slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integrated Crop Management PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integrated Crop Management

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Integrated Crop Management - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

INTEGRATED CROP MANAGEMENT. Integrated Crop Management. Pakikibagay at Mitigasyon. Integrated or pinagsama-samang paraan. Integrated Rice-Based Farming System. Rice Integrated Crop Management System. Sistemang Palayamanan. Integrated crop management. Pagpili ng Barayti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integrated Crop Management' - buffy-gardner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INTEGRATED CROP MANAGEMENT

Integrated Crop Management

pakikibagay at mitigasyon
Pakikibagay at Mitigasyon

Integrated or pinagsama-samangparaan

Integrated Rice-Based Farming System

Rice IntegratedCrop Management System

Sistemang

Palayamanan

Integrated crop management

slide3

Pagpili ng Barayti

Pumili ng baraytinaangkopsalugar

 • Para samgatuyuinglugar at umaasasasahodulan:
 • NSIC Rc192 (Sahod Ulan 1)
 • NSIC Rc9 –para samga upland nalugar
pagpili ng barayti
Pagpili ng Barayti

Pumili ng baraytinaangkopsalugar

 • Para samgapalayang may patubignapinapasok ng tubig-alat:
 • NSIC Rc182 (Salinas 1)
 • NSIC Rc184 (Salinas 2)
 • NSIC Rc186 (Salinas 3)
 • NSIC Rc188 (Salinas 4)
 • NSIC Rc190 (Salinas 5)

AngpangalangSalinas ay hangosasalitang ingles na“saline” naibigsabihin ay maasin or maalat.

pagpili ng barayti1
Pagpili ng Barayti

Pumili ng baraytinaangkopsalugar

 • Para samganababaha at nalulubog:
 • NSIC Rc194 (Submarino 1)—baraytina may kakayahangmabuhaykahitnakalubog ng sampungarawmulapagsusuwihanggangbagomamulaklak
pagpili ng barayti2

Pagpili ng Barayti

Pagpili ng barayti

Magtanimngbaraytinanakakatipidsapaggamitngtubig

 • Aerobic Rice
 • Makabagongteknikupangmabawasanangpaggamit ng tubigsaproduksyon ng palay
 • Pwedengitanimsamgamabundoknalugarnaangpatubig ay mas mababa ng 50% sakaraniwangnakatanimsakapatagan.
 • Sa Pilipinas, angbaraytingangkop para sa aerobic condition ay PSB Rc9, UPLRI5, at PSB Rc80.
slide7

Paghahanda ng lupa

Gumamitngmgamakinaryangangkopsamgadi-pangkaraniwangkondisyon

 • Ride-on attachment
 • Laboy tiller
 • Riding Floating tiller

Magsagawang conservation tillage

 • Hindi inaararo ang lupa at limitado ang pagsuyod
 • Nababawasan ang paglagay ng kemikal na pataba dahil nakakadagdag sustansiya dahil muling ibinabalik ang dayami
 • Nakakatipid sa tubig irigasyon
 • Naiiwasan ang pagsingaw ng GHG na naiwan sa lupa
slide8

Paghahanda ng lupa

Gumamitngmgamakinaryangangkopsamgadi-pangkaraniwangkondisyon

RIDE-ON ATTACHMENT

Maaaring ikabit sa anumang klase ng kuliglig at komportableng gamitin sa mga bahaing lugar

RIDING FLOATING TILLER

Ginagamit sa malambot at malalim na palayan

LABOY TILLER

Ginagamit sa lupang malalim ang putik at mahaba ang pinaggapasan

slide9

Pagtatanim

Mag-sabogtanim

Baguhinang cropping calendar at arawngpagtatanim

 • Iayon ang panahon ng pagtatanim sa klima
 • Kailangang alamin ang takbo ng panahon para maiayon ang barayti sa klima

Mag-sabogtanim

 • Mas nakakabawas ng pagbuga ng methane ang pagsasabog-tanim kaysa sa paglilipat-tanim dahil mas maikli ang pagpapatubig, at pagbungkal ng lupa; naiiwasan ang pagsingaw ng methane
slide10

Pamamahala ng sustansiya

Magingepisyentesapaglalagayngpatabasalupa. Iwasanangsobrangpaggamitnginorganikongpataba.

 • Gumamit ng MOET at LCC para matiyak ang kailangang nitroheno at iba pang sustansiya ng mga pananim
 • Ang sobrang nitroheno sa lupa ay naglalabas ng nitrous oxide, isang GHG

Angnitroheno ay nakaapektosabilang ng suwi, laki ng dahon, at biang ng mgabutilbawatuhay, porsiyento ng paglalaman at protina ng butilnanagreresultasamataasnaani.

minus one element technique moet
Minus-One Element Technique (MOET)

- Ang MOET ay isang simple at murangparaanupangmalamanangkulangnasustansyasalupa.

- Nakababawasngpag-emit ng greenhouse gases mulasasobrangpaglalagaynginorganikongpataba.

leaf color chart lcc
Leaf Color Chart (LCC)
 • Gamitin ang LCC tuwing ika-7 araw mula sa maagang pagsusuwi hanggang pamumulaklak pata malaman kung kailangan na ng palay ang patabang nitroheno.
 • Kung ang basa sa LCC ay mababa sa 4 kung lipat-tanim, at 3 kung sabog-tanim, kailangan ng nitroheno ang lupa
slide13

Pamamahala ng tubig

Magsagawang controlled irrigation

 • Nababawasan ang paggamit ng tubig sa palayan na hindi naaapektuhan ang ani.
 • Nakatutulong ito para mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa palayan
 • Nakatutulong upang umabot ang patubig sa mga sakahan na nasa dulong bahagi na sakop ng irigasyon
slide14

Pamamahala ng tubig

Magsagawang controlled irrigation

Tumataasangmethane emission kapagwalang oxygen o hanginnanakakapasoksalupa

 • Nakakabawas sa pagbuga ng methane na siyang mas mataas kung tuloy-tuloy ang pagpapatubig
kontroladong pagpapatubig
Kontroladong pagpapatubig
 • Gumagamit ng observation well para masukat ang lalim ng tubig sa palayan upang malaman ang tamang panahon ng pagpapatubig

Panatilihinang2-3 cm lalimngtubighanggangisangbuwanmulapagtatanim. Makatutulongitoparamabuhayangmgapunlaat paramakontrolangdamo.

slide17

Pamamahala ng peste

Bawasanangpaggamitngpestisidyo

 • Pangalagaan ang mga kapaki-pakinabang na organismo

Tumataasang methane emission samadalasnapaggamitngkemikalsapalayan

pamamahala ng peste
Pamamahala ng peste
 • Ang gagamba ay kumakain ng ng mga inakay at matatandang ngusong kabayo
 • Ang sobrang paggamit ng mga pestisidyo ay sumisira sa balanse ng tamang dami ng mga pesteng kulisap at kaibigang organismo
slide19

Gamitin ang mga patapon ng bukid

Gawingpatabaangmgadayami, etc. paramabawasanangpaggamitngkemikal

Tumataasang methane emission sapagpapabulokna may tubig at madalasnapaggamitngkemikal

 • Mag-vermicomposting
 • Huwagikalat at hayaangpabulukinangdayamisapalayan kung ito ay may tuloy-tuloynapagpapatubig
slide20

Gawingpanggatongngmakinaryaangmgapataponngbukidgayangipa

 • Ipa ang gamiting panggatong sa maligaya flatbed dryer para mapatuyo ang inaning palay kahit umuulan
slide21

Gawingpanggatongngmakinaryaangmgapataponngbukidgayangipa

 • Magpatubig lalo na kung tagtuyot gamit ang Rice-Hull Gasifier.
 • Ipa ang gamiting panggatong pamalit sa krudo o gasolina
para makatulong sa mitigasyon ng climate change iwasan ang mga ito
Para makatulong sa mitigasyon ng climate change, iwasan ang mga ito:

Malimit na paggamit ng pestisidyo

Tuloy-tuloy na pagpapatubig

Malimit na paggamit ng

kemikal na pataba

Pagsusunog

Pagbubulok na may tubig

para pakibagayan ang epekto ng climate change tandaan ang mga ito
Para pakibagayan ang epekto ng climate change, tandaan ang mga ito:

1. PAGPILI NG BARAYTI

 • Gumamit ng barayti na angkop sa kondisyon ng lugar

2. PAGHAHANDA NG LUPA

 • Gumamit ng mga makinarya na angkop sa mga ‘di-pangkaraniwang kondisyon

3. PAGTATANIM

 • Iayon ang panahon ng pagtatanim at ang barayti na itatanim sa klima
para pakibagayan ang epekto ng climate change tandaan ang mga ito1
Para pakibagayan ang epekto ng climate change, tandaan ang mga ito:

4. PAMAMAHALA NG TUBIG

 • Magsagawangkontroladongpagpapatubig

5. GAWING PANGGATONG ANG MGA PATAPON NG BUKID gayangdayami, ipa, etc. ngmgamakinaryangmakatutulongparapakibagayanangtagtuyot at angmadalasnapag-ulan

 • Rice-Hull Gasifierparasapagpapatubig
 • Mechanical Dryer parasapagpapatuyongpalay kung tag-ulan
para pakibagayan ang epekto ng climate change tandaan ang mga ito2
Para pakibagayan ang epekto ng climate change, tandaan ang mga ito:

6. MAG-PALAYAMANAN

 • Mas may kasiguraduhansaproduksiyon at kitakahitsapabagu-bagongklima

7. ECOLOGICAL RICE FARMING

 • Ugaliingmakalikasanangpamamaraanngpagsasaka

Ugaliingalaminangtakbongpanahon!