1 / 14

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS. Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl. Hvorfor mentorutdanning?. Stortingsmelding 11 (2008 – 2009) Ny grunnskolelærerutdanning og PPU-/lektorutdanning h-13)

Download Presentation

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Veileder- og mentorutdanning vedInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl

 2. Hvorfor mentorutdanning? • Stortingsmelding 11 (2008 – 2009) • Ny grunnskolelærerutdanning og PPU-/lektorutdanning h-13) • Lærerens egne profesjonsutvikling • Ny funksjon i skolen. Oppgaver? Status? Karriere? • Å veilede voksne i deres profesjonelle utvikling er noe helt anna enn å veilede elever i læringsarbeid • Mao – behov for kompetanse på skolen • Veiledningsbegrepet • fadder • rådgiver, coach, veileder, mentor?

 3. Videreutdanning – for utvikling av lærernes undervisning – og dermed bedre læring for elevene Hva sier forskning om videreutdanning og læringsutbytte? Lærere om suksessfaktorer • Tar utgangspunkt i lærernes egne erfaringer og problemstillinger • Utforming av opplegg som skal prøves ut i egen praksis • Flere lærere fra samme skole – blir til FOU-arbeid • Utprøving og refleksjon sammen • Inngår som ledd skolens utviklingsmål, med tydelig støtte fra ledelsen • At personer fra universitets- og høgskolesektoren deltar både i praksisfellesskap og i refleksjonsprosesser Postholm og Rokkones, Utdanning 7. okt.-11

 4. Utsagn fra studenter på siste samling på ”Mentor 2”, 3.9.11 • Hvem skal jeg drøfte viktige skolespørsmål med nå? • Hvem skal utfordre meg på noe mer – og annet enn daglige rutiner? • Hvordan skal jeg holde meg oppdatert? • --- Hva skal gjøre på fredagsettermiddager og lørdagsformiddager nå – jeg savner dette allerede • Vi MÅ få til møteplasser, vi må utvikle oss videre! Vi må ikke miste kontakten….

 5. Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 1 VEIL 4010 15 studiepoeng, masternivå • vår 2011: 45 studenter • høst 2011: 46 studenter (25 fra Akershus) 2 VEIL 4020 15 studiepoeng, masternivå • høst 2011: 35 studenter (16 fra Akershus) • vår 2012: 40 studenter (opptaksnorm) Frist 1. nov. -11 http://www.uv.uio.no/ils/studier/evu/veiledning-og-mentoring-i-laererprofesjonen-1-og-2/

 6. Målgruppe Personer med lærerutdanning som • ønsker å utvikle seg i læreryrket: profesjonsutvikling • arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere • liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling • kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen • ønsker karriereutvikling i skolen • ønsker ansvar og oppgaver knytta til partnerskoler, universitetsskoler

 7. Opptakskrav og rangering av søkere Opptakskrav • 3-årig lærerutdanning • minst 3 års praksis etter fullført utdanning Rangering av søkere til emnet Dersom oversøkning • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor • Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil vi rangere etter en totalvurdering ut i fra alder, kjønn og skoleslag

 8. Organisering • Deltidsstudium • 1, 4010 på høstsemesteret • 2, 4020 på vårsemesteret • 6 samlinger (fred. 16.15 – 20.00 + lørd. 10.15 – 14.00) • 15 studiepoeng pr. semester • Faste basisgrupper (4 studenter) • Forelesinger og praktiske øvelser knyttet opp mot praksis og teori • Deltagernes erfaringer står sentralt i undervisning, arbeidskrav og eksamen • Praksis: Veiledning av student, nyutdanna eller annen kollega • Veiledning på veiledningsgrunnlag, ev. veiledning på veiledning

 9. Smakebiter – undervisningstema • Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder • Skrivekurs • Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning • Litteraturseminar • Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. • Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. • Klasseromsforskning. Hva vet vi? • Observasjon i klasserommet. Metode. • Lærerarbeidet – klasserommet • Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen • Lærerarbeidet – roller og relasjoner • Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling) • Tilbakemeldingskultur og fagveiledning • Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag • Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. • Profesjonskvalifisering og profesjonsutvikling

 10. Smakebiter – arbeidskrav og eksamen • Lage plan for veiledning med utgangspunkt i årshjulet på egen skole • Intervju: Den nyutdanna, rektor, ev. andre • Drøfte veiledningsmetoder knytta til egne kontekster • Ulike veiledningssituasjoner • 4010 Skriftlig hjemmeeksamen (6 sider) • 4020 Aksjonslæring/forsking på egen undervisning i egen klasse • Muntlig gruppeeksamen

 11. Smakebiter – evaluering ”Hvor fornøyd er du med studiet” (4010, v-11) Svært fornøyd: 32,1% Ganske fornøyd: 57,1% Verken – eller: 10,7% Ganske misfornøyd: 0% Svært misfornøyd: 0% • Jeg syns emnet er kjempespennende, det har vært mange skikkelig gode forelesninger og litteraturen har vært bra • Vi og erfaringene våre blir verdsatt samtidig som jeg kjenner at jeg/lærerrollen min utfordres på nye måter • Studiet skaper profesjonell utvikling. Opplever at det er meningsfylt • Fruktbare møter med andre lærere som vil mer! • Har lært SÅ mye og så har det vært inspirerende å jobbe i gruppe med andre – og møte så mange spennende lærere!

 12. Tilbud fra ILS Partnerskoledagen 1. november • Presentasjon av rapporten «Gode skoler – gode for alle»ved Anders Bakken og Kirsten Danielsen fra Nova(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) • Hva innebærer det å reflektere over egen praksis? – Et blikk på veiledningsdialoger mellom veileder og studenterved Britt Oda Fosse (ILS) • Veiledning i praksis – mellom planlagte prosesser og optimale øyeblikkved Petter Mathisen fra Universitetet i Agder • Hvem er dagens lærerutdannere?ved PPU-leder (ILS), Ketil Mathiassen Påmelding: 21. okt. https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/Partnerskoledagen_2011

 13. Personer på ILS • Faglig ansvar: Anne Kristin Dahl Tlf 22 85 45 97, mobil 97 10 00 97 annekda@ils.uio.no • Daglig ansvar VEIL 4010: Tove S. Hunskaar Tlf 22 85 41 58 t.s.hunskaar@ils.uio.no • Administrativt ansvar: Britt Berge Tlf 22 85 4157 britt.berge@ils.uio.no

 14. Velkommen til oss på ILS!

More Related