1 / 11

Населення України

Кількість і динаміка змін населення України Співвідношення міського і сільського населення Статево-вікова структура населення України Природний і механічний рух населення України Національний склад населення України Структура зайнятості населення України.

brooklyn
Download Presentation

Населення України

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Кількість і динаміка змін населення України Співвідношення міського і сільського населення Статево-вікова структура населення України Природний і механічний рух населення України Національний склад населення України Структура зайнятості населення України Розробка Олега Крисюка, вчителя географії Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка Населення України

  2. Найбільше населення мають східні області України, особливо Донецька, а також Львівська і Одеська Найвища густота населення на сході та на заході України, а також у Київській області Кількість і густота населення України за регіонами

  3. К-сть населення України. Співвідношення міського і сільського населення

  4. Статево-вікова структура населення України • Статево-вікова піраміда складна, наявні “провали”, які відповідають рокам ІІ Світової війни та голодомору 1932-33 років, у нижній частині звужена внаслідок від'ємного приросту населення. • Тривалість життя найвища на заході України, причинами можуть бути як кращі екологічні умови, так і коротший час життя в умовах репресій.

  5. Процес старіння населення України • Середній вік населення наймолодший на заході України, тут і найбільша частка населення віком до 15 років. • Найстарший середній вік населення на сході, півночі та в центрі, тут же і найбільша частка населення, старшого працездатного віку.

  6. Найгірша демографічна ситуація на півночі України (чи не Чорнобиль тут найперша причина), а також в центрі й на сході, найкраща – на заході. Дитяча смертність найвища у Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях Середня по Україні – 9 на 1000. Природний рух населення України

  7. Міграційний рух в Україні • З 2005 року спостерігається міграційний приріст, який за 2005-2009 рр. склав 63,9 тис., в середньому 13 тис. на рік. Найбільший міждержавний міграційний приріст населення характерний для Києва, Одеської області та Криму.

  8. Престиж української мови найвищий на заході України, із просуванням на південний схід все менше людей визнають її рідною, менше половини – у все тих же Кримській АР, Донецькій, Луганській та Одеській обл. Понад 90% українців проживає у центральних та західних областях України (крім Чернівецької та Закарпатської), найменше українців – у Кримській АР, Донецькій, Луганській та Одеській областях Відсоток українців за областями України

  9. Національний склад населення України 1959 р. 1989 р. • Найпомітніша зміна в національному складі населення України – зменшення відсотка українців з 1959 до 1989 року, відповідно збільшення відсотка росіян. У наступний період, до 2001 року, картина змінюється на цілком протилежну. Престиж бути українцем зріс. 2001 р.

  10. Структура зайнятості населення України 1990 р. 2001 р. • Найважливіші зміни в структурі зайнятості – зменшення кількості зайнятих у промисловості та будівництві і збільшення кількості зайнятих у торгівлі та сфері обслуговування, а також помітне збільшення апарату державного управління. 2008 р.

More Related