Download
veileder og mentorutdanning ved institutt for l rerutdanning og skoleforskning ils n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veileder- og mentorutdanning vedInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl

 2. Hvorfor mentorutdanning? • Stortingsmelding 11 (2008 – 2009) • Ny grunnskolelærerutdanning og PPU-/lektorutdanning h-13) • Lærerens egne profesjonsutvikling • Ny funksjon i skolen. Oppgaver? Status? Karriere? • Å veilede voksne i deres profesjonelle utvikling er noe helt anna enn å veilede elever i læringsarbeid • Mao – behov for kompetanse på skolen • Veiledningsbegrepet • fadder • rådgiver, coach, veileder, mentor?

 3. Videreutdanning – for utvikling av lærernes undervisning – og dermed bedre læring for elevene Hva sier forskning om videreutdanning og læringsutbytte? Lærere om suksessfaktorer • Tar utgangspunkt i lærernes egne erfaringer og problemstillinger • Utforming av opplegg som skal prøves ut i egen praksis • Flere lærere fra samme skole – blir til FOU-arbeid • Utprøving og refleksjon sammen • Inngår som ledd skolens utviklingsmål, med tydelig støtte fra ledelsen • At personer fra universitets- og høgskolesektoren deltar både i praksisfellesskap og i refleksjonsprosesser Postholm og Rokkones, Utdanning 7. okt.-11

 4. Utsagn fra studenter på siste samling på ”Mentor 2”, 3.9.11 • Hvem skal jeg drøfte viktige skolespørsmål med nå? • Hvem skal utfordre meg på noe mer – og annet enn daglige rutiner? • Hvordan skal jeg holde meg oppdatert? • --- Hva skal gjøre på fredagsettermiddager og lørdagsformiddager nå – jeg savner dette allerede • Vi MÅ få til møteplasser, vi må utvikle oss videre! Vi må ikke miste kontakten….

 5. Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 1 VEIL 4010 15 studiepoeng, masternivå • vår 2011: 45 studenter • høst 2011: 46 studenter (25 fra Akershus) 2 VEIL 4020 15 studiepoeng, masternivå • høst 2011: 35 studenter (16 fra Akershus) • vår 2012: 40 studenter (opptaksnorm) Frist 1. nov. -11 http://www.uv.uio.no/ils/studier/evu/veiledning-og-mentoring-i-laererprofesjonen-1-og-2/

 6. Målgruppe Personer med lærerutdanning som • ønsker å utvikle seg i læreryrket: profesjonsutvikling • arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere • liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling • kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen • ønsker karriereutvikling i skolen • ønsker ansvar og oppgaver knytta til partnerskoler, universitetsskoler

 7. Opptakskrav og rangering av søkere Opptakskrav • 3-årig lærerutdanning • minst 3 års praksis etter fullført utdanning Rangering av søkere til emnet Dersom oversøkning • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor • Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil vi rangere etter en totalvurdering ut i fra alder, kjønn og skoleslag

 8. Organisering • Deltidsstudium • 1, 4010 på høstsemesteret • 2, 4020 på vårsemesteret • 6 samlinger (fred. 16.15 – 20.00 + lørd. 10.15 – 14.00) • 15 studiepoeng pr. semester • Faste basisgrupper (4 studenter) • Forelesinger og praktiske øvelser knyttet opp mot praksis og teori • Deltagernes erfaringer står sentralt i undervisning, arbeidskrav og eksamen • Praksis: Veiledning av student, nyutdanna eller annen kollega • Veiledning på veiledningsgrunnlag, ev. veiledning på veiledning

 9. Smakebiter – undervisningstema • Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder • Skrivekurs • Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning • Litteraturseminar • Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. • Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. • Klasseromsforskning. Hva vet vi? • Observasjon i klasserommet. Metode. • Lærerarbeidet – klasserommet • Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen • Lærerarbeidet – roller og relasjoner • Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling) • Tilbakemeldingskultur og fagveiledning • Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag • Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. • Profesjonskvalifisering og profesjonsutvikling

 10. Smakebiter – arbeidskrav og eksamen • Lage plan for veiledning med utgangspunkt i årshjulet på egen skole • Intervju: Den nyutdanna, rektor, ev. andre • Drøfte veiledningsmetoder knytta til egne kontekster • Ulike veiledningssituasjoner • 4010 Skriftlig hjemmeeksamen (6 sider) • 4020 Aksjonslæring/forsking på egen undervisning i egen klasse • Muntlig gruppeeksamen

 11. Smakebiter – evaluering ”Hvor fornøyd er du med studiet” (4010, v-11) Svært fornøyd: 32,1% Ganske fornøyd: 57,1% Verken – eller: 10,7% Ganske misfornøyd: 0% Svært misfornøyd: 0% • Jeg syns emnet er kjempespennende, det har vært mange skikkelig gode forelesninger og litteraturen har vært bra • Vi og erfaringene våre blir verdsatt samtidig som jeg kjenner at jeg/lærerrollen min utfordres på nye måter • Studiet skaper profesjonell utvikling. Opplever at det er meningsfylt • Fruktbare møter med andre lærere som vil mer! • Har lært SÅ mye og så har det vært inspirerende å jobbe i gruppe med andre – og møte så mange spennende lærere!

 12. Tilbud fra ILS Partnerskoledagen 1. november • Presentasjon av rapporten «Gode skoler – gode for alle»ved Anders Bakken og Kirsten Danielsen fra Nova(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) • Hva innebærer det å reflektere over egen praksis? – Et blikk på veiledningsdialoger mellom veileder og studenterved Britt Oda Fosse (ILS) • Veiledning i praksis – mellom planlagte prosesser og optimale øyeblikkved Petter Mathisen fra Universitetet i Agder • Hvem er dagens lærerutdannere?ved PPU-leder (ILS), Ketil Mathiassen Påmelding: 21. okt. https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/Partnerskoledagen_2011

 13. Personer på ILS • Faglig ansvar: Anne Kristin Dahl Tlf 22 85 45 97, mobil 97 10 00 97 annekda@ils.uio.no • Daglig ansvar VEIL 4010: Tove S. Hunskaar Tlf 22 85 41 58 t.s.hunskaar@ils.uio.no • Administrativt ansvar: Britt Berge Tlf 22 85 4157 britt.berge@ils.uio.no

 14. Velkommen til oss på ILS!