Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El mòdul d’EIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
El mòdul d’EIE

El mòdul d’EIE

239 Views Download Presentation
Download Presentation

El mòdul d’EIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. El mòdul d’EIE Professora: Anabel Valero

  2. Què és EIE ? • És el mòdul d’Empresa e iniciativa emprenedora. • Et proporcionarà les eines per entendre el món de l’empresa i l’empreneduria.

  3. Els continguts

  4. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL (QMF) QMP= (0,125 x RA1) + (0,125 RA2) + (0,50 RA3) + (0,25 x RA4)   La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació dels NF, sempre que aquests tinguin una nota igual o superior a 5 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ • Proves escrites • Exercicis pràctics • Debats i opinions • Per la seva superació caldrà tenir almenys un 5 sobre 10

  5. Si l’alumna/e falta més del 20% de les hores totals, perdrà el dret a l’avaluació continuada. •Les faltes s’hauran de justificar en el temps mínim indispensable (justificants mèdics, retards transport i altres documents de caire oficial o versemblants ) • Si un alumne/a falta el dia en que es realitza una prova, podrà fer-la sempre que l’absència estigui justificada. Aquestes proves pendents es faran en les dates que el departament  de FOL decideixi. • Els treballs escrits s’hauran de lliurar a la data i forma (escrit, correu electrònic ...) establerta per la professora,  els ajornaments de l’entrega seran penalitzats en un 10% per cada dia de retard, passats aquest dies el treball quedarà suspès.

  6. Criteris de qualificació:

  7. Podré recuperar? • SI • Els alumne/as que abans de la nota final • ordinària tinguin pendent de superar no més • del  35% de la UF

  8. Segona convocatòria • Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues • convocatòries. • L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, • perd la primera convocatòria i constarà com a "No presentat" (NP). • La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumne que • no s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a • efectes del còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP). • El departament de FOL indicarà el calendari i les estratègies de recuperació • de la segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o • continuades.

  9. Portarem llibre de text? No, podràs consultar els materials necessaris a : http:folcontinguts.wikispaces.com

  10. Esper0 que t'agrade i et servisca per al teu futur professional!!!!