slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Военно Окръжие - Плевен PowerPoint Presentation
Download Presentation
Военно Окръжие - Плевен

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Военно Окръжие - Плевен - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Военно Окръжие - Плевен. ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЦЕЛ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ. РОДОВЕ ВОЙСКИ И СПЕЦИАЛНОСТИ. 2. Вие сте български гражданин без военна подготовка?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Военно Окръжие - Плевен' - bryar-gallagher


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Военно Окръжие - Плевен

ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ

ЗА НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА

ВОЕННА ПОДГОТОВКА

ЦЕЛ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

slide3
Вие сте български гражданин без военна подготовка?

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели и офисите за военен отчет в общините), за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка!

slide4

Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка,

могат да преминат курс,

организиран от Министерството на отбраната.

обявяване - със заповед на министъра на отбраната;

издадени в ,,Каталог на курсовете за начална и специална подготовка”

slide5

Провеждат сев специализирани учебни центрове;

 • Организират се:

- Началната военна подготовка - от структурата по човешките ресурси към министъра на отбраната;

- Специалната военна подготовка - от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

slide6

Курсовете за начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа.

В специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.

Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

slide7

Началникът на териториалната структура

на Централно военно окръжие

/Военно окръжие – Плевен/

организира:

- разясняване на изискванията и реда

за приемане и провеждане на подготовката;

- приемането и регистрирането

на документите на кандидатите.

7

slide8

1. Българските граждани, желаещи да се обучават

в курсове за начална и/или специална военна подготовка,

подават заявлениевсъответните териториални структури

на Централното военно окръжие (военно окръжие, областен военен отдел и офисите за военен отчет в общините), като прилагат следните документи:

1.1. автобиография;

1.2. копие от диплома за завършено образование;

1.3. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;

1.4. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия;

1.5. експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/.

1.6. свидетелство за съдимост;

1.7. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

1.8. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

slide9

Българските граждани без военна подготовка,

желаещи да получат

начална и/или специална военна подготовка

трябва да отговарят на следните изисквания

/чл. 59, ал.1,2 - Закон за резерва на ВС/:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

С обявяването на курса могат да се определят

и други специфични изисквания извън посочените по горе.

slide10

Участието на студентите в курсовете е доброволно, като провеждането им е по решение на органите за управление на съответното висше училище или военната академия.

Тематиката на курсовете се определя от министъра на отбраната.

10

slide11

3. Българските граждани при явяването си в специализираните учебни центрове сключват договор за обучение, като за времето на курса

им сеосигурява/чл. 59, ал. 3 - 5 - Закон за резерва на ВС/:

3.1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;

3.2. безплатно медицинско обслужване;

3.3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност, вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

slide12

Обучението по начална и специална подготовка завършвас полагане на изпити по учебната програма на съответния курс.

На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение при условията и реда на наредбата за държавните изисквания на документите, издавани от висшите училища.

Всеки български гражданин, успешно завършил обучението, полага военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, в присъствието на началника на съответната териториална структура на Централно военно окръжие. Присвоява им се военно звание за въоръжените сили и се вписват на военен отчет.

slide13

Участието в други курсове по специална военна подготовка и придобиването на военни специалности дава предимство на завършилите при равни други условия за кандидатстване в структурите на въоръжените сили:

- за приемане в доброволен резерв;

- за приемане на военна служба на граждани със средно образование /войници/;

- за приемане на военна служба като офицери /при наличие на подходяща друга магистърска степен/;

- за обучение в бакалавърски и магистърски квалификации във военна академия и Военен университет.

Преимущества и социални придобивки:добро заплащане, допълнителни добавки, порцион, пътни и квартирни пари, ползване на здравни заведения и бази за почивка

13

slide14

Участието в поддържането

насигурността на държавата,

собствената готовностза нестандартни ситуации изащитата на Отечеството

е дълг на всеки български гражданин !

Бъдете винаги подготвени !

slide15
за контакти:

гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” 43а

тел. 064 / 822 921; 0875 210 300 (вътр. 232)

064 / 822 838

Допълнителна информацияможете да намерите

и на интернет адрес:www.comd.bg

Поставяйте своите въпроси относно изискванията, условията и реда за записване за обучение по начална и специална военна подготовка.

slide17

П Е Х О Т А Т А - Ц А Р И Ц А Н А Б О Я

 • В МЕХАНИЗИРАНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЕ ПОДГОТВЯТ СЛЕДНИТЕСПЕЦИАЛНОСТИ:
  • АВТОМАТЧИК;
  • СНАЙПЕРИСТ;
  • МЕРАЧИ НА ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА И ПРОТИВОТАНКОВ ГРАНАТОМЕТ;
  • МЕРАЧ – ОПЕРАТОР НА БОЙНА МАШИНА
  • ШОФЬОРИ И МЕХАНИК ВОДАЧИ НА БОЙНИ МАШИНИ

ТАНКИСТ – СИЛА, ВОЛЯ, ДУХИУМ

 • ТАНКОВИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СА УДАРНАТА МОЩ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
 • В ТАНКОВИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЕ ПОДГОТВЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ :
  • МЕРАЧ;
  • МЕХ. ВОДАЧ.
slide18

ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ – БОГЪТ НА ВОЙНАТА

АРТИЛЕРИЯТА Е ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ОГНЕВО ПОРАЗЯВАНЕ ПРИ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР.

БУКСИРНА АРТИЛЕРИЯ

РЕАКТИВНААРТИЛЕРИЯ

Основни длъжности в артилерията са:

АРТИЛЕРИЙСКИ РАЗУЗНАВАЧ – ПРЕДЕН НАБЛЮДАТЕЛ

ИЗЧИСЛИТЕЛ В АРТИЛЕРИЯТА

НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ

slide19

РАЗУЗНАВАЧИТЕ – ОЧИТЕ И УШИТЕ НА БОЯ

РАЗУЗНАВАНЕТО Е ВИСОКО ОТГОВОРНА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРЕСТИЖНА ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е В ОСНОВАТА НА ВЗИМАНЕТО НА СВОЕВРЕМЕННИ И АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА СИГУРНОСТТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ДЛЪЖНОСТИ:

ВОЙСКОВИ РАЗУЗНАВАЧ

РАДИОРАЗУЗНАВАЧ

slide20

ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА Е КОМПЛЕКС ОТ МЕРОПРИЯТИЯ И БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПВО ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НАПАДЕНИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ПРОТИВНИК И ЗАЩИТА НА ВОЙСКИ, ОБЕКТИ (РАЙОНИ) И КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗЛИ ОТ УДАРИ ОТ ВЪЗДУХА. В МИРНО ВРЕМЕ ПРИКРИВА ОТ ВЪЗДУШНО НАПАДЕНИЕ И ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ, КРУПНИ ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Зенитно-ракетен комплекс “Стрела - 10”

ПЗРК “Стрела - 2м

Станция за радиолокационно разузнаване на нисколетящи цели П– 19

Станцияза радиолокационно разузнаване П – 18

Зенитно-ракетенкомплекс “Оса”

slide21

ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ

“ ЗА НАС ВСИЧКИ ПРЕПЯСТВИЯ СА ПРЕОДОЛИМИ”

ДНЕС СЪВРЕМЕННИТЕ ИНЖЕНЕРНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРОВИ СПЕЦИАЛИСТИ, КАТО:

Сапьори; Понтонери; Водоочистители; Мостостроители; Монтажници на фортификационни съоръжения;Водолази; Електро техници и осветители; Маскировчици; Пътни строители; Катеристи; Механик водачи на инженерни машини.

Булдозер БАТ2

Плаващ транспортьор ПТС

Земекопна машина МДК-2м

Танков мостопоставач БЛГ-67

slide22

ВОЙСКИ ЗА ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЯ

РАЗУЗНАВАЧИ

САНИТАРИ

ОСНОВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

РАЗУЗНАВАЧИ

Ядрено, химическо и биологическо разузнаване и екологичен контрол

САНИТАРИ

Санитарна обработка на личен състав

ДЕГАЗАТОРИ

Дегазация, дезактивация и дезинфекция на техника и местност заразени с различни отровни вещества.

ОГНЕМЕТЧИЦИ

Унищожаване на живата сила на открито, в укрития и леко бронирана техника на противника

ОГНЕМЕТЧИЦИ

ДЕГАЗАТОРИ

slide23

ЛОГИСТИКА

ТИЛЪТ И В МИР ВОЮВА

Логистичното осигуряване на формированията включва широк спектър от дейности, провеждащи се в интерес на поддръжката на подразделенията при провеждане на операции в различни среди:

Депо за разпределение

на материалните средства

1. Осигуряване на войските с материални средства.

5. Организация на храненето на военнослужещите.

6. Съхранение на необходимите количества от материални средства.

7. Комунално битово осигуряване на личния състав.

8. Медицинско осигуряване на войските.

Работна канцелария

Полеви склад за ГСМ

Войсково хранене

Медицинско осигуряване

slide24

БРОНЕТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

Сухопътните войски разполагат с разнообразна бронетанкова и автомобилна техника от най – добрите образци.

ЛЕК АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ

МЕРЦЕДЕС БЕНЦ

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ УРАЛ 357

Технически специалности в Сухопътните войски са :

Шофьор;

Механик водач на бойна и специална машина;

Майстор по ремонта (монтьор) на автомобилна и бронетанкова техника.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛМЕРЦЕДЕС БЕНЦ

БОИНА МАШИНА - МТ-ЛБ

slide25

КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Дейността на специалистите за комуникационно – информационна поддръжка се заключава в осигуряване на надеждни комуникации за управлението на войските.

Длъжности за:

радиоспециалисти; телефонни специалисти;

телеграфни специалисти;

специалисти на радиорелейни станции;

специалисти на апаратури за далечна свръзка;

информационни специалисти.

Сателитни комуникации

Радиорелейни комуникации

Изчислителна техника

Проводни комуникации

Радио комуникации

Компютърни мрежи

slide26

СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ - ТАМ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕ МОГАТ!

Военнослужещите от Силите за Специални операции са сред най- високо подготвените части на българските Въоръжени сили, предназначени за водене на нетрадиционни военни действия и разузнаване в условия на трудно прогнозируема обстановка, както и във враждебна или политически чувствителна среда.

Задачи в мирно време:

съдействие в борбата срещу разпространяване на оръжия за масово поразяване;

незаконен трафик на оръжие и наркотици;

борба с международния тероризъм;

участие в хуманитарни операции;

подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

КОМАНДОСИ В ДЕЙСТВИЕ