odpov dnost v doprav 427 ob z k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč . zák.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč . zák.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč . zák.) - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč . zák.). Přednáška pro ČAK Brno 16. ledna 2013 JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR. Odpovědnost v dopravě. § 427 obč. zák. 1) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč . zák.)' - britanney-petty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odpov dnost v doprav 427 ob z k
Odpovědnost v dopravě (§ 427 obč. zák.)

Přednáška pro ČAK Brno

16. ledna 2013

JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

odpov dnost v doprav
Odpovědnost v dopravě

§ 427 obč. zák.

1) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

2) Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového plavidla, jakož i provozovatel letadla.

Objektivní odpovědnost – odpovídá tomu, že provoz dopravních prostředků je zdrojem zvýšeného nebezpečí a zvýšené možnosti vzniku škod

odpov dn subjekt
Odpovědný subjekt

§ 427

Vymezení odpovědného subjektu

– provozovatel – a)dopravce - R 109/1967

– subjekt provozující dopravu

- bez ohledu na typ prostředku

b)jiný provozovatel – osoba, která má právní a faktickou možnost dispozice prostředkem a užívá ho organizovaně, tj. její užívání je institucionálně podchyceno – především vlastník (i takový, který dosud nezaplatil kupní cenu a není registrován)

odpov dn subjekt1
Odpovědný subjekt

Provozovatel

R 70/1969 - Organizace (popř. i občan), která půjčí občanovi motorové vozidlo, zůstává provozovatelem tohoto motorového vozidla v zásadě odpovědným za škodu vyvolanou zvláštní povahou jeho provozu.

R 8/1978 - Pracovník, který poskytl organizaci své motorové vozidlo pro plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti ním, zůstává jeho provozovatelem a po celou dobu používání tohoto motorového vozidla organizaci odpovídá za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu podle ustanovení § 427 až § 431 o. z.

dopravn prost edky
Dopravní prostředky

Motorové vozidlo

– vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly (vyhláška č. 341/2002 Sb.), případně za pohonu vozidla jiného, mají-li technický průkaz

  • pracovní stroje, přemisťují-li se vlastní motorickou silou

R 77/2007- Jestliže škoda byla způsobena pracovním strojem při činnosti, k níž slouží, a nikoliv při jeho přepravě vlastní motorickou silou, nejde o škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku a o odpovědnost provozovatele stroje (§ 427 obč. zák.).

- drážní vozidla

dopravn prost edky1
Dopravní prostředky

Motorové vozidlo

- speciální vozidla – lanovky, vleky – 25 Cdo 282/2001 (Soubor C 1666) – Za škodu na zdraví, způsobenou úrazem při vystupování z lyžařské lanovky, odpovídá provozovatel lanovky podle § 427 ObčZ.

- eskalátory - R 46/1979- Odpovědnost za škodu způsobenou provozem pohyblivých schodů (eskalátorů) ve stanicích metra je třeba posoudit jako škodu vyvolanou povahou provozu dopravního prostředku ve smyslu ustanovení § 427 a násl. o. z.

- výtahy, zdviže

dopravn prost edky2
Dopravní prostředky

Motorové plavidlo

Letadlo – i nemotorové

R 15/2008 - Škoda na zdraví vzniklá v průběhu vyhlídkového letu havárií ultralehkého letounu [§ 24 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 108/1997 Sb.] při přistávání je škodou vyvolanou zvláštní povahou provozu ve smyslu ustanovení § 427 odst. 2 ObčZ.

povaha provozu
Povaha provozu

Zvláštní povaha provozu

  • není blíže definována
  • působení na okolí či dovnitř způsobem, který je projevem typických vlastností provozu, jehož součástí je určitá nebezpečnost vzhledem k rychlosti, síle apod., náročnost na ovládání a technická složitost, což vše může potenciálně vyvolat nepříznivý škodlivý účinek
povaha provozu1
Povaha provozu

Zvláštní povaha provozu

R 20/1975- Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků se posuzuje podle ustanovení § 427 o. z. jen tehdy, je-li škoda vyvolána zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, a nikoliv tedy byla-li způsobena porušením právní povinnosti v souvislosti s provozem dopravního prostředku škoda nevyvolaná povahou tohoto provozu.

povaha provozu2
Povaha provozu

R 9/1972 - Motorové vozidlo je v prevádzkenielenvtedy, keďsa pohybuje, ale aj vtedy, keďsíce stojí, ale v chode je jeho motor. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava k jazde a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako aj výkony potrebné na udržovanie vozidla. Už samo uvedenie motoru do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu a či nie, či sa to stalo na ceste, prípadne na inompriestranstveverejnostiprístupnomaleboešte v garáže, a či motor uviedol do chodu sám prevádzateľalebo jeho pracovník.

liberace
Liberace

§ 428 obč. zák.

Své odpovědnosti se nemůže provozovatel zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

liberační důvod - provozovatel se může odpovědnosti zprostit, prokáže-li (důkazní břemeno je na jeho straně), že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Jde o objektivní kategorii poměřovanou zejména úrovní současného stavu techniky - ve vztahu ke každému možnému provozovateli, nikoliv subjektivně.

- uplatní se např. u tzv. neodvratitelné události - zásah zvenčí (přírodní událost, zásah osoby či zvířete) - R 3/1984

- liberovat ovšem nelze v případě, že škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze provozu

liberace1
Liberace

Příklady okolností majících původ v provozu dopravního prostředku

Za okolnosti mající původ v provozu, vylučující liberaci z odpovědnosti za škodu způsobenou zvláštní povahou dopravního prostředku, se považuje například selhání nebo nedostatek činnosti osob použitých v provozu, nedostatky nebo vady materiálu, a to i skryté, nebo technický stav dopravního prostředku.

Usnesení NS ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 948/2010 (Soubor C 9719)

zavin n po kozen ho
Zavinění poškozeného

Výlučné zavinění poškozeného

Byla-li škoda způsobena výlučně jednáním poškozeného, je zcela vyloučena odpovědnost provozovatele, a to nikoliv z důvodu zproštění se jeho odpovědnosti z tzv. liberačního důvodu podle § 428 věty druhé obč. zák., nýbrž z důvodu chybějící příčinné souvislosti mezi okolností, za níž žalovaný objektivně odpovídá, a vznikem újmy na straně poškozeného

Usnesení NS ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 983/2009

pasivn legitimace
Pasivní legitimace

Provozovatel x řidič

I když za škodu způsobenou provozem motorového vozidla odpovídá jeho provozovatel, není tím vyloučena zároveň odpovědnost řidiče vozidla za škodu, kterou způsobil při téže škodní události poškozenému porušením právní povinnosti, pokud ovšem nejde o osobu, kterou provozovatel použil ke své činnosti ve smyslu § 420 odst. 2 obč. zák.

Usnesení NS ze dne 4. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 271/2007 (Soubor C 5493)

pasivn legitimace1
Pasivní legitimace

Provozovatel x řidič

R 15/2004

Při střetu vozidla s chodcem se odpovědnost chodce za poškození vozidla posuzuje podle § 420 obč. zák. a spoluzavinění řidiče na vzniku této škody podle § 441 obč. zák. Odpovědnost provozovatele vozidla, jímž byla způsobena škoda, vůči chodci se řídí ustanovením § 427 obč. zák.

slide16
§ 427

§ 427

§ 420

slide17
§ 427

§ 427

§ 420

§ 420

slide18
§ 427

§ 427

§ 420

ZPr

ZPr

§ 420

dal provozovatel
Další provozovatel

§ 430 obč. zák.

(1) Místo provozovatele odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel odpovídá společně s ním, jestliže takové užití dopravního prostředku svou nedbalostí umožnil.

(2) Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po dobu opravy provozovatel podniku, v němž se oprava provádí, a to stejně jako provozovatel dopravního prostředku.

dal provozovatel1
Další provozovatel

§ 430

Dvě skutkové podstaty – 1. bez vědomí provozovatele

2. proti vůli provozovatele

ad 1. – provozovatel o použití nevěděl nebo nevěděl, za jakých okolností bylo použito (černé jízdy – rozlišit případy zneužití při plnění pracovních úkolů od zcela svévolného použití mimo pracovní rámec)

ad 2. – provozovatel s použitím nesouhlasil – přes jeho zákaz, odcizení apod.

společná odpovědnost – nedbalost, která není presumována – musí ji prokázat žalobce – představuje především nedostatečné zabezpečení vozidla

430 odst 1 v ta druh
§ 430 odst. 1 věta druhá

§ 427

§ 420

nedbalost vlastníka

§ 427

§ 420

430 odst 2
§ 430 odst. 2

§ 420

§ 427

§ 420

slide24
§ 430

Zneužití vozidla nezletilým

Rodič sedmnáctiletého chlapce, který nepředpokládal, že syn může vozidlo použít k jízdě, a který synovi umožnil dispozici s vozem tím, že mu v době své nepřítomnosti vůz a klíče nechal volně přístupnými, umožnil svou nedbalostí užití dopravního prostředku a odpovídá společně se synem za škodu jím způsobenou při řízení osobního motorového vozidla bez vědomí rodiče.

Rozsudek NS ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 214/2002 (Soubor C 2154) – neschváleno do Sbírky soudních rozhodnutí

slide25
§ 430

Odpovědnost za škodu při použití vozidla bez vědomí vlastníka zletilým synem družky

V běžných rodinných vztazích, kde nejsou dány okolnosti svědčící o tom, že by mohlo dojít ke zneužití vozidla rodinným příslušníkem, není zpravidla zapotřebí klíče od vozidla nijak zabezpečit, aby nedošlo k použití vozidla bez vědomí nebo proti vůli vlastníka. Jestliže dvacetisedmiletý syn družky vlastníka vozu nikdy při svém volném přístupu do bytu auto nepoužil a ani obecně v jeho jednání nebylo nic, co by svědčilo o opaku, neměl vlastník vozu důvodu předpokládat, že tato osoba za pomoci volně uložených klíčů vozidlo k jízdě zneužije.

Usnesení NS ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4729/2008 (Soubor C 9723)

slide26
§ 430

Zneužití motocyklu otcem jeho provozovatele

Nenasvědčovalo-li nic tomu, že by v rámci běžných rodinných vztahů existovalo riziko zneužití motocyklu otcem jeho provozovatele (vlastníka), nebyl důvod, aby po dobu dovolené, kterou trávil mimo bydliště, zajišťoval vlastník svůj neprovozuschopný motocykl důslednějším způsobem, než bylo jeho uzamčení v garáži.

Usnesení NS ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4309/2009 (SoRo 2/2012, str. 57)

slide27
§ 430

Nepodnikající opravitel

Za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku místo jeho provozovatele odpovídá po dobu opravy jen takový provozovatel opravny, který opravu vozidla provádí v rámci své podnikatelské činnosti.

Rozsudek NS ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 3874/2008 (Soubor C 9386) – neschválen do Sbírky soudních rozhodnutí

st et provoz
Střet provozů

§ 431 obč. zák.

Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle účasti na způsobení vzniklé škody.

- speciální ustanovení upravující vztah provozovatelů při střetu provozů, není-li jeden z účastníků střetu provozovatelem, jeho případný nárok na náhradu škody se řídí § 427 obč. zák. a jeho odpovědnost podle § 420 obč. zák.

st et provoz1
Střet provozů

§ 431

Střet provozů - širší pojem než střet dopravních prostředků - nevyžaduje se přímá srážka, nýbrž např. stačí odtržení kola nebo jiné části jedoucího vozidla vedoucí k poškození protijedoucího vozidla nebo k újmě na zdraví anebo dokonce k smrti provozovatele v tomto vozidle, dále škody vzniklé v důsledku vytékajícího oleje a pohonných hmot z jedoucích vozidel, nebo odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedostatečné kvality osvětlení stojících vozidel, do kterých najela vozidla jiná

st et provoz2
Střet provozů

Definice střetu provozů - střet se zastaveným vozidlem

R 39/1975

Za střet provozů dopravních prostředků ve smyslu ustanovení § 431 obč. zák. je třeba považovat i náraz jedoucího motorového vozidla do zastaveného motorového vozidla, které řidič uvedl do klidu nebo s nímž přerušil jízdu, ale nenechal je stát bez možnosti v případě potřeby zasáhnout, takže s tímto vozidlem nepřestal být účastníkem silničního provozu.

st et provoz3
Střet provozů

Definice střetu provozů - střet provozů bez kontaktu vozidel

R 3/1984, s. 94-95

Za stret prevádzok sa považuje predovšetkým vlastný stret dopravných prostriedkov (ich zrážka), ale aj stret dopravných prostriedkov so zariadením inej prevádzky, ako aj vzájomné škodné pôsobenie dvoch prevádzok na seba bez toho, že by došlo k fyzickému stretu vozidiel (oslnenie, vymrštenie kameňa a pod.). Nárok na náhradu škody vzniknutej rozbitím čelného skla na vozidle predmetom, ktorý bol vyhodený z protiidúceho vozidla pri stretávaní sa na ceste, treba posúdiť ako stret prevádzok.

st et provoz4
Střet provozů

Definice střetu provozů – další příklady

R 64/1972, s. 480-481

Jde např. o odpovědnost za škody z dopravních situací, které vznikly odtržením kola nebo jiné části jedoucího vozidla a vedly k poškození protijedoucího vozidla nebo k újmě na zdraví anebo dokonce k smrti provozovatele v tomto vozidle, dále o odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vytékajícího oleje a pohonných hmot z jedoucích vozidel, nebo o odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedostatečné kvality osvětlení stojících vozidel, do kterých najela vozidla jiná. K obdobným situacím, které byly popsány uvedenými příklady střetů silničních provozů, dochází i při střetu provozů různých druhů doprav, jako nejčastěji např. při střetech silničního provozu s provozem železničním na železničních přejezdech. Nejsou také vyloučeny případy střetu jiných druhů doprav jako např. střety vzniklé při nouzovém přistání letadla na silnici nebo na dálnici.

st et provoz5
Střet provozů

§ 431- způsob vypořádání:

R 64/1972 - Ustanovení § 431 o. z., které upravuje odpovědnost provozovatelů i vypořádání mezi nimi, navazuje na právní úpravu objektivní odpovědnosti podle ustanovení § 427 a § 428 o. z. Rozhodná je přitom účast, kterou měli provozovatelé na způsobení vzniklé škody. Vypořádání závislé na této účasti předpokládá zhodnocení všech skutkových okolností konkrétního střetu provozů, zejména pak těch okolností, které byly hlavními příčinami vzniklé škody. Objektivní míru účasti na vzniklé škodě vyjadřuje i případné zaviněné jednání nebo opomenutí některého provozovatele (některých provozovatelů), pokud jím byla založena příčinná souvislost vedoucí ke vzniku škody. Jde-li o takové okolnosti anebo taková jednání nebo opomenutí, s nimiž škodlivý výsledek nebyl v příčinné souvislosti, není splněn zákonný předpoklad účasti na vzniklé škodě a nevzniká tedy ani odpovědnost, ani důvod k vypořádání.

st et provoz7
Střet provozů

§ 431

§ 420

§ 427

st et provoz8
Střet provozů

§ 431

§ 427

§ 427

§ 420

§ 420

§ 420

st et provoz9
Střet provozů

ZPr

§ 431

ZPr

§ 427

st et provoz10
Střet provozů

ZPr

§ 431

ZPr

ZPr

§ 427

§ 427

st et provoz11
Střet provozů

ZPr

§ 431

ZPr

§ 427

§ 427

§ 420

st et provoz12
Střet provozů

§ 427

§ 420

st et provoz13
Střet provozů

§ 427

§ 420

§ 420

§ 420