1 / 28

NEMATOLOJİYE GİRİŞ

NEMATOLOJİYE GİRİŞ. Prof. Dr. Sevilhan Mennan. Ana Başlıklar:. Nematod nedir? Nematodların morfolojisi Nematodların fizyolojisi Nematodlarda beslenme Örnek alma yöntemleri Bitki paraziti nematodların morfolojisi Bitki parazitlerinin belirtileri Bitkilerde parazit önemli türler

Download Presentation

NEMATOLOJİYE GİRİŞ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NEMATOLOJİYE GİRİŞ Prof. Dr. Sevilhan Mennan

 2. Ana Başlıklar: • Nematod nedir? • Nematodların morfolojisi • Nematodların fizyolojisi • Nematodlarda beslenme • Örnek alma yöntemleri • Bitki paraziti nematodların morfolojisi • Bitki parazitlerinin belirtileri • Bitkilerde parazit önemli türler • Kök ur nematodları • Kist nematodları • Bitki paraziti nematodlar ile mücadele • Biyolojik mücadele • Nematodların diğer hastalık etmenleri ile ilişkileri • Virüs-Nematod ilişkileri • Entomopatojen nematodlar

 3. Nematodlar • Nematodlar metazoa içindeki basit yapılı canlılardır. • Çok hücreli hayvanların % 80 i nematottur. • Tuzlu sularda, tatlı sularda, bitkisel alanlarda hemen hemen her yerde bulunarak, karbon kaynaklarından biridirler. • 1 m2 toprakta milyonlarca adet ve 50 tür bulunabilir. • Nematodlar, kirlilik ve çevresel kriterlere çok duyarlı olup, iyi birer indikatördürler. • Topraktaki besin çevriminde anahtar rol oynarlar.

 4. İdeal bir nematoloji laboratuıvarından görüntüler

 5. Nematolojik incemeler için çıkılmış bir arazi çalışmasından görüntüler

 6. Bitkilerin köklerinin incelenmesi

 7. Nematodlar,bilateral simetri gösteren, Pseudocoelomat’lar içinde yeralan (Pseudocoelum, embriyolojik olarak Blastocoel’den meydana gelmiştir) canlılardır.

 8. Kingdom: Animalia,Subkingdom: Metazoa(Çok hücreliler)Phylum: Nemata

 9. Nematodların ilk olarak görüldükleri zaman: • Yaklaşık 400 milyon yıl önceki Paleozoik Devrin, Devonian dönemidir.

 10. Vücut uzunlukları, son derece geniş bir aralıktadır. 150µ - 7 m. gibi Tuzlu sularda yaşayanlar: 80 µ - 50 mm Hayvan parazitleri: 1mm- 6-7 m. Bitki Parazitleri: 0,25 mm -12 mm

 11. Placentonema gigantisma: en uzun boylu nematod: 8 m. Placentonema gigantisma, beyaz balinanın spermlerinde saptanmıştır. Bulan araştırıcılar 32 ovaryisi olduğunu belirtmiştir. (Gubanov, N.M. 1951. Compt. Rend. Acad. Sci. URSS 77, 1123.)

 12. Dünyanın hemen hemen her yarinde her habitatta bulunurlar. Ama genel olarak bulunuşlarının su ile alakalı olduğu söylenebilir.

 13. Toprakta yaşayan organizmalar bakımından ise 1. sıradadır.

 14. 10 15 50 25

 15. Vücut, iç içe geçmiş 3 tüpten ibarettir:1. Vücut duvarı ve kaslar2. Barsaklar,3.Gonadlar.

 16. Rhabditidae Panagrolaimidae etc. Aporcelaimidae Nygolaimidae

 17. Cephalobidae Aphelenchidae,

 18. Vücutlarında segmentleşme olmamakla beraber, vücut; • Baş, • Gövde • Kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

More Related