slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cells & Tissues Benjawan Nunthachai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cells & Tissues Benjawan Nunthachai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Cells & Tissues Benjawan Nunthachai - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Cells & Tissues Benjawan Nunthachai. ขอบเขตเนื้อหา Cell & Tissue  Cell Structure  คุณสมบัติของ Cell  Cell Cycle  ประเภท Tissue และการทำหน้าที่ของ Tissue. CELLS AND TISSUES. เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายที่ ประกอบ เป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cells & Tissues Benjawan Nunthachai' - brittany-shaffer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Cells & Tissues

BenjawanNunthachai

slide2

ขอบเขตเนื้อหา Cell & Tissue

Cell Structure

 คุณสมบัติของCell

 Cell Cycle

 ประเภทTissue และการทำหน้าที่ของTissue

cells and tissues
CELLS AND TISSUES
 • เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายที่ประกอบเป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • เซลล์หลายๆชนิดเมื่อมารวมกันและมีหน้าที่ชนิดเดียวกันจะประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อ(Tissues)
 • เนื้อเยื่อเป็นจำนวนมากประกอบกันเป็นอวัยวะ(Organs) ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ กล้าม
 • อวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันและทำหน้าที่ในเรื่องเดียวกันโดยช่วยเสริมกันกลายเป็นระบบ(System) และเป็นร่างกายในที่สุด
slide4

Tissue helps to protect our joints.

 • Tissue is a cellular organizational level intermediate between cells and a complete organism.
 • Organs are then formed by the functional grouping together of multiple tissues.
slide9

Human are in this level of hierarchy of life, all organisms are capable of response to stimuli, reproduction, growth and development, and maintenance of homoeostasis as a stable whole.

slide12

A Biological system (or Organ system) is a group of organs that work together to perform a certain task.

 • Common systems, such as the circulatory system, the respiratory system, the nervous system.
cell chemistry
Cell Chemistry

Many organic and inorganic substances dissolved in cells allow necessary chemical reactions to take place in order to maintain life. Large organic food molecules such as proteins and starches must initially be broken down through the life process of digestion in order to enter cells.

cell structure components
โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์Cell Structure & Components

1.เยื่อหุ้มเซลล์หรือผนังเซลล์(Cell Membrane หรือ Plasma Membrane)

2. ไซโตปลาสซึม(Cytoplasm)

3. นิวเคลียส(Nucleus)

cell membrane
Cell Membrane
 • The cell membrane or plasma membrane performs a number of important functions for the cell.
 • These functions include the separation of the cell from its outside environment, controlling which molecules enter and leave the cell, and recognition of chemical signals.
 • The cell membrane consists of two layers of phospholipids with proteins embedded within these layers.
 • The surface of the cell contains molecules which recognize other molecules which may attach to or enter the cell.
slide24

เยื่อหุ้มเซลล์Cell membrane หรือ Plasma membrane มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยสารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็ก ๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเมือกผ่าน (Semi-permeable membrane )

slide25

ส่วนประกอบของเซลล์ ผนังเซลล์ ( Cell Wall )หรือเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) ส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลล์ ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์ คงรูปร่างได้ ผนังเซลล์มีสมบัติยอมให้สารแทบทุกชนิด ผ่านเข้าออกได้

slide26

เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่

 • ห่อหุ้มส่วนประกอบภายในเซลล์ให้คงรูป
 • ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้า-ออกจากเซลล์ทำให้ปริมาณของสาร ต่างๆ ภายใน เซลล์สมดุล
 • เป็นตำแหน่งที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเซลล์
slide27

นิวเคลียส ( Nucleus )

เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ โครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัดอยู่ตรงกลางเซลล์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม กิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ถูกควบคุมโดยคำสั่งจากนิวเคลียส

slide29

โครงสร้างของนิวเคลียส ประกอบด้วย 3 ส่วน

 • Nuclear membrane) เป็นเยื่อบางๆ 2 ชั้น เรียงซ้อนกัน ที่เยื่อนี้จะมีรู เรียกว่าnuclear poreและมีannulus มากมาย ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารต่างๆ ระหว่างcytoplasmและnucleus
 • Chromatin ประกอบด้วย โปรตีนหลาย ชนิด และ DNA มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • Nucleolusมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ชนิดต่างๆ มีความสำคัญต่อการสร้างโปรตีน
slide30

สารประกอบทางเคมีของนิวเคลียส ประกอบด้วย

 • Deoxyribonucleic acid: DNA เป็นส่วนประกอบของโครโมโซม
 • Ribonucleic acid :RNA
slide31

หน้าที่ของนิวเคลียส

 • เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์
 • เป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA และ RNA
 • ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
 • ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน
slide34

Cytoplasm

มีลักษณะเป็นของเหลวที่อยู่ในเซลล์ทั้งหมด ประกอบด้วย น้ำประมาณ 75 - 90 % มีสารที่สำคัญอยู่คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์ เกี่ยวกับ

เมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและสลายอินทรีย์สาร

cytoplasm
องค์ประกอบภาย Cytoplasm
 • Cytoplamic inclusions: Protien CHO Fat Vitamin Minerals Hormone Antibody
 • Organelle : Lysosome Ribosome

Golgi body Endoplasmic Reticulum(RE) Mitochondria

cytoplasm1
หน้าที่ของCytoplasm

เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีของเซลล์

 • สลายวัตถุดิบเพื่อให้ได้พลังงานและสิ่งที่จำเป็นสำหรับเซลล์
 • สังเคราะห์สารที่จำเป็นสำหรับเซลล์
 • เป็นที่เก็บสะสมวัตถุดิบสำหรับเซลล์
 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับถ่ายของเสียของเซลล์
2 division in cytoplasm
2 Division in Cytoplasm

1.Cytoplasmicinclusions เป็นอนินทรีย์สารมีน้ำเป็นองค์ประกอบ70-80 % มี โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน และแอนติบอดี สิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมหรือเร่งปฏิกิริยาภายในเซลล์

2.Organelle เป็นอินทรีย์สาร ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตได้แก่

 • Lysosome
 • Ribosome
 • Golgi Body
 • Endoplasmic

Reticulum : ER

 • Mitochondria
organelles
Organelles
 • Lysosome
 • Ribosome
 • Golgi Body
 • EndoplasmicReticulum
 • Mitochondria
lysosome
Lysosome เป็นหน่วยกำจัดของเสีย
 • ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์
 • ย่อย หรือ ทำลายเชื้อโรค ย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย สิ่งแปลกปลอม ต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายหรือเซลล์ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวกิน สารแปลกปลอมต่างๆ
 • ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว หรือเซลล์ที่มีอายุมาก
ribosome
ไรโบโซม (Ribosome )สังเคราะห์โปรตีน
 • ประกอบด้วยสาร Ribonucleicacid (RNA)เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ ทำงานร่วมกับ tRNA mRNA
 • ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน (สังเคราะห์ DNA ) มี mRNA (messenger RNA) นำคำสั่งจากนิวเคลียสออกมา tRNA(transfer RNA) จับเอากรดอมิโนต่างๆ มาต่อกัน rRNA(ribosomalRNA)
slide41

Golgi body สะสมสารโปรตีน

 • เก็บสะสมสาร ที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งสารส่วนใหญ่ เป็นสารโปรตีน มีการจัดเรียงตัว หรือจัดสภาพใหม่ ให้เหมาะกับสภาพของการใช้งาน
slide42

Endoplasmic Reticulum : ER

 • สังเคราะห์โปรตีนสำหรับส่งออกไปนอกเซลล์
 • สร้างไขมัน Steroid Hormone
 • ทำลายพิษของสารบางชนิด
 • ควบคุมการผ่านเข้า-ออกและการกระจายของแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อ
slide43

Mitochondria

ทำหน้าที่สำคัญมาก :Power house of cellเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ เก็บไว้ในรูปของสารพลังงานสูง(Adenosine Triphosphate : ATP)และมีกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน ไขมัน Nucleic acid

slide45

Mitochondria

 • Power house of the cell.
 • Centre of respiration of the cell.
 • Releaseenergy for cell functions.
cell division 2
การแบ่งเซลล์ (Cell Division) มีการแบ่ง 2 แบบ คือ

1.Mitosis คือ การเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการที่เซลล์ 1 เซลล์ แบ่งตัวได้เซลล์ลูก 2 เซลล์ แต่ละเซลล์จะมีคุณลักษณะเหมือนเซลล์เดิม หรือแต่ละเซลล์จะมีลักษณะทางพันธุกรรมและจำนวนโครโมโซมเหมือนกับเซลล์เริ่มต้น

2.Meiosis เป็นกระบวนการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ (sex cell) ทำให้มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ โดยที่เซลล์ที่ได้จากกการแบ่งตัวนี้เป็นเซลล์ใหม่

cell mitosis
จุดประสงค์ของการแบ่งCell แบบMitosis

1.เพื่อเพิ่มจำนวน Cell ในร่างกาย

2. เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

3.เพื่อสร้าง Cell สืบพันธุ์

 • ลักษณะของการแบ่งcell แบบ Mitosis
 • ไม่มีการลดจำนวนChromosome
 • เมื่อสิ้นสุดการแบ่งแล้วจะได้ 2cell ใหม่ที่มี chromosome เท่ากันและ
 • เท่ากับ cell ตั้งต้น
cell cycle
วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) พบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

1.ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) เป็นระยะที่เซลล์เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึม เซลล์ในระยะนี้ มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน แบ่งเป็นระยะย่อยได้ 3 ระยะ

- ระยะก่อนสร้าง DNA(ระยะ จี1)

- ระยะสร้าง DNA (ระยะเอส)

- ระยะหลังสร้าง DNA (ระยะจี2)

cell cycle1
วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) พบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

2 ระยะmitotic phase หรือ M phase เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แล้วตามด้วยการแบ่งของไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส อาจแบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ

- ระยะprophase เป็นระยะที่นิวเคลียสยังมีเยื่อหุ้มอยู่

- ระยะmetaphase เป็นระยะที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัว

- ระยะanaphase เป็นระยะที่โครโมโซมแยกกันเป็น 2 กลุ่ม

- ระยะtelophaseเกิดการแบ่งของไซโทพลาซึมขึ้น

slide58

การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis)

 • การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis) การแบ่งเซลล์แบบนี้นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงโดยลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์(sex cell หรือ germ cell)
 • เซลล์ร่างกายของคนมีโครโมโซมอยู่ 46 โครโมโซม หรือ 23 คู่ แต่ละคู่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน เรียกโครโมโซมที่เป็นคู่กันว่า homologous chromosomeและเซลล์ที่มีโครโมโซมเข้าคู่กันได้เรียกว่า diploid cell
 • การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนี้ นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง 2 รอบ
slide60

เซลล์ร่างกายคนมีโครโมโซม  46  แท่ง หรือ  23 คู่ (2n)  แต่ละคู่มีลักษณะเหมือนกันและมียีนควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ในตำแหน่งตรงกัน เรียกโครโมโซมที่เป็นคู่กันว่า  homologous chromosome

เซลล์ที่มีโครโมโซมเข้าคู่กันเรียกว่าdiploid cell เซลล์ในอวัยวะสืบพันธุ์จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสผลิตเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  เซลล์อสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

slide61

การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

slide65
การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
slide66

การแพร่ (Diffusion) เป็นปรากฏการณ์ที่มีโมเลกุลหรือไอออนของสารมีการเคลื่อนที่ จากที่ที่มีโมเลกุลไออนที่หนาแน่น ไปยัง ที่ที่มีโมเลกุลไออนของสารน้อยกว่า สารที่แพร่ได้อาจอยู่ในสถาวะของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของของแข็งซึ่งแขวนลอย

slide68

ออสโมซิส (Osmosis) เป็นแบบหนึ่งของการแพร่ ซึ่งมีความหมายเฉพาะการแพร่ของโมเลกุลของน้ำจากที่ที่มีโมเลกุลของน้ำมากกว่าไปยังที่ที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อบางๆ มีคุณสมบัติพิเศษคือ ยอมให้โมเลกุลของน้ำผ่านได้อย่างสะดวก ส่วนสารอื่นไม่ยอมให้ผ่านเลย สำหรับสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ยอมให้ผ่านแต่ไม่สะดวก

slide70

สารละลายที่อยู่นอกเซลล์เมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวที่อยู่ในเซลล์ มี 3 แบบ

1.Hypotonic Solution หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่นอกเซลล์ มีความเข้มข้นน้อยกว่า ในเซลล์ ลักษณะนี้ทำให้น้ำนอกเซลล์เคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์

2.Hypertonic Solution หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์ มีความเข้มข้นมากกว่า ภายในเซลล์ ลักษณะนี้น้ำในเซลล์จะออสโมซิสออกมาภายนอกเซลล์

3.Isotonic Solution หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ภายนอกเซลล์ เท่ากับ ภายในเซลล์

active transport
Active Transport
 • กระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต (Active Transport) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ ผ่านเนื้อเยื่อบางๆ ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง โดนอาศัยพลังงานจากเซลล์เป็นตัวนำ ตัวนำ จะเป็นสารประเภทโปรตีนที่เป็นพวกเอมไซม์ต่างๆซึ่งมีหลายชนิด
active transport1
Active Transport
 • In active transport, molecules move from a region of lower concentration to a region of higher concentration. As this process does not naturally occur, the cell has to use energy in the form of ATP to make active transport occur.
slide77

Diffusion or passive transport

is the movement of materials from a region of higher to a region of lower substance concentration.

 • The diagram at the right shows the movement of molecules from higher concentration on side A to a lower concentration on side B.
slide78
ความจำเป็นที่ต้องมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความจำเป็นที่ต้องมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

1.เพื่อให้เซลล์มีสภาวะปกติ

2.เพื่อให้มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ

3.เพื่อให้เซลล์ได้รับอาหารในการดำรงชีวิตของเซลล์

cell regulation and controlled cell responses
การรักษาดุลยภาพของCellRegulation and Controlled cell responses
 • Cell diffusion & Osmosis
 • แพร่กระจาย หรือ ซึมผ่าน
 • เข้มข้นมาก น้อย
 • Filtration การกรอง
 • กดดันสูงต่ำ
 •  Permeabilityการเคลื่อนที่ผ่าน Pores
tissue structure and function
โครงสร้างและหน้าที่ของ เนื้อเยื่อ ( Tissue structure and function )
tissue
Tissue
 • Tissue is a cellular organizational level intermediate between cells and a complete organism.
 • A tissue is an ensemble of similar cells from the same origin that together carry out a specific function.
 • Organs are then formed by the functional grouping together of multiple tissues.
slide88

เนื้อเยื่อ ( tissue ) เป็นการรวมกลุ่มกันของเซลล์ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันเนื้อเยื่อ มีหลายแบบ ได้แก่

 • Epithelial tissue เนื้อ เยื่อบุผิว บุตามอวัยวะต่างๆ เพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆ
 • Connective tissue เนื้อ เยื่อเกี่ยวพัน ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
 • Muscle tissue กล้ามเนื้อ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอวัยวะต่างๆ
 • Nervous tissue เนื้อ เยื่อประสาท ทำหน้าที่รับความรู้สึก และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ