การกระจายอำนาจสู่ อปท.
Download
1 / 11

????????????????? ???. - PowerPoint PPT Presentation


  • 70 Views
  • Uploaded on

การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย. ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท. 1. ทำไมจึงต้องกระจายอำนาจไปสู่ อปท. 1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง 1.2 เหตุผลทางการบริหารการพัฒนา 1.3 เหตุผลทางกฎหมาย. 1. 1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????? ???.' - buffy-floyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5872303
การกระจายอำนาจสู่ อปท.

โดย

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • ประธานคณะทำงานจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท.


5872303
1. ทำไมจึงต้องกระจายอำนาจไปสู่ อปท.

1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง

1.2 เหตุผลทางการบริหารการพัฒนา

1.3 เหตุผลทางกฎหมาย

1


5872303
1.1 เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง

ฉะนั้น ระบอบการปกครองท้องถิ่นที่ดีต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบกระจายศูนย์อำนาจ

2


5872303
1.2 เหตุผลทางปรัชญาการปกครองเหตุผลของการบริหารการพัฒนา

ฉะนั้น  รัฐบาลควรใช้อำนาจดูแลปัญหา/การพัฒนาระดับชาติ เท่านั้นและต้องให้ท้องถิ่นมีอำนาจดูแลแก้ไขปัญหาของ ตนเอง การบริหารการพัฒนาประเทศจึงจะมีประสิทธิภาพ

3


5872303
1.3 เหตุผลทางกฎหมาย เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง

ฉะนั้น  สรุปได้ว่าต้องกระจายอำนาจ

4


5872303
2. กระจายอย่างไร เหตุผลทางปรัชญาการปกครอง?

2.1 โดยหลักการ

2.2 โดยกฎหมาย

2.3 โดยการปฏิบัติจริง

5


5872303
กระจายอย่างไร -โดยหลักการ

1) จัดสรรอำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่นใหม่

- แยกอำนาจส่วนกลางและท้องถิ่นออกจากกันให้ชัดเจน

6


5872303
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่/บทบาทใหม่ ทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชน

3) ถ่ายโอนภารกิจ/ทรัพยากร/และแก้ไขกฎหมาย

4) จัดทำมาตรฐานต่างๆ ขึ้นรองรับ

5) ติดตามประเมินผล

7


5872303
กระจายอย่างไร - โดยกฎหมาย

1. พรบ. กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

2. แผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 & 2

3. กลไกด้านโครงสร้าง

  • คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

8


5872303
กระจายอย่างไร - การปฏิบัติจริง

1. ภารกิจที่ถ่ายโอน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 ภารกิจ

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 103 ภารกิจ

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 17 ภารกิจ

9


5872303
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 19 ภารกิจ

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 ภารกิจ

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ภารกิจ

รวม 6 ด้าน 245 ภารกิจ ให้แก่ อปท.76,950 อปท.

2. ระยะเวลาการถ่ายโอน 10 ปี (2548-2553)

10


ad