1 / 10

El mòdul d’EIE

El mòdul d’EIE. Professora: Anabel Valero. Què és EIE ?. És el mòdul d’Empresa e iniciativa emprenedora. Et proporcionarà les eines per entendre el món de l’empresa i l’empreneduria. Els continguts. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL (QMF).

brooklyn
Download Presentation

El mòdul d’EIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. El mòdul d’EIE Professora: Anabel Valero

  2. Què és EIE ? • És el mòdul d’Empresa e iniciativa emprenedora. • Et proporcionarà les eines per entendre el món de l’empresa i l’empreneduria.

  3. Els continguts

  4. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL (QMF) QMP= (0,125 x RA1) + (0,125 RA2) + (0,50 RA3) + (0,25 x RA4)   La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació dels NF, sempre que aquests tinguin una nota igual o superior a 5 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ • Proves escrites • Exercicis pràctics • Debats i opinions • Per la seva superació caldrà tenir almenys un 5 sobre 10

  5. Si l’alumna/e falta més del 20% de les hores totals, perdrà el dret a l’avaluació continuada. •Les faltes s’hauran de justificar en el temps mínim indispensable (justificants mèdics, retards transport i altres documents de caire oficial o versemblants ) • Si un alumne/a falta el dia en que es realitza una prova, podrà fer-la sempre que l’absència estigui justificada. Aquestes proves pendents es faran en les dates que el departament  de FOL decideixi. • Els treballs escrits s’hauran de lliurar a la data i forma (escrit, correu electrònic ...) establerta per la professora,  els ajornaments de l’entrega seran penalitzats en un 10% per cada dia de retard, passats aquest dies el treball quedarà suspès.

  6. Criteris de qualificació:

  7. Podré recuperar? • SI • Els alumne/as que abans de la nota final • ordinària tinguin pendent de superar no més • del  35% de la UF

  8. Segona convocatòria • Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues • convocatòries. • L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, • perd la primera convocatòria i constarà com a "No presentat" (NP). • La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumne que • no s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a • efectes del còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP). • El departament de FOL indicarà el calendari i les estratègies de recuperació • de la segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o • continuades.

  9. Portarem llibre de text? No, podràs consultar els materials necessaris a : http:folcontinguts.wikispaces.com

  10. Esper0 que t'agrade i et servisca per al teu futur professional!!!!

More Related