slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ЗДОРОВ ’ Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ЗДОРОВ ’ Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

ЗДОРОВ ’ Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ. Т.Є. Бойченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права і БЖ ЦІППО УМО АПН України. Категорії – фундаментальні поняття, форми думки, типи зв ’ язку суб ’ єкта і предиката (все, що характеризує суб ’ єкт). Арістотель виокремив

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЗДОРОВ ’ Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ' - bruno-mclean


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ЗДОРОВ’ЯЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

Т.Є. Бойченко,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри права і БЖ

ЦІППО УМО АПН України

slide2
Категорії – фундаментальні поняття, форми думки, типи зв’язку суб’єктаі предиката (все, що характеризує суб’єкт).

Арістотель виокремив

10 класичних категорій:

 • субстанція;
 • кількість;
 • якість;
 • відношення;
 • місце;
 • час;
 • положення;
 • стан;
 • дія;
 • зазнавання.
slide3
Категоріальний апарат сучасного наукового дослідження
 • буття - небуття
 • живе - неживе
 • життя - смерть
 • людина - суспільства
 • чоловік - жінка
 • здоров’я - хвороба
 • лікування - профілактика
slide4
Підстави для визначенняЗДОРОВ’Яяк філософської категорії розкриваються при аналізі його сутності за різними підходами –
 • феноменологічним;
 • онтологічним;
 • холістичним;
 • гносеологічним;
 • детерміністським;
 • герменевтичним.
slide5
Людина як феномен має атрибути(розум, совість тощо), які, в свою чергу, теж є феноменами.

Таким атрибутом є й здоров’я– багатомірний і водночас цілісний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

Цей феномен може розглядатися як стан, явище і процес.

slide6
Буття людини, за онтологічним підходом, базується на оздоровчому імперативі, який має процесуальний характер

Процесуальний ланцюг не обмежується лише збереженням і зміцненням здоров’я, бо розпочинається з моменту зародження людини на ембріональній стадії.

Саме тому повний ланцюжок процесів, які відбуваються у здоров’ї як феномені, нині має такий вигляд: формування, збереження, зміцнення, використання (або споживання), відновлення та його передачі (ФЗЗВВП) здоров’я через його фізичну, психічну, соціальну та духовні складові.

slide7

Холістичний підхід підкреслюєцілісність здоров’я та взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх його складових – фізичної, психічної, соціальної та духовної.

 • За його допомогою усвідомлюється рівноправність усіх цих складових за умов гомеостазу (рівноваги) та їх ієрархізація при порушенні рівноваги в організмі людини та можливість саморегуляції як властивості живої (функціональної) системи.
slide8
Гносеологічний аналіз дозволяє визначити суб’єкта (носія) здоров’я
 • Суб’єктом здоров’я є:
 • людина;
 • група людей;
 • спільнота;
 • суспільство загалом.
slide9

Детерміністський підхід дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки ФЗЗВВП здоров’я, здійснити квантифікативний його аналіз, встановити взаємозв’язки між його складовими

 • За його допомогою:
 • визначають кількісну характеристику здоров’я загалом та його кожної складової;
 • встановлюють закономірності взаємозав’язку його кількісних параметрів;
 • встановлюють шляхи і методи моніторингу здоров’я;
 • здійснюють поточний та довгостроковий аналіз стану індивідуального здоров’я, здоров’я груп людей, спільнот та суспільства загалом;
 • розробляють короткостроковий та перспективний прогноз кількісної характеристики здоров’я
slide10

Герменевтичний підхід дозволяє зрозуміти його цілісну сутність і сформулювати дедуктивне визначення здоров’ята його індуктивний ряд:здоров’я – цілісний і водночас багатомірний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

 • Він розкривається через стани, явища і процеси ФЗЗВВП фізичної, психічної, соціальної та духовної складових здоров’я людини, групи людей, спільноти та суспільства загалом.

“Как вы яхту назовете, так она и поплывет!»

Капітан Врунгель

slide11
Критерії визначення здоров’я як категорії
 • Онтологічний: здоров’я є необхідною умовою буття людини, що виявляється через оздоровчу стратегію функціонування організму людини і виявляється в оздоровчому імперативі.
 • Лінгвістичний: слово “здоров’я” є в усіх мовах світу.
 • Діяльнісний: щоденне життя людини відбувається як низка застережних дій на основі безумовних та умовних рефлексів.
 • Когнітивний: продукування людством знання про здоров’я в вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик.
 • Епістемологічний: Здоров’я є предметом вивчення таких наук, як медицина, антропологія, соціологія, психологія, педагогіка і, насамперед, валеологія.
slide12
Здоров’я людини – багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини.

Воно знаходить свій вираз через взаємоузгоджені стани, явища і процеси формування, збереження, зміцнення, споживання, відновлення та передачі фізичної, соціальної, психічної та духовної складових життєдіяльності людини, груп людей, спільнот та суспільства в цілому.

Хіба здоров’я – не диво?

Антон Чехов

slide13
ОСНОВНІ ОЗНАКИздоров’язбережувальної компетентності як ключової
 • Поліфункціональність: ця компетентність дозволяє вирішувати проблеми здоров’язбереження людини, групи людей, спільноти та суспільства у просторі всіх чотирьох складових здоров’я – фізичній, соціальній, психічній та духовній.
 • Надпредметність і міждисциплінарність: інформація про ФЗЗВВП здоров’я має місце в усіх ланках неперервної валеологічної освіти (дошкілля, шкільна ланка, додипломна, післядипломна, освіта для дорослих).
 • Багатовимірність: зумовлена сутністю здоров’я людини як багатомірного і цілісного феномена.
 • Забезпечення широкої сфери розвитку особистості: вивчення шляхів і засобів ФЗЗВВП здоров’я, особливо її духовної складової, має особистісне спрямування.
slide14

Алгоритм

здійснення здоров’ятворчої технології

за одним елементом

та з урахуванням одного чинника

Ч1

так

ні

так

ні

ні

так

Л1

Л2

Крок 1: ВП1

Крок 2: ФК1

Крок 3: ЗК1

Наприклад, Ч1 (чинник 1) – спосіб життя сім’ї; крок 1: ВП1 – вибір потреби 1; крок 2: ФК1 – формування елементу компетенції 1; крок 3: ЗК1 – здійснення елементу компетенції 1; Ч1 – чинник 1; Л1 – людина перед виконанням ланцюга; Л2 – людина після виконання ланцюга

slide15
Онтологічний критерій: з часу існування людства все, що було під рукою і могло бути використане як навчальний засіб, мало сенс підручника (пісок, на якому писали знаки; глиняні таблички з клинописом; папірус з ієрогліфами; сувої та книжки з пергаменту; книжка в сучасному її вигляді; книжка на електронному носії).
 • Лінгвістичний критерій: у мовах народів світу, в яких є поняття «школа», є й слово «підручник».
 • Діяльнісний критерій: щодення характеризується неодмінним використанням величезної кількості підручників з різних галузей знання.
 • Когнітивний критерій: відбувається постійне продукування людством знання про підручник у вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик.
 • Епістемологічний критерій: підручник є предметом постійного й різнобічного та різнорівневого вивчення фундаментальних наук (педагогіка, психологія, соціологія, інформатика тощо) та будь-яких навчальних дисциплін, розглянутих у «вузькому», прикладному аспекті, які вивчаються з неодмінним використанням підручника.
slide16
Підручники структурованоза змістовими лініями:
 • Людина та її здоров’я
 • Фізична складова здоров’я
 • Соціальна складова здоров’я
 • Психічна та духовна складові здоров’я

Здоров’я – мудрих гонорар

Беранже

slide17
Основні положення презентації викладено в публікаціях автора:
 • Бойченко Т.Є. Здоров’я як предмет валеології, медицини та педагогіки / Т.Є. Бойченко // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 2. – С.8-12.
 • Бойченко Т.Є. Здоров’я як інтердисциплінарна категорія / Т.Є. Бойченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини. – Полтава: ПДПІ, 1999. – С.26-29.
 • Бойченко Т.Є. Валеологія в сучасній системі гуманітарної науки та освіти / Т.Є. Бойченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2004. – №3. – С. 82-92.
 • Бойченко Т.Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т.Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11-12. – С. 6-7.
 • Бойченко Т.Є. Основи здоров’я в національному курікулумі / Т.Є. Бойченко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С.56-59.
slide18
Електронна адресата контрактні телефони

У трубу щоб заглянути,

Слід голівоньку нагнути.

А щоб лоба не набити,

Треба заглядати вміти.

Щоб зуміти – потренуйся,

Не соромся, не лінуйся!

Т. Бойченко

 • t_boych@ukr.net
 • дом.т.: (044) 419-76-55
 • сл.т.: (044) 481-38-36
 • моб.т.: 050-344-344-2