TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa - PowerPoint PPT Presentation

tema 3 el proc s de direcci de l empresa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa

play fullscreen
1 / 93
TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa
270 Views
Download Presentation
bruce-nguyen
Download Presentation

TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMA 3: El procès de Direcció de l’empresa

 2. El procès de direcció • Què és? • Funcions de govern, combinant facots (humans i materials), per aconseguir objectius • Funcions • Planificació • Organització • Gestió • Control

 3. Funció de planificació • És la primera que es realitza. Perquè? • Què és, però? • Fixar objectius, (tant de l’empresa com dels departaments), marcar estratègies, definir polítiques de l’empresa i establir criteris de decisió.

 4. Classificació de plans • Podem classificar els diferents plans, segons • La seva naturalesa o característica • Per la seva dimensió temporal • Per funcions/departaments

 5. 1) Classificació de plans segons naturales o característica • Metes • Objectius • Polítiques • Procediments • Regles • Pressupostos

 6. Metes Metes  fins fonamentals perseguits per l’empresa Exemple d’una llibreria: Ser la primera llibreria en vendes de l’Estat Espanyol

 7. Objectius Diversos graus: l’empresa o per un departament • Què hem de tenir en compte a l’hora d’establir objectius? • Realisme i facilitat d’adaptació • Possibilitats de l’entorn • Prioritats entre objectius, tenint en compte el cost d’oportunitat • Mimitzar costos i costos socials • Recursos per als subsistemes de l’empresa • Comunicar-los i motivar al personal

 8. Objectius • En el cas de la llibreria: • A llargtermini: expansió per totl’Estat • A Migtermini: augment de vendes • A Curttermini: ser coneguda en elsambientsliteraris de Barcelona • A l’hora de determinar elsobjectiushauré de tenir en compteelsfactors de l’entorn general i específic

 9. Polítiques Guia per prendre decisions i delimitar les formes d’actuació  Fet diferencial de l’empresa *Política de personal: treballadors fixes o temporals? *Política de mediambient: reciclem o no? *Política de preus: preus baixos i qualitat baixa o preus alts i qualitat alta?

 10. Procediments • Passos que hem de seguir per executar una acció. • Ex: procediment de contactació de personal: • 1) decidir quin lloc de treball hem de cobrir • 2) quin perfil de candidat/a volem • 3) Publicació oferta de treball a internet (Dpt RRHH) • 4) Selecció de CVs (Dept RRHH) • 5) Entrevistes • 6) Contractació (Administració)...

 11. Regles • Què podem fer i què no podem fer. • Ex: els descansos per esmorzar no seran de més de 20 minuts • Les comandes sempre les realitzarà el Departament d’Administració

 12. Pressupostos • Plans quantificats que cal complir • Preveuen necessitats de diners • Calculem els ingressos que esperem rebre i les despeses que planifiquem que tindrem.

 13. 2) Classificació de plans segons la dimensió temporal • Curt termini: 1< any o exercici econòmic • Mig termini: 1 < pla <5 anys • Llarg termini: + de 5 anys

 14. 3) Classificació de plans per funcions o departaments • Plans de producció, personal, vendes, compres, financers i inversions...

 15. Etapes de la planificació • Anàlisi de la situació de partida: entorn i oportunitats • Fixació dels objectius: on volem arribar • Creació d’alternatives o línies d’actuació: camins que podem prendre • Avaluació de les alternatives • Elecció d’una alternartiva • Control i determinació dels desviaments

 16. Funciód’Organització • Perquèorganització? • Necessitat de que els plan siguin una realitat. • Divisió del treball diferents tasques que cal ordenar, segons unes regles. • Diferents tasques  diferents persones  relacions humanes i de treball Objectiu: Ordenar el conjunt de relacionsentre tasques i persones i àrees de l’empresa

 17. Funciód’Organització Organitzció: funció que té per finalitatdissenyar una estructura en quèquedindefinides totes les tasques que ha de realitzar cada persona que forma part de l’empresa, aixícom la sevaresponsabilitat i autoritat. Caldràestablirvies de comunicació i coordinació

 18. Etapes del procèsd’organització • Determinar els nivells d’organització: nivells de comandament, jerarquització, ... • Atribuir funcions als nivells de comandament: autoritat, qui fa què • Definir relacions entre els nivells d’organització: coordinació, relacions… • Distribuir funcions i objectius a cada persona • Definir les vies de comunicació: tant cap a endins de l’empresa (àrees), com cap a enfora (clients, proveïdors, bancs...)

 19. Tipusd’organització • Seràsempre la mateixa? Perquè? • De quèdependrà? • Dimensió • Activitat • Objectius • Forma jurídica

 20. La comunicació a l’empresa • Comuniació Vertical Ascendent: de les treballadores a la direcció coneixençaproblemesdelstreballadors/es • Comunicació Vertical Descendent: de la direcció a les treballadores  informaciód’objectius i tasques • Horitzontal: persones en un mateix • nivelljeràrquic (diferentsdepartaments)

 21. Dinàmica de grups i treball en equip • Feina de l’empresaés un treballd’equip • Organitzacióés basa en equips de treball • Es necessitacoordinació i interrelació • Elsequips de treballtenen una finalitat comuna que col·laboren per aconseguir-la(grupspetits) • Avantatges: • Soluciómésràpida de problemes • Motivaciódelstreballadors • Méseficiència

 22. L’organització a l’empresa

 23. Evolució històrica de l’organització del treball • Sempre ha calgut organització • Origen organitzció a les empreses: Revolució industrial (s. XIX) • Conjunt de tècniquesutilitzades per a augmentar la productivitat del treball industrial, la sistematització de les qualsfou iniciada per F.W. Taylor • Precursors: Taylor (EEUU) i Fayol (França)

 24. Veurem 2 escoles: • Escola d’organització científica del treball • Taylor: l’home com a màquina (1900) • Fayol (Fases d’administració) (1920) • Escola de les relacions humanes • Mayo: importància de les relacions humanes (1930)

 25. Organització científica del treball: Taylor • Mecànic i economista nord-americà • Aplica a la producció industriañ • Organització científica del treball: estudi detallat dels processos de treball descompost en diverses tasques. • Objectiu: maximitzar la productivitat del treballador. • Cercava l’eficiència de cada treball dins l’empresa

 26. Taylorisme: 5 principis de l’organització científica del treball: • Estudiar cada part del treball i desenvolupar la millor manera de fer-lo • Seleccionar millors treballadors • Formar els treballadors • Assignar incentius financers al seguiment d’aquest mètodes. • Divisió del treball a) Directius responsables planificació b) Treballadors responsables de l’execució de la tasca

 27. Taylorisme • Objectiu: racionalització del treball i maximitzar eficiència d’obrers i màquines • Divisió de tasques • Cronometratge d’operacions per veure quan temps es necessita per realitzar-les • Supervisió de tasques • Eliminació de temps morts i moviments inútils • Incentius econòmics: salaris basats en rendiment

 28. Taylorisme: avantatges i desavantatges • Especialització dels obrers, però desqualificació ja que fan tasques senzilles • Augment productivitat • Reducció de costos perquè empreses van reduir salaris amb els incentius variables • Major control dels treballadors, ara és el directiu qui decideix quant de temps és necessari per produir • Baixamotivació i satisfacció laboral

 29. Henri Fayol • Francès. Desenvolupa tot un model administratiu de gran rigor. • El seu sistema d’organització del treball: major relació entre persones i empresa • El seu model es basa en 3 aspectes: • Divisió del treball: importància a totes les àrees de l’empresa • L’aplicació d’un procés administratiu • Formulació de criteris tècnics que orientes l’acció administrativa

 30. Fayol Les 6 funcions bàsiques de l’empresa: • Tècniques: producció • Comercials: compra, venda,... • Financeres: recerca de capital • De Seguretat: béns i persones • Comptables: inventaris, balanços • Administratives: la + important, coordina les altres

 31. Fayol: principis • Divisió del treball • Autoritat-responsabilitat unitat de comandament/direcció • Centralització de les decisions • Iniciativa • Esperit de grup

 32. Fayol: l’home no és una màquina • No s’organitza simplement el treball, sinó la globalitat de l’empresa • Lliga més el factor humà amb la totalitat de l’empresa • Dóna importància a totes les funcions definides i ofereix pautes de com organitzar-les. • Remarcava la necessitat de l’existència d’una estructura jerarquitzada: tant sols un cap.

 33. L’escola de les relacions humanes • Fer el treball més humà. Interès en el treballador • Pioner: Elton Mayo • Van destruir la teoriaclàssica de la motivacióexclusivamenteconòmica, tal comexposés Taylor. • Ésa dir, que Mayo pensava que elsincentiuseconòmics eren secundaris i prioritzava el reconeixement de l’esforç. • Posen de manifest que l’homeestàmotivat per un complex de factorsdelsquals un ésl’econòmicperò no l’únic: la resta delselements que incideixen, assumeixen formes moltdiverses de presentació.

 34. Elton Mayo • Experiments a planta de Electric Co (material electrònic): • Augment rendiment dels treballadors si se’ls explica la importància de la seva feina. • Fer el treball més agradable: música i descansos • Torna a la situació inicial i... • Comprova que la productivitat segueix augmentant

 35. Elton Mayo: conclusions • Augment de rendiment donat per relacions humanes: ambient col·laboració, amistat,... • Existència incentius diferents als materials • Atenció de l’empresa cap al treballador per tal que es senti important productivitat • L’home no és una màquina  motivació

 36. Elton Mayo: conclusions • Importància del grup • Comportament dels treballadors condicionats per normes socials (freeryder)

 37. La motivació a la feina • Importància de la motivació • Perquè? Necessitats • Si no les assolim sentim insatisfacció. Que és allò que ens fa lluitar per aconseguir-les? •  La motivació Per motivar necessitem conèixer les necessitats de les persones

 38. Alguns incentius utilitzats per les empreses: • Els diners: necessitat de consum i estatus  Sou digne • Les expectatives de futur • Reconeixement en el treball • La col·laboració en el treball: responsabilitat, delegació de funcions, participació • Seguretat • Sensació de pertinença a l’empresa • Formació contínua i altres alicients

 39. Practiquem... • Exercicis 5,6 i 8 de la pàgina 72

 40. Enfocamentsmoderns de la gestió • Qualitat: millorarsempre • Direcció per objectius • Motivació i necessitats: que ensmou? • Teoria Z: implicació de treballadors en l’empresa • Excel·lència: innovar continuament

 41. Teoria de Maslow • Classifica les necessitats humanes en 5 nivells que s’han de satisfer de manera progressiva. • A mesura que les satisfem aquesta font de motivació desapareix

 42. La piràmide de Maslow

 43. La piràmide de Maslow - Existeix una jerarquia de necessitats - Quan es satisfan les necessitats d'un nivell apareixen noves necessitats de caràcter superior - Les persones estan motivades per satisfer les necessitats bàsiques abans de passar a altres necessitats més complexes

 44. PIRÀMIDE DE MASLOW Necessitats fisiològiques Són necessàries per la supervivència Respiració (aire)‏ Hidratació (aigua)‏ Alimentació (menjar)‏ Reproducció ...

 45. NF1: RECONEIXEMENT DE LES DISFUNCIONS DEL COMPORTAMENT PIRÀMIDE DE MASLOW Necessitats de seguretat Seguretat, protecció i estabilitat Família Casa Estabilitat laboral Pensions Jubilacions

 46. PIRÀMIDE DE MASLOW Necessitats socials i d’estatus Relacions d'afecte, d'amistat i de pertànyer a una comunitat Grups d'amistats Tenir parella Tenir família Pertànyer a grups socials ... A l’empresa: sentir-se considerat i valora

 47. PIRÀMIDE DE MASLOW Necessitats d'estima Respecte i valoració d’un mateix i per part dels altres Respecte per un mateix: autoconfiança, competència, mèrits, llibertat, autonomia, ... Respecte dels i pels altres: empatia, estima, atenció, reconeixement, prestigi ... • Capacitat de treball de l’individu

 48. PIRÀMIDE DE MASLOW Necessitats d'autorealització Autosatisfecció, altruisme i desenvolupament del propi talent Auto-superació: desenvolupament màxim del propi talent Creixement personal Lluitar per causes justes Altruisme • Ghandi • Einstein

 49. L’organització formal • Pròpia de les mitjanes i grans empreses • Perquè? Estructura, plantilla, centres de decisió... • Per tal que funcioni ha de complir... • Bona estructuració • Conèixer la divisió del treball • Que tothom sàpiga quin és el seu paper • Flexibilitat i llibertat de moviment • Establir mètodes de coordinació-comunicació