1 / 21

Mod uł III

Mod uł III. Faza II – Projektowanie i budowa. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000. Modu ł III Umowa usługowa. PODSTAWOWE INFORMACJE

Download Presentation

Mod uł III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000

 2. Moduł III Umowa usługowa • PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt ten obejmuje dwa kontrakty: • 1/09/R/2009 Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000 • Przetarg ogłoszono 28.10.2008r. • Kontrakt podpisano 03.09.2009r. • Okres realizacji zaprojektowania i robót budowlanych – 33 miesiące 14 dni • Wartość Kontraktu 1 721 129 715,27 PLN (brutto) • Data Ukończenia Robót 17.06.2012r. • Aneks nr 1 z dnia 23.02.2011r. – zmiana VAT do 23% od 01.01.2011r. Całkowita Wartość Kontraktu - 1 734 280 953,06 PLN (brutto) • Aneks nr 2 z dnia 02.11.2011r. – polecenia zmiany nr 1 oraz 4 Całkowita Wartość Kontraktu - 1 742 895 460,70 PLN (brutto) • 2006/PL/16/C/PA/003-I-3 Zarządzanie i nadzór nad projektowaniem i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka • Przetarg ogłoszono 16.06.2007r. • Kontrakt podpisano 05.06.2008r. • Wartość Kontraktu 16 237 616,84 Euro (brutto) • Czas realizacji: zakończenie usługi do 6 miesięcy po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad

 3. Moduł III Umowa usługowa 1.1 PODZIAŁ NA ODCINKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z uwagi na prace projektowe oraz możliwości uzyskiwania decyzji PnB, Kontrakt podzielono na 6 odcinków: • odcinek 1 - od km 324+772 do km 346+803,80 - data decyzji pozwolenia na budowę – 15.09.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 04.10.2010 r. • odcinek 2 - od km 346+803,80 do km 356+700 - data decyzji pozwolenia na budowę – 21.10.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 15.11.2010 r. • odcinek 3.1 - od km 356+700 do km 357+150 i od km 357+610 do km 367+000 - data decyzji pozwolenia na budowę – 09.08.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 30.08.2010 r. • odcinek 3.2 - od km 367+000 do km 376+800 - data decyzji pozwolenia na budowę – 13.09.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 04.10.2010r. • odcinek 3.3 - od km 376+800 do km 386+000 - data decyzji pozwolenia na budowę – 12.10.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 15.11.2010 r. • odcinek 3.4 • od km 357+150 do km 357+610 - data decyzji pozwolenia na budowę - 26.09.2011 - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 03.11.2011 r.

 4. Moduł III Umowa usługowa 2. HARMONOGRAM 2.1 Przebieg zmian Harmonogramu 1. Harmonogram wyjściowy 01.10.2009 – 02.02.2010, 2. Pierwsza zmiana Harmonogramu wyjściowego - inicjatywa Wykonawcy 17.03.2010 3. Druga zmiana harmonogramu - wniosek Inżyniera 13.08.2010 4. Trzecia zmiana harmonogramu – 7.03.2011 – Data ukończenia robót - 06.12.2012 – harmonogram niezgodny z Kontraktem 5. Czwarta zmiana harmonogramu – 16.05.2011 – Data ukończenia robót - 17.06.2012 – harmonogram zgodny z Kontraktem 2.2 Bieżący stan Harmonogramu Obecnie obowiązującym jest harmonogram z dnia 16 maja 2011 według którego poprzez schematy liniowe oraz tabelaryczne zestawienia dla obiektów mostowych dla trasy zasadniczej monitorowany jest postęp robót na budowie. Poniżej przykładowy schemat liniowy dla postępu robót

 5. Moduł III Umowa usługowa 2.3. MONITORING PRZEBIEGU ROBÓT • Odcinek 1 Opóźnienia szacowane na 2 miesiące – brak możliwości wprowadzenia 16.02.2012 zmiany TOR – ruch po lewej jezdni w km 328+400 do km 331+400. Na planowane na jezdni lewej 9 km nawierzchni betonowej wykonano 2 km. Oznacza to realizację pozostałych 7 km nawierzchni w bieżącym sezonie budowlanego w roku 2012. • Odcinek 2 Opóźnienia ponad 1,5 miesiąca ze zmianą TOR oraz opóźnienia na obiektach mostowych do 3 miesięcy (roboty wykończeniowe) • Odcinek 3 Opóźnienia mogą przekroczyć nawet 3 miesiące – jest to zależne od warunków pogodowych w lutym, w marcu 2012 a także od działań Wykonawcy. Duże opóźnienia na obiektach mostowych. Problemy z realizacją nawierzchni betonowej na jezdni prawej na odcinku 3.4, w rejonie obiektu WD-65 oraz na końcówce Kontraktu w Rawie Mazowieckiej. Zagrożenia dla realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu : • stan pogody w okresie luty, marzec 2012 : • zmiana TOR na 3,4 km na odcinku 3 związana z realizacja obiektów mostowych w ciągu S8 oraz nawierzchni bitumicznej na dojazdach do tych obiektów • późne przekazanie Wykonawcy odcinka 3.4 • późne wprowadzenie lokalnej organizacji ruchu w obrębie WD-65 • wydajność Wykonawcy • duża kumulacja robót w bieżącym sezonie budowlanym w roku 2012.

 6. Moduł III Umowa usługowa 2.4 MONITORING TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

 7. Moduł III Umowa usługowa 3. BHP 3.1 Bieżące sprawy BHP na budowie • Prowadzenie regularnych inspekcji bhp na budowie z których wnioski omawiane są na Radach Budowy. • Dla odcinków 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Zostały zaakceptowane Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 3.2 Kolizje, wypadki i prewencja W obrębie przejść dla pieszych zmniejszono dopuszczalną prędkość przejazdu z 70km/h do 50km/h.

 8. Moduł III Umowa usługowa 4. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY - ROBOTY PROJEKTOWE 4.1 Ocena bieżącego postępu prac projektowych Projekt Budowlany • Wykonanie 100% - uzyskane wszystkie pozwolenia na budowę, plac budowy w całości przekazany Wykonawcy Projekt Wykonawczy • Wykonawca złożył 268 projektów dokumentacji wykonawczej co stanowi 100% opracowań projektu wykonawczego • Aktualnie do zacertyfikowanego projektu Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego prowadzone są zmiany w trybie nadzorów autorskich – na koniec stycznia 2012 – 1057 szt. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) • Wykonawca złożył 161 opracowań Specyfikacji Technicznych – wykonanie 100%:

 9. Moduł III Umowa usługowa 5. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU 5.1 Postęp robót na Kontrakcie • 50 % zaangażowania Wykonawcy na 8.2.2012 • 37,92 % wartości kontraktu w PŚP • Ilość wykonanej nawierzchni z betonu cementowego – 38,150 km – Wykonawca od dnia 17.11.2011r. Zawiesił realizację na okres zimowy • Ilość wykonanej podbudowy – 54,440 km • Obiekty mostowe: * dwa obiekty z określenia Inżyniera

 10. Moduł III Umowa usługowa 5. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU 5.1 Postęp robót na Kontrakcie

 11. Moduł III Umowa usługowa 5. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 5.2 Postęp robót na poszczególnych odcinkach 1. Odcinek 1 • Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu, podbudowy, nawierzchnie (pr. strona) - rozbiórki przepustów i istn. nawierzchni, korytowanie pod budowę, chude betony itd.. • Roboty na 10 obiektach, • Roboty branżowe – usuwanie kolizji, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 2. Odcinek 2 • Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona). • Roboty na wszystkich 21 obiektach, • Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan, roboty gazowe. 3. Odcinek 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) • Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona)- korytowanie pod budowę, wykonywanie chudego betonu itd. • Roboty na 26 obiektach, • Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan.

 12. Moduł III Umowa usługowa 6. ZMIANY Inżynier jest w posiadaniu 10 wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do Kontraktu. 1. Zmiany zatwierdzone: Cztery zmiany uzyskały pozytywną opinię Inżyniera oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego: Nr 1 – Przystosowanie obiektów do montażu ekranów akustycznych w ciągu dróg gminnych i powiatowych – Aneks nr 2 Nr 2 – Zastosowanie przepustów stalowych pod drogą krajową nr 8 – zmiana bezkosztowa Nr 3 – Zmiana konstrukcji ustroi nośnych obiektów Inżynierskich – zmiana bezkosztowa Nr 4 – Zmiana wykonania nawierzchni z betonu cementowego z metody ujętej w PFU na metodę wykończenia odkrytym kruszywem – Aneks nr 2 2. Zmiany w trakcie rozpatrywania (czy jest formalna możliwość wprowadzenia ich do Kontraktu): Nr 5 – przyłącza dla nieruchomości – wycena w trakcie uzgodnienia z Wykonawcą. Nr 10 – odwodnienie obiektów mostowych – Wykonawca zaproponował zastosowanie rur z żywic poliestrowych GRP w zamian za przewidziane w PFU rur z żeliwa sferoidalnego – w trakcie uzgodnień z Wykonawcą. W przygotowaniu na wniosek Zamawiającego polecenie zmiany – rozbudowa odcinka drogi serwisowej W34 – zmiana zakresu robót, wycena ilości różnicowych. 3. Zmiany niekwalifikujące się zdaniem Inżyniera do wydania Polecenia Zmiany: Nr 6 – drogi serwisowe, Nr 7 – zmiany w specyfikacji DM.00.00.00, Nr 8 – Audyt BRD. Nr 9 - odwodnienie obiektów – zmiana materiału z żeliwa sferoidalnego na polipropylen PP

 13. Moduł III Umowa usługowa 6. ZMIANY Tekstura drogowej nawierzchni betonowej w technologii odkrytego kruszywa

 14. Moduł III Umowa usługowa 7. ZESTAWIENIE RYZYK Najbardziej aktualne istotne zagrożenia dla Kontraktu: 1. Realizacja harmonogramu w obszarze w zakresie zmiany TOR – wpływ na dotrzymanie terminu końcowego, 2. Niska wydajność dla realizacji podstawowych robót drogowych: podbudowa z chudego betonu, nawierzchnia z betonu cementowego - zagrożenie dla terminu ukończenia robót. 3. Bardzo duża ilość firm podwykonawczych, 4. Modyfikacje przez Wykonawcę przyjętych do realizacji projektów wykonawczych – wstrzymywanie bieżącego postępu robót, 5. Brak zgody wywłaszczonych właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, ryzyko nie opuszczenia nieruchomości przewidzianych do rozbiórki przez ich obecnych właścicieli, 6. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcia terenu ze strony osób prywatnych i koniecznością przeprowadzenia procedury w Urzędzie Wojewódzkim, 7. Procedura ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach uzyskania pozwolenia na budowę. Ryzyko zostało zminimalizowane poprzez wydzielenie dodatkowych odcinka 3.4, dla którego jest konieczne przeprowadzenie powtórnej oceny OOŚ, 8. Różnice pomiędzy projektem budowlanym, a wykonawczym, które zostały zakwalifikowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne. Problem może pojawić się na etapie uzyskiwania decyzji na użytkowanie, w momencie zanegowania przez Nadzór Budowlany różnic pomiędzy projektami jako nieistotnej zmiany.

 15. Moduł III Umowa usługowa 8. PŁATNOŚCI Na dzień 3 lutego 2012 Inżynier zgodnie z klauzulą 14.6 wystawił Zamawiającemu 26 Przejściowych Świadectw Płatności na łączną kwotę 537 561 907,12 zł netto co stanowi zaawansowanie 37,92% w stosunku do wartości kontraktu. Łącznie według płatności zrealizowano: 87,76% płatności dla Działu Ogólnego, 99,94% płatności dla Działu Projektowego, 55,04% płatności dla Robót Mostowych, 26,35% płatności dla Robót Drogowych.

 16. Moduł III Umowa usługowa 9. ROSZCZENIA Od chwili podpisania Umowy do Inżyniera wpłynęło 22 powiadomienia o Roszczeniu od Wykonawcy. Inżynier oddalił zgłoszone Roszczenia jako niezasadne na mocy Kontraktu zaprojektuj - zbuduj. Zamawiający w trybie WSK 2.5 przesłał do Wykonawcy 2 powiadomienia o roszczeniu. • Roszczenie 1 – brak poziomu powstrzymywania dla barier • Roszczenie 2 – brak oświadczenia o prawie do dysponowania terenem • Roszczenie 3 – rozbieżności w decyzji środowiskowej • Roszczenie 4 – poziom opłat za przejazd drogami ekspresowymi • Roszczenie 5 – nieprzewidziany wzrost cen oleju napędowego • Roszczenie 6 – konieczność przestawienia przez Wykonawcę pomnika na odcinku nr 1 • Roszczenie 7 – brak dostępu do placu budowy w części dotyczącej wycinki drzew • Roszczenie 8 – uniemożliwienie prowadzenia prac niewymagających Pozwolenia na Budowę • Roszczenie 9 – Nowy Obiekt MD 62 • Roszczenie 10 – Nowy Obiekt MD 57 • Roszczenie 11 – opóźnienie w robotach rozbiórkowych • Roszczenie 12 – warunki gruntowo – wodne – posadowienia obiektów • Roszczenie 13, 14, 15, 16 – brak dostępu do Placu Budowy

 17. Moduł III Umowa usługowa 9. ROSZCZENIA cd • Roszczenie 17 – brak dostępu do Placu Budowy – bobry na terenie budowy • Roszczenie 18 – niesprzyjające warunki klimatyczne • Roszczenie 19 – opóźnienia Inżyniera w certyfikacji projektu • Roszczenie 20 - wzrost cen paliw wywołany zamieszkami w krajach Afryki Północnej • Roszczenie 21 – brak uzgodnienia specyfikacji na beton • Roszczenie 22 – niesprzyjające warunki klimatyczne – ulewne deszcze w lipcu 2011 • Roszczenie 23 – przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia • Roszczenie 24 –brak dostępu do placu budowy na styku kontraktów • Roszczenie 25 – opóźnienia we wdrażaniu organizacji projektu (projektu organizacji ruchu) 9.1. Określenia Inżyniera W związku z brakiem uzgodnień stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji obiektów MD 62 (roszczenie 9 z dnia 26.10.2011r.) oraz obiektu MD 57 (roszczenie 10 z dnia 31.10.2011r.), Inżynier - stosownie do Warunków Kontraktu 3.5 – wydał określenie dotyczące konieczności realizacji tych obiektów przez Wykonawcę w czasie trwania kontraktu.

 18. Moduł III Umowa usługowa 9.2 Klasyfikacja roszczeń wg wytycznych Zamawiającego9.3 Uzgodnienia Inżyniera w zakresie roszczeńKonsultacje z Zamawiającym23 listopada 2011 Inżynier przeprowadził wstępne konsultacje z Zamawiającymw zakresieoceny przedłużenia kontraktu, szacowany okres przedłużenia 3-4 miesiące.Konsultacje z WykonawcąW grudniu 2011 oraz w styczniu 2012 Inżynier przeprowadził 4 spotkania konsultacyjne z Wykonawcą – szacowany czas przedłużenia 3,5 miesiąca. Wykonawca w harmonogramie z dnia 07.03.2011r. przedstawił propozycję Daty Ukończenia Robót na dzień 06.12.2012 – wniosek o przedłużenie 5,5 miesiąca. Aktualnie w toku są konsultacje z Wykonawcą.

 19. Moduł III Umowa usługowa • 10. Informacje dodatkowe • 10.1 Strona www • Strona dla przedmiotowej inwestycji jest uruchomiona, aktualizowana i udostępniona pod poniższym adresem: • http://s8.lodz.zaprojektuj-zbuduj.pl

 20. Moduł III Umowa usługowa 10.2 Broszura informacyjna

 21. Dziękujemy za uwagę. Moduł III Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 8do parametrów drogi ekspresowej na odcinkuPiotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Od km 324+772 do km 386+000

More Related