sublembangan sg rabit @ lembangan sg semantan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
brygid

SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation
SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN DAERAH : TEMERLOH LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA: MEI 2011

 2. 1.0 PENGENALAN SUB LEMBANGAN ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

 3. Isu-isuDalamSublembangan CabarandanKekangan ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI 1.1 MASALAH DI SUB LEMBANGAN Pembangunan tanah yang pesatdalamlembanganSg. Rabitdandalam Bandar Temerloh. Penyelenggaraan yang tidaklengkap. Pembuangansampah yang tidakterkawaldikawasanrezabsungai. • Mengubahkeadaansungaidaribentukasalkepadapembetungkekotak. • Pembuangansecarateruskedalamsungai. • Sungai beradadidalam Bandar Temerloh.

 4. 1.2 PETA TABURAN ADUAN AWAM PETA TABURAN ADUAN AWAM PETUNJUK (3 fungsi JPS): Sungai dan (27) Koridor Banjir (23) Saliran (12) Bandar Daerah Temerloh Kawasan Tumpuan Aduan Petunjuk: _____ Sempadan Daerah

 5. 1.3 KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN • JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL) • P – Politic • E – Economic • S – Social • T – Technology • E – Environmental • L – Legal JUSTIFIKASI:- Sungai Rabit mengalir di tengah-tengah Bandar Temerloh Banyak kemudahan dan taman perumahan berada dalam sub-lembangan ini. Terdapat banyak aduan yang diterima di sub-lembangan ini.

 6. 1.4 MASALAH DI SUBLEMBANGAN Siapa yang merasai impak MASALAH DI SUBLEMBANGAN 1) Penduduk Kampong dan hulu sungai 2) Kawasan Perniagaan 3) Kawasan Bandar Baru Temerloh

 7. 1.5 ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN RumusanAduan Majoriti aduan adalah berkenaan saliran bandar iaitu 41%. Yang ke-2 tertinggi adalah berkaitan banjir kilat. Aspek hakisan pantai dan pengairan saliran tidak berkaitan untuk daerah ini.

 8. SUBLEMBANGAN SG.RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN 2.0 DESCRIBE

 9. KOMPONEN DESCRIBE • KomponenDescribe; • Apakahisudanmasalahdalamsublembangan? • Apaatausiapakah yang merasaiimpakmasalahini? • Siapakah yang bertanggungjawab? • Apa yang telahdilakukandimasadahulu? • Adakahmasalahinibermusimatauberpanjangan?

 10. 2.1 PENERANGAN ISU DALAM SUBLEMBANGAN => MASALAH BANJIR ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN • Banjir kilat selalu berlaku di Kg.Batu Satu. • Aduan diterima dari JKKK. • Masalah ini berlaku sejak laluan 2 lorong Temerloh-Mentakab siap pada tahun 2006. • Mengakibatkan gangguan keselesaan kehidupan. • Kejadian sebegini akan berlaku jika hujan turun dengan lebat (masalah bermusim).

 11. PERANAN AGENSI YANG TERLIBAT ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN • JKKK Kg. Batu 1 – bertanggungjawab memantau keadaan banjir yang berlaku. • JPS – bertanggungjawab membuat kajian dan mengenalpasti punca masalah yang berlaku. Adakan mesyuarat dengan agensi yang terlibat. • MPT – bertanggungjawab dalam urusan pungutan sampah dalam longkang dan parit. • JKR – bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah pembetung tidak cukup saiz. • PEJ. DAERAH – bertanggungjawab dalam pembangunan dalam kampung.

 12. TINDAKAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN • MasalahinipernahdibincangkandalamMesyuaratTindakan Daerah Temerlohdantindakan yang diputuskanialah :- • JPS – menyelenggaraparittanah yang terlibatdengankawasanbanjirsecaraberkala. • JKR – bekerjasamadengan ROADCARE dalammencucisampahdalamparittepijalandanpembetung. • MPT – membuangsampahdalamdalamkawasanperkhidmatan. • Pej. Tanah – memastikanpembinaantidakmengganggualiran air.

 13. Kawasan Batu Satu

 14. SUBLEMBANGAN SG. RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN 3.0 EXPLAIN

 15. KOMPONEN EXPLAIN • KomponenExplain – memperjelas & memperincikan; • Bagaimanamasalahinibermula? • Apakahdiapunca-puncautama? • Bilakahiamenjadikritikal? • Siapa yang perludirujuk? • Siapakahpihakberkepentingan (stakeholder)? • Masalahmana yang perluditanganidahulu? • Apakah data ataupeta yang diperlukan? • Bagaimanakeberkesanansistemsaliransemasa?

 16. PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS JK PENYELARAS AGENSI PENYELARASAN DENGAN AGNESI Perbincangandiantaraagensidanjabatan yang terlibat.

 17. PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS 3.1 MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN PENYELARASAN DENGAN AGNESI • Punca-puncabanjirdikawasaniniialah: • JKR menaiktarafjalanTemerloh-Mentakabkepada 2 lorongdanmenyebabkanparasjalanlebihtinggidariparastanahdisekeliling. • Pembetungjugatidakdibesarkansaiznyadanhanyamenyambung yang sediada. • Paya-payaterbiar yang beradadibahagianhulualurjugasemakinkecilkeranatelahdimajukandenganperumahan. • Alur-alurSg. Rabitberadadalamtanahmilikdansukaruntukdiselenggara.

 18. PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS 3.1 MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN – sambungan…. PENYELARASAN DENGAN AGNESI • Keberkesanansistemsaliransediaada :- • Sistemsaliransediaadagagalberfungsidengansempurnakeranaberadadalamtanahmilikdanperuntukanuntukkerjapenyelenggaranterhad. • Maklumat yang diperlukan :- • Maklumat yang diperlukanuntuktindakanpenyelesaianseterusnyaialah data kerjaukurtanahbagikawasan yang terlibat.

 19. PihakBerkepentingan Keputusan Mesyuarat Tindakan Daerah Temerloh SENARAI STAKEHOLDER DAN PERANANNYA Peranan Catatan Bil. Stakeholder 1 Penduduk setempat Mangsa banjir Maklumbalas 2 MPT PBT bertanggungjawab Memantau pembuangan sampah 3 JKR Jajanraya dan parit jalan Dapatkan nasihat teknikal 4 JBA Utiliti merentasi parit/alur Perlu maklum kepada JPS 5 IWK Utiliti berhampiran pasar Perlu maklum jika ada kerja berkaitan Pejabat Tanah Urusan tanah Nasihat tentang penggunaan tanah 6 Jabatan akan melaksanakan program berdasarkan fungsi jabatan masing-masing. MPT akan mengetuai sebarang perbincangan atau mesyuarat jabatan. Jabatan akan melaksanakan pemantauan bersama secara berkala.

 20. SUBLEMBANGAN SG. RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN 4.0 EVALUATE

 21. KOMPONEN EVALUATE • Komponen Evaluate - menilai kaedah penyelesaian; • Kenalpasti keperluan maklumat. • Dapatkan maklumbalas dari stakeholder. • Apakah dia opsyen penyelesaian yang ada? • Analisa kejuruteraan. • Tetapkan skop kerja penyelesaian masalah • Tentukan keutamaan tindakan.

 22. 4.1 MENILAI KAEDAH PENYELESAIAN ANALISIS KEUTAMAAN OPSYEN PENYELESAIAN • MaklumatKerjaukur : • Untukmengenalpastialiransemulajadidikawasanbanjir, lot-lot tanah yang terlibatdankontormukabumi. • Maklumbalasdari stakeholder : • Perbincanganlanjutdan dialog akandiadakandenganpihak JKKK Kg. Batu 1 dan YB. ADUN Lanchang. • AnalisisKejuruteraan : • Perbincanganakandibuatbersamadenganagensidanjabatan yang terbabituntukmengenalpastikeputusan yang dilaksanakanakanmemberiimpak yang positif.

 23. TINDAKAN PENYELESAIAN BANJIR DI KG. BATU 1 ANALISIS KEUTAMAAN OPSYEN PENYELESAIAN • Skopkerjapenyelesaian : • Bergantungkepadajeniskerja yang akandilaksanakan. • Keutamaantindakan : • Kerja yang akanmemberiimpak yang segeradengankos yang berpatutandanmemberikepuasankepadapelanggan.

 24. SUBLEMBANGAN SG. RABIT @ LEMBANGAN SG. SEMANTAN 5.0 PRESCRIBE

 25. KomponenPrescribe - pengesyoranstrategi/kaedahpelaksanaanpenyelesaian; • Tetapkankaedahpelaksanaankerjapenyelesaian • Adakanmesyuarat stakeholder • Terangkanstrategipenyelesaianmasalah • Jadualkanpelaksanaan • Jelaskanhasil yang dijangka • Kenalpastiperanan stakeholder dandapatkankomitmen • Mulakankerjajangkapendek • Jadualkanpertemuan stakeholder secaraberkala KOMPONEN PRESCRIBE

 26. KAEDAH PELAKSANAAN PENYELESAIAN 5.1 KAEDAH PELAKSANAAN PENYELESAIAN • Kaedahpenyelesaianakandilaksanakandalam 3 fasa :- • Penyelesaianjangkapendek(tempoh < 6 bulan) • Penyelesaianjangkasederhana(tempoh 6 – 24 bulan) • Penyelesaianjangkapanjang(tempoh > 2 tahun) • Strategipenyelesaianmasalahbergantungkepadaperuntukan yang akandiluluskandanhasildariperbincanganbersamadenganagensidanjabatan yang terlibat.

 27. TINDAKAN JANGKA PENDEK PenyelesaianJangkaPendek – Kerjayang bolehdilaksanakansegeradan mempunyaiimpakserta-merta

 28. PenyelesaianJangkaSederhana - Kerja yang bolehdilaksanakandalamtempohpertengahan (6 - 24 bulan) TINDAKAN JANGKA SEDERHANA

 29. JangkaPanjang - Kerja yang memerlukanperancangan, pengumpulan data dananalisisyang kompleks. ( >2 tahun) TINDAKAN JANGKA PANJANG

 30. Sekian, terima kasih. Bulan depan lapor lagi. TINDAKAN SELANJUTNYA