regionsr dets konference om budgetforslag 2008 11 for region hovedstaden l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden. Den 7. august 2007. Velkomst Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen. Velkommen til budgetkonferencen. Vi har nået meget i fællesskab indtil nu Hospitalsplan Psykiatriplan Vi står over for nogle store udfordringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden' - bud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til budgetkonferencen
Velkommen til budgetkonferencen
 • Vi har nået meget i fællesskab indtil nu
  • Hospitalsplan
  • Psykiatriplan
 • Vi står over for nogle store udfordringer
  • Store forventninger til, at vi skal kunne det hele
  • Flere penge, men endnu større krav til, hvad vi skal nå
 • Vi skal formulere klare mål, og vi skal følge op på dem
  • Konference i januar 2008
  • Opfølgning på, hvordan det gik med de mål, vi fastlægger i politikker og strategier
regionens opgaver og foruds tninger for budgetforslaget
Regionens opgaver og forudsætninger for budgetforslaget
 • Tre hovedområder
  • Sundhed
  • Social- og specialundervisningsområdet
  • Regional udvikling
 • Regionsrådet kan prioritere inden for områderne, men ikke på tværs af områderne
 • Det samlede udgiftsniveau for henholdsvis sundhed og regional udvikling er fastlagt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner
sundhedsomr det
Sundhedsområdet
 • Gennemførelsen af hospitals- og psykiatriplanerne
  • Meget sættes i gang i 2008
  • Den økonomiske effekt er begrænset det første år
 • Hospitalerne skal behandle flere
  • Udvidet ret til frit valg, nye behandlinger
  • Der tilføres penge, men kræves samtidig øget produktivitet
 • Der flyttes penge fra Region Hovedstaden til de andre regioner
  • Større udgifter til psykiatri og praktiserende speciallæger
 • Nødvendigt at gennemføre besparelser
regional udvikling
Regional udvikling
 • Store udgifter bundet i den kollektive trafik
 • Stor opgave vedrørende jordforurening
 • Begrænset råderum i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner
 • Råderummet forøget i 2008 gennem øget bloktilskud
socialomr det
Socialområdet
 • Regionsrådet varetager koordineringsopgave i form af rammeaftaler
 • Kommunerne har finansieringsansvaret
 • Regionen løser opgaver for kommunerne
 • Der skal være balance mellem indtægter og omkostninger
hvad betyder det for kommunerne
Hvad betyder det for kommunerne?
 • Følger økonomiaftalens forudsætninger
 • Grundbidrag på sundhedsområdet uændret i faste priser
 • Udviklingsbidrag uændret i faste priser
 • Kommunal medfinansiering af aktiviteten øget svarende til økonomiaftalens forudsætninger
dialogbaserede aftaler
Dialogbaserede aftaler
 • Dialogbaserede aftaler indgås for 2008 mellem koncerndirektion og virksomhedsdirektion
 • Forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet
 • Indeholder få centrale tværgående og virksomhedsspecifikke indsatsområder
 • Opfølgning på politikker og strategier sker tværgående
hospitalsplan ndringer i 2008 planl gningsomr de nord
Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Nord
 • Akut kirurgi og akut ortopædkirurgi fra Helsingør til Hillerød, flytning påbegyndes
 • Samlet flytning af ortopædkirurgi og reumatologi fra Hørsholm til Helsingør
 • Plastikkirurgi fra Helsingør til Herlev
 • Mammakirurgi fra Hørsholm til Herlev
 • Hæmatologi fra Hillerød til Herlev
 • Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg
 • Øvrige somatiske funktioner i Hørsholm flyttes
hospitalsplan ndringer i 2008 planl gningsomr de midt
Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Midt
 • Akut kirurgi og akut ortopædkirurgi fra Gentofte til Herlev, flytning påbegyndes
 • Udviklingsfunktion for rationelt planlagt kirurgi i Gentofte, etablering påbegyndes
 • Etablering af neurologisk funktion på Herlev påbegyndes
 • Herlev modtager plastikkirurgi, mammakirurgi og hæmatologi fra planlægningsområde Nord
 • Herlevs udefunktioner i urologi på Glostrup og Gentofte lukkes
hospitalsplan ndringer i 2008 planl gningsomr de syd
Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Syd
 • Kirurgi flyttes fra Amager til Hvidovre
 • Akut ortopædkirurgi fra Amager til Hvidovre, flytning påbegyndes
 • Pædiatri flyttes fra Amager til Hvidovre
 • Neurologi fra Glostrup for patienter i planlægningsområde Midt flyttes til Herlev
hospitalsplan ndringer i 2008 planl gningsomr de byen
Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Byen
 • Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg
 • Arbejds- og miljømedicin samles på Bispebjerg med udefunktioner i Hillerød og Glostrup
hospitalsplan ndringer i 2008 ledelsesm ssige sammenl gninger
Hospitalsplanændringer i 2008Ledelsesmæssige sammenlægninger
 • Karkirurgi GEH/RH
 • Thoraxkirurgi GEH/RH
 • Neurokirurgi GLH/RH
 • Urologi NOH/HEH
 • Urologi FRH/RH
 • Øjensygdomme FRH/RH/NOH/GLH
 • Gynækologi/obstetrik FRH/RH
 • Ortopædkirurgi AMH/HVH
 • Klinisk farmakologi RH/GEH/BBH
 • Audiologi og øre-, næse- og hals BBH/GEH
 • Samlet ledelse af blodbank
p begyndt realisering af psykiatriplanen
Påbegyndt realisering af psykiatriplanen
 • Bispebjerg betjener Nørrebro
 • Rigshospitalet betjener Østerbro og overtager Christianshavn fra Amager som del af Indre By
 • Frederiksberg overtager Vanløse fra Hvidovre
 • Hvidovre overtager Hvidovre Kommune som optageområde fra Glostrup
 • Distriktspsykiatrien på Amager samles på to adresser
 • Distriktspsykiatrien for Frederiksberg og Vanløse samles på én adresse
 • Distriktspsykiatrien i Glostrup styrkes og samles på to adresser
 • Udbygning af den opsøgende indsats i Glostrup
anl gsbudgettet p sundhedsomr det
Anlægsbudgettet på sundhedsområdet
 • På niveau med forudsætningerne i økonomiaftalen for 2007
  • Forudsat bloktilskudsfinansiering 595 mio. kr.
  • Lånefinansiering til medikoteknik mv. 282 mio. kr.
 • Økonomiaftalen forudsætter betydelige investeringer over en længere årrække
  • Drøftes til efteråret mellem regeringen og Danske Regioner
  • Ekspertudvalg skal vurdere større investeringer og komme med indstilling til Indenrigs- og sundhedsministeren
  • Midler ud over det budgetterede forventes tilført
udgiftsv kst p sygesikringsomr det
Udgiftsvækst på sygesikringsområdet
 • Region Hovedstaden har stort forbrug, specielt på grund af mange praktiserende speciallæger
 • I 2007 tillægsbevilling på 144 mio. kr. grundet større udgiftsvækst end forudsat i økonomiaftalen for 2007
  • Skønnet vækst på 2,25% for sygesikring ekskl. medicin
  • Skønnet vækst på 6,5% for medicintilskud
 • Vækst fra 2007 til 2008 på 2,25% lagt til grund i 2008
 • Vækst på 4% forudsat i udgifter til medicintilskud, svarende til økonomiaftalens vækstforudsætninger
 • Samlet vækst herefter 180 mio. kr. fra forventet regnskab 2007 til budgetforslag 2008
budgetforslag for regional udvikling
Budgetforslag for Regional udvikling
 • Det samlede budget til regional udvikling er på 715 mio. kr. fordelt med 68 mio. kr. til administration og 647 mio. kr. til aktivitet.
 • De 4 aktivitetsområder har følgende budget:
 • Kollektiv trafik 373,9 mio. kr.
 • Erhvervsudvikling 103,7 mio. kr.
 • Miljøområdet 112,6 mio. kr.
 • Øvrig regional udvikling 57,1 mio. kr.
 • I alt 647,2 mio. kr.
 • Økonomiforhandlingerne i juni måned gav ekstra 23,7 mio. kr.
 • til erhvervsområdet og 15,8 mio. kr. til miljøområdet.
 • Fejlbudgettering på lokalbaneområdet medført mindreud-
 • udgifter på 15,4 mio. kr., der er flyttet til erhverv (10,3 mio.
 • kr.) og øvrig regional udvikling (5,1 mio. kr.)
kollektiv trafik
Kollektiv trafik

Regionsrådet besluttede i april måned at

 • købe regional bus- og lokalbanetrafik hos Movia i uændret omfang inden for uændret økonomisk ramme
 • at Movia’s fælles administrative udgifter (der finansieres af de to sjællandske regioner) skulle gennemgås mhp. på besparelser i forhold til budget 2007
k b hos movia i 2008
Køb hos Movia i 2008
 • Lokalbaner (drift) 82,4 mio. kr.
 • Regionale buslinier 48,0 mio. kr.
 • Fælles administration 242,3 mio. kr.
 • DUT lokomotivførerudd. 1,2 mio. kr.

I alt drift 373,9 mio. kr.

 • Herudover modtager regionen et statstilskud på 36 mio. kr. til anlæg på lokalbanerne, der primært går til leasingudgifter til nye togsæt
 • Tilskudsniveau pr. påstiger - nettodrift
  • Lokalbaner 13,07 kr.
  • Regionale buslinier 3,22 kr.
budgetprocessen
Budgetprocessen
 • Særlige forhold på lokalbaneområdet til diskussion:
  • Forsøgsdrift på Frederiksværkbanen er ikke med i budget 2008, da Movia har opgjort konsekvenserne til en årlig merudgift på 3 mio. kr. Mangel på lokomotivførere betyder, at forsøget ikke umiddelbart kan iværksættes
  • Placering af leasingudgifter til nye togsæt under anlægsbudgettet
  • Regionens nettoanlægsramme på lokalbaneområdet svarer til statstilskuddet på 36 mio. kr. Det giver en sikker budgetstyring. Indtægter ved salg af gammelt togmateriel vil derudover kunne anvendes.
 • Der er indarbejdet besparelser i Movia på fælles administration på 20 mio. kr. i forhold til 2007
 • Men i Movia’s budgetforslag er samtidig afsat 15 mio. kr. til en regionalt finansieret udviklingspulje til nye aktiviteter, hvis relevans kan diskuteres
movia s budget s rlige problemer
Movia’s budget – særlige problemer
 • Rutespecifikke omkostninger. Kommunerne har ligesom i 2007 rejst spørgsmål om fordelingen. Diskussion om ca.110 mio. kr. skal flyttes til fælles administration, der betales af regionerne
 • Renter og afdrag på lån (driftslån fra HUR og lån til Rejsekortprojektet). Der mangler fortsat afklaring af udgiftsfordelingen mellem regioner og kommuner
 • Rødovre Kommune har klaget til Statsforvaltningen over Movia’s valg af finansieringsmodel for busruter, der kører i flere kommuner. Der er primært tale om en byrdefordelings-mæssig problemstilling mellem kommunerne, da kun få regionale ruter krydser regionsgrænsen
erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling
 • Indsatsen tager udgangspunkt i den nye regionale erhvervsudviklingsstrategi og det initiativkatalog, som Vækstforum vedtog i januar 2007.
  • De regionale midler til erhvervsudvikling skal anvendes til initiativer, som understøtter visionen, principper og indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien
  • De regionale midler kan anvendes til medfinansiering af strukturfondsprojekter, hvor Region Hovedstaden er tildelt 70 mio. kr. årligt
  • Anvendelsen af de regionale midler godkendes af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum
  • Videreførelse af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity prioriteres
budget for erhvervsudvikling
Budget for erhvervsudvikling
 • Budgetforslaget til erhvervsudvikling i 2008 udgør 103,7 mio. kr., som består af:
  • Videreførelse af 2007-bevilling
  • Som resultat af aftalen om regionerne økonomi tilføres 23,7 mio. kr.
  • Omplacering af 10,3 mio. kr. fra trafikområdet
  • Budgettet består af driftsudgifter. Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg mv.
aktiviteter under erhvervsudvikling
Aktiviteter under erhvervsudvikling
 • Midlerne under erhvervsudvikling forventes anvendt til følgende opgaver:
  • Medfinansiering af erhvervsudviklings-projekter sammen med midler fra EU-strukturfonde, private virksomheder og organisationer, faglige organisationer, statslige puljer mv. Ca. 41 mio. kr. (2007: 17,1 mio. kr.)
  • Videreførelse af driftsaktiviteter i Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen Ca. 63 mio. kr. (2007: 51,5 mio. kr.)
bem rkninger til erhvervsudvikling
Bemærkninger til erhvervsudvikling
 • Som led i økonomiaftalen har regionen fået tilført 23,7 mio. kr. til regional udvikling. Samtidig er forudsat, at der er de fornødne midler til rådighed til medfinansiering af Vækstforum-initiativer, som medfinansieres af EU-strukturfondsmidler og som understøtter globaliseringsstrategien
 • Med udgangen af 2007 ophører det særlige tilskud fra staten på 17 mio. kr. til medfinansiering af driften på Wonderful Copenhagen.
 • Finansieringen vil skulle overtages af Region Hovedstaden, hvor det administrativt foreslås at ca. 12 mio. kr. finansieres via økonomiaftalens tildelte midler og de resterende 5 mio. kr. finansieres via strukturfondsmidler.
 • Særlig problemstilling for både Woco og Copca om samarbejdsaftaler med Region Sjælland – bidrag til generalomkostninger og konsekvens for regionens tilskudsniveau
milj omr det
Miljøområdet
 • Indsatsen tager udgangspunkt i
  • den nye regionale jordforureningsstrategi, som blev vedtaget af regionsrådet i maj 2007
  • den kommende råstofplan og Agenda 21-strategi, som udarbejdes i løbet af 2007 og 2008.
 • Den altovervejende del af udgifter på miljøområdet går til jordforurening relateret til regionens afværgeforanstaltninger
budget for milj omr det
Budget for miljøområdet
 • Budgetforslaget til miljøområdet i 2008 udgør 113 mio. kr., som består af:
  • Videreførelse af 2007-bevilling
  • Som resultat af aftalen om regionernes økonomi tilføres 15,8 mio. kr.
  • Budgetforslaget fordeler sig således:
   • Jordforurening 109,6 mio. kr. (2007: 95,3 mio. kr.)
   • Agenda 21 og råstoffer 3,4 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.)
bem rkninger til milj omr det
Bemærkninger til miljøområdet
 • I budgetforslaget er det forudsat, at de 15,8 mio. kr. fra økonomiaftalen fordeles således:
  • 11,8 mio. kr. anvendes til udførende aktiviteter direkte knyttet til jordforureningsområdet
  • 4 mio. kr. indgår i administrationsbudgettet og anvendes til kortlægning, undersøgelser og andet forberedende arbejde
 • Budgetforslaget på 113 mio. kr. er beregnet som nettodrifts-udgifter. Ved omregning til omkostningsbevilling erstattes udgift til anskaffelser af årlig afskrivning og forretning af aktivernes værdi. Den beregnede omkostningsbevilling for 2008 udgør således teknisk 112,6 mio. kr.
vrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
 • Regionsrådet besluttede i februar i henhold til lovgivningen at igangsætte udarbejdelse af den første regionale udviklingsplan (RUP) med udgangspunkt i at:
  • RUP’en skal være en visionsplan med pejlemærker for en samlet regional udvikling i landets hovedstad, som en del af Øresundsundsregionen
  • RUP’en skal udarbejdes i tæt dialog med de centrale regionale aktører, herunder især kommunerne
  • RUP’en danner grundlag for regionens fremtidige indsats under øvrig regional udvikling
budget for vrig regional udvikling
Budget for øvrig regional udvikling
 • Budgetforslaget til øvrig regional udvikling i 2008 udgør 57,1 mio. kr., som består af:
  • Videreførelse af 2007-bevilling
  • Omplacering af 5,1 mio. kr. fra trafikområdet
  • Tilpasning til den samlede udgiftsramme med 3,6 mio. kr.
  • Baseret på erfaringerne med det regionale udviklingsområde er tilført midler til internationalt samarbejde, udarbejdelsen og gennemførelsen af RUP’en og en række tværgående formål.
  • Budgettet består af driftsudgifter. Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg mv.
aktiviteter under vrig regional udvikling
Aktiviteter under øvrig regional udvikling
 • Øvrig regional udvikling består af følgende aktivitets-områder i 2008:
  • Uddannelses- og kulturinitiativer 36,2 mio. kr. (2007: 35,3 mio. kr.)
  • Internationalt arbejde 11,6 mio. kr. (2007: 8,3 mio. kr.)
  • Opfølgning på RUP 7,2 mio. kr. (2007: 3,5 mio. kr.)
  • Fælles administrativ ramme 2,1 mio. kr.
  • (2007: 0,0 mio. kr.)
  • Samlet ramme 57,1 mio. (2007: 47,1 mio. kr.)
bem rkninger til vrig regional udvikling
Bemærkninger til øvrig regional udvikling
 • Uddannelse og kultur:
  • Som led i udarbejdelse af RUP fastlægges kriterier for anvendelsen af disse midler
 • Internationalt samarbejde:
  • Bidraget til Øresundskomiteen er omstruktureret som følge af ændrede administrationsregler for det nye EU-interregionale program.
  • Der er afsat midler til videreførelse af oplysningsvirksomheden over Øresund samt videreudvikling af Øresund-Hamburg-samarbejdet samt en forstærket indsats i forhold til EU
 • Den regionale udviklingsplan:
  • RUP’en ventes godkendt i juni 2008. Både som led i udarbejdelse og implementering vil der i 2008 være behov for en omfattende dialog og udviklingsproces, herunder på infrastrukturområdet.
 • Fælles adm. ramme
  • Tværgående formål såsom den generelle overvågningsopgave for vækstvilkår og benchmarking, konsulentbistand til mindre analyser og det nationale RegLab-samarbejde
resultatopg relse p social og specialundervisningsomr det
Resultatopgørelse på social- og specialundervisningsområdet
region hovedstaden handicap
Region Hovedstaden - Handicap
 • Børn og unge handicappede eller sindslidende
 • Specialbørnehaven i Frederikssund
 • 3-kløveren - døgninstitution
 • Behandlingshjemmet Nødebogaard –
 • døgninstitution med undervisningstilbud
 • Sikrede døgninstitutioner
 • Sølager
region hovedstaden handicap58
Region Hovedstaden - Handicap
 • Kommunikationscentre
 • Center for syn og kommunikation
 • Tale- og Høreinstituttet
 • Lands- og landsdeldækkende
 • Børnecentret for Rehabilitering
 • Geelsgårdskolen
region hovedstaden handicap59
Region Hovedstaden - Handicap
 • Voksne handicappede
 • AKU-center Slangerup
 • Højagergård
 • Blindecenter Bredegård
 • Solgaven
 • Jonstrupvangbebyggelsen
 • Lyngdal
 • Pensionatet Hulegården
 • Lunden
 • Rønnegården
region hovedstaden handicap60
Region Hovedstaden - Handicap
 • Voksne handicappede – fortsat
 • Boligerne Brøndbyøstervej
 • Boligerne på Gl. Lyngevej
 • Pensionatet Lionslund
 • Pensionatet Kamager
 • Rosenfeldthusene
region hovedstadens psykiatri socialpsykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri - socialpsykiatri
 • Voksne sindslidende
 • Skibbyhøj
 • Orion
 • Skovvænget
 • Klintegården
 • Lunden
region hovedstadens psykiatri socialpsykiatri62
Region Hovedstadens Psykiatri - socialpsykiatri
 • Voksne misbrug
 • Nordsjællands Misbrugscenter
 • Voksne hjemløse
 • Boformerne Solvang
 • Nordsjællands Misbrugscenter – boafsnit
 • Røde Kors natherberg/udslusning
region hovedstadens psykiatri socialpsykiatri63
Region Hovedstadens Psykiatri - socialpsykiatri
 • Kvindekrisecentre
 • Krisecentret Svendebjerggård
status p overf rsel af sociale tilbud fra region hovedstaden til kommuner i henhold til 186
Status på overførsel af sociale tilbud fra Region Hovedstaden til kommuner i henhold til § 186
 • April 2007
 • Nybyggeri i Ølstykke
 • December 2007
 • Nybyggeri på Ametystvej, Herlev
 • Nybyggeriet Chr. Den X´s Allé –
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
status p overf rsel af sociale tilbud fra region hovedstaden til kommuner i henhold til 18665
Status på overførsel af sociale tilbud fra Region Hovedstaden til kommuner i henhold til § 186
 • 1. januar 2009
 • Lunden/Gnisten – Frederikssund Kommune
 • Rosenfeldthusene – Frederikssund Kommune
status p overf rsel af sociale tilbud fra region hovedstaden til kommuner i henhold til 18666
Status på overførsel af sociale tilbud fra Region Hovedstaden til kommuner i henhold til § 186
 • Der ligger tillige oplysning om, at følgende tilbud
 • er under overvejelse i kommunerne med hen-
 • blik på overtagelse 1. januar 2009
 • Sølager – Halsnæs Kommune
 • Aku-Center, Slangerup – Frederikssund Kommune
 • Højagergaard, Slangerup – Frederikssund Kommune
 • Lyngdal/Lyngen – Egedal Kommune