4. FISKALNO IZRAVNANJE
Download
1 / 29

4. FISKALNO IZRAVNANJE - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

4. FISKALNO IZRAVNANJE. Osnovni pojmovi: fiskalno izravnanje, okomito fiskalno izravnanje, vodoravno fiskalno izravnanje, fiskalni kapacitet. Jedno od središnjih pitanja teorije fiskalnog federalizma je ujednačavanje razlika u fiskalnim kapacitetima lokalnih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4. FISKALNO IZRAVNANJE' - brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4 fiskalno izravnanje

Osnovni pojmovi:fiskalno izravnanje, okomito fiskalno

izravnanje, vodoravno fiskalno izravnanje, fiskalni kapacitet


4 fiskalno izravnanje

Jedno od središnjih pitanja teorije fiskalnog federalizma je

ujednačavanje razlika u fiskalnim kapacitetima lokalnih

jedinica koje države obavljaju dodjelom i dijeljenjem prihoda te

izravnim dotacijama iz središnjeg državnog proračuna.


4 fiskalno izravnanje

Bit je fiskalne teorije bavi se pitanjem koje javne usluge treba

pružati javni sektor i u kojoj mjeri?


4 fiskalno izravnanje

Što je fiskalno izravnanje? je

Fiskalno izravnanje predstavlja razlike u stupnju razvoja

između pojedinih područja jedne države koje utječu na

potrebu ublažavanja nejednakosti proisteklih iz različitih

prirodnih, demografskih, ekonomskih i političkih uvjeta u

kojima su se pojedina područja razvijala u tijeku određenog

razdoblja.


4 fiskalno izravnanje

Nejednakost između vlastitih izvora prihoda i rashoda na je

nižim razinama vlasti stvara potrebu za međuvladinim

transferima za zatvaranje fiskalnog jaza kako bi se osigurao

minimum razine javnih usluga na lokalnim razinama.


4 fiskalno izravnanje

Osnovna svrha je transferau vidu dijeljenja prihoda je:

- izravnanje okomitih nejednakosti

- te dodjelama dotacija smanjivanje vodoravne nejednakosti

među bogatim i siromašnim područjima

- kako bi se ujednačili rashodi između upravnih područja.


4 fiskalno izravnanje

Ciljevi je koje je moguće ostvariti sustavom transfera:

dostupnost poreznih prihoda središnje države nižim

razinama fiskalne vlasti

smanjenje nejednakosti u dohotku po stanovniku u lokalnim jedinicama

povećanje ukupne razine javnih dobara i usluga

ujednačenje uvjeta pod kojima niže razine fiskalne vlasti pružaju javna dobra i usluge

povećanje razine pružanja određenih javnih dobara i usluga

ujednačenje uvjeta pružanja određenih javnih dobara i usluga te

korekcija učinaka prelijevanja (eksternalija).


4 fiskalno izravnanje

1. Okomito fiskalno izravnanje je

Mehanizam ublažavanja nejednakosti lokalnih jedinica koje su

rezultat nesklada između odgovornosti lokalne vlasti u

osiguranju lokalnih javnih dobara i usluga, s jedne, i njihovih

prihoda, s druge strane.

Navedeni nesklad (najčešće u vidu nedostatka sredstava)

ublažava se podjelom prihoda između središnje države i

regionalne ili lokalne vlasti.


4 fiskalno izravnanje

Svrha je podjele prihoda između središnje i lokalne vlasti da

se lokalnim vlastima omogući sudjelovanje u direktnim (porez

na dohodak i porez na dobit) i indirektnim porezima (porez na

promet proizvoda i usluga) prikupljenim na lokalnom području.


4 fiskalno izravnanje

2. da Vodoravno fiskalno izravnanje

Mehanizam ujednačavanja fiskalnih kapaciteta proisteklih iz

neravnomjernog gospodarskog razvoja lokalnih jedinica.


4 fiskalno izravnanje

Glavni instrumenti vodoravnog fiskalnog izravnanja su da

dotacije lokalnim jedinicama s ispodprosječnim fiskalnim

kapacitetima.


4 fiskalno izravnanje

Dotacije da (pomoći) iz državnog proračuna izravna su plaćanja

koja postoje zbog nesklada između odgovornosti nižih razina

fiskalne vlasti u osiguranju lokalnih javnih dobara i usluga, s

jedne, i njihovih raspoloživih prihoda, s druge strane.

Dotacije su obično dio politike regionalnog ujednačavanja

standarda života, a isto tako i financiranja funkcija lokalne

vlasti koje imaju regionalni ili nacionalni značaj.


4 fiskalno izravnanje

Vrste dotacija da

U praksi se pojavljuje dioba na tri osnovne vrste:

1. nenamjenske dotacije

2. uvjetovane ili namjenske dotacije te

3. projektne ili kapitalne dotacije za specifične programe.


4 fiskalno izravnanje

Glavne su prednosti dotacija: da

a.) povećanje ukupnih prihoda lokalnih i regionalnih vlasti

b.) smanjenje visokog poreznog opterećenja lokalnog

stanovništva

c.) izostanak administrativnih troškova koji bi se pojavili u

slučaju da lokalne i regionalne vlasti samostalno prikupljaju

poreze za financiranje javnih dobara i usluga.


4 fiskalno izravnanje

Nenamjenske dotacije da su pomoći viših razina javne vlasti

nižim koje ne ograničavaju rashode jedinica lokalne vlasti jer

države ne utvrđuje namjenu dodjeljenih sredstava.


4 fiskalno izravnanje

Namjenske dotacije da su pomoći središnje vlasti koje su

usmjerene financiranju određene kategorije javne potrošnje,

pa ih lokalne vlasti mogu koristiti isključivo za tu svrhu,

odnosno za određene programe javne potrošnje.


4 fiskalno izravnanje

Fiskalni kapacitet da

Predstavlja sposobnost vlasti (središnjih, regionalnih ili

lokalnih) da prikupe i prikupljaju prihode iz vlastitih izvora te

sposobnost vlasti da istodobno financiraju javne usluge.

Različiti fiskalni kapaciteti uzrokovani su razlikama

ekonomske, odnosno porezne osnovice između lokalnih

jedinica.


4 fiskalno izravnanje

Pri utvrđivanju iznosa dotacija lokalnim jedinicama u svrhu

fiskalnog izravnanja pored pojma fiskalnog kapaciteta

susrećemo i pojmove:

- porezni napor (engl. tax effort) i

- porezno opterećenje (engl. tax burden).


4 fiskalno izravnanje

Prihodni (porezni) napor (engl. revenue, tax, effort)je odnos

stvarno prikupljenih prihoda prema procijenjenim mogućim

prihodima, dok relativni porezni napor predstavlja odnos

između poreznih prihoda i procijenjenog poreznog kapaciteta,

a izražava se u postotcima.

Porezni naporje definiran kao omjer prikupljenih poreza i

poreznog kapaciteta.


4 fiskalno izravnanje

Porezni teret (engl. tax burden)

Apsolutni porezni teret pokazuje apsolutni iznos plaćenog

poreza pojedinaca i države (regije).

Relativni porezni teret predstavlja odnos prikupljenih poreznih

prihoda u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP) države

(regije).


4 fiskalno izravnanje

Mjerenje fiskalnog kapaciteta

Porezni i neporezni prihodi država (regija) uspoređuju se

prema:

poreznoj osnovici

kapacitetu po stanovniku

indeksu poreznog kapaciteta

poreznim prihodima

prihodu po stanovniku

indeksu poreznog napora.


4 fiskalno izravnanje

Ciljevi sustava pomoći

Pri utvrđivanju poželjnog sustava pomoći potrebno je voditi

računa o sljedećim ciljevima:

zadržavanju kontrole

fiskalnom izravnanju

poticanju rashoda za određenu funkciju

efikasnom planiranju proračuna

adekvatnosti prihoda te

minimiziranju administrativnih troškova prikupljanja prihoda.


4 fiskalno izravnanje

Fiskalno izravnanje u Republici Hrvatskoj

Kao glavni instrument ublažavanja nejednakosti primjenjuje se

dijeljenje poreza i povrat poreza na dohodak, a rjeđe se

primjenjuju dotacije iz drž.proračuna.


4 fiskalno izravnanje

Sustav financiranja lokalnih jedinica obilježilo je:

- proglašenje područja posebne državne skrbi (PPDS) i

- financiranje kapitalnih projekata lokalnih jedinica na otocima


4 fiskalno izravnanje

Lokalne jedinice određuju stope lokalnih poreza u relativno

malom opsegu.

Zajedničke i županijske poreze određuje državna vlast, dok

gradske/općinske poreze određuje gradska/općinska vlast uz

ograničenja.


4 fiskalno izravnanje

Sustav financiranja lokalnih jedinica ponajviše ovisi o dijeljenju

poreznih prihoda između države i lokalnih jedinica.

Raspodjela ovisi o:

- području na kojem se nalazi grad/općina poreznog

obveznika

- preuzimanju decentraliziranih funkcija

- visini prireza koje je uveo grad/općina

- načinu isplate povrata poreza i prireza na dohodak.


4 fiskalno izravnanje

Česte promjene zakona i načina raspodjele poreza na dijeljenju

dohodak.

Fond za izravnanje

- predstavlja dio poreza na dohodak što ga središnja država

ustupa lokalnim jedinicama za financiranje decentraliziranih

funkcija (za 345 lokalnih jedinica, ostale su u sustavu PPDS i

BPP.)


4 fiskalno izravnanje

Od 2005.godine tekuće dotacije postaju kapitalne dotacije iz

središnjeg državnog proračuna.

Dodjeljuju se financijski slabijim lokalnim jedinicama s

ispodprosječnim fiskalnim kapacitetima.

Često se mijenjao kriterij dodjele dotacija.


ad