intrinsieke spieren van de hand n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intrinsieke spieren van de hand PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intrinsieke spieren van de hand

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 266
brody-harris

Intrinsieke spieren van de hand - PowerPoint PPT Presentation

173 Views
Download Presentation
Intrinsieke spieren van de hand
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Duim: m.abductor pollicis brevis m.flexor pollicis brevis m.opponens pollicis m.adductor pollicis Middenhand: mm.interossei mm.lumbricales Pink: m.abductor digiti minimi m.flexor digiti minimi brevis m.opponens digiti minimi (m.palmaris brevis) Duim kent 3 samen gestelde bewegingen: adductie – abductie flexie – extensie oppositie – repositie Intrinsieke spieren van de hand

 2. Art. Radiocarpea Art. Radio-ulnare distale (geen onderdeel Art. Radiocarpea) • Scaphoid • Lunate • Triquetrum • Pisiforme • Hamate • Capitate • Trapezoid • Trapezium Art. Radiocarpea

 3. Aponeurosis palmaris

 4. Retinaculi • Retinaculum flexorum • Retinaculum extensorum

 5. Duimmuisspieren • Thenarspieren: • m. abd. pollicis brevis (n. medianus) • m. opponens pollicis (n. medianus) • m. flexor pollicis brevis (superf.: n. medianus, profundus: n. ulnaris) • m. add. Pollicis (n. ulnaris)

 6. Korte duimspieren

 7. Middenhandspieren (1) • Dorsaal: • Mm. Interossei (n. ulnaris)

 8. Middenhandspieren (2) (Eindpezen m. flexor digitorum profundus) • Ventraal: • Mm Lumbricales (n. medianus en n. ulnaris) • Palmaire mm. interossei (n. ulnaris) (Eindpezen m. flexor digitorum superficialis)

 9. Midden-handspieren

 10. Pinkmuisspieren • Hypothenarspieren: • M. abd. digiti minimi • M. opponens digiti minimi • M. flexor digiti minimi brevis Allen geïnnerveerd door n. ulnaris

 11. Korte pinkspieren

 12. m. Interossei dorsales m. add. pollicis m. Interossei palmaris mm.lumbricales m. flex. pollicis brevis m. abd.digiti.minimi m. abd. pollicis brevis m. opponens. pollicis m. Flexor digiti minimi brevis m. Opponens digiti minimi

 13. Bovenbeen

 14. Ventraal: m.sartorius m.rectus femoris m.vastus lateralis m.vastus medialis m.vastus intermedius (m.articularis genus) Mediaal: m.pectineus m.adductor longus m.gracilis m.adductor brevis (m.obturatorius externus) m.adductor magnus Dorsaal: m.biceps femoris m.semitendinosus m.semimembranosus Lateraal: m.gluteus maximus m.gluteus medius m.gluteus minimus m.tensor fasciae latae Schema Bovenbeen

 15. VEN Pietje ligt graag boven op Marietje (zie volgende dia) m.pectineus  + n.femoralis m.adductor magnus  + n.tibialis Antevertoren (n.femoralis) LAT Abductoren (nn.glutei) Adductoren (n.obturatorius) MED Retrovertoren (n.ischiadicus) DORS Caput breve m.biceps femoris  n.peroneus communis

 16. Pietje Ligt Graag Bovenop Marietje Ezelsbruggetje voor de adductoren(mediale spieren in bovenbeen) m. pectineus m.adductor longus m.gracilis m.adductor brevis m.adductor magnus P L G B M

 17. M. Quadraceps femoris: • M. Rectus femoris • M. Vastus Lateralis • M. Vastus Medialis • M. Vastus Intermedius • M. Gracilis

 18. M. Pectineus • M. Obturatorius ext. • M. Obturatorius int. • M. Adductor Brevis • M. Adductor Longus • M. Adductor Magnus • pars inferior en superior

 19. M. Gluteus Maximus • M. Biceps Femoris: • Caput longum • Caput brevis • M. Adductor Magnus • M. Semitendinosus • M. Gracilis • M. Semimembranosus

 20. M. Gluteus Medius • M. Gluteus Minimus • M. Piriformis • M. Gemelli superior • M. Obturatorius Int. • M. Gemelli inferior • M. Quadratus femoris • M. Adductor minimus • (deel van Add. Magnus) • M. Adductor Magnus • M. Semimembranosus

 21. SIAS • M. Gluteus Maximus • M. Tensor Fascie Lata • M. Sartorius • M. Rectus Femoris • Tractus Iliotibialis • M. Vastus Lateralis • M. Biceps Femoris • Caput longum • Caput breve • M. Semimembranosus

 22. Anteversie • M. iliopsoas (m. psoas major + m. iliacus) • M. tensor fasciae latae (ventrale vezels) • M. pectineus • M. adductor longus • M. adductor brevis • M. gracilis • M. gluteus medius (ventrale vezels) • M. gluteus minimus Retroversie • M. gluteus maximus • M. gluteus medius (dorsale vezels) • M. gluteus minimus (dorsale vezels) • M. adductor magnus • M. piriformis

 23. Abductie • M. gluteus medius • M. tensor fasciae latae • M. gluteus maximus met zijn aanhechting aan de fascia lata (bovenste vezels) • M. gluteus minimus • M. piriformis • M. obturatorius internus Adductie • M. adductor magnus met m. adductor minimus • M. adductor longus • M. adductor brevis • M. gluteus maximus met zijn aanhechting aan de tuberositas lutea • M. gracilis • M. pectineus • M. quadratus femoris • M. obturatorius externus

 24. Exorotatie • M. gluteus maximus • M. quadratus femoris • M. obturatorius internus • M. gluteus medius en m. gluteus minimus (dorsale vezels) • M. iliopsoas • M. obturatorius externus • Alle adductoren behalve m. pectineus en de m. gracilis • M. sartorius • M. piriformis • M. gemellus sup. + inf. Endorotatie • M. gluteus minimus en m. gluteus medius (ventrale vezels) • M. tensor fasciae latae (laterale vezels) • M. adductor magnus met het deel dat vastzit aan het tuberculum adductorium

 25. Knie Draai-scharnier gewricht: flexie/extensie om transversale as Endorotatie/ exorotatie om longitudinale as

 26. Tibiofemorale compartiment: • Condyli mediale en laterale van het femur articuleren met de condyli mediale en laterale van de tibia • Patellofemorale compartiment: • Facies patellaris van het femur articuleert met de facies articularis van de patella

 27. Gewrichtskapsel • Pees m. quadriceps femoris • Retinaculum mediale patellae • Retinaculum laterale patellae • Ligamentum Patellaris

 28. Meniscus Lateralis Meniscus Medialis Membrana synovialis

 29. M L LAMP: Voorste kruisband: van LATERAAL naar ANTERIOR Achterste kruisband: van MEDIAAL naar POSTERIOR A P

 30. Pes Anserinus • M. Gracilis • M. Sartorius • M. Semitendinosus

 31. Corpus Adiposum suprapatellaris • Bursa suprapatellaris • Bursa prepatellaris • Corpus Adiposum infrapatellaris (Hoffa) • Bursae infrapatellaris

 32. M. Articularis genus Plica synovialis • (embryonale rest) Meniscus medialis Meniscus lateralis Ligamentum collaterale laterale / fibulare (extra capsullair)

 33. Bewegingen • Flexie: (passief en actief) door aanspannen van: • Hamstrings: • M. semimembranosus, m. biceps femoris, m. semitendinosus • M. Gastrocnemius • Delen Ligg. Cruciata • Laterale meniscus beweegt naar achteren • Extensie: (passief en actief) door aanspannen van: • M. Quadriceps femoris (m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. vastus medialis) , Belangrijkste stabilisator kniegewricht • Collaterale banden • Delen van de kruisbanden • Laterale meniscus beweegt naar voren • M. articularis genus: diepe vezelbundeltjes van de m. vastus intermedius, die aan het kapsel (m.n. bursa suprapatellaris) aanhechten. Zorgt ervoor dat de synoviale membraan niet in de gewrichtsspleet komt tijdens strekking van het been door spannen van het gewrichtskapsel

 34. Endorotatie: • M. popliteus: haalt de knie uit de slotrotatie • M. semitendinosus • M. semimembranosus • Beperkt door aanspannen van de kruisbanden • Exorotatie: • M. Biceps femoris • Beperkt door collaterale ligamenten

 35.   m.sartorius m.gracilis m.semitendinosus m.semimembranosus m.biceps femoris     Pes anserinus (superficialis) Endorotatie knie    [Pes anserinus profundus] hamstrings Exorotatie knie

 36. Kuitbeen

 37. Compartimenten: Anterior Laterale Posterior Diep Oppervlakkig Septa: Septa intermusculare anterior Septa intermusculare posterior Membrana interossale Septa interossale transversus

 38. VEN Tib LAT MED Fib DORS Extensoren (n.peroneus profundus) Peronei (n.peroneus superficialis) Flexoren (n.tibialis) Flexoren (n.tibialis)

 39. Ventraal: m.tibialis anterior m.extensor hallucis longus m.extensor digitorum longus (m.peroneus tertius) Lateraal: m.peroneus longus m.peroneus brevis Dorsaal Oppervlakkig: m.gastrocnemius m.soleus m.plantaris m.popliteus Dorsaal Diep: m.tibialis posterior m.flexor digitorum longus m.flexor hallucis longus Schema Onderbeen

 40. Compartiment anterior (Extensoren) • M. Tibialis Anterior • M. Extensor Hallucis longus • M. Extensor Digitorum longus • M. tertia peroneus

 41. Laterale Compartiment (Peronei) • M. Peroneus longus • M. Peroneus brevis

 42. Superficiale dorsale onderbeenspieren: (flexoren, allen: n tibialis) • M. Plantaris • M. Soleus • M. Gastrocnemius • Tendo calcaneus (achillespees)