wsp lna warto n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
WSPÓLNA WARTOŚĆ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

WSPÓLNA WARTOŚĆ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

WSPÓLNA WARTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Ocena skuteczności Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WSPÓLNA WARTOŚĆ' - brooklyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wsp lna warto

WSPÓLNA WARTOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

mł. insp. Mariusz Dąbek

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policjiw Krakowie

slide3

Ocena skuteczności Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %)

Ocena pracy Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %)

slide7

Zakres współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi)w województwie małopolskim:

 • okresowe spotkania przedstawicieli Policji i straży w celu dokonywania ocen zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;
 • wyznaczenie policjantów i strażników do utrzymywania bieżących kontaktów;
 • stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na określonym tereniew zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju publicznego, w tym uzyskanychw drodze monitoringu tv;
 • bieżące konsultacje, odprawy w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży;
 • wspólne działania o charakterze patrolowo-interwencyjnym, mające na celu ochronę spokoju i porządku publicznego w miejscach zgromadzeń i imprez publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstwa i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;
 • wspólna realizacja przedsięwzięć profilaktycznych;
 • udzielanie przez Policję pomocy strażom w zakresie wsparcia jej w czynnościach,w których nie dysponuje wystarczającymi siłami, a także poprzez zapewnienie fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych.
slide8

W trosce o ciszę, spokój i bezpieczeństwo

Tatrzański Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

łączna powierzchniaParków to 56 tys. ha

Lasy państwowew Małopolsceto prawie 171 tys. ha

terenu

stan uczestnictwa w zpb
Stan uczestnictwa w ZPB

2008 rok

MIECHOWSKI

2

1

3

OLKUSKI

1

2

2

3

DĄBROWSKI

PROSZOWICKI

KRAKOWSKI

1

1

CHRZANOWSKI

1

8

59

10

7

KRAKÓW

OŚWIĘCIMSKI

3

1

3

3

1

3

1

2

WIELICKI

1

5

7

BRZESKI

TARNOWSKI

1

BOCHEŃSKI

WADOWICKI

3

MYŚLENICKI

3

SUSKI

3

LIMANOWSKI

2

5

1

1

szkoły podstawowe

GORLICKI

gimnazja

NOWOSĄDECKI

szkoły ponadgimnazjalne

NOWOTARSKI

2

1

uczelnie wyższe

osiedla

2

TATRZAŃSKI

koalicje przeciw przemocy
Koalicje przeciw przemocy

2008 rok

MIECHOWSKI

OLKUSKI

DĄBROWSKI

PROSZOWICKI

KRAKOWSKI

CHRZANOWSKI

KRAKÓW

OŚWIĘCIMSKI

WIELICKI

BRZESKI

TARNOWSKI

BOCHEŃSKI

WADOWICKI

MYŚLENICKI

SUSKI

LIMANOWSKI

GORLICKI

NOWOSĄDECKI

NOWOTARSKI

Kolorem czarnym oznaczono powiaty,w których koalicje zawiązały się,ale obecnie nie funkcjonują.

TATRZAŃSKI

chronologia tworzonych koalicji
Chronologia tworzonych koalicji

2002 rok

I edycja

bocheński, dąbrowski, tarnowski ziemski

2003 rok

II edycja

proszowicki, wadowicki

2004 rok

III edycja

tatrzański, wielicki

2005 rok

IV edycja

chrzanowski, limanowski, olkuski

2006 rok

V edycja

suski, nowotarski

2007 rok

VI edycja

brzeski, gorlicki, krakowski ziemski

2008 rok

VII edycja

miechowski, myślenicki, oświęcimski

projekt dzia a edukacyjno informacyjnych
PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH

Realizacja projektuma spowodować zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania.

program zapobiegania przest pczo ci oraz porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli
Program zapobiegania przestępczościoraz porządku publicznegoi bezpieczeństwaobywateli

MIECHOWSKI

OLKUSKI

DĄBROWSKI

brak programu

PROSZOWICKI

KRAKOWSKI

CHRZANOWSKI

KRAKÓW

OŚWIĘCIMSKI

WIELICKI

BRZESKI

TARNOWSKI

BOCHEŃSKI

WADOWICKI

MYŚLENICKI

SUSKI

LIMANOWSKI

GORLICKI

NOWOSĄDECKI

NOWOTARSKI

TATRZAŃSKI

KPP Oświęcim – program ma być przyjęty 26.11.2008

KPP Zakopane – program ma być przyjęty 20.11.2008

zawarto merytoryczna lokalnych program w prewencyjnych
Zawartość merytorycznalokalnych programów prewencyjnych
 • żebractwo: KMP Kraków, KPP Limanowa, KPP Myślenice.
 • graffiti: KMP Tarnów, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz.
 • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych: zawierają wszystkie programy.
 • gromadzenie sie grup młodzieży, która zakłóca (w ocenie mieszkańców) spokój i narusza porządek publiczny: zawierają wszystkie programy.
samorz d w aspekcie post powania z osobami nietrze wymi

Na 168 gmin w województwie małopolskim 72 z nich, stworzyło warunkido opiekuńczego postępowania z osobami nietrzeźwymi:

 • tworząc na swoim terenie izby wytrzeźwień (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów)
 • bądź podpisując z takimi placówkami stosowne umowy.
SAMORZĄDW ASPEKCIE POSTĘPOWANIAZ OSOBAMI NIETRZEŹWYMI
zadania kom rek sztabowych
Zadania komórek sztabowych

Działania w ramach zespołów ds.:

 • Operacji Policyjnych:

- zabezpieczenie imprez masowych;

- zabezpieczenie wizyt VIP-ów;

- współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa ww.

 • Zarządzania Kryzysowego:

- opracowywanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych;

- organizacja i udział w ćwiczeniach;

- wspólne szkolenia z komórkami samorządu lokalnego.

dzia ania ma opolskiej policji w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa w zwi zku z im
Działania małopolskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z IM
 • Opiniowanie wniosków na przeprowadzenie IM;
 • Planowanie działań w ramach zabezpieczenia IM / wyjazdu kibiców na IM;
 • Udział w zabezpieczeniu IM;
 • Rozśrodkowanie uczestników IM.
 • Realizacja zabezpieczenia wyjazdów uczestników IM:

- Zespoły Monitorujące;

- Patrole Zabezpieczające.

wymagania wzgl dem organizator w im
Wymagania względem organizatorów IM

Wynikające zRozdziału II Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o imprezach masowych, a w szczególności z:

art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy

dokumentacja wymagana do wydania opinii przez Policję

oczekiwania policji
Oczekiwania Policji

Organizator IM:

 • Terminowe składanie dokumentacji;
 • Kompletność złożonej dokumentacji;
 • Zapewnienie wyszkolonej i wyposażonej służby porządkowej;
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia działań;
 • Współpraca.

Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie IM:

 • Wydawanie zezwolenia w myśl ustawy o bezpieczeństwie IM art. 8 pkt 1b Ustawy;
 • Kierowanie na IM osoby, która będzie odpowiedzialna za kontrolę przebiegu IMart. 8 pkt 5, 6 Ustawy;
 • Współpraca.
za o enia i prognozy na przysz o
Założenia i prognozy na przyszłość
 • Zmiana przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie IM, m.in.:

- opiniowanie - 30 dni przed IM wniosek o zezwolenie i opinię; 14 dni;

- służba informacyjna / porządkowa IZ 80 % / 20 %, PR 50% / 50% do 200 %;

- zgoda na alkohol.

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów dot. bezpieczeństwa IM;
 • Dalsza ścisła współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych;
 • Ścisła współpraca z podmiotami / organizatorami IM.
przyk ady wsp lnych dzia a w zakresie zabezpieczenia im
Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM

Interwencja u Wojewody Małopolskiego

=

zmiana decyzji organu wydającego

przyk ady wsp lnych dzia a w zakresie zabezpieczenia im c d
Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d.

Wydanie zezwolenia nie biorąc pod uwagę opinii wydanej przez Policję - IM o podwyższonym ryzyku :

W 2006 roku3 zezwolenia, tj.:

 • w dniu 4 września 2006 roku w Krynicy;
 • w dniu 22 marca 2006 roku w Brzesku;
 • w dniu 31 lipca 2006 roku w Nowym Sączu.

W 2007 rokuwszystkie zezwolenia wydano zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie IM.

W 2008 roku 1 zezwolenie, tj.:

 • w dniu 28 marca 2008 roku w Stróżach.
przyk ady wsp lnych dzia a w zakresie zabezpieczenia im c d1
Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d.

Urząd Miejski w Tarnowie

+

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

+

Organizatorzy Imprez Masowych

=

WZOROWE

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY PODCZAS IM

wsp praca policji z zarz dcami dr g powiatowych i gminnych
WSPÓŁPRACA POLICJI Z ZARZĄDCAMI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH
 • WIOSENNY PRZEGLĄD DROG
 • JESIENNY PRZEGLĄD DRÓG
 • W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” kontrola oznakowania i stanu nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na odcinkach, które przebiegają w bezpośredniej odległości od szkół i placówek oświatowych.
 • Bieżące spotkania przedstawicieli organów zarządzających ruchem i Policji
slide28

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

np. zmiana organizacji ruchu, zastosowanie dodatkowego oznakowania, likwidacja

ubytku w jezdni itp.

Problem złożony

Wniosek do organu zarządzającego

o zwołanie spotkania w terenie

Problem

Pisemna interwencja Policji

skierowana do organu zarządzającego ruchem

określająca propozycję rozwiązania problemu

Wizja w terenieprzedstawicieli

Policji i Zarządu Dróg Powiatowych

Odpowiedź zarządzającego ruchem

z określeniem ewentualnego

terminu wprowadzenia zmian

Sporządzenie protokołu zawierającego

propozycje rozwiązania oraz termin dokonania

zmian

slide29
PRZYKŁADY POZYTYWNE

KPP Wieliczka – na wniosek Komendy Powiatowej Policji władze samorządowe zrealizowały m.in.:

 • wykonanie odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych i gminnych w m. Kłaj, Szarów,
 • poprawę warunków widoczności ( likwidacja skarpy ograniczającej widoczność ) w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych pomiędzy miejscowościami Szarów-Brzezie.

KPP Wadowice – na wniosek KPP doznakowano rejon skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych w m. Wysoka.

PRZYKŁAD NEGATYWNY

Na sieci dróg powiatowych powiatu miechowskiego w dalszym ciągu nie została dokonana całościowa zmiana oznakowania obszarów zabudowanych ( „stare” znaki E-17 i E-18 obowiązywały tylko do dnia 31 grudnia 2005 roku ).

Pomimo licznych interwencji Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, Zarząd Dróg Powiatowych nie dokonał wymiany oznakowania.

Sytuacja taka powoduje możliwość wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikających m.in. z braku możliwości egzekwowania przez Policję obowiązujących ograniczeń prędkości.

maszty i urz dzenia do automatycznego pomiaru pr dko ci zakupione przez gminy
Maszty i urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości zakupione przez gminy
 • Gmina Skawina – 5 masztów fotoradarów,
 • Gmina Tarnów – 1 maszt,
 • Gmina Zabierzów – 2 maszty,
 • Gmina Wielka Wieś – 1 maszt
 • Miasto Nowy Sącz – 2 maszty
 • Miasto i Gmina Niepołomice – zakup i wyposażenie Straży Miejskiej w urządzenie do automatycznego pomiaru prędkości ( fotoradar ).
slide31
FOTORADARY stan obecny
 • „Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie”; ( Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 845 )

FOTORADARY – PROJEKT zmiany zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Kary finansowe z wykroczeń ujawnionych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość na ciągach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasilą budżety właściwych jednostek samorządowych po ich pomniejszeniu o 5%
 • Środki, o których mowa powyżej, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego przeznaczają na finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, a także kosztów utrzymania i funkcjonowania infrastrukturyoraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w wysokości nie mniejszej niż 50% przekazanych środków.
ewidencja kierowc w naruszaj cych przepisy ruchu drogowego
EWIDENCJA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Przepisy Prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wymagają ścisłej współpracy Policji i starostw / urzędów miast.

Współdziałanie w tym zakresie układa się bardzo dobrze.

Duże znaczenie ma niezwłoczne przekazywanie Policji wszelkich informacji dotyczących zmian w stanie faktycznym w zakresie posiadanych uprawnień do kierowania określonymi rodzajami pojazdów, które powodują dla kierowców określone skutki prawne podczas kontroli drogowych.

Przykładem może być konieczność niezwłocznego przekazywania Policji informacji o zdanych egzaminachi ponownym uzyskaniu uprawnień do kierowania

Informacja o przekroczeniu limitu punktów funkcjonuje w systemie komputerowym Policji i jest podstawą do zatrzymania kierującemu podczas kontroli drogowej dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

dzia ania wspieraj ce efektywno pracy policji ruchu drogowego
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY POLICJI RUCHU DROGOWEGO

Zakup lub współfinansowanie zakupu radiowozów dla służby ruchu drogowego;

Zakup paliwa do radiowozów;

Zakup sprzętu dla policjantów ruchu drogowego:

Specjalistycznego – radary, alkotesty, videoradary, maszty do fotoradarów, aparaty cyfrowe, urządzenia do prowadzenia oględzin miejsca wypadku drogowego

Biurowego – faxy, drukarki, komputery z oprogramowaniem (w tym przenośne wykorzystywane w działalności profilaktycznej i szkoleniowej)

Finansowanie dodatkowych płatnych patroli, w tym realizowanych przez policjantów ruchu drogowego (np. Nowy Sącz, Chrzanów);

Tworzenie Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

dzia ania profilaktyczne
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Uczestniczenie w realizacji turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie rzeczowe lub finansowe – fundowanie nagród dla laureatów konkursów

Zakup elementów odblaskowych dla dzieci w ramach policyjnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

- Organizowanie akcji prewencyjnych, np.

- Bochnia – KPP wspólnie ze Starostwem Powiatowym we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ukończyli 18 lat, prowadzą spotkania edukacyjne uświadamiające młodym kierowcom (którzy wg. analiz są głównymi sprawcami poważnych wypadków drogowych) skutki brawury za kierownicą oraz jazdy pod wpływem alkoholu

- Tarnów – na podstawie umowy o współpracy pomiędzy samorządem i KMP w XVI Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę o profilu policyjnym – o specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego. 1 września br. naukę w niej rozpoczęło 36 osób.

- Sucha Beskidzka – wspieranie przez samorządy mistrzostw dzieci w ratownictwie „Dzieci ratują dzieci” –promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród najmłodszych

- Oświęcim – współorganizacja przez samorządy rajdów samochodowych dla amatorów, których głównym celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych kierowców

miasteczka ruchu drogowego
MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
 • Skawina(rok 2008)
 • - Gmina Skawina w całości sfinansowała budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 500 tys. zł.
 • Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie MSWiA pt. „Razem bezpieczniej”.
 • Raba Wyżna (rok 2006)
 • - Gmina Raba Wyżna oraz Urząd Marszałkowski prawie w całości sfinansowali budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 250 tys. zł