1 / 34

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Ankietyzacja przeprowadzona na przełomie października i listopada 2006r. Ankietyzacja 2006r. Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych w oddziałach, dializowanych i zgłaszających się do poradni specjalistycznych Szpitala.

brooklyn
Download Presentation

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Ankietyzacja przeprowadzona na przełomie października i listopada 2006r.

 2. Ankietyzacja 2006r • Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych w oddziałach, dializowanych i zgłaszających się do poradni specjalistycznych Szpitala.

 3. Ankietyzacja 2006r. • Ze względu na profil świadczonych usług medycznych ankiety przygotowano dla: • oddziałów zabiegowych • oddziałów niezabiegowych • Stacji Dializ • poradni specjalistycznych.

 4. Ankietyzacja 2006r. Dla oddziałów przygotowano łącznie 490 ankiet, tj. po 70 egzemplarzy dla Oddziału: • Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, • Chorób Układu Krążenia i Endokrynologii, • Gastroenterologii i Hematologii, • Chorób Zakaźnych, • Pulmonologii, • Dermatologii.

 5. Ankietyzacja 2006r. Dla Stacji Dializ przygotowano 70 ankiet Dla poradni specjalistycznych przygotowano 1300 ankiet, tj. po 100 egzemplarzy dla Poradni: • Urazowo-Ortopedycznej, • Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, • Diabetologicznej, • Skórno-Wenerologicznej, • Reumatologicznej, • Hematologicznej, • Gastrologicznej, • Leczenia i Badania Bólu, • Chorób Zakaźnych, • Endokrynologicznej, • Kardiologicznej, • Chorób Płuc i Gruźlicy, • Rehabilitacyjnej dla Kobiet po Mastektomii.

 6. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 7. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W Izbie Przyjęć • Jak ocenia Pan/Pani wykonanie czynności medycznych przez personel IP? • Jak ocenia Pan/Pani szybkość załatwienia formalnościw IP? • Jak ocenia Pan/Pani wykonanie czynności związanych z doprowadzeniem pacjenta na oddział?

 8. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 9. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: informacje, topografia • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a przez personel z prawami pacjenta? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z regulaminem Szpitala oraz rozkładem dnia w oddziale? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z personelem oddziału (lekarzem prowadzącym leczenie czy pielęgniarką, do której można kierować prośby)? • Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z rozmieszczeniem łazienek, WC, gabinetu zabiegowego, dyżurki lekarskiej czy pielęgniarskiej? • Czy był/a Pan/Pani poinformowany/a o planowanych badaniach, ich celu, przygotowaniach i przebiegu?

 10. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 11. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 12. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: życie codzienne Jak ocenia Pan/Pani: • warunki sprzyjające wypoczynkowi? • czystość i warunki higieniczne, zwłaszcza w salach chorych? • stan wyposażenia sal chorych (łóżko, pościel, stoliki, światło, dzwonki)? • dostępność do łazienek i WC? • dostępność do telefonu? • warunki spożywania posiłków? • jakość i estetykę podawanych posiłków? • pomoc przy spożywaniu posiłków?

 13. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 14. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe W oddziale: terapia - zabiegi • Czy zadowalają Pana/Panią działania personelu medycznego w celu zminimalizowania i złagodzenia uciążliwości związanych z przygotowaniem do zabiegu? • Jak ocenia Pan/Pani czynności personelu bloku operacyjnego przed zabiegiem? • Jak ocenia Pan/Pani czynności personelu bloku operacyjnego po zabiegu?

 15. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe

 16. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne - zabiegowe

 17. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel • dostępność lekarzy • dostępność pielęgniarek • opieka pielęgniarska • kontakt z lekarzem • sposób traktowania pacjenta • potrzeby pacjenta

 18. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 19. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 20. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel opieka pielęgniarska Jak ocenia Pan/Pani: • szybkość reagowania na wezwanie pacjenta? • sprawność, fachowość, delikatność wykonywanych czynności? • jakość i sposób wykonywanych czynności związanych z utrzymaniem czystości i higieny ciała pacjenta?

 21. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 22. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel kontakt z lekarzem Jak ocenia Pan/Pani: • rzetelność i czytelność informacji udzielanych przez lekarza (na temat stanu zdrowia, zastosowanego leczenia)? • ilość czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza?

 23. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 24. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel sposób traktowania pacjenta • przez lekarzy • przez pielęgniarki • przez rehabilitantów • przez personel sprzątający

 25. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - oddziały szpitalne

 26. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne W oddziale: pacjent - personel potrzeby pacjenta Jak ocenia Pan/Pani: dogodność pory odwiedzin chorych? dostęp do sklepiku? warunki umożliwiające zapewnienie poczucia intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielanych świadczeń? dostęp do opieki duszpasterskiej?

 27. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 28. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - oddziały szpitalne

 29. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 30. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 31. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 32. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 33. Ankietyzacja 2006r. Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

 34. Ankietyzacja 2006r.Wyniki badań - poradnie specjalistyczne

More Related