slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Investim n ë zhillim në fëmij ëri të hershme 18 Shtator 2013 Af ë rdita Spahiu , UNICEF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Investim n ë zhillim në fëmij ëri të hershme 18 Shtator 2013 Af ë rdita Spahiu , UNICEF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Investim n ë zhillim në fëmij ëri të hershme 18 Shtator 2013 Af ë rdita Spahiu , UNICEF - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Investim n ë zhillim në fëmij ëri të hershme 18 Shtator 2013 Af ë rdita Spahiu , UNICEF. Përmbajtja. Çfarë nënkuptohet me Zhvillimin n ë fëmij ë ri të hershme ? Pse është i rëndësishëm ? Pse z hvillimi i hershëm është i rëndësishëm për Kosovën ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Investim n ë zhillim në fëmij ëri të hershme 18 Shtator 2013 Af ë rdita Spahiu , UNICEF' - bryant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Investimnëzhillimnëfëmijëritëhershme

18 Shtator 2013 AfërditaSpahiu, UNICEF

p rmbajtja

Përmbajtja

Çfarënënkuptohet me Zhvilliminnëfëmijëritëhershme?

Pseështëirëndësishëm?

PsezhvillimiihershëmështëirëndësishëmpërKosovën?

cka eshte zhvillimi ne femijeri te hershme

Ckaeshtezhvillimi ne femijeritehershme

 • Zhvillimiholistik– kognitiv,social, fizik, emocional, gjuhësor, shpirtëror, moral etj. ngafazaprenatalederinëmoshën 8 vjeçare
 • shërbimetëkoordinuaradhe cilësorepërfëmijët e vegjëldhefamiljet
 • Shëndet, tëushqyerit, stimulimiihershëm, bashkëveprime pozitivesocialedheemocionale me kujdestarët, tëlozurit, mundësitëe tëmësuarit, dhembrojtjangadhuna
pse sht i r nd sish m

Pseështëirëndësishëm?

 • TëDrejtat e njeriut (jeta, mbijetesadhezhvillimi, mosdiskriminimi, interesimëimirëpërfëmijën, arsimimi, shëndeti, pjesëmarrja)
 • Neurobiologjia (neuronet, përvojatformësojnëkapacitetin e trurit)
  • Zvillimiikapitalinjerëzor
  • Zvogëlimiivarfërisë
 • Vitet e parajanëtërëndësishme…
slide5

lindja 6 vjet 14 vjet

(700 sinapsatëformuarapërsekondënëvitet e hershme)

p rfitimet pse n kosov
PërfitimetPsenëKosovë

Me pakFoshnjeme peshëtëulët

Me pakfëmijëme aftësitëkufizuara

= kostomë e ulëtpërsistemin

Suksesiinxënësvemëilartë

= shpenzimetmëtëvoglapërarsim

Femrafuqipunëtore

= rritjeekonomike

Prindësimëe mirë

= kostomë e ulëtpërmbrojtjene fëmijëve

 • 16% e fëmijëvevuajnëngarritja e pamjaftueshme
 • 12 vdekjematernaleraportuarnë2009
 • 40% e tëgjithënjerëzvetëKosovësjeton me mëpak se 2.50 US$
 • Fëmijët me aftësitëkufizuaraqëjetojnënukigëzojnëplotësishttëdrejtat e tyre
 • 15.5% regjistrimi ne arsiminparashkollortëmoshës 0 deri5
 • 26% regjistrimi nënivelinparashkolli/parafillor
 • 75% shkalla e pranimit nëarsiminparafillor