en • Keresztirányú eltérés 0,02 mm 1000 mm-en

 7. 3000 mm-nél nagyobb csúcstávolságú gépeken a mérést szálkeresztes mérőmik-roszkóppal és 0,1 mm átmérőjű, törésmentes mérőhuzallal végezzük. • A mérőhuzalt kifeszítjük, és úgy állítjuk be, hogy a szánra szerelt mikroszkóp szál-keresztje „A” és „B” helyzetben a huzal alkotóját érintse. • A szánt az ágyon végigvezetve a mérőhuzal helyzetét (eltérést) figyeljük.

 8. Mérőmikroszkóp B A Alapszán ágyvezetékének mérése 3000 mm felett

 9. A megengedett max. eltérés: • 5000 mm csúcstávolságig 0,03 mm • 5000 mm csúcstávolság felett 0,05 mm • Az eszterga vezeték teljes hosszára, de 1000 mm-en belül 0,02 mm. • A vezeték csak úgy görbülhet, hogy a görbület középpontja a kezelőoldal előtt, a főorsóhoz közelebb legyen.

 10. Az ágyvezeték alsó lapja párhuzamosságának ellenőrzése • Az alapszán mozgási irányával hasonlítjuk össze mesterszán és mérőórák segítségével úgy hogy a mérőórákat rudazat segítségével szereljük a mesterszánra oly módon, hogy tapintói az ellenőrizendő felületeket érintsék. • A mesterszánt végigvezetve az ágyon, mérjük az eltéréseket.

 11. Mesterszán Ágyvezeték alsó lapjának ellenőrzése

 12. A megengedett eltérés 1000 mm-en 0,02 mm • 3000 mm-es vagy annál nagyobb csúcsesz-tergán 0,05 mm lehet az ágyvezeték teljes hosszára vonatkoztatva • Az alsó vezetőfelületek az ágy vége felé csak közeledhetnek a felsőhöz, az eltérés 1000 mm-en nem haladhatja meg a 0,02 mm-t

 13. A főorsó pontossági vizsgálata Ellenőrizni kell: • Főorsó belső kúpjának egytengelyűségét • Főorsó párhuzamosságát az alapszán mozgási irányával • Főorsó központosító felületének futását • Főorsó tengelyirányú merevségét • Főorsó homloklapjának merőlegességét • A főorsóba helyezett csúcs futását

 14. Belső kúp egytengelyűségének ellenőrzése • A mérés 300 mm hosszú mérőfelületű hen-geres mérőtüskével történik, melyet a főorsó kúpjába fogunk be. • A főorsót lassan körbeforgatva (90-90˚-onként 4x) ellenőrizzük a tüske egyik, majd másik végére támaszkodó mérőóra kitérését, mely a tüske végén max. 0,02 mm lehet, a főorsó felőli végén max. 0,01 mm.

 15. A B A B Főorsó belső kúp egytengelyűségének ellenőrzése 300 mm mérőfelületű tüskével

 16. A főorsó alapszánhoz viszonyított helyzetének ellenőrzése • A gépet üzemi hőmérsékletre hozzuk úgy, hogy kb. 120 min. –ig üresen járatjuk. • A mérőóra tapintóját végigvezetjük a mérőtüske felső alkotóján, majd 90˚-al elforgatva a mérőórát a mérést megismé-teljük. • Az ellenőrzést mindkét esetben két, egymástól 180˚-ra fekvő alkotón el kell végezni. • A max. eltérés mértéke 0,01 mm lehet

 17. Főorsó központosító felületei futásának ellenőrzése • A főorsó lassú körülforgatása mellett történik • A maximális, megengedett ütés mértéke 0,01 mm lehet

 18. Hengeres központosító felület ellenőrzése Kúpos központosító felület ellenőrzése

 19. Főorsó tengelyirányú merevségének ellenőrzése • A főorsó kúpos furatába illesztett rövid tüskén mérjük a főorsó lassú forgatásával • A maximális eltérés mértéke 0,01 mm

 20. Főorsó homloklap merőlegességének ellenőrzése • A főorsót az orsó felé irányuló erőhatás alatt lassan forgatjuk, közben a mérőóra kitérését figyeljük. A hibát a legnagyobb kitérés és a tengelyirányú mozgás különbsége adja. A megengedett eltérés max. 0,01 mm.

 21. Főorsó homloklap merőlegességének ellenőrzése

 22. A főorsóba helyezett csúcs futásának ellenőrzése • A főorsó lassú forgatása mellett végezzük • A megengedett maximális eltérés mértéke 0,01 mm lehet

 23. A főorsóba helyezett csúcs futásának ellenőrzése

 24. Szánszerkezet pontossági vizsgálata Ellenőrizni kell: • Kéziszán mozgási irányát • Keresztszán mozgási irányát

 25. Kéziszán mozgási irányának ellenőrzése • A mérés során a mérőtüskét a főorsó kúpos furatába illesztjük. • A kéziszánt úgy állítjuk be, hogy a tüske vízszintes alkotójának két szélső helyzetében („B” helyzet) az óra kitérése azonos legyen. • Ezután az „A” mérés szerint elvégezzük a függőleges alkotó mérését, ahol a maximális eltérés 100 mm-en 0,03 mm lehet.

 26. A B A kéziszán mozgási irányának ellenőrzése

 27. Keresztszán mozgási irányának ellenőrzése • Síkesztergálással, majd a síkesztergált felület mérésével végezzük el úgy, hogy az esztergált felületre egy átló mentén két határmérő hasábot helyezünk el, majd azokra vonalzót teszünk. Ezt követően középen kimérjük a hézagot. A felület csak homorú lehet, de mértéke 300 mm-en mérve max. 0,02 mm lehet.

 28. Szegnyereg pontossági vizsgálata Ellenőrizni kell: • A nyereghüvely párhuzamosságát az alap-szán mozgásához képest • A nyereghüvely kúpos furatának párhu-zamosságát az alapszán mozgási irányával • A főorsó és a nyereg csúcsainak futását

 29. A nyereghüvely párhuzamosságának ellenőrzése az alapszán mozgásához képest • A nyerget az ágyhoz rögzítjük, hüvelyét behúzzuk és rögzítjük. • A mérőóra tapintóját hozzáérintjük a hüvely elejéhez, kitérését megfigyeljük, majd a nyereghüvelyt oldjuk és 100 mm-el kitoljuk, ott ismét rögzítjük.

 30. Az alapszánt elmozdítjuk úgy, hogy a mérőóra tapintója ismét azon a ponton mérjen, ahol az előzőekben. A mérést függőleges és vízszintes síkban egyaránt elvégezzük. • A nyereghüvely kitolt állapotban csak felfelé és a kezelőoldal felé hajolhat, az eltérés függőleges irányban 0,02 mm, vízszintesen 0,01 mm lehet.

 31. A nyereghüvely párhuzamosságának mérése az alapszán mozgásához képest

 32. A nyereghüvely kúpos furatának párhuzamosságának ellenőrzése az alapszán mozgási irányával • Az ellenőrzőtüskét a nyereg kúpos furatába illesztjük a nyerget és a hüvelyt rögzítjük. • Az alapszánra erősített mérőórát végigvezetjük a mérőtüskén felülről, majd oldalról és ezt a tüske elforgatásával (90˚-ban) 3x megis-mételjük.

 33. A megengedett max. eltérés 300 mm hosszon függőleges irányban 0,03 mm, vízszintesen 0,02 mm, úgy, hogy a tüske vége felé csak emelkedhet és csak a kezelőoldal felé hajolhat.

 34. A nyereghüvely kúpos furatának ellenőrzése az alapszán mozgási irányával párhuzamosan

 35. A főorsó és a nyereg csúcsai futásának ellenőrzése • Függőleges síkban vizsgáljuk úgy hogy a mérőórát a keresztszánra rögzítjük, tapintóját az „A” pontra állítjuk, majd végigvezetjük a mérőtüskén figyelve a legnagyobb kitérést. • A mérést megismételjük a „B” pontban is és a két leolvasás számtani különbsége adja az eltérést. A nyereg csúcsa csak magasabban állhat és max. értéke 0,02 mm lehet.

 36. B A A főorsó és a nyereg csúcsainak futásának ellenőrzése

 37. A vezérorsó pontossági vizsgálata Ellenőrizni kell: • A vezérorsó és csapágyainak egytengelyű-ségét és párhuzamosságát a főmozgás irá-nyával • A vezérorsó csapágyainak és a záróanya egy-tengelyűségét • Vezérorsó tengelyirányú mozgását • Vezérorsó menetemelkedésének pontosságát

 38. A vezérorsó és csapágyainak egytengelyűsége és párhuzamosságának ellenőrzése a főmozgás irányával • A mérőórát a mérőszánhoz rögzítjük úgy, hogy tapintója a vezérorsó legfelső (vagy legalsó) alkotóját érintse. • A mérőóra elmozdulását a vezérorsó két végén leolvassuk, majd a mérést elvé-gezzük a mérőórát 90˚-ban elforgatva is (vízszintes alkotó mentén). A maximális eltérés mértéke mindkét irányban 0,01 mm lehet.

 39. A vezérorsó csapágyainak és a záróanya egytengelyűségének vizsgálata • Az alapszánt olyan helyzetbe kell hozni, hogy a csukott lakatanya mindkét csapágytól egyenlő távolságra legyen. • A mérőórát a mérőszánhoz rögzítjük úgy, hogy tapintója a vezérorsó legfelső (vagy legalsó) alkotóját érintse. Mérést mind a függőleges, mind a vízszintes síkban a vezérorsó két végén és közepén végzünk. A maximális eltérés mértéke mindkét irányban 0,15 mm lehet.

 40. Vezérorsó tengelyirányú mozgásának ellenőrzése • A vezérorsó központosító furatába acélgolyót teszünk, majd hozzáérintjük az ágyra szerelt mérőóra tapintóját és a mérést a tengelyirányban terhelt vezérorsó jobb és bal irányú forgatása közben végezzük. • A maximális eltérés mértéke 0,01 mm lehet

 41. Vezérorsó menetemelkedési pontosságának ellenőrzése • Az anyával ellátott mérőorsót két csúcs közé fogjuk és az anyát elfordulás ellen rögzítjük. • Az alapszánhoz erősített mérőóra tapintóját hozzáillesztjük az anya oldallapjához.

 42. A vezérorsót megforgatjuk a mérőorsó emelkedésének megfelelően, így az anya végigmegy a meneten mérőórával együtt, és pontatlanság esetén kitér. Az eltérés max. értéke 100 mm-en 0,03 mm 500 mm-en 0,05 mm lehet.

 43. Mérőorsó Anya (alapszánhoz rögzítve) Mérőóra A vezérorsó menetemelkedésének vizsgálata

 44. VÉGE