El bieta je ewska
Download
1 / 14

El?bieta Je?ewska - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Elżbieta Jeżewska. Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacja CD. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Składniki układu odpornościowego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El?bieta Je?ewska' - britain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
El bieta je ewska

Elżbieta Jeżewska

Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacjaCD

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Sk adniki uk adu odporno ciowego
Składniki układu odpornościowego

W odpowiedziach immunologicznych uczestniczą różne komórki oraz różne wydzielane przez nie cząsteczki rozpuszczalne.

Pochodzenie: pluripotencjalne kom. macierzyste szpiku kostnego

- linia limfoidalna -- limfocyty

- linia mieloidalna – fagocyty (monocyty, makrofagi, neutrofile)

oraz inne komórki

Leukocyty zajmują centralną pozycję we wszystkich odpowiedziach immunologicznych.

Inne komórki tkankowe uczestniczą poprzez wysyłanie sygnałów do limfocytów i reagowanie na cytokiny uwalniane przez limfocyty T i makrofagi


Kom rki uk adu odporno ciowego
Komórki układu odpornościowego

Leukocyty -1

Limfocyty (stanowią 20% leukocytów)

- 2 subpopulacje : komórki T i komórki B

swoiste rozpoznanie antygenów/patogenów

(zapoczątkowują nabyte reakcje immunologiczne)

Kom. NK (LGL)

- zabijają komórki docelowe (zakażone przez wirusy, komórki

nowotworowe) na drodze nieswoistej

- niszczą także kom. docelowe opłaszczone swoistymi

p-ciałami IgG

Dojrzewanie: grasica – limfocyty T

szpik kostny – limfocyty B i kom. NK


El bieta je ewska

Leukocyty -2

Granulocyty - kwasochłonne (eozynofile) – zdolność wiązania iniszczenia pozakomórkowych pasożytów

- zasadochłonne (bazofile) – nadwrażliwość typu I

- obojętnochłonne (neutrofile wielopłatowe) – fagocytoza, zabijanie mikroorganizmów

Monocyty, makrofagi - fagocytoza, prezentowanie antygenu (APC)

komórkom T

Komórki tuczne

-udział w nadwrażliwości typu I, czynnościowo podobne do

bazofili

Płytki krwi – rola mediatorów zapalnych


Limfocyty t
Limfocyty T

- T (H) pomocnicze – współdziałają z kom. B pomagając im dzielić się, różnicować i produkować p– ciała

- współdziałają z jednojądrzastymi fagocytami w niszczeniu wewnątrzkomórkowym patogenów

- rola cytokin

- T (c) cytotoksyczne – rozpoznają i niszczą kom. gospodarza zakażone wirusami, patogenami

Rozpoznanie antygenu przez kom. T zachodzi przy udziale markerów na kom. gospodarza, dzięki swoistemu receptorowi kom. T (TCR).


Klasyfikacja cd
Klasyfikacja CD

CD (cluster differentiation) – kompleks różnicowania

Układ CD - tym symbolem i odpowiednią cyfrą oznaczone są struktury powierzchniowe komórek

- Markery głównych linii występują wyłącznie na danych liniach komórkowych (CD3 tylko na kom. T)

- Markery różnicowania CD1 – tylko na kom. dojrzewających w grasicy

- Markery aktywacji CD25 – tylko na kom. stymulowanych przez IL-2

Markery powierzchniowe mogą być grupowane w „rodziny” ( immunoglobuliny, integryny, selektyny, proteoglikany)


Limfocyty b stanowi 5 15 kr cych limfocyt w
Limfocyty B (stanowią 5 – 15% krążących limfocytów)

Powierzchniowe immunoglobuliny jako swoiste receptory dla antygenu

Każda komórka B posiada genetycznie zaprogramowaną informację o strukturze receptora powierzchniowego dla jakiegoś swoistego antygenu

Po rozpoznaniu w/w antygenu kom. B mnożą się i różnicują do kom. plazmatycznych, które produkują przeciwciała


Kom rki nk natural killers
Komórki NK (natural killers)

(stanowią 15% leukocytów krwi)

Markery komórek NK:

- CD56

- CD16

przy braku CD3 (CD3ˉ)


Fagocyty jednoj drzaste
Fagocyty jednojądrzaste

Typy komórek i ich funkcje:

- makrofagi/monocyty fagocytujące – usuwanie antygenu

- komórki prezentujące antygen (APC) – pobranie,

przetworzenie i prezentacja antygenu komórkom T


Granulocyty wieloj drzaste i kom rki tuczne
Granulocyty wielojądrzaste i komórki tuczne

Granulocyty krwi prawidłowej to 60-70% wszystkich leukocytów.

Posiadają zdolność migracji, chemotaksji, adhezji, diapedezy, fagocytozy.

Neutrofile– ponad 90% krążących granulocytów

Markery czynnościowe:

-C5aR – rec. dla czynników chemotaktycznych powodujących

przyleganie do kom. śródbłonka za pośrednictwem selektyn

i ich ligandów

-CR1(CD35) – hamuje aktywację dopełniacza

-CR3(CD11b) –ścisła adhezja leukocyta do ligandów aktywowanych kom.

śródbłonka

-LFA-1(CD11a) –adhezja

-VLA-4(CD49d) –adhezja i migracja komórek

-FcγRII(CD32) i FcγRIII(CD16) –fagocytoza


Eozynofile
Eozynofile

(stanowią 2 – 5% leukocytów)

Rola w odporności przeciw robakom pasożytniczym opłaszczonym

IgG lub IgE

- degranulacja eozynofilów poprzez fuzję ziarnistości

wewnątrzkom. z błoną plazmatyczną - uwolnienie do

przestrzeni:

- toksyn

- histaminazy, sulfatazy i histaminy

powodujących:

-stłumienie odpowiedzi zapalnej

-zahamowanie migracji granulocytów do miejsca inwazji


Bazofile i kom rki tuczne
Bazofile i komórki tuczne

(stanowią 0,2% leukocytów)

Komórki tuczne – brak w krążeniu

Rola w odporności przeciw pasożytom

Degranulacja ziarnistości bazofili i komórek tucznych wywoływana

przez alergeny, poprzez receptory powierzchniowe komórek –

FcεR1 dla IgE – uwalnianie histaminy i innych mediatorów - pozytywna rola w odporności przeciw pasożytom


P ytki krwi
Płytki krwi

- Rola w krzepnięciu krwi

- Uczestniczenie w odpowiedzi immunologicznej – w zapaleniu –

poprzez uwalnianie czynników aktywujących dopełniacz

i substancji zwiększających przepuszczalność komórek śródbłonka, co powoduje przyciąganie leukocytów.

Markery czynnościowe:

- rec. dla IgG (FcγRII)

- rec. dla IgE (FcεRII – CD23)

- rec. dla czynnika VIII

- CD41 (kompleks GpIIb/IIIa) – wiązanie do fibrynogenu, fibronektyny

- CD42 (kompleks GpIb/GpIx) – rec. dla czynnika Willebranda

- CD51 – rec. dla vibronektyny


Literatura
Literatura

Immunologia. Red. M. Jakóbisiak,

Wydawnictwo Naukowe. PWN SA

Warszawa 2002

Immunologia. Roitt L., Brostoff, Male,

Wyd. II polskie

Słowiński Verlag. PZWL 2000