z kony fyziky o vode v u ive tercie projektov pr ca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákony fyziky o vode v učive Tercie projektová práca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákony fyziky o vode v učive Tercie projektová práca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Zákony fyziky o vode v učive Tercie projektová práca - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Zákony fyziky o vode v učive Tercie projektová práca. Marek Kordík Konzultant: Mgr. Gabriela Kovárová. Septima 2006/07. 1. Tlak v kvapaline. p=h· ρ ·g. obr. 1. obr. 2. obr. 3. 1. 1. Pascalov zákon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákony fyziky o vode v učive Tercie projektová práca' - brooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kony fyziky o vode v u ive tercie projektov pr ca
Zákony fyziky o vode v učive Tercie

projektová práca

Marek Kordík

Konzultant: Mgr. Gabriela Kovárová

Septima

2006/07

slide2

1. Tlak v kvapaline

p=h·ρ·g

obr. 1

slide3

obr. 2

obr. 3

1 1 pascalov z kon
1. 1. Pascalov zákon

Znenie: Pôsobením vonkajšej sily na voľnú hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe, vznikne vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký tlak

1. 1. 1. Overenie Pascalovho zákona

Pascalov zákon môžeme jednoducho overiť tak, že do injekčnej striekačky urobíme ihlou dierky, naplníme ju vodou a keď stlačíme piest, zo všetkých otvorov injekčnej striekačky strieka voda rovnako na všetky strany

slide5

obr. 4

obr. 5

1 1 2 vyu itie pascalovho z kona
1. 1. 2. Využitie Pascalovho zákona

Pascalov zákon využívajú hydraulické zariadenia. Umožňujú pomocou malej tlakovej sily pôsobiacej na malý piest, vyvolať veľkú tlakovú silu pôsobiacu na veľký piest. Jav možno ľahko predviesť na veľkej a malej injekčnej striekačke spojenej infúznou hadičkou

hydraulick lis
Hydraulický lis

Pre každé hydraulické zariadenie platí, že v obidvoch ramenách sa mení objem kvapaliny o rovnakú hodnotu. Hydraulické zariadenie niekoľkokrát zväčšuje silu, ale mechanická práca vykonaná v obidvoch ramenách je rovnaká (W1 = W2, ako hovorí zákon zachovania energie).

3 1 2 hydrostatick paradox
3. 1. 2. Hydrostatický paradox

Poznatok o tom, že pre danú kvapalinu veľkosť tlakovej sily na dno nádoby nezávisí od hmotnosti kvapaliny v nádobe, ale iba od výšky kvapalinového stĺpca a plošného obsahu dna nádoby, nazývame Hydrostatický paradox

3 1 2 1 vysvetlenie hydrostatick ho paradoxu
3. 1. 2. 1. Vysvetlenie Hydrostatického paradoxu

Hydrostatický tlak pri dne obidvoch nádob sa vypočíta zo vzorca p=h·ρ·g. Hĺbka h je v obidvoch nádobách rovnaká, rovnaké sú aj hustoty ρ a gravitačné zrýchlenie g. Preto je hydrostatický tlak pri dne obidvoch nádob rovnaký. Aj obsah dna S majú nádoby rovnaký. Preto je rovnaká aj tlaková sila F na dno. F=S·p

tia kvapaliny sa rozklad na tlakov sily ktor p sobia nielen na dno ale aj na steny n doby
Tiaž kvapaliny sa rozkladá na tlakové sily, ktoré pôsobia nielen na dno, ale aj na steny nádoby.

A

B

C

Celkovú silu pôsobiacu na nádobu dostaneme, keď spolu zložíme výslednicu síl, ktoré pôsobia na steny a silu, ktorá pôsobí na dno. V nádobe A majú obidve tieto sily rovnaký smer. V nádobe B je výslednica síl na steny nulová. A v nádobe C má táto výslednica opačný smer ako sila na dno. Preto je celková sila, ktorá pôsobí na nádobu, najväčšia v nádobe A. Najmenšiu výslednú silu dostaneme v nádobe C.

2 vztlakov sila v kvapaline
2. Vztlaková sila v kvapaline

Keď sa snažíme niektoré telesá ponoriť pod vodnú hladinu, cítime istý odpor. Zapríčiňuje ho vztlaková sila. Platí to len pre telesá, ktorých hustota je menšia ako hustota vody.

2 1 archimedov z kon
2. 1. Archimedov zákon

Znenie: Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná tiaži kvapaliny vytlačenej telesom.

obr. 8

2 2 v po et vztlakovej sily
2. 2. Výpočet vztlakovej sily

Sily, pôsobiace na teleso  ponorené do kvapaliny dôsledku hydrostatického tlaku, sa vo vodorovnom smere rušia (inak by sme pozorovali samovoľný pohyb ponoreného telesa pozdĺž vodnej hladiny). V zvislom smere sa v dôsledku výšky telesa prejaví odlišný tlak pri hornej a spodnej časti telesa, dôsledkom čoho je vznik vztlakovej sily.

slide16

a

Fv=F2 – F1=S(h+v)ρkg-Shρkg=Shρkg+Svρkg-Shρkg=Vρkg

slide17

,teleso v kvapaline klesá ku dnu

,celkom ponorené teleso sa v kvapaline vznáša

, teleso celkom ponorené do kvapaliny stúpa a čiastočne sa vynorí nad hladinu. Rovnováha nastane, keď pre objem V' ponorenej časti telesa platí:

2 3 v znam vztlakovej sily
2. 3. Význam vztlakovej sily

Hustomer

Meranie hustoty kvapaliny hustomerom je založené na tom, že teleso sa do kvapaliny ponorí tým viac, čím má kvapalina menšiu hustotu. Pretože funguje ne základe porovnávania hustôt dvoch kvapalín, pre každú kvapalinu potrebujeme zvláštny hustomer.

obr. 10

3 reakt vna sila kvapal n
3. Reaktívna sila kvapalín

Ak necháme vytekať vodu z fľaše s rovnako smerovanými otvormi pri dne, fľaša sa prudko roztočí. Na tomto princípe pracuje i Segnerovo koleso, ktoré je už schopné konať väčšiu prácu.

obr. 11

slide23

3. 4. Anketa o cenách vody

Vysvetlenie pojmov a ich ceny:

Vodné

- je to príspevok k cenám za výrobu a distribúciu pitnej vody

- v tomto roku je cena vodného 35,5 Sk za 1000 litrov

Stočné

- je príspevok k cenám za odvedenie a čistenie odpadovej vody

- v tomto roku je cena stočného 22,6 Sk za 1000 litrov

eur pska charta o vode
Európska charta o vode
 • Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
 • Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
 • Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
 • Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.
 • Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
 • Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
 • Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
 • V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.
 • Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
 • Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
 • Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
 • Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.