slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง - PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร. ๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ๒ . เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ๓ . เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสามัคคี และมีความเป็นประชาธิปไตย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง' - britanni-tillman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร

๑. เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

๒. เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

๓. เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสามัคคี และมีความเป็นประชาธิปไตย

๔. เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการทำงานและผลงานมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร

slide2
ข้อตกลงของยุวธนาคาร

๑. สมาชิกทุกคนต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน

๒. สมาชิกที่ฝากประจำ จะต้องฝากสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดปีการศึกษา

๓. สมาชิกทั่วไปฝาก ๕ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง

slide3
จำนวนสมาชิก

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖ ไม่มีหลักฐานที่เก็บเป็นลายลักษณ์อักษร

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๙๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๑๒๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๑๐๘ คน

ปีการศึกษานี้ เริ่มรับฝากเงินเพื่อเข้าธนาคารออมสิน จากบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน สมาชิกจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทฝากประจำ (สมาชิกในชุมนุม)

๒. ประเภทฝากทั่วไป (สมาชิกนอกชุมนุม)

slide4
คติพจน์ของยุวธนาคาร

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

( จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ )

วันเปิดทำการของยุวธนาคาร

วันจันทร์ เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๑๕ น

slide6
ผู้ให้คำปรึกษา
  • คุณกรองกาญจน์ เบ็ญจกุล ธนาคารออมสิน สาขาสิชล
  • คุณณิวรรณ ไชยพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิชล
  • ติดต่อสอบถาม
ad