3 p edn ka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
3. přednáška

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

3. přednáška - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

3. přednáška. Kvantitativní výzkum: formulace výzkumného problému, cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy, kritéria vědeckého zkoumání, validita, reliabilita. ?. Příklad – opičí studie. Situace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. přednáška' - bryar-gallagher


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 p edn ka

3. přednáška

Kvantitativní výzkum:

formulace výzkumného problému, cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy, kritéria vědeckého zkoumání, validita, reliabilita

p klad opi studie
Příklad – opičí studie

Situace:

Jste zaměstnancem ZOO, který zodpovídá za jídelní lístek opic. Aby opice dostávaly všechny potřebné vitamíny, musí míst ve svém jídelníčku dostatek čerstvého listí. Rozhodujete se mezi listy pěti druhů: A – E. Víte, že v přírodě jí opice převážně listy B, a máte podezření, že by to mohlo být tím, že jsou při krmení na stromech B v relativním bezpečí před predátory. Navrhnete experiment, abyste zjistili, který druh listí mají opice skutečně nejraději. Nabídnete opicím všech pět druhů listí ve stejném množství a budete pozorovat, čím se krmí.

formulace probl mu
Formulace problému

Na počátku každého výzkumu:

 • co chceme řešit,
 • které otázky chceme odpovědět,
 • které pojmy budeme používat
  • měřitelné (operacionalizace).

Dobrá znalost zkoumané problematiky

 • předchozí (publikované) výsledky:

CO se zjistilo

JAK se to zkoumalo.

 • kde se to dozvíme?
  • studium odborných monografií a časopisů, internetu;
  • konzultace s odborníky;
  • pozorování pedagogické reality.
druhy v zkumn ch probl m
Druhy výzkumných problémů
 • deskriptivní
 • relační
 • kauzální
deskriptivn v zkumn probl m
Deskriptivní výzkumný problém

Deskriptivní výzkumný problém - zjišťuje a popisuje situaci, stav, výskyt jevu (jaké to je?); používá se dotazníků, pozorování, interview, škálování

 • Jak vypadá typický den žáka?
 • Jaké jsou postoje rodičů propadajících žáků k učiteli a vedení školy?

- diagnosticko-vyhodnocovací problém (pro praxi, neslouží rozvoji teorie)

 • Jaké učební výsledky dosáhli žáci sportovních škol?
 • Jaké procento dětí z menšinových skupin navštěvuje praktické školy?
rela n v zkumn probl m
Relační výzkumný problém

Relační výzkumný problém - ptáme se, zda existuje vztah mezi zkoumanými jevy a jak je vztah těsný; ale nedá se přesně stanovit, který jev je příčinou

 • Jaký je vztah mezi sebepojetím žáka a prospěchem z klíčových předmětů na SŠ?
 • Jaká je závislost mezi výsledkem přijímací zkoušky a výsledkem studia na VŠ?
 • Jaký je vztah mezi užíváním drog dítětem a socioekonomickým statusem rodiny?
kauz ln v zkumn probl m
Kauzální výzkumný problém

Kauzální výzkumný problém - zjišťuje příčinu, která vedla k určitému důsledku, zjišťuje kauzální (příčinné) vztahy

 • Je nedirektivní výchovný styl efektivnější pro vytvoření pozitivních postojů žáků k učiteli než direktivní?
 • Jaká je účinnost tzv. klinického semestru na VŠ ve srovnání s tradičním semestrem?
 • Jaký je vliv změny režimu přestávek v ZŠ na práceschopnost žáků?
chyby p i vymezen probl mu
Chyby při vymezení problému

Problém je vymezen příliš široce. Spíše jde o téma, výzkumnou oblast. Je na počátku dost časté:

Používání časopisů ve výuce.

Vymezení se postupně zužuje, problém „sedimentuje“:

Zlepší se žáci, když budeme v hodinách používat odborné časopisy?

Zjišťovací otázka (odpovídáme ano/ne)

Jak máme zavést do školy odborné časopisy, aby se podpořila komunikace žáků ve třídě?

Nemůžeme předem odhadnout, co se stane.

Jak ovlivní použití odborných časopisů ve třídě úroveň porozumění předmětu a tím i schopnost žáků komunikovat o vlastních strategiích myšlení se spolužáky?

Příliš dlouhé; i při rozdělení na části, obtížná formulace měřitelných proměnných

Které typy školních úloh budou žáci řešit lépe, když použijí ve třídě odborné časopisy?

chyby p i vymezen probl mu1
Chyby při vymezení problému

Výzkumný problém není hodnotný nebo smysluplný.

Pomáhají domácí úlohy rozvoji žáka?

Výzkumný problém je jednoduchý.

Jakou aprobaci mají učitelé předmětu Výchova ke zdraví?

Jaký je poměr žen a mužů působících jako učitelé v základním vzdělávání?

Nejde o výzkumný problém.

Mají být učitelé tvořiví?

struktura v zkumn ch projekt
Struktura výzkumných projektů:

Přesýpací hodiny:

najít téma a formulovat problém

zúžit, zaměřit, zpřesnit

operacionalizovat

sebrat data

analyzovat data

formulovat seriózně závěry

zobecnit (a formulovat nové otázky)

problém; otázka

hypotéza; předpoklad

proměnné

data

rozdíly, vztahy?

výsledky

hypot zy ve v zkumu
Hypotézy ve výzkumu

Hypotéza

 • odpověď na výzkumnou otázku
 • výrok o vztazích mezi dvěma nebo více proměnnými
 • formulujeme předem

Má smysl ji formulovat jen k relačnímu a kauzálnímu výzkumnému problému.

Pomáhá:

 • identifikovat cíle,
 • identifikovat používané pojmy,
 • identifikovat vztah mezi tím, co zkoumáme, a tím, co již bylo o problému dříve zjištěno (přehled publikovaných výsledků)

Má být:

 • testovatelná (ne etické či morální otázky),
 • ani příliš specifická ani příliš obecná,

a předpovídat výsledky.

Je cenné, i když se zjistí, že je chybná.

p klad opi studie1
Příklad – opičí studie

Když opicím nabídneme všech pět druhů listí, budou se nejvíce živit listy B.

 • Předpovídá výsledek experimentu
 • Je testovatelná - jakmile seberete data (např. kolik kg nesnědeného listí každého druhu zůstalo v kleci po 24 hodinách), zjistíte, zda se opice krmily více listím B než listím ostatních druhů.

Když opicím nabídneme všech pět druhů listí, budou jíst to, co jim nejvíce chutná.

 • Zní jako předpověď, ale není testovatelná (data nám ukáží, které listí opice nejvíce jedly, ale nebudeme vědět, zda je to to, které jim nejvíce chutná)

Když opicím nabídneme všech pět druhů listí, budou přednostně jíst listí B, protože to mohou bezpečně jíst v jejich přirozeném prostředí.

 • Problematická druhá část, která není testovatelná. Můžete říci, že opice jí více listí B, ale nevíte proč.

Ve svém přirozeném prostředí, jsou opice, které se živí na stromech B, méně napadány predátory než opice, které se živí na stromech A, C, D a E.

Když opicím nabídneme pět druhů listí, který druh budou preferovat?

?

validita v zkumu
Validita výzkumu

= schopnost výzkumného nástroje zjišťovat to, co chceme zjistit

Stupeň validity – mění se v závislosti na podmínkách výzkumu

 • Obsahová
 • Konstruktová
 • Kriteriální
obsahov validita
Obsahová validita

Například

Didaktický test, kterým chceme zjistit, že žáci, kteří se učili s podporou počítače, používají určitý druh reprezentací pojmů.

 • Jsou v testu různé typy úloh, které se ve škole používají?
 • Jsou zastoupeny v testu proporcionálně?
 • Měří experti – položky s nízkou validitou se přepracovávají.
konstruktov validita
Konstruktová validita

Měří test daný konstrukt (vědomost, dovednost, schopnost, inteligence, postoj)?

 • Srovnání výsledků s výsledky dosaženými pomocí jiného nástroje (u stejných osob)
 • Názor expertů
kriteri ln validita
Kriteriální validita

= míra shody mezi výsledky výzkumného nástroje a výsledky jiného měření pomocí známého a ověřeného kritéria

 • Souběžná
 • Predikční (zjišťování je časově posunuto)

Interní validita

Externí validita

Je možné výsledky zobecnit?

reliabilita
Reliabilita

= přesnost a spolehlivost výzkumného nástroje

 • Opakování měření
 • Ekvivalentní formy výzkumného nástroje
 • Vnitřní konzistence výzkumného nástroje (Cronbachův koeficient)
 • Rozpůlení výzkumného nástroje
 • Shoda mezi posuzovateli
kvantitativn orientovan v zkum

Vychází z pozitivistické resp. novopozitivistické filosofie.

Kerlinger (1972): „Vědecký výzkum je systematické kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi pedagogickými jevy.“

Wiki:

 • „Pozitivismus je epistemologické a metodologické stanovisko, případně způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj. z jednotlivých ověřitelných faktů. Je kriticky zaměřen proti metafyzice, ontologii a všem spekulativně orientovaným filosofiím.“
 • „Novopozitivismus (mimo české země označovaný logický pozitivismus a zhruba od konce 30. let logický empirismus) je filosofický směr, který vznikl na počátku 20. století a klade si za úkol řešit vztah filosofie a vědy v otázce relevance výpovědi o světě. Základními prvky tohoto učení jsou empirismus (přesvědčení o původu veškerého poznání ve smyslové zkušenosti) a racionalismus resp. scientismus (formální logika a matematika, nezpochybnitelné deduktivní odvozování).“
 • Doslovně převzato z Wikipedie 10. 10. 2011: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitivismus respektive http://cs.wikipedia.org/wiki/Novopozitivismus
Kvantitativně orientovaný výzkum
formulovat probl m z it zam it zp esnit

Vymezení výzkumného oblasti

  • vymezení výzkumného tématu
  • předběžné vymezení problému
 • Příprava
  • studium odborné literatury, rešerše
  • zpřesňování problému, zjednodušení, zaměření jen na některé vztahy
 • Přesná formulace výzkumného problému
  • vybírá se klíčová otázka - nosný problém
  • vymezení pojmů a proměnných výzkumu
Formulovat problémzúžit, zaměřit, zpřesnit
operacionalizovat

Přesné vymezení úkolů výzkumu, cílů, zpracování projektu výzkumu

  • z teorie vygenerujeme hypotézy o vztazích
  • mapujeme teoretické pojmy a indikátory (operacionalizace pojmů)
 • Volba výzkumných metod a způsobu zpracování dat - konstrukce nástroje pro měření (validita, reliabilita)
 • Výběr zkoumaných osob
  • přesné vymezení základního souboru
  • stanovujeme výběrový soubor (vzorek), buď:
    • záměrný výběr
    • náhodný výběr
    • stratifikovaný
    • spárované nebo-li vyrovnané výběry
Operacionalizovat
sebrat data zpracovat

Předvýzkum

  • ověření metod, hypotéz, možností zpracování dat, výběru vzorku aj.
  • korekce
 • Výzkum, sběr dat
 • Zpracování dat
  • třídění dat,tvorba databáze,předzpracování a statistické zpracování dat
  • počítačové zpracování v programech Excel, SPSS, Statistica aj.
Sebrat data, zpracovat
formulovat seri zn z v ry

Interpretace výsledků

  • vysvětlení, možné zdůvodnění výsledků výzkumu
  • srovnání s předchozími výzkumy
 • Závěry
  • vyvození závěrů výzkumu, úprava teorie
  • zhodnocení výsledků, postupu, chyb, nedostatků, přínosu, dosažení cílů
 • Návrhy pro praxi
 • Nové otázky
Formulovat seriózně závěry
ad