Powiatowy Urząd Pracy
Download
1 / 24

Jaworzno, stycze? 2007r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Sprawozdanie z realizacji w 2006r. „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2006 – 2008”. Jaworzno, styczeń 2007r. WSTĘP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaworzno, stycze? 2007r.' - brygid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jaworzno stycze 2007r

Powiatowy Urząd Pracy

w Jaworznie

Sprawozdanie z realizacji w 2006r. „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2006 – 2008”

Jaworzno, styczeń 2007r.


Wst p
WSTĘP

 • Problematyka lokalnej polityki społecznej skupiona jest na szeregu różnorodnych zagadnień, które zawarte zostały w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020. Jej integralną częścią są zagadnienia związane z polityką rynku pracy i zjawiskiem bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie opracował Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2006-2008, który pozostaje w spójności z Krajowym oraz Regionalnym Planem Działania na Rzecz Zatrudnienia, a także Narodową Strategią Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Europejską Strategią Zatrudnienia.

 • Program skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto skierowany jest do pracodawców, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji lokalnego rynku pracy w Jaworznie, dzięki którym w ramach partnerstwa lokalnego możliwa jest realizacja zadań zawartych w przedmiotowym Programie.

 • Celem Programu jest promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Jaworznie z uwzględnieniem procesu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w 2006r. przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia powyższego celu zostały skupione wokół następujących kierunków działań:

 • udzielanie pomocy jak największej ilości bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,

 • zapewnienie odpowiedniej skuteczności zatrudnieniowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy,

 • objęcie działaniami aktywizującymi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu zwiększenia ich mobilności zawodowej na rynku pracy.

  Miernikiem efektywności realizacji wytyczonych w 2006r. kierunków działań, które stanowią przedmiot dalszej części sprawozdania są: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym należących do grup ryzyka, ograniczenie zjawiska bezrobocia w mieście, wzrost zaangażowania mieszkańców Jaworzna w procesy pracy oraz współdziałanie z partnerami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia.


Fluktuacja bezrobotnych

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Powody rejestracji

Powody wyłączeń

+

=

-

=

Fluktuacja bezrobotnych

 • podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej– 3 429

 • brak gotowości do pracy – 2 261

 • podjęcia szkolenia – 868

 • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych- 478

 • podjęcia stażu – 387

 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu - 279

 • innych - 245

 • podjęcia przygotowania zawodowego - 85

 • odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia- 56

 • nabycie praw emerytalnych i rentowych – 55

 • utrata zatrudnienia lub zakończeniedziałalności gospodarczej- 2 338

 • po wyłączeniu- brak gotowości 904

 • po szkoleniu- 922

 • po stażu- 414

 • po pracach społecznie użytecznych- 389

 • ukończenie szkoły- 514

 • po urlopie wychowawczym, zasiłku chorobowym, urlopie macierzyńskim 163

 • zakończenie służby wojskowej 162

 • po robotach publicznych 81

 • po odbyciu przygotowania zawodowego 87

 • utrata prawa do renty 53

 • inne 985


Aktywizacja bezrobotnych wg poszczeg lnych form przeciwdzia ania bezrobociu

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Aktywizacja bezrobotnych wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnejsytuacji na rynku pracy


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2006 roku


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Środki FP w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w 2006r.

Ogółem - 9.985.626 zł


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

„TWÓJ DEBIUT”

„MASZ WYBÓR”


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program finansowany ze środków pozyskanych z Budżetu Miasta

Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

„JUNIOR”

CEL GŁÓWNY:

Stworzenie szansy niepełnosprawnym absolwentom w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz możliwości zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy, a także pomoc pracodawcy w przełamaniu barier w kontaktach z niepełnosprawnymi.

BENEFICJENCI:

Bezrobotni absolwenci posiadający ustalony stopień niepełnosprawności - zarejestrowani w PUP.

REZULTATY:

1 osoba zdobyła nowe doświadczenie zawodowe w ramach stażu zawodowego,

1 osoba została zatrudniona w ramach umowy refundowanej.

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:6.921 zł

„BILET DO PRACODAWCY”

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie mobilności i aktywności osób bezrobotnych, uzyskanie doświadczenia w kontaktach z pracodawcami, zdobycie pracy a także uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej.

BENEFICJENCI:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaworznie bez prawa do zasiłku spełniające następujące kryteria:

*długotrwale bezrobotne, *osoby korzystające z pomocy MOPS, *członkowie rodzin dotkniętych bezrobociem rodzinnym,

* osoby samotnie wychowujące dzieci, * osoby samodzielnie utrzymujące się.

REZULTATY( program w trakcie realizacji):

Wydano bilety dla 138 osób bezrobotnych

Pracę podjęło40osób

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:4.260 zł


Jaworzno stycze 2007r

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie


Poziom oraz stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2006

OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Poziom oraz stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2006


Jaworzno stycze 2007r

WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY


Jaworzno stycze 2007r

WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY


Jaworzno stycze 2007r

WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY


Jaworzno stycze 2007r

WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 • Realizacja wymienionych przedsięwzięć przyczyniła się do:

 • ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej poprzez ułatwienie osobom wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, odnalezienie się na rynku pracy i tym samym pobudzenie do aktywności zawodowej i społecznej,

 • wzmocnienia procesów szeroko pojmowanej integracji, w tym dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym m.in. poprzez zaangażowanie w aktywność zawodową.


Jaworzno stycze 2007r

WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Dodatkowe działania

Infokioski

funkcjonowanie Infokiosków dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie posiadających dostępu do strony internetowej.

Infokioski znajdują się na terenie siedziby PUP Jaworzno- na parterze i I piętrze.

Strona internetowa PUP Jaworzno

wzrost zainteresowania strona internetową PUP zawierającą m.in. oferty pracy, ogłoszenia dot. realizacji określonych projektów, informacje o przedsięwzięciach na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy

Ankietyzacja pracodawców

kwestionariusze badania sondażowego popytu na prace skierowane do blisko1 000 pracodawców z lokalnego rynku pracy (198 informacji zwrotnych) wykazały zapotrzebowanie na 395 stanowisk niesubsydiowanych i 447 subsydiowanych

Punkt Informacji Komputerowej

Punkt Informacji Komputerowej umożliwia osobom bezrobotnym, poszukującym pracy dostęp do baz ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej.

Z uruchomionego w Klubie Pracy z dniem 01.04.2006r. Punktu Informacji Komputerowej skorzystały 93 osoby


Jaworzno stycze 2007r

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Projekty partnerskie

 • PARTNERZY:INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO W KATOWICACH, PUP SIEMIANOWICE, PUP KATOWICE, PUP MIKOŁOW, PUP RUDA ŚL., PUP BYTOM, PUP ZABRZE, PUP PIEKARY ŚL., PUP CHORZÓW, PUP ŚWIĘTOCHŁOWICE

 • cel: aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe

 • zakres współpracy:

 • skierowano 30 osób do odbycia przygotowania zawodowego w ramach projektu.

 • utworzono 4 Punkty Pomocy Koleżeńskiej, które odwiedziło1 276 osób bezrobotnych

„PUNKTY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ”

EFS- Działanie 1.5 SPO RZL

 • PARTNERZY: PUP CHORZÓW, PUP MYSŁOWICE, PUP ŚWIĘTOCHŁOWICE

 • cel:wsparcie bezrobotnych kobiet powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych w powrocie na rynek pracy poprzez wzrost aktywności i motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego

 • zakres współpracy:

 • do udziału w projekcie zrekrutowano 22 kobiety, które objęto działaniami poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, skierowano na szkolenia oraz przygotowanie zawodowe

„UWIERZ W SIEBIE

I WSPINAJ SIĘ PO SZCZEBLACH KARIERY”

EFS- Działanie 1.6 SPO RZL

 • PARTNER: POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH

 • cel: rozpowszechnienie informacji o usługach świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy wśród osób bezrobotnych i pracodawców

 • zakres współpracy:

 • rozpowszechniono 5.540 szt. informatorów dla osób bezrobotnych

 • oraz 1.030 szt. informatorów dla pracodawców

„ABC USŁUG PUP

– UPOWSZECHNIENIE USŁUG URZĘDÓW PRACY”

EFS- Działanie 1.1 SPO RZL

 • PARTNER:POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • cel:zwiększenie aktywności zawodowej u osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia oraz 27 roku życia ( jeżeli uzyskały dyplom wyższej uczelni w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w PUP)

 • zakres współpracy:

 • zrekrutowano i objęto działaniami aktywizującymi 233 osoby

„@LTERNATYWA II”

PHARE 2003 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO- GOSPODARCZA


Jaworzno stycze 2007r

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Projekty realizowane przy współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami

 • PARTNER: OCHOTNICZY HUFIEC PRACY W JAWORZNIE

 • cel:zapewnienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 15 – 24 lat równego dostępu do edukacji, opieki psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza podwyższenia kwalifikacji zawodowych

 • zakres współpracy:

 • zrekrutowano 20 osób bezrobotnych, które dzięki szkoleniom oraz praktyce zawodowej uzyskały nowe kwalifikacje

„TWOJA WIEDZA, TWÓJ SUKCES”

III EDYCJA

EFS- Działanie 1.5 SPO RZL

 • PARTNER: OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

 • W JAWORZNIE

 • cel:wsparcie osób po 50 roku życia, planujących założyć własną działalność gospodarczą

 • zakres współpracy:

 • zrekrutowano 15 osób bezrobotnych,

 • 4 osoby otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

„50 + PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

PHARE 2003 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO- GOSPODARCZA

 • PARTNER: CONGRESS & TRAINNIG CENTER POLSKA Sp. z o.o.

 • W KATOWICACH

 • cel:projekt adresowany jest do osób, które w wyniku restrukturyzacji,likwidacji lub upadłości firmy zostały zwolnione z pracy lub pracują w zakładach restrukturyzowanych; uczestnicy otrzymali szansę na zdobycie nowego zawodu, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia

 • zakres współpracy:

 • zrekrutowano 54 osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach zawodowych

„DRUGA SZANSA – REORIENTACJA

ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH

UTRATĄ PRACY”

EFS- Działanie 2.4 ZPORR


Jaworzno stycze 2007r

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA

PARTNER: AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W JAWORZNIE

cel:udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym tzn. długotrwale bezrobotnym, osobom bezdomnym, osobom zagrożonym patologiami społecznymi i zepchniętymi na margines życia społecznego. Projekt skierowany do osób bezdomnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych powyżej 24 miesięcy

„AKTYWNE WPROWADZANIE

OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

NA OTWARTY RYNEK PRACY”

EFS- Działanie 1.5 SPO RZL

zakres współpracy:

zrekrutowano

118 osób bezrobotnych

 • „KOPERNIK TEŻ BYŁA KOBIETĄ”

 • WYRÓWNANIE SZANS KOBIET

 • NA RYNKU PRACY

 • EFS- Działanie 1.6 SPO RZL

PARTNER: AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W JAWORZNIE

cel:udzielenie wsparcia kobietom bezrobotnym, poszukującym pracy, biernym zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracający na rynek pracy po długiej przerwie, chcącym rozpocząć działalność gospodarczą

PARTNER: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

cel:pomoc kobietom bezrobotnym i poszukującym pracy, planującym rozpocząć działalność gospodarczą, powracającym na rynek pracy po długiej nieobecności, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo

zakres współpracy:

- zorganizowano spotkania informacyjne, w których wzięły udział 22 bezrobotne kobiety.

- 10 kobiet zarejestrowanych w PUP w Jaworznie otrzymało dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

„SAMA SOBIE JESTEM SZEFOWĄ

AKTYWNOŚĆ- KARIERA- SUKCES”

EFS- Działanie 1.6 SPO RZL

PARTNER:POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

cel:umożliwienie osobom bezrobotnym w wieku 18-35 lat, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy zdobycia wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia znajomości jęz. niemieckiego poprzez odbycie stażu w Niemczech w zawodach: kucharz, kelner, ogrodnik, florysta, opiekun społeczny

zakres współpracy: zrekrutowano 35 osób

„MŁODY FACHOWIEC”

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ LEONARDO DA VINCI


Jaworzno stycze 2007r

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA

 • PARTNER: BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI W ŻYWCU

 • cel:dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy osób zatrudnionych w restrukturyzowanych sektorach gospodarki, pracowników w okresie wypowiedzenia, osób, które utraciły pracę z winy pracodawcy i pozostają bez zatrudnienia nie dłużej niż 3 miesiące

 • zakres współpracy:

 • zorganizowano spotkania informacyjne, w których wzięły udział 22 osoby bezrobotne zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach projektu

„EDUKACJA- PRACA- SUKCES”

EFS- Działanie 2.4 ZPORR

 • PARTNER: CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO Sp. z o.o.

 • Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

 • cel: objęcie wsparciem organizacji działających na rzecz osób rozpoczynających pracę zawodową, ponownie podejmujących zatrudnienie w nowych warunkach lub osób zagrożonych utratą pracy

 • zakres współpracy:

 • udział w konferencjach i warsztatach dla kadr partnerów społecznych Społecznej Akademii Pracy

„ROZWÓJ KADR SPOŁECZNEJ AKADEMII PRACY

SZANSĄ INTEGRACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY”

EFS- Działanie 1.1 SPO RZL

 • PARTNER: AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY PRZY AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH

 • cel:wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poszukiwania pracy, kształtowania postaw przedsiębiorczych

 • zakres współpracy:

 • zorganizowano spotkania informacyjne,

 • zrekrutowano 20 bezrobotnych kobiet do udziału w kolejnych etapach selekcji prowadzonej przez Akademickie Centrum Kariery

„PROMOCJA RÓWNYCH SZANS”

EFS- Działanie 1.6 SPO RZL


Zako czenie
ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA

Pierwszy rok realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006-2008 przyniósł wymierne zamierzone rezultaty. Jak wykazano w niniejszym sprawozdaniu, w każdym z czterech głównych zaplanowanych efektach programu osiągnęliśmy wiele.

W realizacji Programu wartym podkreślenia jest wysoka liczba osób bezrobotnych, do których w ubiegłym roku skierowano pomoc. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które skorzystały z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (2.807) oraz bezrobotnych objętych pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym (4.201), to pomoc otrzymało ogółem 7.008 osób, które w 2006r. znalazły się w ewidencji tut. Urzędu Pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby należące do grup ryzyka, tj. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki podejmowanym przez tut. Urząd Pracy działaniom – biorąc pod uwagę fakt, iż aktywizacja niektórych grup ryzyka jest szczególnie trudna – udało się w roku poprzednim zaktywizować 30% osób do 25 roku życia, 22% osób bez kwalifikacji zawodowych, 20% osób niepełnosprawnych, 19% długotrwale bezrobotnych, 19% osób samotnie wychowujących dziecko do lat 7 oraz 13% osób powyżej 50 roku życia.

Rok 2006r. był wyjątkowo korzystny pod względem ograniczenia bezrobocia w mieście Jaworznie. Trwająca od kilku lat pozytywna spadkowa tendencja stopy bezrobocia osiągnęła w poprzednim roku najwyższy poziom spadku – o 4,9 %. Taki spadek stopy bezrobocia plasuje miasto Jaworzno na drugim miejscu w województwie Śląskim (za Siemianowicami Śląskimi) wśród miast, w których wskaźnik ten uległ zmniejszeniu.

Wśród tych działań bardzo znaczący wpływ na ograniczenie liczby bezrobotnych mają aktywne formy wsparcia bezrobotnych, na realizację których tut. Urząd Pracy pozyskał znaczne środki. Ogólna kwota wydatków na bezpośrednia aktywizację bezrobotnych była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła w 2006r. 5.564.013 zł. Wielkość środków, jakimi dysponowaliśmy została osiągnięta dzięki realizacji projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Kwota pozyskanych dodatkowych środków, zarówno krajowych (Fundusz Pracy stanowiący rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej),jak i europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) stanowiła aż 46% ogółu środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych.


Jaworzno stycze 2007r

Warto zwrócić uwagę także na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie zmierzające do zaangażowania mieszkańców Jaworzna w procesy pracy. Poza działaniami skierowanymi wyłącznie do osób figurującychw ewidencji osób bezrobotnych, tut. Urząd Pracy organizuje przedsięwzięcia, w których uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta poszukujący aktualnie zatrudnienia. Inicjatywą taką są choćby organizowane dwa razy w roku Targi Pracy. W ubiegłym roku w Targach uczestniczyło blisko 2.000 mieszkańców naszego miasta. Nowym zadaniem jakie rozpoczęliśmy realizować w 2006r. były prace społecznie użyteczne, których celem jest w pierwszym rzędzie weryfikacja umiejętności społeczno-zawodowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu określenia ich sytuacji na rynku pracy i stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Poza statutowymi zadaniami tut. Urząd Pracy włącza się z w inicjatywy, których celem jest także pomoc osobom wykluczonym społecznie. W 2006r. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem „BETLEJEM” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy realizacji Klubu Integracji Społecznej „REDA” oraz Centrum Integracji Społecznej. Ideą obu inicjatyw jest szeroko pojmowana integracja, w tym dostęp do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym m.in. poprzez zaangażowanie w aktywność zawodową.

Promocja zatrudnienia wpisana w realizowany Program zakłada również między innymi współpracę z partnerami rynku pracy. Zgodnie z powyższym staraliśmy się pozyskiwać do współpracy i być otwarci na współpracę przy realizacji inicjatyw sprzyjających uświadomienia konieczności bycia aktywnym na rynku pracy oraz zakładających aktywizację bezrobotnych. Poprzez wspólną realizację projektów lub promocję takich przedsięwzięć, umożliwiliśmy blisko 600 osobom powrót na rynek pracy po stronie zatrudnionych.

Podsumowując realizację w roku 2006r. Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy koniecznym wydaje się być poruszenie jeszcze jednej ważnej kwestii. Omawiając wszystkie aktywne metody ograniczania bezrobocia i wspierania bezrobotnych, nie można zapominać, iż Powiatowy Urząd Pracy to jednak jednostka administracyjna. Procedury związane z obsługą bezrobotnych wiążą się więc z wydawaniem decyzji, zaświadczeń, informacji i innymi czynnościami administracyjnymi. Codziennie obsługiwani są bezrobotni zgłaszający się do tut. Urzędu Pracy, co miesiąc naliczane i wypłacane są należne świadczenia. Zadania powyższe stanowią dużą część pracy wykonywanej przez zatrudnionych pracowników. Dane z powyższego zakresu przedstawia poniższe zestawienie:


Jaworzno stycze 2007r

Zadania pasywne Urzędu Pracy w Jaworznie zmierzające

Ilość obsługiwanych kont osobistych

Ilość dziennieobsługiwanych bezrobotnych

800

1.201

Ilośćwydanychzaświadczeń

8.765

18.519

Ilość wydanych decyzji

Ilość wydanych informacji

o składkach

ok.9.000

Ilość wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

498

Ilość wydanych wniosków do celów rentowych i emerytalnych

Ilość wydanych zaświadczeń do kapitału początkowego

279

430

Ilość wydanych informacji PIT-11

ok. 3.500

Ilość pism do sądów, prokuratury, komornika i policji

396

Ilość pism dotyczących refundacji

1.930

Ilość postanowień wznawiających postępowanie administracyjne

4.241

Ilość udzielonych informacji dla MOPS i kuratorów

224


Jaworzno stycze 2007r

Zadania związane z realizacją Programu oraz pozostałe czynności administracyjne wykonuje 56 pracowników. Przy wciąż rosnącej liczbie dodatkowych zadań, a także w celu poniesienia jakości wykonywanej pracy niezbędne jest zatrudnienie nowych pracowników. Szczególnie istotne jest zasilenie kadry pośredników pracy oraz zespołu zajmującego się opracowywaniem programów rynku pracy i pozyskiwaniem dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych.

Potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników dostrzegają nawet jednostki zewnętrzne. W 2006r. m.in. na terenie miasta Jaworzna prowadzony był projekt pn. „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce” realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Raport Końcowy sugeruje potrzebę zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za analizę sytuacji na rynku pracy.

Rok 2006r. zamykamy więc pozytywnym wynikiem. Realizacja Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy przebiegła jak najbardziej korzystnie. Dzięki wsparciu Samorządu Miasta oraz przy ścisłej współpracy z partnerami rynku pracy mogliśmy realizować i osiągać wytyczone w Programie cele.

Rok 2007 będzie kolejnym rokiem realizacji Programu. Równocześnie będzie to pierwszy rok nowego okresu programowania funduszy strukturalnych na lata 2007 – 2013. Tut. Urząd Pracy będzie starał się wykorzystać szanse jakie pojawiają się w związku z funduszami europejskimi w celu pozyskania środków na aktywizację bezrobotnych. Z pewnością takie działania przyczynią się do efektywnej realizacji Programu.