Rada rodzic w szko y podstawowej nr 172 im prof stefana banacha w odzi
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof. Stefana Banacha w Łodzi. Rada Rodziców powstała zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty. Art. 53. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bryce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rada rodzic w szko y podstawowej nr 172 im prof stefana banacha w odzi
Rada RodzicówSzkoły Podstawowej Nr 172im. Prof. Stefana Banacha w Łodzi


Rada rodzic w powsta a zgodnie z art 53 i 54 ustawy o systemie o wiaty
Rada Rodziców powstała zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty

 • Art. 53. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

 • 2. W skład rad rodziców wchodzą:

 • 1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

 • 2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

 • 3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

 • 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 • 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 • 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 • 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

 • 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 • 6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.


Rada rodzic w szko y podstawowej nr 172 im prof stefana banacha w odzi

 • Art. 54. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 • 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

 • 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 • b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 • 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

 • 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 • 3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

 • 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 • 5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

 • 6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

 • 7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

 • 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.


Formy prawne reguluj ce dzia alno rady rodzic w
Formy prawne regulujące działalność Rady Rodziców i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 • Działalność Rady Rodziców opiera się na Statucie Szkoły Podstawowej nr 172 im. prof. Stefana Banacha (Statut Szkoły &5).

 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem do regulaminu pracy szkoły.


Historyczne wydarzenia w dzia alno ci rady rodzic w
Historyczne wydarzenia w działalności Rady Rodziców i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 • 14.10.1977 w XXV- lecie powstania szkoły Kuratorium Oświaty i Wychowania nadaje Szkole Podstawowej Nr 172 nadaje szkole imię wielkiego uczonego, (twórcy analizy funkcjonalnej w matematyce) profesora Stefana Banacha. Podczas tej uroczystości szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców.

 • 14.10.1992 w XXX- lecie powstania szkoły następuje uroczyste otwarcie, jednej z pierwszych w Łodzi, pracowni informatycznej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Działalność rodziców uczniów zrzeszonych w Funduszu Pomocy Szkole umożliwiła powstanie pracowni.

 • 01.09.2001 z inicjatywy pedagoga szkoły p. Beaty Rachowskiej powstaje akcja „Podaruj obiad ” – ciepły posiłek dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 • Od 2006 r. Rada Rodziców jest inicjatorem i organizatorem imprezy plenerowej na terenie szkoły pod nazwą „Piknik Szkolny”. Środki finansowe pozyskane podczas tej akcji są przeznaczone na konkretne cele.

 • Od 2007 r. z inicjatywy Rady Rodziców powstaje Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej.


Rada rodzic w finansuje
Rada Rodziców finansuje i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 • Wszystkie nagrody dla uczniów za osiągnięcia i wyniki w nauce.

 • Inwestycje remontowe na terenie szkoły m. in. szatnie, urządzenia sanitarne, kraty, pomieszczenie klasowe.

 • Gabinet medyczny- zaplecze farmaceutyczne i środki opatrunkowe oraz częściowo - wynagrodzenie personelu medycznego.

 • Pomoce dydaktyczne dla dzieci tj. tablice standardowe i interaktywne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie komputerowe i inne.

 • Salę do terapii pedagogicznej.

 • Nagrody dla laureatów konkursów, które to konkursy sama inicjuje i organizuje tworząc cykle tematyczne.

 • Publikację książeczki „Opowieści Matematycznej Gęsi”.


Sta e akcje wspierane przez rad rodzic w
Stałe akcje wspierane i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. przez Radę Rodziców

 • „Podaruj obiad” Akcja narodziła się w 2001 r. dzięki inicjatywie pedagoga Szkoły Podstawowej nr 172. Jest to fundusz celowy powstały z wpłat środków finansowych rodziców uczniów na Radę Rodziców. Akcja całoroczna, z której korzysta ok. 20-30 dzieci.

 • Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej - to przede wszystkim pomoc w dofinansowaniu wyjazdów uczniów min. na wycieczki klasowe.

 • Piknik Szkolny- coroczna wielka impreza plenerowa dla dzieci oraz rodziców, dzięki której są gromadzone środki finansowe ze sprzedaży cegiełek „ Stowarzyszenia Uczeń”

 • Konkursy tematyczne organizowane dla uczniów naszej szkoły tzn. od utworzenia formalnych zasad konkursowych po przeznaczenie środków finansowych na nagrody i wyróżnienia dzieci uczestniczących w konkursach.


Rada rodzic w szko y podstawowej nr 172
Rada Rodziców i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Szkoły Podstawowej Nr 172

 • Bardzo prężnie działająca organizacja, której członkami są tylko rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 172, która inicjuje, organizuje i wspiera aktywnie wszystkie akcje dla dzieci i na rzecz dzieci- uczniów szkoły.

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 w każdym roku szkolnym organizuje konkursy tematyczne dla uczniów wspierając aktywność i proces wychowawczy dzieci i młodzieży.

 • Dzięki wysokiej aktywności rodziców działających w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 powstało w 2007 r. Stowarzyszenie Uczeń mające na celu pomoc uczniom, nauczycielom i szkole.


Stowarzyszenie ucze im janiny jaszczy skiej
Stowarzyszenie Uczeń i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. im. Janiny Jaszczyńskiej

 • Stowarzyszenie powstało w 2007 roku dzięki zaangażowaniu rodziców, a także dyrekcji szkoły. Pomysłodawcą powołania do życia Stowarzyszenia była nasza świętej pamięci Pani dyrektor Janina Jaszczyńska. Dla uczczenia pamięci została patronem Stowarzyszenia "UCZEŃ”.

 • Podstawą działania Stowarzyszenia "Uczeń" im. Janiny Jaszczyńskiej przy SP nr 172 w Łodzi, zwanego dalej Stowarzyszeniem są przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i postanowieniami Statutu Stowarzyszenia "Uczeń". Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskało ono osobowość prawną.

 • W lutym 2009 roku dzięki ofiarnej pracy grupy rodziców, Stowarzyszenie otrzymało statut organizacji pożytku publicznego. Od 2010 roku mamy prawo do 1% podatku.


Stowarzyszenie ucze im janiny jaszczy skiej1
Stowarzyszenie Uczeń i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. im. Janiny Jaszczyńskiej

 • Zajmuje się głównie wsparciem finansowym na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof. Stefana Banacha.

 • W skład Stowarzyszenia wchodzą rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 jak również osoby nie związane z tą instytucją, oraz inne podmioty gospodarcze które działają na rzecz Stowarzyszenia wspierając organizacyjnie i finansowo.

 • Wspomaga szkolnictwa podstawowego: nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 • Podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.

 • Wspiera krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży, zajmuje się upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu.

 • Upowszechnia wiedzę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 • Upowszechnia ekologię i ochrony zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze.


Konkursy dla uczni w organizowane przez rad rodzic w
Konkursy dla uczniów organizowane i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. przez Radę Rodziców

 • Przedstawione tematy konkursowe stanowią tylko część wszystkich konkursów

  • Konkurs graficzny „ Logo Rady Rodziców”

  • Konkurs graficzny „Logo Szkoły Podstawowej Nr 172”

  • Konkurs literacki „Przygody Matematycznej Gęsi”

  • Drzewo genealogiczne „Moja rodzina”

  • Konkurs fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny”

  • Konkurs kart świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych

  • Konkurs plastyczny „Gra planszowa”

  • Konkurs plastyczny z okazji 50-lecia szkoły „Jubileuszowa tarcza szkolna”

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 dba o stronę formalną organizowanych konkursów, weryfikację prac konkursowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dla uczestników konkursów.

 • Dzięki Radzie Rodziców wydana została publikacja książeczki „Przygody Matematycznej Gęsi”, w której są zamieszczone opowiadania i ilustracje dzieci z konkursu literackiego „Przygody Matematycznej Gęsi”.


Piknik szkolny
Piknik szkolny i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 • Coroczna cykliczna impreza plenerowa organizowana na terenie szkoły dla uczniów i ich rodzin, podczas której mają miejsce występy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 172.

 • Bogato zaopatrzone stoiska, oferują do sprzedaży przepyszne ciasta, wykwintne sałatki owocowe i warzywne wykonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 172, a unoszący się zapach pieczonej kiełbaski i kaszanki zaprasza do skosztowania, tym bardziej że czuwa nad tym personel gastronomiczny szkoły. Cały dochód z tego przedsięwzięcia zasila konto Rady Rodziców.

 • „Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej” podczas tej imprezy organizuje sprzedaż cegiełek. Wszystkie środki finansowe zebrane z tytułu tego przedsięwzięcia zostają przekazane na konto Rady Rodziców.


Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji
Pomoc dzieciom i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. w trudnej sytuacji

 • Rada Rodziców wspiera finansowo, dofinansowując wyjazdy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( w roku szkolnym 2010/2011 wyniósł 4610,05 zł).

 • Powstał celowy fundusz na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los. W tym roku szkolnym wspierał ucznia chorego na białaczkę .


Rada rodzic w szko y podstawowej nr 1721
Rada Rodziców i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Szkoły Podstawowej Nr 172

 • Aktywnie działająca organizacja zawdzięcza swój dynamizm tylko i wyłącznie swoim członkom, którzy w obecnych czasach poświęcają swój czas by wspierać aktywnie akcje inspirowane przez Radę Rodziców, współtworząc proces wychowawczy dzieci i młodzieży.

 • Wszystkie imprezy i akcje są zorganizowane zawsze w 100% profesjonalnie i cieszą się wysokim uznaniem wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i innych instytucji oraz podmiotów gospodarczych.

  Skład Rady Rodziców 2011/2012

 • Przewodniczący: Adam Głuszkowski

 • Zastępca : Jarosław Koneczny

 • Sekretarz: Magdalena Moszczyńska

 • Członkowie:

  • Jasmina Al-Douri

  • Ewa Rogelet


Rada rodzic w szko y podstawowej nr 172 im prof stefana banacha w odzi

 • Podziękowania dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. nr 172 im. Prof. Stefana Banacha w Łodzi p. Magdalenie Janowskiej za poświęcony czas i konsultację dotyczącą opracowania publikacji organizacji Rady Rodziców.

 • Opracowano na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę oraz dzięki życzliwości pani Bogumiły Sowińskiej , samodzielnego referenta Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi, który umożliwia współpracę z osobami zarządzającymi szkołą i wspierającymi ją.

  Opracowała

  Jasmina Al-Douri

  Łódź, czerwiec 2012