1 / 45

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best. LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen. Collecte: Diaconie. Mededelingen kerkenraad. Diensten

brone
Download Presentation

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 2. Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op het ondersteunen van eigen gemeenteleden Goedevrijdag De dienst begint om 19.30. In de dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

 3. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

 4. Agenda 23 april 2000Gemeentevergadering • 16 april • Bijbelstudieclub Dabar • Ond: Meer dan genoeg, schets 7 • Inl/bij: Henny Visscher

 5. Agenda 27 april 1930 LEF • 24 april • V.V. “Soli Deo Gloria” • Ond: Hand schets 31

 6. Deze week zijn jarig: 13 april: br Joost van den Dool zrEelkje van de Kuilen-Stap 14 april: Jelmer Lukkien 15 april: Thomas Gort 16 april: Ruben Oosterhuis 17 april: zr Ciska de Groot-de Koning 18 april: Thijs Vonk

 7. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 8. Psalm 90: 8 • 8 • Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven • en laat uw glans hun kinderen omgeven. • Zie op ons neer met vriendelijke ogen. • O God, bescherm ons in ons onvermogen. • Bevestig wat de hand heeft opgevat, • het werk van onze hand, bevestig dat.

 9. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 10. 175 C

 11. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best ● LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 12. LvdK 444: 1 - 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

 13. LvdK 444: 1 - 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

 14. LvdK 444: 1 - 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

 15. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 16. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 ● Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 17. Gezang 157: 1, 2, 3, 4 1Vader, vol van vrees en schaamtebuigen wij voor U.Heel uw werk door ons vertreden,klaagt ons, mensheid aan bij U. 2Heer ontferm U over ons dieschuldig voor U staan.U bent onze God en Redder,neem ons in uw liefde aan.

 18. Gezang 157: 1, 2, 3, 4 3Vader, in dit uur der waarheid,keren w' ons tot U.O, vergeef ons, Heer herstel ons,maak ons hart en leven nieuw. 4Vul ons met uw heil'ge Geest, geefvuur en kracht steeds weer.Ieder zal uw macht aanschouwen,dat wij uw naam verhogen Heer.  dat wij uw naam verhogen Heer

 19. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 20. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 ● Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 21. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 ● Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 22. Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed, dan kan ik U alleen maar danken. Angst en verdriet in Geths‚man‚; door uw eigen vrienden verlaten en verraden door een kus, geschopt en geslagen, omdat U zoveel van mij hield.

 23. Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed, dan kan ik U alleen maar danken. Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, spijkers door uw handen en voeten; van het leven beroofd, om te sterven voor mij, omdat U zoveel van mij hield.

 24. Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed, dan kan ik U alleen maar danken. Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed, dan kan ik U alleen maar danken, (3x) o, Heer.

 25. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 26. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: ● Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 27. Op wie lijk ik? Barabbas? Pilatus? Het publiek? Jezus?

 28. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 ● Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 29. Psalm 35: 11 - 13 11 U ziet toch ook dit alles, HEER. Houd U niet ver en zwijg niet meer. Ontwaak, mijn God, schenk mij bescherming en voer mijn rechtszaak, toon ontferming. Richt mij naar uw gerechtigheid. Verschijn, HEER, in uw majesteit. Verhinder dat de vijand lacht. Merk op mijn leed en hoor mijn klacht.

 30. Psalm 35: 11 - 13 12 Dat zij niet zeggen in hun waan: Nu is aan onze wens voldaan. Laat dit nooit klinken uit hun monden: Wij hebben hem dan toch verslonden. Trek hun het kleed der schande aan om al de smaad, mij aangedaan. Dan kan mijn trotse weerpartij ook niet meer pralen tegen mij.

 31. Psalm 35: 11 - 13 13 Laat vromen juichen, trouwe HEER, geef, dat zij zingen U ter eer, die mijn rechtvaardiging verlangen. Dan klinken blij hun lofgezangen: Groot is de HERE, onze God. Hij schenkt zijn knecht een heilrijk lot. Dan looft mijn tong de hele dag uw recht, o HEER, met diep ontzag.

 32. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 33. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 34. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 ●Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 35. Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 1 God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

 36. Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 2 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

 37. Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 3 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

 38. Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

 39. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 ● Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

 40. 182 C

 41. Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best LvdK 444: 1 - 3 Gezang 157: 1 - 4 Matteüs 27: 1, 2 & 11 - 26 Opwekking 470: Matteüs 27: 17 Psalm 35: 11 - 13 Gezang 106: 1 - 4 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

More Related